Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

Земјоделска механизација

Земјоделска механизација - машини кои се користат во поледелството или други видови на земјоделство. Постојат многу видови на ваква опрема, од рачни алатки и електронски алатки до трактори и бројни други видови на земјоделски помагала коишто тие ...

                                               

Земјоделско субвенционирање

Земјоделско субвенционирање - владин поттик што им се исплаќа на агробизнисите, земјоделските организации и фармите за да ги надополнат своите приходи, да управуваат со снабдувањето со земјоделски производи и да влијаат на трошоците и набавката н ...

                                               

Индустриски култури

Поимот индустриски култури опфаќа група 4 на земјоделски култури чие производство служи како суровина во прехранбената и другите лесни индустрии. За разлика од житните цереалии и мешункастите бобови, културите од оваа група припаѓаат на различни ...

                                               

Јачмен

Јачменот се смета за еден од најстарите житарки во Европа. Се користи уште од камено време, култивиран во древниот Египет, Месопотамија и во подрачјето на Европа. Во Вавилон од јачменот правеле каша и пиво, а во стариот век пржениот јачмен бил мн ...

                                               

Клас (жито)

Клас - најгорниот дел од житни растенија каде што се образува семето; целиот страк заедно со тој дел. Односно класот кај житото претставува формираниот плод составен од неколку соединети зрна на стракот кој се формира во фазата на созревање. Врз ...

                                               

Климатски промени и земјоделство

Климатските промени и земјоделството се меѓусебно поврзани процеси, и двата се одвиваат на глобално ниво. Климатските промени влијаат врз земјоделството на повеќе начини, како што се промени во просечните температури, врнежи од дожд и климатските ...

                                               

Механизација

Механизација е употребата на машини како замена за човечка или животинска сила или употребата на мотори и погони за извршување на задачи од физикален карактер. Употребата на рачни алатки не спаѓа во механизација. Изразот највеќе се користи во инд ...

                                               

Обработливо земјиште

Обработливо земјиште или обработлива површина - земјоделски поим, кој значи земја која е погодна за одледување на култури на неа. Поединечната одгледувана површина се нарекува нива. Денес обработливото земјиште исчезнува со стапка од 100.000 км 2 ...

                                               

Овоштарник

Овоштарник - место засадено со овошни дрва, односно тоа е замјоделска површина каде постои намерно садење дрвја или грмушки, кои се одгледуваат за производство на храна. Овоштарниците содржат дрвја за производство на овошје или јаткасти плодови, ...

                                               

Орање

Орање - земјоделска техника која подразбира обработување на плодна земја со рало, со плуг или со трактор со цел да се раситни земјата и да се подготви за сеење. Во основа, орањето претставува прокопување и раситнување на почвата на одредена длабо ...

                                               

Павлака

Оставувајќи го млекото да мирува, мастите од млеко се извојуваат на површина. Со собирањето на мастите на површината настанува павлаката. И покрај делувањето на бактериите односно млечната кисилина млекото се кисели, па со тоа и павлаката се соби ...

                                               

Плодоред

Плодоред - наизменично засевање на исти земјишни површини со разни земјоделски култури. Плодоредот претставува план за искористување на вегетационата средина, со одгледување на растенија со одреден редослед, како по време така и по простор. По па ...

                                               

Плуг

Плуг e вид на алатка која се користи за орање на земјата. Главни негови делови се лимеш или рало кои служат за хоризонтално сечење на браздите, како и за вертикално сечење на браздите, односно за превртување на мелените жлебови. Постојат различни ...

                                               

Полјоделство

Полјоделство или поледелство - една од основните дејности во рамки на земјоделството, која го опфаќа делот на обработката на земјиштето за одгледување на разновидни растенија од кои се добива храна за човекот и добитокот, суровини за понатамошна ...

                                               

Почва

Почва - површинскиот слој од литосферата на Земјата кој најчесто е плодороден и претставува повеќефункционален хетероген и отворен четирифазен структурен систем кој се образува со раздробување на карпите и животната активност на организмите. Таа ...

                                               

Пчеларство

Пчеларство - чување на пчелни колонии, најчесто во сандаци од страна на луѓето. Пчеларот ги одгледува пчелите со цел да добие мед, други производи, како: пчелин восок, прополис, полен и матична млеч, за опрашување на некои култури или за производ ...

                                               

Расад

Расад - растенија кои се одгледуваат специјално за пресадување. Односно, расадите се растенија во рана фаза на раст, посадени и одгледани во расадници - градини со посебни услови за развој на семето од каде пак со пресадување понатаму се одгледув ...

                                               

Редосеалка

Редосеалка - земјоделска машина која се користи за сеење во изорани редови и леи како и за садење и пресадување садници во земја. Се користи за садење на груткасти и репкасти растенија, главчести растенија, семиња и садници на млади дрвја. Редосе ...

                                               

Сеидба

За рачна сеидба, постојат неколку видови модели; тие вклучуваат: широка сеидба рамна сеидба гребеска сеидба Неколку шеми за сеидба може да се користат заедно со овие видови; тие вклучуваат: Редови кои се вовлечени дури во редови така што семето с ...

                                               

Селски туризам

Селски туризам или агротуризам е тип на туризам каде се нуди угостителство на фарми на село. Во ова може да спаѓа и можноста да се помага во работата на фармата за време на престојот. Селскиот туризам често се практикува во винските региони, како ...

                                               

Слама

Слама – сув остаток од житни растенија. Сламата е секундарен производ, остатоци добиени од исушените стебла на житните растенија по вршењето. Пред воведувањето на машинско жнеење и вршење, сламата се собирала од гумното каде што се вршело и се ре ...

                                               

Стаклена градина

Стаклена градина е структура со ѕидови и покрив направен главно од прозрачен материјал, како што е стакло, во кои растенијата бараат да се одгледуваат во регулирани климатски услови. Поради тоа што ѕидовите на оранжеријата се провидни и ја пропуш ...

                                               

Стрниште

Стрниште - ожнеано поле, нива или земјоделска површина каде што останале само сламките. Постојат два вида на остатоци од земјоделски култури на нивите односно на стрништата по жетвата. Остатоци на полето стрниште се материјали што се оставаат на ...

                                               

Трактор

Трактор e возило на моторен погон конструирано да влече, потиснува или да носи дополнителна алатка, односно да служи за погон на таквите алатки или за влеча на приклучни возила. Тракторскиот приклучок e алатка што се заменува за обавување на земј ...

                                               

Цвеќарство

Цвеќарство или флорикултура - дисциплина на хортилкултурата која се занимава со одгледување на цветоносни и орнаментални растенија. Цветоносните растенија се одгледуваат ширум светот во простории и надвор. Цвеќарите, за примарна цел го имаат разв ...

                                               

Аспасија

Аспасија и Перикле имале син со име Перикле Младиот, но сите детали за нивниот брачен статус не се познати. Според Плутарх, нејзината куќа станала интелектуален центар во Атина, привлекувајќи ги најистакнатите писатели и мислители, вклучувајќи го ...

                                               

Будика

Будика, исто така позната во Велс како Будуг - кралица на британското племе Ицени, келтско племе кое го предводи востанието против окупаторските сили на Римското Царство. Сопругот на Будика, Прасутаг бил владетел на Ицените. Тој владеел како номи ...

                                               

Потеклото на семејството, приватната сопственост и државата

Потеклото на семејството, приватната сопственост и државата е историски материјалистичка расправа напишана од страна на Фридрих Енгелс и објавени во 1884 година. Таа е делумно врз основа на забелешките од Карл Маркс за книгата Античко општество о ...

                                               

Телесила

Кога била болна, Телесила отишла кај Питија да се консултира за своето здравје, а таа ѝ рекла: "τὰς Μούσας θεραπεύειν", што значи "служи им на музите" и така Телесила се посветила на поезијата. Кога Клеомен, кралот на Спарта, извршил инвазија на ...

                                               

Цирка

Цирка, и се однесува на датуми и години. Наоѓа широка примена во генеалогијата и историографијата, кога времето во кое нешто се случило се знае само приближно. Кога се применува кај датуми и години со временски опсег, цирка се применува пред секо ...

                                               

Кодификација

За други значења на овој поим, видете кодификација. Кодификацијата е нормативна постапка, а подразбира создавање на нормативни речници, граматики, прирачници како што е правописот и друго. Со кодификацијата се пропишуваат правилата што треба да с ...

                                               

Меѓународен ден на мајчиниот јазик

Меѓународен ден на мајчиниот јазик - ден на кој се одбележува мајчиниот јазик во земјите. Прогласен е на XXX седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1999 г, именувајќи го 21 февруари - ден на кој се одржани драматичните протести за бенга ...

                                               

Метајазик

Во теоријата на науката или епистемологијата строго се разликува предметниот јазик од метајазикот. Разликата би можела да се дефинира на следниов начин: ако односот помеѓу два јазика е таков што едниот влегува во предметот на опишување а другиот ...

                                               

Хомоним

Хомоними се зборови кои имаат две или повеќе различни значења. Пример: зборот јазик, може да значи анатомски орган, или пак говорен и/или пишан систем за комуникација. Кога имаме случај на збор за две различни но на некој начин поврзани значења т ...

                                               

Албански фолклор

Албанскиот фолклор е духовна традиција на Албанците во кој се комбинирани верувањата, вештините, традициите и естетиката. Тој се однесува на духовното наследство, вклучувајќи ги народните верувања, обичаите, музиката, танцот, носиите и сл.

                                               

Висока култура

Високата култура ги опфаќа културните објекти со естетска вредност, кои едно општество збирно ги цени како примерна уметност, и интелектуалните дела на филозофијата, историјата и литературата што едно општество ги смета за репрезентација на нивна ...

                                               

Дама-водач

Дама-водач ― образовна добротворна организација основана во 2015 година. Посветена е на зголемување на видливоста на успешните приказни на жените во сите сфери на животот и им нуди на девојките поширок избор на жени-модели од оние претставени во ...

                                               

Естонски фолклор

Естонскиот фолклор е духовна традиција на естонскиот народ во кој се комбинирани верувањата, знаењата, искуството, традициите и естетиката. Тој се однесува на народните православни традиции на луѓето од Естонија, и на нивното духовно наследство, ...

                                               

Италијански фолклор

Во Италија постојат многу легенди и народни приказни. Со текот на времето повеќето народи на овие простори оставале траги во народното творештво. Некои приказни потекнуваат и од христијанизација особено оние што се однесуваат на демоните и истите ...

                                               

Кич

Кич – нисковредно творештво со уметнички претензии и цел да биде достапно на што поширок круг луѓе. Најчесто му годи на неразвиен вкус и извесни потреби на луѓето кои се на граница на вредносна и морална неприфатливост, но со силен емоционален на ...

                                               

Контракултура

Контракултурата е субкултура чии вредности и норми на однесување значително се разликуваат од оние на мејнстрим општеството, често во опозиција на мејнстрим културните обичаи. Контракултурално движење изразува етос и аспирации на одредена популац ...

                                               

Корпоративна култура

Корпоративната култура го претставува начинот на однесување на вработените во организацијата во насока на остварување на нејзината визија, цели и мисија. Корпоративната култура се состои од вредносни принципи врз кои се заснова однесувањето на вр ...

                                               

Фински фолклор

Фолклорот на Финска се однесува на традиционалните и народни практики, технологии, верувања, знаење, ставови и навики во Финска. Финската народна традиција, односно фолклор вклучува широк обем на финската традиционална народна култура, вклучителн ...

                                               

Легенда

Една легенда е наратив на човековите дејства што, според раскажувачот и неговите слушатели, претставуваат дел од човековата историја и содржат одредена поука. Една легенда, за нејзините активни и пасивни ликови, не содржи настани што се надвор од ...

                                               

Марински театар

Марински театар - историско балетски и оперски театар во Санкт Петербург на северозапад од Русија. Отворен е во 1860 година, станал еден од најистакнатите музички театри во Русија на касниот деветнаесетти век, каде премиерно се изведени многуброј ...

                                               

Ниска култура

"Ниска култура" е погрден поим за облици на популарна култура кои имаат масовна привлечност. Нејзината спротивност е "висока култура", кој исто така може да се смета за погрден поим. Од теоретичарите на културата е речено дека и високата и нискат ...

                                               

НУЦК "Марко Цепенков"

Националната Установа Центар за Култура "Марко Цепенков" го создава, чува и негува богатото културно наследство, вткаено во сопствениот подем, во растот на градот Прилеп кој неуморно покажува и докажува дека раѓа и одгледува писатели, сликари, гл ...

                                               

Обред

Обред - вид традиција која голем број фолклористи ја проучуваат како одделна фолклорна категорија. Обредите се повторливи дејства, но тие се поцелисходни отколку обичајот - тие се високо организирани и контролирани, и често укажуваат на членство ...

                                               

Оикофобија

Оикофобија е аверзија кон домашната средина или абнормален страв од нечиј дом. Во психијатријата, терминот исто така се користи во потесна смисла на зборот за да се означи фобијата на содржината на една куќа: "страв од апарати за домаќинство, опр ...

                                               

Петок тринаесетти

Денот петок тринаесетти, кој исто така се нарекува и "црн петок", многу време кај народот предизвикува несфатливо чувство на страв. На овој датум многумина се парализирани од страв. Некои се откажуваат од патување со авион, а некои и воопшто не п ...