Топ-100
Back

ⓘ Квантна медицина - област од алтернативната медицина заснована на начелото на лекување и материјално обликување на живите системи, со употреба на променливоста ..
                                     

ⓘ Квантна медицина

Квантна медицина - област од алтернативната медицина заснована на начелото на лекување и материјално обликување на живите системи, со употреба на променливоста на диференцијалната стабилност во времето и просторот. Квантната медицина се развила кон крајот на 20. век и во почетком на 21. век благодарејќи на откритието на телесниот електромагнетизам и на брзиот развој на модерната технологија, пред сѐ, на информатиката, која е сѐ подостапна и има сѐ повеќе приврзеници во официјалната медицини. Затоа може да се смета за симбиоза на холистичкиот пристап, или целосниот пристап при лекувањето во хуманата медицини, помогнат од модерната технологија.

                                     

1. Основните квантни принципи.

Предлошка:Biologically based therapy Новите трендови во природните науки ги пренесуваат медицината и биологијата од емпиријски во фундаментални науки. Веќе илјадници години се познати знаењата и вештините на здравиот живот, на превентивата и на лекувањата во традиционалната кинеска медицина, индијските ајурведи, јогата, ароматерапијата, кристалотерапијата, терапијата со звукот, фитотерапијата, итн. Сите овие методи го гледаат човекот како хармонија или нехармонија на телото, умот, душата и околината, значи као целина.

Со развојот на електрониката, кибернетиката и информатичката технологије тие илјадагодишни знаења добиваат потврда и во официјалната наука, а тоа е фактот дека нашето тело во суштина е кондензирана енергија која се движи брзо преку безброј различни вибрации.

Квантната медицина како термин влегува во општа употреба кога квантните физичари го препознале новиот пристап на матријалното обликување на живите системи, нивните различности во диференцијалните стабилности во времето и во просторот и првите резултати од истражувањата ги објавиле во Брисел во 1989 година.

Вајскопф прв обрнал внимание на тоа дека:

"единствено принципот на квантната механика принципот на идентитет и на непрекинатост во постоењето на карактеристичните фреквенции овозможува поединична стабилност на светот на три нивоа на самоорганизирање на материјата: нуклеарно, атомско и молекуларно. Меѓутоа, освен трите наведени нивоа, природата познава барем уште едно ниво − нивото на живите суштества, кои се одликуваат со своја поединечна, диференцијална стабилност.

Секоја човечка мисла и активност е придружена со електрична активност во нервниот систем, како и со биофотонска комуникација меѓу клетките. Нема живот без проток на јоните низ клеточната мембрана и без наплив и повлекување на меридијанските енергии.

Медицината сѐ повеќе ги прифаќа принципите на квантната физика, кои водат до големи промени во други сфери на животот, таа сѐ повеќе се залага за надминување на принципите на лекување кое се заснова на посматрање на симптомите на болеста кое сега се применува во практиката. Но тие принципи сѐ повеќе ќе се губат и ќе бидат минато. Многу брзо лекарите ќе научат да го користат телесниот суперкомпјутер на квантно-енергетското поле.

"Тој "поглед" во телесната мрежа на биолошката комуникација ќе ни даде информации за скриените промотори и поттикнувачи на болестите кои го блокираат деликатниот процес на телесното самолекувања и механизмот на заздравување, без кои не може да ни биде подобро. Ако признаеме дека телото има вродена интелигенција, ќе станеме способни селективно да ги "исклучиме" лошите генетски обрасци, предизвикувачи на многу познати болести, како што се Алцхајмеровата болест, Паркинсоновата болест и фибромијалгијата."
                                     

2. Квантната физика како основа на квантната медицина

Макс Планк е еден од најголемите физичари на сите времиња, кој во 1918 година ја добил Нобеловата награда за истражувачка работа во областа на квантната физика. Планковото револуционарно откритие претставува основа за поставување на фундаменталните принципа, кои се суштински важни за разбирање на квантната медицина.

"Основниот принцип на квантната физика вели дека сѐ има фреквенција и дека секоја клетка на нашето тело има своја идеална фреквенција. Ако се смени таа фреквенција поради разни стресни фактори, се менува и комуникациската способност на нашите биофотони и како резултат на тоа настанува болеста."

Микроскопските димензии не се главен услов при примената на квантната механика. Квантната физика ја смета квантната теорија како основна теорија на современата физика и на квантната механика на микрочестичките. Квантната механика преку дуалната природа на честичките брановата и корпускуларната ја опишува состојбата на системот на микрочестички со разбирање на многу принципи на макроуниверзумот принципот на неодреденост -Хајзенбергов принцип и на "начелото на неизвесност".

Светот не се дели на различни збирови на објекти, туку на различни збирови на врски. Квантната механика дава објаснувања за многу појави како што се стабилноста на атомот, на топлотниот капацитет на телото, на природата на многубројните хемијски сили, на феромагнетизмот.

Квантната електродинамика ја проучува примената на квантната механика на електромагнетните и на брановите полиња на електронот, на присуството на макроскопските ефекти односно на суперфлуидноста, на суперпроводливоста и на Јозефсоновиот ефект.

Неопходен услов за примена на квантната механика е постоењето на целосниот потенцијал за самоодржување во системот, кој го одредува постоењето на објектот на дадените нивоа на квантните скали. Значи, неопходен услов за формирање на целосен макроскопски квантномеханички ентитет е постоење на ефикасни и далекусежни активни сили во ограничен фреквентен опсег, кои би создале кохерентни, мултимодални полиња од ласерски тип во секој жив објект.

"Квантната физика овозможува научно разбирање на многу дијагностичко-терапевтски методи на традиционалната медицина акупунктурата и нејзината класична јонска и квантно солитонска природа, хомеопатијата различни хомеопатски потенции имаат различни времиња на релаксација на протоните што може да се следи преку измената на НМР спектрите и со ласерската спектроскопија; лекување со светлина и со бои со следење на фотоекситонски и биофотонски ефекти кои се остваруваат преку овие терапии)".
                                     

3. Основни начела на квантната медицина

Феноменот на животот како единственост почнува да се изучува и да се објаснува со законите на "квантната физика на животот" и на квантната медицина. Значи, освен анатомско-морфолошката структура на организмот што го гледаме со голо око, постои и таканаречениот "електромагнетен костур на човекот" преку кој се движат електромагнетните бранови создавајќи сопствено кохерентно поле на човекот што го регистрира и го проучува квантната медицина. Клиничките увиди во квантната медицина одат сѐ до внатрешната работа на живите клетки, до ниво на нивното стапување во интеракција со квантно-енергетското поле. Квантната медицина покажува дека интелигенцијата својствена за телото, преку која тоа знае како да санира исеченица или скршена коска, да не мора да се помисли на тоа, може да биде унапредена за да нѐ излекува речиси од секоја болест.

Човечкото тело е совршена мрежа на меѓусебе поврзани системи, а сите тие придонесуваат за неговото функционално единство и за унапредување на неговата способност за исцелување. Воспоставувањето контрола над тие огромни, меѓусебе поврзани биолошки мрежи доведува до стекнување увид во постоењето на вариететите на заболувањата и на пофункционално доаѓање до начинот за нивно искоренување.

Затоа квантната медицина во себе обединува различни пристапи на здравствениот проблем, кои треба да доведат до единствен модел, заснован на енергијата.

 • Тие на болните им даваат надеж дека квантните начини на лекување наскоро ќе можат да лекуваат неколку дегенеративни болести, вклучувајќи ги Паркинсоновата болест, Алцхајмеровата болест и мултиплекс склерозата.
 • Квантниот пристап може да биде моќно оружје во борба против стресот, мозочниот удар, болестите на срцето и ракот.
 • Моделот на квантна медицина со себе носи реална можност за продолжување на животниот век и за подобрување на квалитетот на животот, така што ќе може превентивно да се спречуваат заболувањата како што се мозочниот удар, болестите на срцето, дијабетесот, дегенеративните болести.
 • Таквите пристапи ја зголемуваат можноста кај болните нагло да се поттикнат слабите или пореметени механизми на заздравување.
 • Квантната медицина ја гледа болеста како "извртено" квантно-енергетско поле на телото. Наместо да ги сузбие симптомите на дисхармонијата како што се болката или воспалението, квантната медицина на болеста ѝ пристапува со намера да ја отстрани постоечката дисхармонија и го постигнува тоа со внесување поголеми количини енергија или со стимулации на специфичните резонанци, кои ја коригираат дисхармонијата и доведуваат до природно, спонтано излекување.


                                     

4. Опремата во квантната медицина

Принципите на квантната физика се заслужни за голем број технолошки изуми, како што се МРИ скенери и ласерската хирургија, штолекарите и забаритеја користат секојдневно во целиот свет. Еден од новите изуму е QXCI Предлошка:Јез-енгл или неговиот последен технолошки оперативен систем SCIO Предлошка:Јез-енгл кој засега е најкомплесен биорезонантен биофидбек антистресен оперативен систем направен на принципите на квантната биофизика, кој се заснова на принципите на холистичката медицина. Според приврзениците на овој изум; SCIO овозможува фидбек на дијагнозата-терапија која е без контраиндикации, неинвазивна е, безболна, без хемија и по мера на секој организам. Системот е така конструиран што во текот на терапијата, телото на своето потсвесно ниво само одбира што, одново тој момент. SCIO во организмот ги урамнотежува сите функции што биле пореметени од внатрешни или надворешни стесогени фактори.

Апаратурните методи на квантната медицина користат нискоенергетска безбедна електромагнетна радијација, која деува добро на интраклеточните и интерклечните процеси преку мегнетните природни нукеуси, преку микротубуларниот систем и преку "gap junction channels-GJ- nexus" веза, или ”спојните канали” како и преку класичните квантни неуронски структури.

Врз основа на долгогодишна студија, направен е список на најефективните облици на електромагнетна радијација која е предмет на интересирање на квантната медицина:

 • ласерска нискоинтензитетна инфрацрвена ласерска радијација што пулсира,
 • магнетно поле,
 • електромагнетно зрачење на екстремно високи фреквенции EHF – extremely high frequency, ултра ниски фреквенции ULF ultra-low frequency ELF, црвено светло и зелено светло.
 • широкоспектрална инфрацрвена радијација,
                                     

5. Асоцијации на квантната медицине

Асоцијации на квантната медицина има во бившиот СССР, Израел, Соединети Американски Држави, Аргентина, Бугарија, Кина, Чешка, Еквадор, Франција, Германија, Индија, Италија, Кореја, Либан, Македонија, Португалија, Румунија, Словачка, Сирија, Турција.

Во Србија е формиран Актив на Квантната медицина Секције за акупунктуру Српско лекарско друштво СЛД и Здружение за промоцију и развој на квантната медицине "Quanttes ", кое е член на Меѓународната асоцијација на квантната медицина со седиште во Москва.

                                     

6. Спротивставени мислења

Квантната теорија ни говори дека универзумот, како што го доживуваме ние, настанува во изненадувачки, нелогичен вител на бесконечна интеракција на непослушни субатомски честички со чија стабилизација може да се оствари одредена хармонија во организмот. Во демократските општества, напредокот се прави со убедувања, а науката може да ја раскаже најубедливата приказна за тоа. За некои научници, искривувањето и злоупотребата на научните идеи, кои обично се интегрираат во популарната култура, често е неприфатлива цена што треба да се плати. Затоа многу е распространето мислењето дека науката не е многу важна за да не бидат и тие дел од популарната култура.

Нашата цивилизација е изградена врз темелите на разумот и рационалното мислење содржано во научниот метод, и нашата иднина зависи од широкораспространетата согласност дека науката е единствениот исправен начин на мислење. Затоа човештвото мора да одговори на многу големи предизвици со кои се соочуваме. Дали загревањето на климата е штетно, а ако е, која е причината за тоа? Дали квантната теорија ни вели дека универзумот е вител на бесконечни интеракции на непослушни субатомски честички? Дали е безбедно да се вакцинираат деца птоѕив болести? Тоа се научни прашања на кои може да се одговори со анализа на податоци. Со самото тоа, одговорите се независни од традиционалните мислења, вера или политичките убедувања на поединецот.

Да почнеме со фактот дека проверката на разни апарати, кои се засновани на принципот на квантната медицина, даваат резултати за анализа на крвта, а поради обиди за злоупотреба и поради желба за лесна заработка, врз основа на повеќе научни истражувања е заклучено дека некои од апаратите се обична измама, а дека делотворноста на некои апарати не ниво на плацебо ефект

Терапевтските размислувања на оние кои предлагаат дека "енергијата" без оглед што се подразбира под тоа, неизбежно вклучена во процесот на заболување и заздравување, ја става нивната терапевтска техника во служба на "деблокирање на текот на енергијата" затоа што според нивните тврдења њутновите закони кои го објаснуваат светот околу нас, се "неадекватни" за да се опише она што се случува во човечкото тело и дека затоа со овие закони на физиката не може да се опишат сите облици на однесувањето на нашето тело.

Меѓутоа, единствениот доказ за оваа животна сила се разни метафизички теории кои се користат за да се објасни што се случува во текот на енергетските терапии. Некои од тие теории се едноставни, како кинеската теорија за чи енергијата која се движи по меридијаните и одвреме-навреме се заглавува или се блокира и предизвикува болест. Некои се посложени ги вклучуваат вибрациите на субатомските честички, биоенергијата, трансцедентналните битија или астралните тела. Сепак, овие теории не се независно потврдени. Без концептот на животната сила и без цврстите докази за нејзиното постоење, сите вакви тврдења остануваат на ниво на псевдонаука. Затоа постојат и други нчини со кои може да се објаснат излекувањата, на пример, со плацебо ефектот.                                     

6.1. Спротивставени мислења Злоупотреби во квантната медицина

Вилијам Нелсон, пронаоѓач на EPFX енергетскиот апарат во 1980 година регистрирал компанију во Националната агенција за храна и за лекови под назив "машина за биолошка повратна спрега", што значи дека можела да се користи за отстранување на стресот. Според законот, тој не можел да тврди дека тој апарат се користи за дијагноза или за лекување на болести. Но, тој го направил токму тоа. Во 1992 година, Агенцијата му је наредила да прекине со лажните тврдења, а подоцна побарала апартот да се повлеќе од продажба, но Нелсон и натаму ја продавал како машина за лекување. Бил обвинет за измама во 1996 година, но се преселил во Унгарија. Денес, Нелсон тврди дека има осум докторати што ги добиле од 1980 до 1993 година, но ниеден од нив не е од акредитирани наулну установиа.У Србији је бивши билдер Ненад Росо представљајући се као доктор обмануо више стотина пацијената, терапијама и продајом рајф генератора. Након одслужене затворске казне, наставио је се ранијом праксом.

Заступник америчке Агенције за контролу хране и лекова надлежне за медицинске уређаје, Керен Рили нагласио је да надрилекари користе енергетске уређаје више од сто година. У последњој декади, ове машине су преплавиле интернет, па су преваранти брзо и јефтино дошли до нових купаца и пацијената. Данас, многи произвођачи енергетских уређаја имају сајтове се видео сведочењима и лажном науком. Директор одсека за притужбе ове Агенције Тимоти Улетовски нагласио је: "Ово је чиста, одвратна превара. Ови људи лове у мутном, у многим случајевима пацијенте који су очајни за излечењем веома озбиљних болести."

Порука је иста већ вековима: "Ово је лек који сам пронашао и који је поддржан сведочењима многих људи који су били на самрти" наводи Џејмс Вортон, професор историје медицине Универзитета медицинске школе у Вашингтону. "Без сумње, ово је чиста превара. Рећи ће вам шта год желите да чујете. Просечна особа није образована нити обучена да критички процени ове терапије."

Ехдуард Павловић Круглјаков, управник Комисије за борбу против псевдонауке и фалсификовање научних резултата у Русији каже да је квантна медицина "окрутна, бесрамна превара, зарад профита. Не постоје никаква истраживања, никаква научна основа за инструменте, ништа. Уколико покушате да пронађете нешто о њој у научним радовима и покушате да нађете бар једну озбиљну публикацију посвећену квантној медицини, нећете наћи ништа. Једино масовни медији дижу галаму око ње."

За уређаје за квантно лечење - названим QXCI, EPFX, SCIO у Србији Рајф генератор се тврди да балансирају "биоенергетске силе" чије постојање није потврђено од стране научне заједнице. Они једино могу да мере отпорност коже пацијента колико лако ниске струје пролазе кроз кожу, што нема никакве везе се здрављем особе. Промовишу се псевдонаучним објашњењима и изразима смишљеним да заштите терапеуте од могућих тужби попут "помаже" или "олакшава". Коришћење ових уређаја може проузроковати финансијски трошак као и кашњење одговарајуће терапије.

На основу непроверених података наведених према изјавама појединаца на сајту What is the harm "до сада је 100.018 људи било на неки начин оштећено некритичком употребом енерагетске медицине".

                                     
 • моделирани и намбројување, методи се техники барани од студенти на секое поле од квантна наука. Главна статија: Жени во науката Процентот на жени кои влегуваат
 • успешна, која доведуваат до квантна електродинамика.Тоа, исто така, доведува до квантна оптика, која е различна од квантна електродинамика во кои материја
 • награди се: Нобелова награда за хемија, Нобелова награда за физиологија или медицина Нобелова награда за литература, Нобелова награда за мир и Нобелова награда
 • Научните школи или факултети во многу институции се одвоени од оние за медицина и и инженерство, кои се пак применети науки. Научните општества за комуникација
 • Туринг Структурата на ДНК од Франсис Крик и Џејмс Д. Ватсон Пионерска квантна механика од Пол Дирак Најпрво, на универзитетот биле примени само мажи
 • помал интензитет на она што се случува за време на PET scan нуклеарна медицина постапка Главна статија: Cosmic ray Сателитски експерименти пронашле

Users also searched:

kvantna medicina, квантна медицина форум,

...
...
...