Топ-100
Back

ⓘ Наука - Наука, Информациска наука, Министерство за образование и наука на Македонија, Византиска наука, Егзактна наука, за податоци, Применета наука, Критериум ..
                                               

Наука

Наука - систем кои ги гради и организира знаењата во облик на проверливи објаснувања и предвидувања за универзумот. Во постарите и блиско поврзаните значења, "наука" се однесува на самиот систем на знаење, на видот на кои може рационално да се објасни и примени. Уште од класичната антика, науката како тип на знаење била близу поврзана филозофијата. На запад за време на раниот современ период зборовите "наука" и "филозофија на природата" понекогаш биле користени наизменично, и сè до XIX век природна филозофија се сметала за гранка на филозофијата. Во современата употреба сепак, "наука" најч ...

                                               

Информациска наука

Информациската наука е интердисциплинарна наука која првенствено се занимава со анализи, собирање, класификација, манипулација, чување, пребарување и ширење на информациите. Информациската науката е често погрешно се смета за гранка на информатиката. Сепак, таа е многу посеопфатна, интердисциплинарна наука, во која се обединети не само аспекти на компјутерските науки, туку и различни на други области како што се архивирањето, когнитивните науки, трговијата, комуникациите, правото, библиотекарството, музеологијата, менаџментот, математиката, филозофијата, јавната политика и социјалните науки.

                                               

Министерство за образование и наука на Македонија

Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на државната управа. Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на: воспитанието и образованието од сите видови и степени; организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката; воспитанието и образованието на децата на нашите ра ботници на привремена работа и престој во странство; верификацијата на струките и профилите во образованието; ученичкиот и студент ...

                                               

Византиска наука

Византиска наука - има важна улога во преносот на класичните знаења на исламскиот свет и во ренесансна Италија, а исто така и во преносот на средновековната арапски наука кон Европа. Нејзината богата историографска традиција ги зачувала древните знаења врз кои се темелеле уметноста, архитектурата, книжевноста и технолошки достигнувања.

                                               

Егзактна наука

Поимот екзактна наука се однесува на оние научни полиња каде се вршат особено прецизни предвидувања и строги методи на тестирање на хипотези, особено репродуктивни опити со измерливи предвудувања и мерења. Изразот имплицира поделба на овие полиња, и другите полиња како социологијата и економиката, каде предвидувањето и експериментирањето се потешки. Исто така терминот укажува на тоа дека првите се постриктни, а со тоа и поточни/посигурни од вторите. Денес ваквата подлеба се смета за старомодна, и затоа научниците многу ретко го употребуваат овој термин. Изразите цврста наука, чиста наука, ...

                                               

Наука за податоци

Науката за податоци е меѓудисциплинарна област која користи научни методи, постапки, алгоритми и системи за да извлече знаење и корисни информации од многу структурирани и неструктурирани податоци. Науката за податоци е поврзана со податочно рударење, машинско учење и големи сетови податоци. Науката за податоци е "концепт кој ги обединува дисциплините: статистика, анализа на податоци и нивните сродни методи" со цел да се "разберат и анализираат реалните појави" преку податоците. Оваа наука користи техники и теории извлечени од многу полиња во контекст на математика, статистика, компјутерск ...

Министер за образование и наука на Македонија
                                               

Министер за образование и наука на Македонија

Министерот за образование и наука е министер во Министерството за образование и наука на Република Македонија, која институција била основана во 1991 година. Актуелен министер за образование и наука на Република Македонија е Мила Царовска. Следува список на досегашни министри за образование и наука на Република Македонија:

Применета наука
                                               

Применета наука

Применета наука е примена на занењето од една или повеќе природни научни полиња со цел за решавање на практични проблеми. На пример, разните видови на инженерство се во потесно сродство со "применетите науки". Применетите науки се од голема важност за развојот на технологијата. Употребата на една применета наука во индустриски рамки обично се нарекува истражување и развој.

Природни науки
                                               

Природни науки

Природни науки се системи на знаења чија основна цел е да се проучи природата и процесите поврзани со неа. Во групата на природните науки влегуваат математиката, физиката, хемијата, биологијата, сите гранични науки помеѓу овие науки, а понекогаш ја вклучуваме и географијата во групата на природните науки, иако таа е и општествена наука.

Весела наука
                                               

Весела наука

Ниче вели дека за "Веселата наука" la gaya scienza вреди сето она што е речено за "Зора" - речиси во секоја реченица од ова дело провејуваат длабочината и "највисоката надеж".

                                               

Беконов метод

Беконовиот метод е истражувачки метод развиен од Френсис Бекон. Тој е предвесник на научниот метод. Методот бил претставен во Беконовата книга Novum Organum, што значи Нов Органон, и тој требало да го замени методот преставен во Аристотеловиот Органон. Тоа е индуктивниот метод, што треба да го замени дедуктивниот.

                                               

Критериум

Критериум е стандард, правило, тест или, општо земено, појдовна точка во однос на кој може да се донесе оценка или одлука за определен поим или проблем.

Машинство
                                               

Машинство

Машинство или машинско инженерство е инженерска струка. Таа ги спојува инженерската физика и математика со принципи од науката за материјали со цел да дизајнира, анализира, произведе и одржува машински системи. Машинството е една од најстарите и најразновидните инженерски дисциплини.

                                               

Парадигма

Од крајот на 1960-тите, зборот парадигма се однесува на мисловна шема во било која научна дисциплина или друг епистемолошки контекст. Најпрвин, зборот е специфичен за граматиката: Меријам-Вебстер речникот од 1900 го дефинира само неговото техничко користење во контекст на граматика или, во реторика, како поим за илустративна парабола или бајка.

                                               

Academicus

Academicus - Меѓународен научен списание е научно списание со отворен пристап на англиски јазик, рецензирана, основана и режија од 2008 година од страна на Арта Мусарај. Тоа е објавенa во Албанија, полугодишнo, pISSN 2079-3715 и 2309-1088 eISSN.