Топ-100
Back

ⓘ Ред, математика. Ред - збир на математички објекти a i {\displaystyle a_{i}}, односно a 1 + a 2 +. + a n +. {\displaystyle a_{1}+a_{2}+.+a_{n}+.}. Објектите a 1 ..
                                     

ⓘ Ред (математика)

Ред - збир на математички објекти a i {\displaystyle a_{i}}, односно a 1 + a 2 +. + a n +. {\displaystyle a_{1}+a_{2}+.+a_{n}+.}.

Објектите a 1, a 2., a n., {\displaystyle a_{1},a_{2}.,a_{n}.,} кои уште се нарекуваат членови на редот може да означуваат броеви, функции, вектори, матрици итн. Врз основа на тоа, се разликуваат бројчени редови, функционални редови, векторски редови, матрични редови итн. Наместо споменатиот развиен запис на редот, често се користи скратениот запис ∑ k = 1 ∞ a k, {\displaystyle \sum _{k=1}^{\infty }a_{k},} или понекогаш уште пократкиот ∑ a k. {\displaystyle \sum a_{k}.} За редот се вели дека е конвергентен ако постои конечна гранична вредност lim n → ∞ S n = S, {\displaystyle \lim _{n\to \infty }S_{n}=S,} каде што важи S n = a 1 + a 2 +. + a n {\displaystyle S_{n}=a_{1}+a_{2}+.+a_{n}}. S {\displaystyle S} се нарекува сума на редот, а S n {\displaystyle S_{n}} е n-та парцијална сума на редот. Ако ред не е конвергентен, тогаш се вели дека е дивергентен. Редот може да биде и во обликот

∑ k = − ∞ + ∞ a k =. + a − n +. + a − 1 + a 0 + a 1 +. + a n +., {\displaystyle \sum _{k=-\infty }^{+\infty }a_{k}=.+a_{-n}+.+a_{-1}+a_{0}+a_{1}+.+a_{n}+.,} на пр. Лоранов ред, но и во обликот ∑ i, j = 1 ∞ a i k = a 11 + a 12 +. + a 1 n +. + a 21 + a 22 +. + a 2 n +. +. + a n 1 + a n 2 +. + a n +., {\displaystyle \sum _{i,j=1}^{\infty }a_{ik}=a_{11}+a_{12}+.+a_{1n}+.+a_{21}+a_{22}+.+a_{2n}+.+.+a_{n1}+a_{n2}+.+a_{nn}+.,}
                                     
 • области од научната, филозофска и општо културната дејност. Студираше математика и физика во Кембриџ. Во 1950 година ја доби Нобеловата награда за литература
 • и интегрално сметање, увод во виша математика и математички семинар. Одликувана е со орден на трудот од трет ред и орден на трудот со златен венец, а
 • абревијатура но оттогаш има добиено и други намени како дијакритички знак, во математика програмирање, итн. Оваа статија поврзана со писмо е никулец. Можете
 • во 1939 година, на Филозофскиот факултет група Теоретска и применета математика Од 1939 до 1941 година студира во Белград на Техничкиот факултет - Градежен
 • неговиот германски современик, Едмунд Хусерл, тој првично се бави со математика Во 1877 Бергсон добива прво место на престижен математички натпревар
 • религиозниот ред на Театинците во 1639, а се школувал во манастирот Сан Силвестро ал Квиринале во Рим, каде изучувал теологија, филозофија, математика и архитектура
 • броеви, при што комплексните корени од 1 играат важна улога во вишата математика За да се утврди кои алгебарски броеви можат да се изразат со корени се
 • ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6. Конвексен многуаголник - Математика за сите македонски Матрици - специјални - Математика за сите македонски Дијагонала на многуаголник
 • точно доловена со логичка теорија од прв ред Фревегата доказна анализа е доволен да ја опише целата математика но не е еквивалентна на неа. Така можеме
 • манипулирање со овие симболи тоа е обединувачка нишка на речиси целата математика Како таква, таа вклучува сè од решавање на основни равенства до проучувањето
 • здобива со образование во манастирот Свети Марк. Прифатил да предава математика за војската. Имал улога во промоција на револуцијата и за тоа бил награден
 • година - 22 јуни 1925 година бил германски математичар и наставник по математика познат по својата работа со групна теорија, сложена анализа, неевклидска

Users also searched:

...