Топ-100
Back

ⓘ Матрица, математика. Во математиката, под поимот матрица се подразбира правоаголната шема: A = _{m\times n}} која е составена од m ⋅ n {\displaystyle m\cdot n} ..
Матрица (математика)
                                     

ⓘ Матрица (математика)

Во математиката, под поимот матрица се подразбира правоаголната шема:

A = _{m\times n}}

која е составена од m ⋅ n {\displaystyle m\cdot n} елементи. Хоризонталните низи се нарекуваат редици на матрицата, додека вертикалните колони. Матрицата погоре има m редици и n колони. За таа матрица велиме дека е од ред m × n читај ем-по-ен.

Елементите на матрицата може да бидат броеви, но и не мора. Матриците чии елементи се броеви се викаат бројни матрици.

                                     

1. Операции со матрици

Над матриците се извршуваат операциите собирање и одземање и, под одредени услови, множење. Делење на матрици не се извршува.

 • Собирањето и одземањето се врши по членови и тоа само кај матрици од ист ред. Нека A = _{m\times q}\Leftrightarrow c_{ij}=\sum _{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},\,\,\ i=1.2.,m\,\,\,\,\ j=1.2.,q}
                                     

2. Примери

Нека се дадени матриците:

A = 3 × 4 {\displaystyle ={\begin{bmatrix}-1&-12&5&-18\\-7&12&3&2\\-4&12&0&8\\\end{bmatrix}}_{3\times 4}}

                                     
 • на варијансата Фишерови информации често се користи како Фишерова матрица Фишерова равенка исто така познат како на Фишерова - Колмогорова равенка
 • систем. На пример, насоченоста на едно тврдо тело може да се претстави со матрица на насоченост, која во трите колони ги опфаќа Декартовите координати на
 • променливи, оваа задача е потешка. За таа цел се воведуваат два нови поими: матрица и детерминанта. Ако системот е квадратен има ист број равенки и променливи
 • индетична матрица Векторите на колоните и редовите n и nT и нивните продукти nnT имаат потекло во поттик генераторите. Овој вид на блок матрица е корисно
 • динамичен модел на британската економија. При правењето на проектот користеле матрица за општествени сметки, која создавала компјутерски модел за рамнотежа развиен
 • логиката  теми во логиката  Логичари  Основни теми во дискретната математика Теми во теоријата на множествата  Парадокси  Логички грешки  Логички
 • секогаш ќе биде тридијагонална матрица и така може да се реши со O N операции со постоечки алгоритми на тридијагонална матрица Еве прост пример за квадратен
 • достигнувања го вклучуваат независното откривање на методот густина на матрица во квантната механика заедно со Џон фон Нојман квантно механичката теорија
 • чија вредност зависи и од координатата. Математички се претставуваат со матрица Тензорот е физичка величина која е поврзана со еластичните, деформабилни
 • Теоријата на игри - гранка на применетата математика која се служи со модели за проучување мегусебни односи или како гранка на економската теорија која

Users also searched:

...