Топ-100
Back

ⓘ Право - Право, Авторско право, Меѓународно право, Британско право, на глас на жените, Закон за авторското право на САД, Римско граѓанско право, Граѓанско право ..
                                               

Право

Право е термин кој нема универзално прифатена дефиниција, но една дефиниција е дека законот е систем на правила и насоки кои се спроведуваат преку социјалните институции за да владее однесување. Законодавците можат да ги прават законите преку законодавството, извршната власт преку декрети и прописи или судиите преку обврзувачки преседани. Приватни лица можат да создадат законски обврзувачки договори, вклучувајќи арбитражни договори кои го исклучуваат нормалниот судски процес. Формирање на самите закони може да биде под влијание на уставот и правата кодирани во него. Законот обликува полити ...

                                               

Авторско право

Оваа статија се бави со Авторското право и неговата материја според уставот и законите во Република Македонија. За авторското право во другите земји погледнете ги другите јазични верзии на Википедија.

                                               

Меѓународно право

Поимот за меѓународното право има различни сфаќања, меѓутоа се подразбира дека се однесува на регулирањето односите мегу држави или народи во меѓународната заедница. Денес во науката и практиката на меѓународното право сретнуваме два вида, односно две правни гранки, тоа се: меѓународно приватно право меѓународно јавно право, и Меѓународното јавно право претставува збир на правни норми и правила / принципи со кои се регулираат односите на поедините држави во светот, или меѓународни организации и држави односно меѓународни организации и меѓународни организации. Субјектите на правото се држав ...

                                               

Британско право

Правото на Обединетото Кралство е поделено на три дела. Англиското право, кое се применува во Англија и Велс и правото на Северна Ирска, кое се применува само во Северна Ирска се засноваат на принципи од прецедентното право. Шкотското право, кое се применува само во Шкотска е плуралистички систем, заснован на принципи од граѓанското право, со елементи од прецедентното право кои датираат од средниот век. Додека Англија, Велс, Северна Ирска и Шкотска се разидуваат во подеталните закони од прецедентното право и додека во Северна Ирска, Шкотска, Велс и Лондон се пренесени одредени области од з ...

                                               

Право на глас на жените

Поимот право на глас на жените се однесува на економското и политичкото движење на реформите, со цел да се достигне правото на глас. Модерното движење започнало во Франција во XVIII век од независни и уште постоечки земји. Нов Зеланд беше првата земја, каде жените го добија правото на глас во 1893 година. Меѓутоа, кога тоа се случи Нов Зеланд не беше "држава" во смисла на независна национална држава, туку повеќе самоуправна колонија. Место со сличен статус, кои на жените им го дадоа правото на глас пред Нов Зеланд беше територијата на Вајоминг. Други можни земји, кои се сметаат за првични ...

                                               

Закон за авторското право на САД

Законот за авторски права во САД е дел од Федералното право и е дел од Американскиот устав. Моќта за заштита на авторските права е гарантирана во Член 1, оддел 8, клаузула 8.

                                     

ⓘ Право

  • Нарушување на авторското право - неовластено или забрането користење на дела кои се заштитени со авторски права, кршење на екслузивните права на сопствениците
  • Граѓанското право е збир на правни норми со кои се уредуваат имотно - правните односи, односно оние односи коишто се од имотно - правен карактер. Него го
  • Семејно право исто така наречено и правило за односи во семејството е дел од законот што се занимава со семејните работи и домашни односи Предметите
  • за меѓународно право француски: Institut de Droit International - организација посветена на изучување и развој на меѓународното право чие членство го
  • Казненото право е посебна правна област чии норми определуваат кои човекови поведенија ќе се сметаат за казнени дела, како и каква ќе биде правната реакција
  • Дипломатското право е дел гранка на современото меѓународно право Дипломатската дејност во сите нејзини форми и методи е сообразена со современото
  • заради нејаснотијата на тековните пресуди во обидот да се спроведе такво право Понатаму, постои загриженост за неговото влијание врз правото на слобода
  • обичајни норми, правила и принципи посилни од диспозитивното те. пишано право jus dispositivum вклучувајќи и нормите содржани во уставите на држави
  • Правото на азил понекогаш наречено право на политички азил, од старогрчкиот збор ἄσυνον - антички правен концепт, според кој едно лице гонето од сопствената
  • Право на живот - елементарно право на човекот засновано на верувањето дека секој човек има право да живее. Концептот за правото на живот е централен во
Римско граѓанско право
                                               

Римско граѓанско право

Под терминот Римско право се подразбира правниот поредок кој бил во сила во сила во Римската држава од основањето на Рим па сè до смртта на императорот Јустинијан Поаѓајќи од принципите на историскиот материјализам, како предмет на римскотот право се изучуваат комбинирано елементи на историјата на римската држава и на изворите на римското право и елементи на институциите. Римското право се води и како ius Romanorium, ius romanum.

Граѓанско право
                                               

Граѓанско право

Граѓанското право е збир на правни норми со кои се уредуваат имотно-правните односи, односно оние односи коишто се од имотно-правен карактер. Него го сочинуваат три правни гранки Стварно право, Облигационо право и Наследното право.

                                               

Амандман

Амандман во наширока правна смисла на зборот означува: Правно надополнување, дообјаснување, до-регулација на постојната правна материја: Амандманите можат да се поднесуваат на закон или да егзистираат како уставни амандмани. Во политичкиот систем на Република Македонија, амандман на закон може да поднесе: 10.000 граѓани со право на глас во Македонија Владата на Република Македонија Група Пратеници Пратеник

                                               

Очивидец

Очивидец е личност која е присутна на некој настан, во најголем случај злосторство, а кој не учествува во самиот настан. Очивидецот е во дилема дали да сведочи и да ја каже вистината на настанот или не. Најчесто очивидците ги сносат големите последици од страна на злосторникот, доколку ја кажат вистината.

                                               

Протекторат

Во меѓународното право протекторат е политички ентитет, кој формално се согласува да влезе во нееднаква положба со друга посилна држава или организација, која се нарекува протектор или заштитник. За замена на зашитата протекторатот прифаќа одредени обврски кои можат да варираат во зависност од врската помеѓу протекторот и протекторатот. Во Европа современи примери за протекторат се Босна и Херцеговина и Косово, кое е под заштита на Обединетите Нации.

                                               

Регионализација

Регионализација - во буквална смисла на зборот означува тенденција на формирање региони. Во смисла на национална политика означува тенденција на регионализација на една земја и давање овластувања на централната власт во рацете на локалната власт. Во меѓународна смисла, ја покажува тенденцијата на две или повеќе земји кон создавање заедничка политика типична за географскиот и културен регион во кој тие се наоѓаат.

                                               

Слободен уметник

Статусот слободен уметник, е категорија од македонската легислатива и се користи за дефинирање на уметници кои работат како трговци - поединци и да се професионалци, односно уметничкото творештво да им биде единственото занимање. Овој статус се добива преку конкурирање до министерството за култура на Република Македонија. Оваа одредба е дел од законите за култура и трговски друштва.

Users also searched:

...
...
...