Топ-100
Back

ⓘ Елементарна математика. Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се ..
Елементарна математика
                                     

ⓘ Елементарна математика

Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните и средните училишта. Најосновните од нив се: алгебра, аритметика и Евклидова геометрија. Следното ниво погоре се тригонометријата, понапредната алгебра и основната аналитичка геометрија, за на крајот, обично да се заврши со основите на линеарната алгебра и математичката анализа. Иако овие математички области се "етикетирани" како елементарни, сепак за да не дојде до недоразбирање, да напоменеме дека во нивни рамки постојат и многу "напредни", неелементарни теории.

                                     
 • нашиoт непокорен дух. Информатичка технологија Етика Класични јазици Елементарна алгебра Физика Линеарна алгебра и аналитичка геометрија Алгебра Програмски
 • збор. Концептот за променливата нашироко се користи во областите како математика природни науки и техника. Како примери за променливи величини можат да
 • новите случувања во теоријата на броеви. ЕНТ. Венков, Б. А. 1970 Елементарна теорија на броевите, преведена од руски јазик и уредена од стрна на Хелен
 • Курсот траел три години и содржината била доста елементарна Прва година се учеле равенки, елементарна теорија на редови, нешто од стереометрија и геометрија
 • Во математиката, константа или постојана е непроменлива величина вредност која е потполно постојана или постојана во однос на контекстот. Спротивен поим
 • Ханс Џенсен заедно со Геперт Мајер напишале книга во 1950 насловена Елементарна теорија на нуклеарни школка структури. Во 1963, Геперт Мајер, Џенсен
 • интерактивни вежби - Математика за сите македонски Декартови координати во дводимензионална рамнина со интерактивни вежби - Математика за сите македонски
 • трансверзала низ непаралелни прави нема никакви посебни особини во елементарна математика па затоа честопати со самиот збор трансверзала се претпоставува
 • аритметика та. Оваа смисла на изразот аритметика не треба да го мешаме ниту со елементарна аритметика, нити со гранката на логиката која ја проучува пеановата аритметиката
 • ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6. Конвексен многуаголник - Математика за сите македонски Матрици - специјални - Математика за сите македонски Дијагонала на многуаголник
 • Владимир Казаков од 1969 година. Таблица множење Факториел Производ математика Логаритмар Множење и аритметички операции во разни бројни системи - cut - the - knot

Users also searched:

...