Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68
                                               

Астрофизика

Астрофизика - гранка од астрономијата која употребува физички и хемиски принципи со цел да ја определи природата на небесните тела наместо нивните положби или движења во вселената. Телата кои се изучуваат се Сонцето, други ѕвезди, галаксии, вонсо ...

                                               

Метеор

Метеор - издигнат во воздухот, лебдечки) е светлосна појава што настанува со јонизација на атмосферата низ која поминува метеороидот. Метеорите обично се појавуваат во мезосферата, на височина од 75 км до 100 км над површината на Земјата. Сите ме ...

                                               

Хронолошка скала на Големата експлозија

Оваа хронолошка скала го прикажува редоследот на настани според теоријата за Големата експлозија, од почетокот на времето, па сè до крајот на Темното доба. Ова е логаритамска скала што прикажува 10 ⋅ log 10 {\displaystyle 10\cdot \log _{10}} секу ...

                                               

Бишопово-Канингсова теорема

Бишопово-Канингсовата теорема е теорема во теоријата на еволутивни игра. Се наведува дека сите членови на мешана еволутивно стабилна стратегија имаат ист исход и дека ниту едно од овие не може да биде чист ESS. Корисноста на резултатите доаѓа од ...

                                               

Еволуција на човекот

Нашето познавање на историјата на светот, особено на историјата на човекот, се темели врз многу различни откритија на експерти од различни полиња на знаењето. Палеонтолозите ги откриваат и проучуваат предисториските остатоци кои многу зборуваат з ...

                                               

Синтетичка теорија на еволуцијата

Синтетичката теорија на еволуцијата е современа еволутивна теорија која се јавува како резултат на синтетизирање на познавањата од повеќе дисциплини, пред сè, генетика и дарвинизам. СТЕ се потпира и на палеонтологијата, систематиката, молекуларна ...

                                               

2010 TK7

2010 TK7 е првиот тројански астероид кој ја дели Земјината орбита во системот Земја-Месечина околу Сонцето. Тројанските сателити се теоретски предвидени објекти што орбитираат 60° пред или зад планета во нејзината орбита, претходно забележани сам ...

                                               

Земјина атмосфера

Земјината атмосфера е обвивка од гасови на планетата Земја, меѓу кои најзастапени се азотот со 87%кислородот со 21%, а од други ретки гасови најмногу го има аргонот со 0.90%, јаглерод диоксидот,водород,неон,хелиум,озон и други. Освен тоа, во сост ...

                                               

Ван Аленов појас

Ван Аленовиот радијациски појас е торус од енергетски наполнети честички околу Земјата, задржан од страна на земјиното магнетно поле. Оваа поле не е униформно распределено околу Земјата. На сончевата страна, тоа е стеснето поради сончевите ветров ...

                                               

Месечина

Месечината е единствениот природен сателит на планетата Земја и најблиско небесно тело до неа. Просечното растојание од Земјата до Месечината изнесува 384.400 км, така што светлината од Месечината до Земјата пристигнува за 1.25 секунди.

                                               

Поларна ноќ

Поларна ноќ - природна појава кога ноќта трае преку 24 часа, а до ова доаѓа само внатре во поларните кругови. Спротивната појава кога сонцето останува над хоризонтот долго време се вика поларен ден или полноќно сонце. Често недоразбирање е дека н ...

                                               

Прецесија

Прoцесија е промена во ориентацијата на ротационата оска на ротација на телото. Во соодветна референтна рамка која може да се дефинира како промена во првиот агол Ојлер, додека третиот агол Ојлер дефинира роттира на самиот себе. Со други зборови, ...

                                               

Состојба на материјата

Состојба на материјата или агрегатна состојба - густината на супстанцијата. При обичните еднакви надворешни физички услови супстанциите ги среќаваме во три состојби: цврста, течна и гасовита. Плазмата се смета за четврта состојба. Состојбата на м ...

                                               

Гума

Гума - еластомер кој првично се добива од латекс, колоидно млеко произведено од некои растенија со што се прави пресек на кората на растенијата. Латексот е леплив, се собира и потоа се преработува во гума, прочистената форма на гума е полистирен, ...

                                               

Плута

Плута е секундарно покровно ткиво на стебло, а поретко на корен. Настанува соделба на ќелии на фелогенот. Новонастанатите ќелии на плута подлежат на забрзана суберинификација на ѕидовите на ќелиите, при што во дефинитивната состојба: мртви и испо ...

                                               

Метафизика

Метафизиката е дел од филозофијата коjшто се занимава со објаснување на природата и потеклото на овој свет. Метафизиката претставува идеалистичка филозофија за прапочетоците на постоењето, за суштината на светот, за предметите што се непристапни ...

                                               

Онтологија

Онтологијата е филозофска дисциплина која се бави со проблемот на суштествувањето воопшто. Другите дисциплини се интересираат за тоа "како е" она што суштествува, додека таа се интересира за самото суштествување, за фактот дека тоа "е", за "суште ...

                                               

Пет елементи (кинеска филозофија)

Во традиционалната кинеска филозофија, природните феномени може да се класифицираат во "пет елементи", "пет фази", "пет движења" или "пет чекори". Тоа се: дрво 木, му метал 金, ѓин земја 土, ту. вода 水, шуеј оган 火, хуо Системот на петте елемен ...

                                               

Стварност

Стварност или реалност во секојдневна употреба значи "се што постои." Поимот "стварност" во најслободна интерпретација, вклучува се што е достапно и разбирливо за науките, филозофија, теологија или било кој друг аналитички систем. Стварност во ов ...

                                               

Филозофија на умот

Филозофија на умот или филозофија на духот - гранка на филозофијата која ја проучува природата на умот, менталните активности, менталните функции, менталните особини, свеста и нивната поврзаност со физичкото тело, особено со мозокот. Проблемот ум ...

                                               

Земјотрес

Земјотрес или потрес - природна појава, којашто е резултат на поместувањето на тектонските плочи, движењето на земјината кора, при што се ослободува голема енергија што води до потресување на земјата. Јачината на потресот зависи од повеќе фактори ...

                                               

Лавина

Лавина - снежна маса што се лизга од високите планини. Лавина се движи брзо и со голема сила зголемувајќи сè до огромни размери и рушејќи и уништувајќи се пред себе. Лавина се случува кога дел од снегот ќе го надмине својот критичен праг на триењ ...

                                               

Молња

Молња, секавица, молскавица или веда - моќен ненадеен тек на електрична искра придружено со татнеж или гром кои се слушаат за време на бурата. Празнењето ќе се движи низ електрично наелектризирани области во самите кумулонимбуси, или од еден обла ...

                                               

Поплава

Поплава е природна појава, којашто се појавува заради високиот водостој во реките и езерата, поради што водата се прелива или излива од коритата и го поплавува околното подрачје. Причините што водат до висок водостој во реките и езерата се најчес ...

                                               

Тунгуска експлозија

Тунгуската експлозија - непогода што се случила на 30 јуни 1908 година при што биле уништени околу 2.000 км² шума што се протегала по течението на реката Поткамена Тунгуска во Краснојарскиот крај, северозападно од Бајкалско Езеро. Според тврдењет ...

                                               

Цунами

Цунами е природна појава на огромни бранови кои потекнуваат од земјотрес или вулканско избувнување, при што се поместуваат тектонските плочи на дното на морето и настанува привремено вознемирување на површината на океанот или морето. Исто така цу ...

                                               

Стигма

Стигмата е феномен што се појавува многу ретко кај луѓе и карактеристично за неа е тоа што се појавуваат рани или стигми како тие што ги имал Исус Христос сѐ до неговото распнување. Стигмите се траги, рани или болни сензации што се појавуваат на ...

                                               

Електрицитет

Електрицитет - збир физички појави што произлегуваат од присуството и текот на електричен набој. Предизвикува различни мошне познати ефекти, како што се молњата, статичниот електрицитет, електромагнетната индукција и протокот на електрична струја ...

                                               

Поларна светлина

Поларна светлина - природна појава на светлина на небото, особено во поларните региони, предизвикана од судирот на наелектризираните честички под влијание на магнетното поле на Земјата. Поларната светлина обично се забележува ноќе, а настанува во ...

                                               

Полноќно сонце

Поларниот ден или полноќното сонце е природен феномен кој се случува во летните месеци на географски ширини северно и јужно близу до Арктикот, како и јужно и северно близу до Антарктикот каде сонцето останува видливо и на полноќ по локално време. ...

                                               

Теориска физика

Теориската физика е гранка на физиката која ги користи математички модели и апстракции, во обид да се објаснат природните физички појави. Самата суштина на теориската физика е математички фундирана физика, по правило со употреба и на други концеп ...

                                               

Хемија

Хемија - природна наука што се занимава со проучување на структурата и својствата на материјата, како и промените кои настануваат при хемиските реакции. Хемијата претставува физичка наука која ги изучува различните типови на атоми, молекули, крис ...

                                               

Хемија.нет

Hemija.net претставува единствен македонски медиум за популаризација на хемијата. Со своите богати содржини претставува извор за корисни информации за сите во Македонија кои покажуваат интерес за хемијата и сродните науки.

                                               

Вода

Вода - супстанца чии молекули се составени од два атоми на водород и еден атом на кислород, а истата е важна за сите познати форми на живот. Во најчеста употреба, водата се јавува во течна агрегатна состојба, но таа има и цврста состојба мраз и г ...

                                               

Необновливи извори на енергија

Необновливи извори на енергија претставуваат група на ресурси кој не можат да обноват кога ќе се искористат еднаш. Тука спаѓаат фосилни горива, минерали, руда како и подземните води во одредени облици, иако водата содржи елементи кои се конзервир ...

                                               

Природни ресурси

Природни ресурси - елементи на животната околина што опстојуваат релативно недопрени од човекот во природен облик. Се карактеризираат со извесен степен на биоразновидност и георазновидност што постојат во дадениот екосистем. Некои од природните р ...

                                               

Банџи-скокање

Банџи скокање е прастар ритуал што потекнува од островите на Тихиот Океан, поточно од едно село од островите на Вануату. За да скокате банџи, потребна ви е висока структура и долго гумирано јаже, кое го врзувате на зглобовите од вашите нозе, а др ...

                                               

Набљудување на птици

Набљудување на птици или птичарење е процес на проучување на птиците со голо око преку направа за подобрена видливост, каква што е двогледот, или преку слушање на звуците кои ги испуштаат птиците. Набљудувањето на птиците често вклучува значајна ...

                                               

Педалинка

Педалинка - вид на водно превозно средство за рекреативна намена, кое се придвижува со помош на педали. Педалинката ја управува и придвижува човек кој педалира и така го врти тркалото со лопатки, слично на принципот на поморскиот погон кој се упо ...

                                               

Динамичен систем

Динамичниот систем може да биде претставен во вид на "црна кутија" со "влезови" и "излези": "влезовите" претставуваат надворешни на пример, управувачки дејства на системот, додека "излезите" - соодветна реакција на системот негово однесување. Спо ...

                                               

Ѓавоља Варош

Ѓавоља Варош - карпеста образба во јужна Србија на планината Радан кај Куршумлија. Има 202 необични земјени пирамиди или кули, како што ги нарекуваат мештаните. Високи се од 2 до 15 м и широки од 4 до 6 м при основата. Создадени се со силна ерози ...

                                               

Крупајски извор

Крупајскиот извор се наоѓа во источна Србија под западниот дел на варовничката планина Бељаница, од десната страна на Крупајската река, на надморска височина од 220 метри. Изворот се наоѓа во атарот на селото Милановац оддалечено од Жагубица окол ...

                                               

Илузија

Илузијата претставува изобличување на сетилата и открва како мозокот нормално ја организира и толкува сетилната стимулација. Иако илузиите лажно ја претставуваат реалноста и многумина најчесто го имаат истото мислење за нив, тие за разлика од виз ...

                                               

Постоење

Постоење - способност на непоредно или посредно заемодејствување со стварноста. Постоењето е во суштина најважната и фундаментална тема на онтологијата, филозофското учење за природата на битието, постоењето, или стварноста во општа смисла. Тради ...

                                               

Амазонија

Амазонска дожовна шума, позната и како Амазонија - еден од најголемите природни ресурси во светот. Бидејќи нејзината вегетација континурирано го претвора јаглерод диоксидот во кислород е опишана како "Бели дробови на планетата". Околу 20% од кисл ...

                                               

Дождовна шума

Дождовните шуми се шуми што се карактеризираат со обилни врнежи. Можат да бидат тропски или умерени. Заедничко на овие два типа им е што добиваат најмалку 1.750-2.000 мм дожд годишно. Тропските дождовни шуми се наоѓаат близу екваторот, а умеренит ...

                                               

Желад

Желад - плод на дабот или буката кој обично содржи по една семка затворена во мошне цврста кожеста лушпа, прицврстена со чашичка. Се движат од 1 до 6 см во должина и 0.8–4 cm во ширина. Узреваат за 6 до 24 месеци, зависно од видот. Кога станува з ...

                                               

Тропска дождовна шума

Екваторските и тропските шуми се дождовни шуми кои се наоѓаат околу екваторот, а и во влажните делови на тропските предели. Тие се најголемиот шумски систем на планетата, чиј опсег зафаќа површина од над 15.000.000 км 2

                                               

Џунгла

Џунгла е густа тропска шума распространета на Индискиот Полуостров, во Индокина и на Малајскиот Архипелаг. Во џунглите растат дрва што се високи од 20 до 30 метри. Превладуваат тиково, сандалово, лебно дрво, разни видови палми и друга бујна вегет ...

                                               

Пол Макартни

Сер Џејмс Пол Макартни, МБЕ е англиски пејач и текстописец, еден од основачите и членовите на легендарните "Битлси". Макартни, заедно со Џон Ленон го формирал едно од најуспешните и највлијателни кант-авторски дуа во музичката историја. По напушт ...