Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

Списоци на ѕвезди

Во продолжение следуваат списоци на ѕвезди. Тие се масивни тела од јонизиран гас во надворешната вселена, кои произведуваат или произведувале енергија преку нуклеарна фузија. Според место: Список на ѕвезди по соѕвездија Според име: Список на арап ...

                                               

Универзитет

Универзитет - институција за високо образование и за истражување, која доделува академски дипломи. Поимот универзитет потекнува од латинскиот збор universitas, што значи корпорација. Во Република Македонија постојат следниве универзитети: Универз ...

                                               

Обединета нормативна податотека

Обединетата нормативна податотека - меѓународна нормативна податотека во која се организирани лични имиња, предметни определници и здруженија од разни библиотечни каталози. Наменета е првенствено за документација во библиотеки и архиви. Со неа ра ...

                                               

Дефиниционен список

Дефинирачките списоци се користат за да се акцентираат врз дадена дефиниција или термин, така што ја покажува содржината на дефиницијата со одстап од левата страна на пребарувачот. При дефинирачките списоци не се покажуваат симболи во почетокот н ...

                                               

AllMusic

AllMusic - музички портал во сопственост на All Media Network, LLC, основано во 1991 г. од архвиварот на популарна култура Мајкл Ерлевајн како водич за потрошувачите. Следната година е објавено првото прирачно дело. Кога првпат излегло на семрежј ...

                                               

ЧПП

ЧПП е скратеница од изразот "Често поставувани прашања", кои од своја страна се превод на англиската скратеница FAQ и нејзиното значење Frequently Asked Question, кој претставува список на најчестите прашања за некоја тема и концизни одговори на ...

                                               

Underneath the Radar

Underneath the Radar е првиот албум на Underworld, издаден 1988 година. Албумот бил успешен и во Австралија и во САД. Песната со исто име како албумот е издадена како сингл што достигнал #23 на австралиските списоци и #74 на американскиот Billboa ...

                                               

Кредибилитет

Кредибилитетот ги опфаќа објективните и субјективните компоненти на веродостојноста на изворот или пораката. Кредибилитетот има две клучни компоненти: доверливост и експертиза, кои имаат објективни и субјективни компоненти. Доверливоста се заснов ...

                                               

Разум

Разум е способноста за свесното придавање смисла на нештата, за воспоставување и верифицирање на факти и за менување или оправдување на вештините, институциите и верувањата врз основа на нови или постоечки информации. Разумот е тесно поврзан со т ...

                                               

Аналитичка археологија

Аналитичката археологија го опфаќа дијапазонот на проучување на човечкото однесување и воопшто однесувањето во долгиот тек на човечката еволуција, преку аналитички методи добиени со компјутерски програми. Како и другите под-сициплини кои ги корис ...

                                               

Вулкан

Вулканите се отвор или пукнатина во земјината кора низ кои магмата избива на површината како лава. Вообичаено, тие се јавуваат по должината на границите на плочите на кората: повеќето вулкани се наоѓаат во појас наречен Тихоокеански Огнен Прстен, ...

                                               

Географска ширина

Географска ширина - местоположбата на место на Земјата северно или јужно од екваторот. Латитудата на еден регион има големо влијание врз неговата клима и временски услови. Латитудата е аголна мерка која се движи од 0° на екваторот до 90° на полов ...

                                               

Геодезија

Геодезија е научна дисциплина која се занимава со мерење и прикажување на Земјата, нејзиното гравитационо поле и геодинамичките појави како што се: поместување на половите, плима и осека итн. Личностите кои професионално се занимаваат со геодезиј ...

                                               

Глобус

Глобус е намален топчест приказ на Земјата, планетата или небесните сфери со исцртани картографски приказ на дадена површина. Односот и геометриската популарност со стварните прикази е најслична од сите можни интерпретации. Според типот на глобус ...

                                               

Град

Градовите се компактно изградени поголеми населби, во кои населението се занимава со повеќе дејности, при што доминираат секундарните и терцијарните, односно најголем дел од населението се занимава со неземјоделски дејности. За дефинирање на град ...

                                               

Граница

Граница - линија која во географијата претставува линија помеѓу две политички сушности, како што се држави, области, територии, општини. Границите се поставуваат преку согласност меѓу политичките сушности што ги контролираат односните региони, а ...

                                               

Забајкалски национален парк

Забајкалски национален парк се протега на средниот дел од источниот брег на Бајкалското Езеро, западните падини Баргузинскиот ланец на исток, Ушкани острови и најголемиот полуостров на езерото Свети Нос. Од 2690 км² површина на паркот, 38.8 км² с ...

                                               

Континент

Континент е голема непрекината маса земја. Иако постојат 6 геолошки препознатливи континентални платоа, постојат различни дефиниции на одделните континенти. Обично се бројат 7 различни континенти: Азија Јужна Америка Антарктик Африка Европа Север ...

                                               

Географски координатен систем

Географскиот координатен систем ја прикажува секоја локација на Земјата со две или три координати на сферен координатен систем којшто е подреден со оската на ротација на Земјата. Позајмувајќи теории од античките Вавилонци, а подоцна проширени од ...

                                               

Магнетизам

Магнетизам - класа на физички појави кои се придружени од магнетни полиња. Електричните струи како и магнетните моменти на елементарните честички го создаваат магнетното поле, кое дејствува на други струи и магнетни моменти. Секој материјал е под ...

                                               

Мали островски земји во развој

Мали островски земји во развој се група на земји во развој кои се мали островски земји кои имаат тенденција да споделуваат слични предизвици за одржлив развој. Овие вклучуваат мало, но растечко население, ограничени ресурси, оддалеченост, подложн ...

                                               

Напоредник

Напоредник е замислена линија која ја обиколува Земјината топка од запад кон исток и со тоа ги спојува сите места кои се наоѓаат на иста латитуда. Напоредниците се нарекуваат и паралели бидејќи се паралелни меѓу себе. Екваторот е напоредник кој ј ...

                                               

Населено место

Населено место е општ поим во географијата, археологијата и општествените науки што означува постојано или привременo живеалиште на заединца од луѓе, без оглед на големината, населението или значајноста на местото. Така, едно населено место може ...

                                               

Општина

Општина - основна административна единица на локалната самоуправа која опфаќа повеќе населени места. Најчесто општината има градоначалник и совет во кој членуваат избрани претставници на месното население.

                                               

Остров

Остров е копно опколено од сите страни со вода од море, езеро или река. Неговото потекло може да биде вулканско, корално, или, пак, островот може да биде продолжување на некој континент или врвови на подводни планини. Една заедничка карактеристик ...

                                               

Паралакса

Паралакса - видливо поместување или разликата во насоченоста на предметот гледан од две различни страни, а се мери преку аголот или полуаголот на наклонот меѓу двете видни линии. Поимот потекнува од грчкото παράλλαξις, што значи "промена". Блиски ...

                                               

Полутопка

Полутопка или хемисфера - географски и картографски поим кој претставува дадена половина од Земјината топка. Разликуваме четири основни полутопки, водејќи се според географската ширина и географската должина: северна полутопка - половината што се ...

                                               

Понорница

Понорница – река во карстни, карпести предели што понира под земјата, тече под неа и повторно избива на површината. Понорниците може да бидат целосно природни, што течат низ пештерски системи. Во карстните предели, понорниците може да исчезнат во ...

                                               

Превлака

Превлака - тесно парче земја што поврзува две поголеми копнени пространства кои се инаку одделени и опкружени со вода. Воопштено, превлаката е копнен теснец помеѓу две водни пространства. Во географската терминологија на дијалектите на македонски ...

                                               

Превој

Превој, превал, превалец, преслап или пресека – е слегнат дел од планина преку кој обично води пат од едната до другата страна на планината. Вообичаено на превојот се наоѓа точката со најголема надморска височина на патот на таа делница. Низ исто ...

                                               

Регион

Регион - мошне чест поим во полиња како географијата, астрофизиката и сл. што означува некоја територија во целост што содржи свои заемноповрзани делови. Поимот може да означува и територијална единица, од административен, статистички или поинако ...

                                               

Реон

Реон – месност определена со некакви географски, економски и сл. признаци; дел од населено место определено со некакви признаци. Го одликува одредена географско-територијални хомогеност и специфичност. Спрема големината може да се издвојат микро, ...

                                               

Село

Ова е статија за тип на населено место. За средината рурала, видете: Село средина Селата се помали населби кои се разликуваат од градовите по нивната физиономија, функција, демографска структура на населението и нивното значење. Селото може да би ...

                                               

Слив

Под поимот Слив се подразбира дел од територијата на која водите од атмосферски врнежи, од подземни води и извори се сливаат во еден водотек преку кој се влеваат во некое море. Во Македонија се: Егејски, Јадрански и Црноморски слив. Само мал дел ...

                                               

Часовен појас

Часовен појас - регион на Земјата кој има усвоено исто време, кое вообичаено се нарекува локално време. Најголемиот број часовни појаси се разделени со по еден час, и со конвенција го пресметуваат своето време спрема Гринич. Стандарните часовни п ...

                                               

Деловна комуникација

Деловната комуникација е размена на информации помеѓу луѓето во и надвор од една организација која се изведува за комерцијална корист на организацијата. Таа, исто така може да се дефинира како пренесување на информации во рамките на бизнисот од с ...

                                               

Деловна етика

Етиката тешко се дефинира на прецизен начин. Во генерална смисла етиката е код на морални принципи и вредности кои го насочуваат однесувањето на поединецот или групата кон почитување на тоа што е правилно или погрешно. Етиката ги поставува станда ...

                                               

Клиент

Клиент е лицето, најчесто регистрирано правно лице кое работи на профитна основа, кое со попуст ги пренесува на факторот своите нестасани договорни краткорочни парични побарувања.

                                               

Партнерство

Партнерство или ортаклак е здружување поради заеднички цели и интерси. Партнерските односи најчесто опфаќаат преземање на некој заеднички потфат, учество на поголем број луѓе или остварување една или повеќе заеднички цели. На локално ниво се пове ...

                                               

Деловен план

Бизнис планот е формален извештај составен од одредени цели, причините заради кои се верува дека тие цели се достижни, и план за постигнување на тие цели. Исто така бизнис планот може да содржи и задни информации за организацијата или тимот кој с ...

                                               

Археологија на животната средина

Археологија на животната средина е наука која почнала да се развива кон средината на XX век и денес се има осамостоено како посебна дисциплина која има свои принципи, методи и техники. Познато е дека археологијата е наука за мртвите работи. Но по ...

                                               

Еколошка економија

Еколошка економија - прекудисциплинарно поле на академско истражување чија цел е решавање на меѓузависноста и коеволуцијата на човечката економија и природниот екосистем низ времето и просторот. Се разликува од економијата на животна средина, што ...

                                               

Климагејт

Климагејт, е инцидент кој започнал во ноември 2009 година со хакирање на е-поштенскиот опслужувач што го користи Climatic Research Unit на Универзитетот на Источна Англија во Норич. Непознати лица украле и анонимно дистрибуирале над илјада е-пошт ...

                                               

Принцов проект за дождовните шуми

Принцовиот проект за дождовните шуми е добротворна организација основана во октомври 2007 од НКВ Принцот од Велс. Овој проект има за цел да ја подигне свеста кај поединците и организациите за важната улога на шумите во подобрувањето и спречувањет ...

                                               

Самит за планетата Земја

Самит за планетата Земја - официјално Конференција на Обединетите нации за животна средина и развој претставува конференција одржана во Рио де Жанеиро од 3 до 14 јуни 1992 година за усогласување на еконoмскиот развој и заштитата на животната сред ...

                                               

Стакленички гасови

Стакленичките гасови се гасови што придонесуваат за зголемување на ефектoт на стаклена градина кој влијае врз загревање на планетата Земја кое настанало со пореметување на енергетската рамнотежа помеѓу количина на зрачење кое од Сонцето го прима ...

                                               

Медобросија

Mедобросија претставува густ, вискозен производ, со ароматичен мирис, и богат вкус јаткасти и шумски овошја и мед. Содржи специфични материи, различни видови на шеќери, а првенствено гликоза и фруктоза. Освен гликозата и фруктозата Медобросија со ...

                                               

Фармацевтски-лабораториски техничар

Зборот фармација потекнува од зборот pharma кој бил користен во текот на 15-17 век. Сепак неговите оригинални корени потекнуваат од грчкиот збор Pharmakos што значи дрога или лек.

                                               

Фитнес

Фитнесот овозможува фантастична можност за одржување на здравјето на телото и духот. Билдерите прават големи мускули со кревање товар, и од масивноста на мускулите понекогаш не можат да трчаат. Сигурно, во тој спорт има и такви кои сакаат да го у ...

                                               

Аграрна реформа

Аграрна реформа е промена во земјишните имотни односи и на имотната структура со интервенција на државата. Аграрната реформа е една од најзначајните мерки на аграрната политика, затоа што ги решава клучните прашања на аграрната структура. Се јаву ...