Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70
                                               

JPEG

JPEG е копримиран формат за слики со загуби кои произлегуваат од растерски слики. Ова е најчесто користениот формат при работа со слики поради скромните мемориски потреби и прикладноста за архивирање, како и размена преку сајтови или маилови. Пра ...

                                               

Вграден систем

Вграден систем е компјутерски систем - комбинација на компјутерски обработувач, компјутерска меморија и периферни уреди со влез / излез - кој има посветена функција во поголем механички или електричен систем. Вграден е како дел од целосен уред, ч ...

                                               

Застој

Во информатиката, застој или ќор-сокак е ситуација во која две или повеќе конкурентски акции чекаат прво другата да ја заврши дејноста, па затоа и никогаш не ја извршуваат. Во еден оперативен систем, deadlock е ситуација која се јавува кога еден ...

                                               

Сметачко глувче

Глувче е еден од најкорисните и најкористените периферни делови на сметачот. Спаѓа во т.н. влезни уреди. Постојат 3 типови на посредници за поврзување на глушецот со сметачот, и тоа: сериски, PS/2 и USB посредник. Сензорот за детекција на движење ...

                                               

Графичка картичка

Графичката картичка која уште се нарекува и видео картичка или видео адаптер е уред во компјутерот чија задача е да генерира излезни слики на екранот. Графичката картичка може да биде како посебна плочка која се става во слободните слотови на мат ...

                                               

Мрежна камера

Мрежната камера е мала камери коишто се користи за пренос на видеоматеријали и правење на слики коишто можат да се испраќаат преку интернет, а служат и за сметачки видеосостаноци. Мрежните камери се дигитални камери чии слики се испраќаат на неко ...

                                               

Микрообработувач

Микрообработувач или микропроцесор - главниот дел од сметачот кој е задолжен за извршувањето на наредбите и сметачките програми. Тоа е микрочип кој извршува аритметичко-логички операции. Првите микрообработувачи се произведени на почетокот на 70- ...

                                               

Обработувачки меѓусклад

Обработувачки меѓусклад - сметачко памтење која се користи од централната обработувачка единица или од контролер на некој периферен уред во сметачот со цел да се скрати времето за пристап кон основната меморија. Кеш меморијата е многу помала од о ...

                                               

Обработувачки регистар

Обработувачките регистри се мали единици во обработувачот за сместување на податоц во форма на битови, кон коишто обработувачот може да пристапи најбрзо во однос на било која друга меморија. Повеќето модерни компјутери работаат на принципот на пр ...

                                               

Опслужувач

Опслужувач - систем кој одговара на барањата низ сметачската мрежа за да обезбеди, или да помогне да се обезбеди, мрежна услуга. Опслужувачите може да работат на специјало наменет сметач, кој честопати се нарекува "опслужувач", но многу мрежни см ...

                                               

Тврд диск

Тврд диск е секундарен медиум за трајно меморирање и понатамошно користење на податоци. Тврдиот диск може да биде внатрешен или надворешен и има капацитет од неколку стотини гигабајти. Се состои од алуминиумски плочи обложени со магнетно чувствит ...

                                               

Тенкоопнен транзистор

TFT монитори спаѓаат во LCD монитори видот на монитори. Не содржат катодна цевка, туку течни кристали измеѓу две стаклени плочи, два поларизациони филтери, филтери за боја и два слоја за порамнување. Зад овие слоеви се наоѓа позадинско осветлувањ ...

                                               

Blu-ray диск

Blue-ray диск е оптички диск што користи син ласер како технологија за запишување и читање на податоците. Овие дискови имаат иста физичка големина како CD и DVD дисковите, но многу поголем податочен капацитет. Овие дискови имаат способност да зач ...

                                               

USB

USB - надворешен приклучок за разни периферни уреди. Го карактеризира голема брзина и едноставност во приклучувањето. USB 1.1 е стариот стандард со брзина од 1.5 или 12 Мб/сек. Новиот стандард е USB 2.0 со брзина до 480 Мб/сек. Може да се приклуч ...

                                               

Мрежи засновани на облак

Мрежи засновани на облак - мрежни решенија почнуваат да се појавуваат на пазарот кој ветува да испорача иста цена, ефикасност, и приспособливост кој даваат придонес во мрежната сфера како софтверски сервис Saas. Мулти-тенант архитектура заснована ...

                                               

’Рбетна мрежа

’Рбетна мрежа - дел од инфраструктурата на една сметачка мрежа која поврзува различни делови на мрежа, овозможувајки патека за размена на информации помеѓу различни локални мрежи LANs or subnetworks. ’Рбетната мрежа може да поврзе заедно различни ...

                                               

Асиметрично мултипроцесирање

Асиметрично мултипроцесирање, или AMP, била софтверска stopgap за управување со повеќе обработувачи пред симетричното мултипроцесирање, односно пред СМП да стане достапно. Мултипроцесирање значи, повеќе од еден обработувач во еден компјутерски си ...

                                               

Едуроам

Eduroam е интернационален роаминг сервис за корисници од областа на истражување, високо образование и вишо образование. Овој сервис им овозможува на истражувачите, професорите и студентите лесен и сигурен пристап до мрежа при посета на други инст ...

                                               

Интернет-протокол

Интернет протокол, крат. ИП - неконекциски ориентиран што значи дека патеката т.е. рутата од изворот до одредиштето не треба да се воспостави пред пакетите да влезат во мрежата. Можно е секој пакет да си има своја различна независна рута од рутат ...

                                               

Јазол (мрежа)

Во комуникацискитe мрежи, еден јазол е точка за врска, или точка за редистрибуција или крајна точка за комуникација. Дефиницијата за јазол зависи од мрежата и протоколниот слој на кој припаѓа. Физички мрежен јазол е активен електронски уред кој е ...

                                               

Campus network

Кампус мрежата, корпоративната мрежа или КМ е компјутерска мрежа составена од меѓусебно поврзување на локалните мрежи во ограничена географска област. Мрежната опрема и преносните медиуми се секогаш во сопственост. Во случај на универзитетска кам ...

                                               

Квалитет на услуга

Квалитет на услуга се однесува на неколку поврзани аспекти од телефонијата и Компјутерски мрежи кои дозволуваат пренос на сообраќај со посебни побарувања. Поточно, голем број на технологии се развиени за да овозможат компјутерските мрежи да стана ...

                                               

Комутација на пораки

Во телекомуникациите, пренесувањето на пораките беше претходник на пренесувањето на пакети, каде пораките беа пренесувани во целина, еден хоп во единица време. Ова за првпат беше претставено од страна на Leonard Kleinrock во 1961 година. Системит ...

                                               

Поврзувачки ориентирано општење

Конекциски ориентирана комуникација е мрежен комуникациски начин во телекомуникациите и компјутерските мрежи, каде комуникациската сесија или полупостојаната врска е воспоставена пред да биде пренесен било каков значаен податок, и каде поток од п ...

                                               

Податочно ниво

Податочното ниво е второто ниво од седум слојниот OSI модел на компјутерските мрежи. Тоа одговара, или е дел од слојот за врски од TCP/IP моделот. Слојот на податочна врска е протоколот кој го претворува податокот помеѓу соседните интернет јазли ...

                                               

Протокол за откривање на адреси (ARP)

Протоколот за откривање на адреси е телекомуникациски протокол кој се користи за откривање на адреси од мрежниот слој ако е позната адресата од слојот за пристап до медиумот. Оваа операција е критична во мрежите каде има потреба од пристапување д ...

                                               

Ad hoc network

Безжичната Ad hoc мрежа е децентразлизирана безжична мрежа. Мрежата е Ad hoc поради тоа што не се потпира на претходно постоечка инфраструктура како што се рутерите во жичната мрежа или точките на пристап во управуваните безжични мрежи.Наместо то ...

                                               

Computer network programming

Mрежното програмирање, суштински идентично со приклучок програмирање или клиент-опслужувач програмирање, вклучува пишување компјутерски програми кои комуницираат со други програми низ компјутерската мрежа. Програмата или процесот кој ја иницира к ...

                                               

IEEE 802.11

IEEE 802.11 е множество спецификации од Подслојот за контрола на пристап на медиум и Физичкиот слој за имплементација на безжични локални мрежи во 2.4, 3.6, 5 и 60 GHz фрекфентен опсег. Спецификациите се создадени и одржувани од страна на комитет ...

                                               

IPv4

Интернет протокол верзија 4 е четврта итерација на Интернет-протоколот и прва верзија на овој протокол која е пошироко прифатена и имплементирана. IPv4 е доминантен протокол на мрежно ниво на Интернет. Со исклучок на IPv6, единствениот протокол н ...

                                               

IPv6

Интернет Прокол верзија 6 е протокол на мрежно ниво за пакет-комутирани вмрежувања. Дизајниран е како наследник на IPv4 - тековната верзија на Интернет Протокол за општа намена. Главно подобрување кое го дава IPv6 Интернет Протокол верзија 6 е зг ...

                                               

Metro Ethernet

Metro Ethernet претставува компјутерска мрежа која покрива големо градско подрачје, или поголема логичка целина на населено место, и истата е заснована на Ethernet стандардот. Истата се нарекува Metropolitan Area Network и служи за да обезбеди по ...

                                               

Non-Uniform Memory Access

Не-единствен мемориски пристап или Не-единствена мемориска архитектура е дизајн на компјутерска меморија користена во мултиобработувачите, каде што времето за пристап до меморијата зависи од локацијата на меморијата во однос на обработувачот. Со ...

                                               

Offline Area Network

Оffline area network е компјутерска мрежа која поврзува компјутерски уреди кои се наоѓаат во близина, како на пример таблети, компјутери, преносни компјутери и други поврзани уреди на опслужувач на приватна локализирана мрежа дома, во канцеларија ...

                                               

SIP

Session Initiation Protocol е протокол на апликациско ниво за создавање, модифицирање и терминирање на сесии со еден или повеќе учесници. Овие сесии вклучуваат Интернет телефонски повици, мултимедијална дистрибуција и мултимедијална конференција. ...

                                               

Асинхрон режим на пренос

Концептот на мрежите АТМ произлезе од активностите за стандардизација насочени кон развојот на Интегралните мрежи за дигиталните услуги. Во седумдесетите години на минатиот век беше јасно воспоставена тенденцијата кон целосна дигитализација на те ...

                                               

Виртуелна приватна мрежа

Виртуелна приватна мрежа е сметачка мрежа која ја користи јавната телекомуникациска инфраструктура, како што е Интернет да обезбеди оддалечени канцеларии или поединечни корисници со сигурен пристап кон мрежата на нивната организација. Таа има за ...

                                               

Застани-и-чекај ARQ

Застани-и-чекај ARQ исто така, наведен како Алтернативен бит прокоткол е метод што се користи во телекомуникациите за да испраќаат информации помеѓу два поврзани уреди. Тоа гарантира дека информациите нема да се изгубат поради отфрлени пакети и д ...

                                               

Комутација на пакети

Комутација или преклопување на пакети е метод на дигитална мрежна комуникација која ги дели податоците кои се праќаат во податочни болокови со оптимална големина, наречени податочни пакети, без разлика на нивната содржина, тип или структура. Кому ...

                                               

Контрола на проток

Во комуникација на податоци, Контрола на проток е процес на раководење на стапката на пренос на податоците помеѓу два јазли за да се спречи брз испраќач да праќа податоци на бавен примач. Тоа обезбедува механизам за примачот да ја контролира брзи ...

                                               

Мрежен застој

Во размената на податоци, мрежен застој се појавува кога низ еден јазол во мрежата поминуваат премногу податоци и доаѓа до намалување на квалитето на услугата. Најчести проблеми што се појавуваат се губење на пакети, забрана за нови врски и забав ...

                                               

Прстенеста мрежа

Прстен мрежата е мрежна топологија во која секој јазол се поврзува со точно два други јазли, формирајќи еднократен неприкинат пат за сигнали преку секој јазол - прстен. Податоците патувааат од јазол до јазол, и секој јазол по патот управува со од ...

                                               

Ретрансмисија

Ретрансмисија е препраќање на пакети кои или биле оштетени или изгубени. Тоа е термин кој се однесува на еден од основните механизми користени од протоколите кои оперираат со преносот на пакети во сметачката мрежа за обезбедување сигурна комуника ...

                                               

FDDI

Интерфејсот за дистрибуирање податоци преку фибер влакна Fiber Distributed Data Interface обезбедува 100 Mbit /s оптички стандард за пренос на податоци во локална мрежа која може да се прошири во опсег до 200 километри. Иако FDDI е мрежа заснован ...

                                               

Go-Back-N ARQ

Специфичен пример на автоматско повторно побарување протокол, каде што процесот на испраќање на рамки, утврдени со големина на прозорец, продолжува и без примање на потврда пакет од приемникот. Овој протокол е специјален случај на протокол со лиз ...

                                               

MAC-адреса

Контрола на пристап на медиум е единствен идентификатор назначен да биде мрежен интерфејс за комуникација на физичкиот мрежен сегмент. MAC адресите се користат за бројни мрежни технологии и во повеќето IEEE 802 мрежни технологии вклучувајќи Етерн ...

                                               

Ping

Пинг е компјутерска мрежна административна алатка, се користи за тестирање на достапноста на домаќин на мрежен интернет протокол и да се измери round-trip време за пораки испратени од појдовниот домаќин до друг краен компјутер. Името доаѓа од акт ...

                                               

Термички печатач

Термички печатач произведува печатена слика со селективно загревање на прекриена термохроматска хартија, попозната како термичка хартија, кога хартијата поминува преку главата на термичкиот печатач. Прекривката се бои црна на местата каде што е з ...

                                               

Тонер

Тонер - смеса во прав користена во ласерски печатачи и фотокопири за да го создаде печатениот текст и сликите на хартијата, генерално преку касета со тонер. Најчесто гранулирани пластични, рани смеси додаваат само јаглероден прав и железен оксид, ...

                                               

Brother Industries

Brother Industries - јапонска мултинационална компанија за електроника и електрична опрема со седиште во Нагоја, Јапонија. Неговите производи вклучуваат печатачи, повеќефункционални печатачи, десктоп компјутери, индустриски машини за шиење, машин ...