Топ-100
Back

ⓘ Математика - Математика, Применета математика, Елементарна математика, Ред, математика, Израз, Член, Институт за математика, Бином ..
                                               

Математика

Математика претставува логички строго изучување на теми, како: квантитет, структура, простор и промена. Исто така, математиката е збир од знаења кој претставува предмет на дедуктивно расудување, почнувајќи со аксиоми и дефиниции. Математиката се користи во науката, инженерството, геодезијата, медицината и економијата. Зборот "математика" доаѓа од старогрчкиот збор μάθημα што значи наука, знаење или учење и μαθηματικός, што значи љубител на учењето.

                                               

Применета математика

За ефикасно решение за проблемот на движење на автомобил по одредена рута, потребна е алатка од комбинаторна оптимизација и целобројно програмирање. Применетата математика е гранка од математиката која се занимава со математички методи кои наоѓаат примена во науката, инженерството, бизнисот, информатиката и индустријата. Така применетата математика е комбинација од математичка наука и знаења од специфични области. Терминот, применета математика, исто така опишува професионална специјалност во која математичари работат практични проблеми преку формулирање и проучување со помош на математичк ...

                                               

Елементарна математика

Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните и средните училишта. Најосновните од нив се: алгебра, аритметика и Евклидова геометрија. Следното ниво погоре се тригонометријата, понапредната алгебра и основната аналитичка геометрија, за на крајот, обично да се заврши со основите на линеарната алгебра и математичката анализа. Иако овие математички области се "етикетирани" како елементарни, сепак за да не дојде до недоразбирање, да напоменеме дека во нивни рамки постојат и многу " ...

                                               

Ред (математика)

Ред - збир на математички објекти a i {\displaystyle a_{i}}, односно a 1 + a 2 +. + a n +. {\displaystyle a_{1}+a_{2}+.+a_{n}+.}. Објектите a 1, a 2., a n., {\displaystyle a_{1},a_{2}.,a_{n}.,} кои уште се нарекуваат членови на редот може да означуваат броеви, функции, вектори, матрици итн. Врз основа на тоа, се разликуваат бројчени редови, функционални редови, векторски редови, матрични редови итн. Наместо споменатиот развиен запис на редот, често се користи скратениот запис ∑ k = 1 ∞ a k, {\displaystyle \sum _{k=1}^{\infty }a_{k},} или понекогаш уште пократкиот ∑ a k. {\displaystyle \sum ...

                                               

Израз (математика)

Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичките знаци може да означуваат бројки, променливи, операции, функции, децимали, групирање, и други аспекти на сиктансата.

                                               

Член (математика)

Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од другите членови со знаците + или −. На пример, во 3 + 4 x + 5yzw 3, 4 x и 5 yzw се членови. друг пример би бил 3x+4x-2x што се членови поврзани со горенаведениот пример Во контекст на полиномите, "член" понекогаш значи моном со коефициент: to collect like terms in a polynomial is the basic операција of making it a линеарна комбинација на засебни мономи. Една низа честопати се претставува како збир од нејзините членови. Но во општ математички смисол, ...

                                     

ⓘ Математика

  • Наградата за математика на Advantage Testing Foundation честопати наречена Награда по математика за девојчиња, е годишен натпревар по математика отворен
  • тридимензионални координати, добиваме површина. Граф Извод од функција Транслација математика Извод на имплицитна функција Извод на сложена функција Андреевски, Венцислав
  • абревијатура но оттогаш има добиено и други намени како дијакритички знак, во математика програмирање, итн. Оваа статија поврзана со писмо е никулец. Можете
  • ccTLD за Иран. Со него управува Инситутот за студии за теоретска физика и математика при Иран. IANA информации за ir доменот Мрежно место на регистрите на
  • збор. Концептот за променливата нашироко се користи во областите како математика природни науки и техника. Како примери за променливи величини можат да
  • Емоционална математика е канадски филм во режија на Паоло Барзман. Главните улоги ги толкуваат: Сузан Сарандон, Габриел Брн, Кристофер Пламер и Макс фон
  • Зафатнината е фундаментален параметар во термодинамиката. Плоштина Мера математика Coxeter, H. S. M.: Regular Polytopes Methuen and Co., 1948 Table I i
  • постигнување на потребите на човештвото. Ова се остварува низ општо знаење, математика и практично искуство применети во дизајнот на корисни предмети или процеси
  • универзитетот без диплома, тој студирал математика и обучени како наставник, на крајот наставата по математика физика, биологија и гимнастика. Вајерштрас
  • 1 октомври 1954 година во Битола. Дипломирал во 1976 на Факултетот за математика магистрирал во 1979, а докторирал во 1983 година со темата Неедноставно
                                               

Институт за математика

Вториот циклис студии по математика магистерски студии им овозможуваат на студентите да ги профилираат своите знаења во специјалности, зависно од нивните лични желби и/или од општествените потреби. Со завршувањето на магистерските студиии студентите се стекнуваат со звањето магистер по математика и примени.

Бернулиев опит
                                               

Бернулиев опит

Во веројатностa и во статистиката, Бернулиев опит или Бернулиева распределба B, p ∈ е случаен опит кој има точно два можни исходи. Соодветно на тоа, случајната променлива на Бернулиев опит е Х ={0.1} каде што Обичајно е да едниот исход се "именува" успех, а другиот неуспех не мора да се согласува со реалното значење на исходите.

                                               

Бином

Стојановска, Л. 2010. "Бином". Посетено на 1 декември 2014. Златковска, Снежана 2010. "8-мо Тема3 Работни листови". Посетено на 1 декември 2014. "Алгебарски рационални изрази". 2010. Посетено на 1 декември 2014.

Броен систем
                                               

Броен систем

Броен систем - систем на запишување на броевите, како и математичката нотација за броевите, со употреба на графеми или симболи. Постојат повеќе бројни системи од кои најпознати се: Двоичен броен систем Десетичен броен систем Осмеречен броен систем Шесторен броен систем Седмеречен броен систем Единечен броен систем Четворен броен систем Петорен броен систем Третичен броен систем Шеснаесетеречен броен систем

Геометриска прогресија
                                               

Геометриска прогресија

Геометриска прогресија е низа во која количникот на било кои два последователни члена е константен. На пример a n, a n+1, a n+2. Бројот r уште се нарекува количник на геометриската прогресија, каде што: r = a n + 1 a n. {\displaystyle r={\frac {a_{n+1}}{a_{n}}}.} Во геометриска прогресија количникот r ≠0. Секој нареден член на геометриска прогресија може да се добие со множење на претходниот член со количникот r. На пример, низата {1, 3, 9, 27, 81.} е геометриска низа со количник 3.

Дваесетаголник
                                               

Дваесетаголник

Правилен дваесетаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар. Една од можните конструкции се надоврзува на конструкцијата на десетаголник. Доволно најпрво да се конструира правилен десетаголник, а потоа и симетрали на страните и во пресекот со кружницата да се добијат уште десет точки кои со темињата на десетаголникот ќе ги сочинуваат дваесетте темиња на правилен дваесетаголник.

Единаесетаголник
                                               

Единаесетаголник

Единаесетаголник – многуаголник со единаесет темиња и единаесет страни. Правилен единаесетаголник не може да се конструира со линијар и шестар.

Зафатнина
                                               

Зафатнина

Зафатнина или волумен е квантификација на тоа колку простор зафаќа еден објект. SI единицата за зафатнина е кубен метар. Зафатнината на цврст објект е бројна вредност дадена за да го опише тридимензионалниот концепт за тоа колку тој зафаќа простор. Еднодимензионалните објекти, како оската и дводимензионалните објекти, како квадратот немаат зафатнина во тродимензионалниот простор. Зафатнината е фундаментален параметар во термодинамиката.

                                               

Извод на сложена функција

Нека f: } се реални функции од една променлива такви што постои составот: h = = f) {\displaystyle \ h==f\left\right)}. Тогаш за првиот извод на h {\displaystyle h} важи: h ′ x = f ′ g x) g ′ x {\displaystyle h^{\prime }x=f^{\prime }\leftgx\right)g^{\prime }x}

Несвојствен интеграл
                                               

Несвојствен интеграл

Несвојствениот интеграл за функцијата f ∈ R)\forall c_{1},c_{2}> c_{0}|\int _{c_{1}}^{c_{2}}fxdx|

Users also searched:

...
...
...