Топ-100
Back

ⓘ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или скратено МЗШВ, е едно од ..
                                     

ⓘ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или скратено МЗШВ, е едно од министерствата во Владата на Македонија.

Актуелен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство е Трајан Димковски.

                                     

1. Надлежности

Надлежностите на министерството се:

- земјоделството, шумарството и водостопанството; - користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства; - ловот и риболовот; - заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници; - следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите; - хидромелиоративните системи; - хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и противградобијната заштита; - проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и процеси; - надзорот од негова надлежност и - врши други работи утврдени со закон.
                                     

2. Организациска структура

Министерството е составено од 18 сектори, кои се поделени на неколку оддели. Секторите на министерството се:

 • Сектор за прекршоци
 • Сектор за лозарство, винарство и овоштарство
 • Сектор за анализа на земјоделска политика
 • Сектор за ЕУ
 • Сектор за координација и техничка помош на кабинет на министер
 • Сектор за човечки ресурси
 • Сектор за координација на подрачни единици
 • Сектор за внатрешна ревизија - независна единица
 • Сектор за финансиски прашања
 • Сектор за шумарство и ловство
 • Сектор за рурален развој
 • Сектор за информатичка технологија
 • Сектор за регистрирање и управување со земјоделско земјиште
 • Сектор за земјоделство
 • Сектор за меѓународна соработка
 • Сектор за нормативно правни работи
 • Сектор за шумска полиција без статус на државен службеник
 • Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи
                                     
 • основа за риболовна вода Акумулација Маврово за период 2017 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 23
 • вода Слив на Црна Река за период 2016 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 7 февруари 2019. Петрушевски
 • Маврово за период 2017 - 2022 година PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 28 ноември 2017. Аџина Река на Ризницата 
 • 2017 - 2022 година PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 28 ноември 2017. Штировица река на Ризницата ?
 • здравственото осигурување на населението. Моментален министер за здравство е Венко Филипче. Цели на македонското министерство за здравство се: да ги ги врши
 • вода Акумулација Маврово за период 2017 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 23 август 2018.
 • Министерството за надворешни работи на Република Македонија е министерство во Владата на Република Македонија задолжено за управување со односите со други
 • ЗА ПЕРИОД 2011 - 2016. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство стр. 3 - 4 Трифуноски, Ф. Јован. Област Бабуне и Тополке Скопје, 1968
 • Министерството за економија при Влада на Македонија ги следи состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика
 • идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност. Ова министерство било создадено со осамостојувањето на Република Македонија во 1991
 • Министерство за животна средина и просторно планирање. Портал: Република Македонија Министер за животна средина и просторно планирање на Македонија Влада

Users also searched:

...
...
...