Топ-100
Back

ⓘ Природни науки ..
                                               

Теориска физика

Теориската физика е гранка на физиката која ги користи математички модели и апстракции, во обид да се објаснат природните физички појави. Самата суштина на теориската физика е математички фундирана физика, по правило со употреба и на други концептуални и логички техники и методологии. Целта е да се рационализираат, објаснат и предвидат природните феномени и нивните карактеристични аспекти и особености. Прогрес на физиката како наука во најголем дел е условен од односот мегу теоријата и екпериментите. Теориската физика тежнее да даде егзакниот смисол на опсервираните појави и да воспоставув ...

                                               

Хемија

Хемија - природна наука што се занимава со проучување на структурата и својствата на материјата, како и промените кои настануваат при хемиските реакции. Хемијата претставува физичка наука која ги изучува различните типови на атоми, молекули, кристали и други типови на агрегати изолирани или во меѓусебни интеракции кои во себе ги вклучуваат концептите за енергија и ентропија во хемиските процеси. Модерната хемија еволуирала од алхемијата.

                                               

Хемија.нет

Hemija.net претставува единствен македонски медиум за популаризација на хемијата. Со своите богати содржини претставува извор за корисни информации за сите во Македонија кои покажуваат интерес за хемијата и сродните науки.

Users also searched:

...
...
...