Топ-100
Back

ⓘ Географија - Географија, Економска географија, Физичка географија, на Англија, Социјална географија, Општествена географија, Бандар, Географска должина, ЗГД ..
                                               

Географија

Географија или земјопис - описна наука која своето внимание го насочува кон опишувањето на планетата Земја. Во потесна смисла, географијата е и природна и општествена наука, бидејќи ги проучува и опишува сите форми на земјината површина и сите природни појави што настануваат на неа и во атмосферата од една, и населението и неговата стопанска дејност, од друга страна. Исто така, географијата ја опишува и проучува разместеноста на природните богатства, растителниот и животинскиот свет на Земјата. Човекот отсекогаш се интересирал за светот околу себе. Токму тоа е и причината што зачетоците на ...

                                               

Економска географија

Економска географија или стопанска географија - релативно млада научна географска дисциплина. Нејзината појава и формирање е сврзано со развитокот на капитализмот. Таа произлегла од потребата што подобро да се запознае природната средина во која живеат луѓето и да се стави во служба на општеството, поточно од потребата за претворање на природните во економски богатства.

                                               

Физичка географија

Физичката географија е една од двата главни подобласти на географијата. Физичката географија е таква гранка на природните науки, која се занимава со проучување на процесите и моделите во природна средина како што се: атмосферата, хидросферата, биосферата и геосфера,спротивставена со културната или изградена средина, во доменот на социјалната географија. Во делот на физичката географија, земјата често се дели на повеќе сфери или средини,меѓу кои главни сфери се атмосфера, биосфера,криосфера геосфера, хидросфера, литосфера и педосфера. Истражувањето во физичката географија е често интердисци ...

                                               

Географија на Англија

Англија се состои од средишната и јужната третина на островот Велика Британија, и островите, од кои најголем е Вајт. Земјата на север се граничи со Шкотска, на запад со Велс. Поблиску е до континентална Европа од другите делови на Британија, раздвоена од Франција со 34 км море. Најголем град во земјата е Лондон. Манчестер и Бирмингем го делат второто место. Низа други градови, главно во северна Англија имаат значителен број население и влијание во земјата. Тие се: Ливерпул, Лидс, Њукасл, Нотингем, Бристол, Шефилд, Брадфорд и Лестер. Евротунелот близу Фолкстон, ја поврзува Англија со контин ...

                                               

Социјална географија

Социјалната географија е една од двете главни под-области на дисциплината на географијата. Социјалната географија е гранка на општествените науки која го проучува светот, луѓето, заедниците и културите ставајќи акцент на односите на и низ простор и место. Социјалната географијсе а разликува од физичката географија, главно по тоа што има поголем фокус на студирање на човековите активности и е повеќе приемчив на квалитативни истражувачки методологии. Како дисциплина, социјалната географија е особено разновидна во поглед на нејзините методи и теоретскиот пристапи кон проучувањето.

                                               

Општествена географија

Општествената географија - дел од хуманата географија која е најблиско поврзана со општествената теорија општо, а особено со социологијата, занимавајќи се со поврзаноста на општествените појави со нејзините просторни компоненти. Иако терминот сам по себе има традиција од повеќе од 100 години, сè уште нема консензус во однос на неговата содржина. Во 1968 година, Ан Бутимер посочи дека "со некои забележителни исклучоци", општествената географија може да се смета како поле создадено и култивирано од страна на неколку одделни научни лица, а не академска традиција создадена во рамките на некои ...

                                     

ⓘ Географија

 • еколошка географија антропогеографија: урбна географија културна географија стопанска географија политичка географија историска географија маркетиншка
 • заливот со островот Хајнан се граничат со заливот од исток. Географија на Кина Географија на Виетнам Инцидентот во Заливот Тонкин Гуанхи China to hold
 • Megalithic Географија за VII одделение на осумгодишно основно образование - Природно географски каратеристики на Европа - стр.5 6 Географија за VII одделение
 • 480, а широко 290 км во најтесниот дел. Ирмингерова Струја Географија на Гренланд Географија на Исланд Kommandor Axel Fiedler: Om Irminger Havets og Irmingerstrommens
 • Татковинска географија 1895 Положбата на Бугарите во Македонија 1895 Политиката на турската власт спрема Бугарите во Македонија 1896 Географија на
 • Монголија е држава без излез на море и се наоѓа во Северна Азија, поточно меѓу Кина и Русија. Географијата на Монголија воглавно е планински и висорамнински
 • физичка географија карактеристики според човековото влијание човечка географија и замодејството на човекот со околината околинска географија Географските
 • Клисура може да се однесува на: Клисура географија тесна и длабока речна долина со високи и стрмни страни. Клисура Демиркаписко село во Општина Демир
 • картографија Регионална географија Воена географија Методи на на наставата по географија Методологија на научно истражувачка работа во географија и др. Главни
 • 2010 The Far North: Plant Biodiversity and Ecology of Yakutia. Springer Verlag. стр. 390. ISBN 978 - 90 - 481 - 3773 - 2. Алас географија на Ризницата ? img
 • и физичка географија геоморфологија, етнографија, геологија, антропологија и историја. Се смета за основоположник на српската географија Јован Цвииќ
                                               

Бандар

Бандар или Бундер е персиски збор што значи "врата" и "небо". Етимолошки гледано зборот е комбинација на персиските بند Банд и در дар што значи "ограден простор". Зборот преку персиските морепловци се разширил пошироко низ истокот и многу места од Иран, па до Индонезија го носат ова име. Во индискиот јазик Бандар значи и "мајмун" иако зборот "Бандарга" значи "пристаниште". Во малајскиот јазик банда значи "град", додека во индонезискиот јазк овој збор означува "пристаниште".

Географска должина
                                               

Географска должина

Географска должина) - географска координата која најчесто се користи во картографијата и во глобалната навигација за мерењата исток-запад.

                                               

Етногеографија

Етногеографија или етничка географија + географија) е научна студија за географската дистрибуција на етничките групи. Етногеографијата е поврзана со географијата во широка смисла со нејзиното проучување на влијанието на човековата активност и на етничките субјекти како целина.

                                               

ЗГД

Кратенката ЗГД во географијата значи западна географска должина.Географската должина ги мери меридијаните во степени,за почетна мерна точка се зема гриничкиот меридијан.Источно од гриничкиот меридијан се означува како ИГД.По 180° ЗГД и 180° ИГД се доаѓа до исто мерно место,бидејќи има 360 меридијани што е еднакво на 180+180.

                                               

ИГД

Кратенката ИГД во географијата значи источна географска должина.Географската должина ги мери меридијаните во степени,за почетна мерна точка се зема гриничкиот меридијан.Источно од гриничкиот меридијан се означува како ИГД.По 180° ЗГД и 180° ИГД се доаѓа до исто мерно место,бидејќи има 360 меридијани што е еднакво на 180+180.

                                               

Околија

Регионална област која гравитира околу поголем населен центар. Исто нарекувана и општина, макар што двата термина не секогаш се однесуваат за ист поим.

                                               

Речен релјеф

Речниот релјеф го создава водата. Реките кои имаат голема сила вршат ерозивни дејства и при тоа настанува овој релјеф. Притоа се добива флувијални форми: речно корито, тераса, водопад, меандри. Има и акумулативно дејство кое се состои во таложње на наносниот материјала). Така се создаваат алувијални рамнини, речни острови и делти.

Фјорд
                                               

Фјорд

Фјорд е тесен и длабок, често искривен залив кој по неколку десетини, па и стотина километри навлегува во копното. Фјордовите имаат стрмни и високи-скоро вертикални страни. Најкарактеристични се во Норвешка, на Скандинавскиот Полуостров Тие настанале кога крајбрежните долини биле исполнети со ледници кои со својот притисок ги продлабочиле и прошириле долините а потоа со топењето на ледниците.

Users also searched:

...
...
...