Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67
                                               

K-D куп

KD куп е податочна структура во компјутерската наука која што имплементира повеќедимензионална приоритетна редица без да бара дополнителен простор. Тоа претставува генерализација на грамадата. Овозможува ефикасно вметнување, пребарување на минима ...

                                               

Mac OS

Mac OS е оперативен систем кој за првпат бил промовиран на 24 јануари 1984 година и е дел од серијата оперативни системи на Apple напишани за линијата сметачи Мекинтош. Тоа бил првиот комерцијално успешен оперативен систем со графички интерфејс ш ...

                                               

Windows 7

Windows 7 е претпоследната верзија на оперативниот систем Microsoft Windows, најпопуларен производ на корпорацијата Microsoft и член на фамилијата Windows NT оперативни системи. Оперативниот систем е направен за лични сметачи, лап-топи, таблет ли ...

                                               

Применета лингвистика

Применетата лингвистика - интердисциплинарно научно поле кое идентификува, проучува и понудува решенија за секојдневни проблеми поврзани со јазикот. Некои од примети на оваа лимгвистика се наменети за образованието, лингвистиката, психологијата, ...

                                               

Јазична антропологија

Јазичната антропологија, или јазичаричка антропологија, е гранка од антропологијата, која се служи со јазичарички методи за решавање на антрополошки проблеми, поврзувајќи ја анализата на семиотичките и особено јазичаричките форми и процеси со тол ...

                                               

Физичка константа

Физичка константа - физичка величина за која се смета дека е универзална во природата и постојана со низ времето. Како таква се разликува од математичката константа, која е утврдена бројчена вредност но сама по себе не подразбира физички мерења. ...

                                               

ISO/IEC 80000

ISO 80000 или IEC 80000 е меѓународен стандард за изразување на физичките величини, мерните единици и формулите кајшто се користат, во научни и образовни документи ширум светот. За стандардот се задолжени Меѓународната организација за стандардиза ...

                                               

Албедо

Албедо на еден објект претставува мерка колку истото одбива дифузна светлина од Сонцето. Според тоа, претставува посебна форма на одвојност. Албедо е дефинирано како однос помеѓу дифузно одвиена и инцидентно електромагнетно зрачење. Мерката е без ...

                                               

Винов закон за поместувањето

Винов закон за поместувањето - закон според кој одредувањето на брановата должина на топлинското зрачење на едно апсолутно црно тело при која било температура го има, во основа, истиот облик како и при која било друга температура, но истата се по ...

                                               

Диоптер

Диоптер единица мерка за оптичка моќ на леќа или закривено огледало, што е еднакво на реципрочната вредност на фокусната должина мерена во метри. Тоа е единица на реципрочна должина. На пример, a 3-D леќа носи пралелни зраци на светлина за да се ...

                                               

Епидијаскоп

Епидијаскоп или Епископ е уред за проектирање на статични слики од филм или текстови/слики од хартија од формат до А4. Епидијаскоп е претходник на графоскопот и другите канцелариски проектори. Се состоел од силна светилка, систем на огледала и ле ...

                                               

Жариште (оптика)

Жариште или фокус - точка во геометриската оптика каде што се среќаваат светлосните зраци кои доаѓаат од еден предмет. Иако жариштето идејно се замислува како точка, физички тој има величина, наречена "матен круг". Ова неидеално сосредоточување м ...

                                               

Оптички инструмент

Оптичките инструменти - систем од тенки леќи, призми, огледала, дијафрагми со задача да го менуваат правецот на светлинските зраци, и да даваат зголемен или намален лик на предметите. Конструкцијата на различните оптички инструменти е дизајнирана ...

                                               

Инфрацрвено зрачење

Инфрацрвено зрачење или инфрацрвена светлина - електромагнетното зрачење со бранови должини поголеми од брановата должина на видливата црвена светлина, а помали од брановата должина на радиобрановите. Тоа е опсегот од приближно 750 nm do 3 mm, од ...

                                               

Квантна оптика

Квантна оптика е поле на истражување кое користи полу-класична и квантно-механичка физика за да ги истражи појавите на светлина и нејзините интеракции со материјата на субмикроскопски нивоа. Со други зборови, квантната механика се применува кај ф ...

                                               

Оптичка моќ

Оптичка моќ е степенот во кој една леќа, огледало или друг оптички систем собира или растура светлина. Еднаква е на реципрочната вредност на фокусното растојание на направата. Најзастапена единица за изразување на оптичката моќ е диоптерот. Систе ...

                                               

Очила

Очила се оптичко помагало што служи за исправка на видот или за заштита на очите од повреда. Очилата се состојат од рамка и две транспарентни леќи, наречени прозорци. Се носат на носот, а рачките на рамката се ставаат зад ушите. Рамките се израбо ...

                                               

Расејување (оптика)

Во оптика, дисперзија е појава во која брзина на фазата од бранот зависи од нејзината фреквенција. Медиумите имаат оваа општа сопственост може да се нарече дисперзија на медиумите. Понекогаш терминот хроматска дисперзија се користи за специфичнос ...

                                               

Фотографија

Фотографија е уметност, наукат и практика на создавање на долготрајни слики со снимање на светлина или други електромагнетни зрачења, или хемиски, со помош на материјали чувствителни на светлината, како што е фотографски филм, или по електронски ...

                                               

Фотоника

Фотоника е физичка наука за генерирање, откривање и манипулација на светлина преку емисија, пренос, модулација, процесирање на сигнали, префрлање, засилување и сензори. Иако ги покриваат сите светлосни технички апликации во целиот спектар, повеќе ...

                                               

Френелови интеграли

Френелови интеграли S {\displaystyle S} и C {\displaystyle C} - математички трансцедентни функции кои Огистен-Жан Френел ги користел во оптиката. Се користат да ја опишат Френеловата дифракција, а се дефинирани со следните интеграли: S x = ∫ 0 x ...

                                               

Групна брзина

Групната брзина на бранот е брзината со која се шири целокупниот облик на амплитудата на бранот - познат како модулација или коверт на бранот - кој се шири низ вселената. На пример, ако каменот се фрли во средиштето на мирно езеро, во водата се п ...

                                               

Намотување на влакна

Намотување на влакна е фабричка техника за правење на структури од композитен материјал. Процесот вклучува превиткување на конци под променлива количина на притисок над калап или мандрел. Мандрелот ротира додека носачот се движи хоризонтално, пол ...

                                               

Хемиска индустрија

Хемиската индустрија се состои од компаниите кои произведуваат индустриски хемикалии. Централна кон модерната светска економија, таа ги претвора суровините во повеќе од 70.000 различни производи. Индустријата за пластика содржи некои преклопувања ...

                                               

Енергетски систем

Енергетски систем е систем што е првенствено дизајниран за снабдување со енергетски услуги до крајните корисници. Од структурна гледна точка, Петтиот извештај за проценка на МПКП го дефинира енергетскиот систем како "сите компоненти поврзани со п ...

                                               

Систем

Систем е збир или композиција од меѓусебно поврзани елементи што создаваат единствено цело. Објектите може да се со произволна природа, кои можат да влијаат едни на други, а нивните интеракции не се независни. Притоа се создава целина чии својств ...

                                               

Еконофизика

Еконофизика е меѓудисциплинарно истражувачко поле, применувајки теории и методи првично развиени од физичарите, со цел да се разрешат проблемите во економијата, обично оние кои вклучуват несигурност или стохастички процеси и нелинеарна динамика. ...

                                               

Хронограф

Хронограф е времемерач или часовник со времемерни и штоперски функции. Почнале да се изработуваат во раниот XVIII век, но не уживале популарност сѐ до 1820-тите.

                                               

Часовник

Часовник или саат - направа за покажување време. За хоролозите и други специјалисти поимот часовник продолжува да значи исклучително направа со отчукувачки механизам за известување на временски интервали на временска акустичност, со ѕвонење на ѕв ...

                                               

Шаховски часовник

Шаховскиот часовник се состои од два меѓусебно поврзани часовници со едно копче, со чиешто притискање започнува со отчукување едниот, а се стопира другиот, со што поврзаните часовници никогаш не може да работат истовремено. Целта на часовникот е ...

                                               

Анатомија и технички својства на дрвото

Основните елементи кои ги изградуваат сите живи организми се нарекуваат клетки. Според тоа и дрвото како жив растителен организам го градаат разни видови на клетки и ткива и тие му даваат обележја на градбата на дрвото. Градбата на дрвото може да ...

                                               

Дрво (растение)

Дрво - повеќегодишно цврсто растение со многу разграноци извишени над земјата што стојат на стебло. Некои стручњаци определуваат минимална висина, која се движи од 3 м до 6 м;, додека пак некои даваат минимален пречник на стеблото од 10 см. Дрвне ...

                                               

Мочуриште

Мочуриште или блато - влажно подрачје со шумска растителност. Многу мочуришта се јавуваат покрај поголеми реки, каде суштински зависат од нивниот водостој. Други пак, се јавуваат на бреговите на поголемите езера. Некои имаат изолирани делчиња со ...

                                               

Пенушка

По сечењето на едно дрво останува пенушка - мал долен дел од дрвото заедно со корењата. Пенушките тешко се вадат од земја. Или се ископуваат или се отстрануваат со мелачка за пенушки. Пенушките понекогаш се во можнос да се регенерираат во ново др ...

                                               

Цер

Церот е јужноевропско и западноазиско дрво. Ареалот му се протега од Шпанија и Франција каде е редок на запад, преку Апенинскиот и Балканскиот полуостров, до Мала Азија и Сирија на исток. На север се протега до јужна Швајцарија и Австрија, а најс ...

                                               

Шума

Шума - подрачје густо обраснато со дрва. Шумите покриваат 9.4% од површината на Земјата или 30% од вкупната копнена површина), но некогаш покривале 50%. Имаат значајна улога како живеалишта за организмите, како фактори во кружењето на водата и за ...

                                               

Шумски расадник

Шумски расадник е посебно уредена површина за производство на садници за пошумување или за озеленување на населби. Садниците се произведуваат наменски, со одбрани технолошки постапки и методи на одгледување, продуктивно и економично, а со единств ...

                                               

Време

Време, во смисла на мерлива единица или често нарекувано Њутново време - поим кој ја опишува идејата дека времето е обележано како движење по една линија на истиот начин и на кој е изградена вселената. Овој тип на дефиниција се користи во физикат ...

                                               

Летно сметање на времето

Летно сметање на времето или летно време - договорено правило за пометување на часовниците така што попладнето да има повеќе дневна светлина, за сметка на тоа утрата да бидат пократки. Вообичаено е часовниците да се поместуваат еден час нанапред ...

                                               

Вечност

Иако во секојдневието вечноста често означува безвременско постоење. Многумина овој поим го користат за да означат постоење надвор од времето. Постојат бројни дискусии за вечноста, при што поборниците на овој концепт, главно Аристотел, докажуваат ...

                                               

Воздушна маса

Воздушна маса е количество воздух со еднобразни својства. Различните воздушни маси се допираат и меѓусебно дејствуваат по должина на границите наречени фронтови. Постои голема поврзаност меѓу воздушните маси и обрасците на воздух што циркулираат, ...

                                               

Година

Година - време што и е потребно на Земјата да го заобиколи Сонцето. Попрецизно, тоа е период помеѓу кои било две едноподруго доаѓања на Земјата во одредена положба наспроти Сонцето. Во поширока смисла, ова може да се примени на која било планета; ...

                                               

Ѕвездено време

Ѕвездено време - мерка за положбата на Земјата при нејзиното вртење околу својата оска, или мерка за време преку очигледното дневно движење на пролетната рамноденица, што е многу блиску но не сосема исто со движењето на ѕвездите. Се разликуваат п ...

                                               

Временско издолжување

Временско издолжување или временско забавување - разлика од изминатото време меѓу два настани како што се измерени од набљудувачите кои или се движат релативно еден кон друг или пак се со различни местоположби во однос на гравитациона маса или ма ...

                                               

Минато

Минатото е во спротивност и на сегашноста. Исто така се смета за конгломерат на настани што се случиле во одреден момент од времето, внатре во рамките на континуумот време-простор. Ваквиот концепт е во тесна врска и со теоријата на релативноста н ...

                                               

Патување низ времето

Патување низ времето е концепт на движење меѓу две различни точки во времето на ист начин како кога се движиме меѓу различни точки низ просторот, било да се работи за испраќање на предмети назад во времето во минатото, во некој момент пред сегашн ...

                                               

Сегашност

Сегашност е време кое се поврзува со настаните што се перцепираат директно и за прв пат, не како сеќавање или шпекулација. Тоа е период на време помеѓу минатото и иднината и може да варира во значењето од тоа да биде момент до ден или подолго. По ...

                                               

Секунда

Секунда - единица за време и една од седумте основни единици во SI. Се дефинира како траење од 9.192.631.770 периоди на зрачење што одговара на преминот меѓу две хиперфини нивоа на основната состојба на атомот на цезиум 133 на нула Келвинови степ ...

                                               

Хексадецимално време

Хексадецимално време е претставување на времето од денот како хексадецимален број во интервалот "0.1). Денот е поделен на 10 16 10 хексадецимални часови, секој час на 100 16 256 10 хексадецимални минути, а секоја минута во 10 (16 10 хексадецималн ...

                                               

Термика

Термика или топлински столб - столб од воздух во пониските делови на Земјината атмосфера кој се искачува нагоре. Настанува со нерамномерно загревање на земјата поради сончевото зрачење и претставува пример за струење. Сонцето ја загрева земјата, ...