Топ-100
Back

ⓘ Министерство за животна средина и просторно планирање. Надлежностите на министерството се: надзор од негова надлежност, реставрација на загадените делови на жив ..
Министерство за животна средина и просторно планирање
                                     

ⓘ Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежностите на министерството се:

 • надзор од негова надлежност,
 • реставрација на загадените делови на животната средина,
 • просторно планирање,
 • заштита од бучава, зрачење, заштита на биоразновидноста, георазновидноста, националните паркови и заштитените области,
 • заштита на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување,
 • следење на состојбата на животната средина,
 • предлагање мерки за третман на цврст отпад,
 • просторен информативен систем,
 • други работи утврдени со закон.
                                     
 • Република Македонија и другите компоненти на природата PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање стр. 23. ISBN 978 - 9989 - 110 - 90 - 0.
 • ревалоризација на заштитено подрачје Маврово PDF Министерство за животна средина и просторно планирање Посетено на 7 ноември 2017.CS1 - одржување: повеќе
 • нацрт PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање 2016. стр. 23. Посетено на 2 февруари 2021. Студија за оценка на влијанието
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018.
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018.
 • Студија за геодиверзитетот и геонаследството на Република Македонија и другите компоненти на природата PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно
 • Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источен плански регион PDF Министерство за животна средина и просторно планирање стр
 • 2009 - 2030 Сектор за одржлив развој и инвестиции - Министерство за животна средина и просторно планирање Одржлив развој, Државен завод за статистика Маргарита
 • Министерството за животна околина и просторно планирање и други органи имаат Акционен план и Национална самооценка на капацитетите, како и национална Црвена
 • Orlandini и 28 други автори 2011 Студија за ревалоризација на заштитено подрачје Маврово PDF Министерство за животна средина и просторно планирање Посетено

Users also searched:

директор на управа за животна средина, министерство за животна средина и просторно планирање, заменик министер за животна средина,

...
...
...