Топ-100
Back

ⓘ Технологија - Технологија, Информатичка технологија, Висока технологија, Образовна технологија, Асистивна технологија, СМД технологија, IPhone ..
                                               

Технологија

Технологија е широк концепт кој го опфаќа користењето и разбирањето на алатки и вештини од страна на некое суштество и како тоа влијае на неговата спопсобност да ја контролира и да се приспособи на својата природна околина. Технологијата е израз со етимолошки корени од грчките зборови τεχνολογία - τέχνη и λογία. Изразот "технологија" може да ги претставува материјалните предмети кои ги користи човештвото, како што се: машини, алатки и слично, но може да опфаќа и пошироки теми, како: системи, методи на организација и техники. Изразот "технологија" може да се употребува за општи појави или з ...

                                               

Информатичка технологија

Информатичка технологија е "прибирање, обработка, складирање и дистрибуција на глас, сликовито, текстуални и бројчени информации од страна на микроелектрониката-основни комбинации на компјутерот и телекомуникациите". Терминот во својата модерна смисла за првпат се појавува во 1958 година, статијата била објавена во Harvard Business Review во која авторите Левит и Вислер коментираа "за новата технологија се уште се нема установано едно име". Ние ќе го наречеме информатичка технологија.

                                               

Висока технологија

Високата технологија е најсовремената и најнапредната технологија моментално на располагање. Терминот почесто се користи во однос на микро-електрониката, наместо на другите технологии. Не постои конретна класа на технологија што се смета за високотехнолошка. Дефиницијата се менува со текот на времето - така производите рекламирани како висока технологија во 1960-тите години сега ќе се сметаат, ако не е наречена ниска технологија, барем малку застарени.

                                               

Образовна технологија

Образовна технологија е "студија и етичка практика на олеснување на учење и подобрување на резултатите со создавање, користење и управување со соодветни технолошки процеси и ресурси". Образовната технологија ја подразбира употребата на физички хардвер и образовни теоретски. Тоа ги опфаќа неколку домени, вклучувајќи теоријата на учење, компјутерски-заснована обука, онлајн учење, и каде мобилни технологии се користат, м-учење. Соодветно на тоа, постојат неколку дискретни аспекти за опишување на интелектуални и технички развој на образовна технологија:

                                               

Асистивна технологија

Асистивна технологија - поширок термин што вклучува асистивни, адаптивни и рехабилитациони помагала за лицата со посебни потреби и исто така го вклучува процесот кој се користи во нивниот избор, лоцирање и нивното користење. Луѓето кои имаат попреченост често имаат тешкотии со самостојното вршење на активностите во дневното живеење, дури и со помош на друго лице. Како активности во секојдневното живеење се подразбираат лични потреби како подвижност, јадење, бањање, облекување и чешлање и други. Асистивната технологија ги ублажува ефектите од попреченоста кои ја лимитираат способноста да се ...

                                               

СМД технологија

СМД технологија претставува начин на производство на електрични кола. Електричните елементи за ваквата технологија се специфични, односно нивната конструкција е таква да се овозможи нивно лесно поставување и залемување на печатената електрична плочка.

                                     

ⓘ Технологија

  • проток. Информациски и комуникациски технологии за развој Информатичка технологија Информација Комуникација Murray, James 18 декември 2011 Cloud network
  • Machines Corporation - IBM е мултинационална компанија за компјутерска технологија и консалтинг со седиште во Армонк, во државата Њујорк, САД. ИБМ е една
  • асистент во Карнегискиот институт за технологија Во 1917 тој го напуштил Карнегискиот институт за технологија за да изведе воено истражување со инженерскиот
  • положба, односно еден допир истовремено, а само неколку имаа вграден технологија да регистрираат колкав притисок се нанесува врз екранот. Денес се повеќе
  • одделот за математика и физика при Швајцарскиот федерален институт за технологија во Цирих. Тој имал предавањад Волфганг Паули, кој му оставил длабок впечаток
  • Дефиниенсовата технологија се користи за забрзување на откривањето, дијагностиката и развојот на лековите. Кај зелените науки, Дефиниенсовата технологија овозможува
  • комуникациска технологија на Долна Саксонија. 31 декември 2019. германски Статистички преглед - Служба за статистика и комуникациска технологија на Долна
  • министерството за трговија при Националниот институт за стандарди и технологија Неговата лабораторија е сместена на JILA.То бил награден со Лорентцов
  • компјутерската технологија Неговите одговорности како ИТ менаџер беа да ги пронаоѓа најдобрите бизнис вредности на инвестирањето во информатичката технологија да
  • термин за низа разновидни уметнички практики кои користат дигитална технологија Други синоними кои се користат се компјутерска уметност и мултимедијална
                                               

Топографија на интегрално коло

Топографијата на интегрално коло, претставува техничко решение на еден проблем, што не ги исполнува другите услови кои се неопходни за добивање на заштита како патент. Реализирањето на технолошката идеја се состои во работни операции, чија цел е на многу мал простор да се сместат голем број елементарни компоненти. Врз основа на постојни програми софтвер, тополошките операции ги изведува компјутерот.

IPhone
                                               

IPhone

iPhone е интернет-мултимедијален телефон дизајниран и дистрибутиран од Apple Computer Inc. Телефонот има минимален хардверски интерфејс, и нема вградена тастатура. Тастатурата е виртуелна, бидејќи телефонот работи на Screen Touch. Исто така служи за слушање на музика, и можат да се инсталираат секакви разни апликации.

Users also searched:

...
...
...