Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66
                                               

Визуелно сметање

Визуелното сметање - општ поим за сите компјутерски науки дисциплини кои раководат со слики и 3Д модели, т.е. компјутерска графика, обработка на слика, визуелизација, компјутерска визија, виртуелна и проширена реалност, обработка на видео, но ист ...

                                               

Виртуелна средина

Виртуелна средина е мрежна апликација која му овозможува на корисникот да има интеракција како со компјутерската околина така и со работата на другите корисници. Примери на виртуелни средини се е-пошта, разговор, како и веб-засновани апликации за ...

                                               

Влезни единици

Уште од зачетоците на проектирањето на сметачите паралелно се проектираат и влезните единици како неодминлив хардвер потребен за внесување на податоци во сметачот. Со еволуцијата на сметачките машини евулира и овој хардвер. Прозводителите на овој ...

                                               

Графичка табла

Со развојот на графичките апликации, и апликациите за векторско цртање се јави неопходна потреба од нов влезен хардвер, таканаречен графичка табла. Составена е од подлога - таканаречена табла, молив, таканаречен pen кој е поврзан со персоналниот ...

                                               

Дигитална обработка на сигнал

Дигитална обработка на сигнал е употреба на дигитална обработка, како што се компјутери или поспецијализирани обработувачи за дигитални сигнали, за извршување на широк спектар на операции за обработка на сигнал. Дигиталните сигнали обработени на ...

                                               

Диодно-транзисторска логика

Диодно-транзисторска логика, DTL – е технолошка генерација логички врати, створена во 50-тите години на 20 век. DTL била втората генерација транзисторски логички врати која се користела во дигиталната логика, подоцната генерација била TTL. Оваа т ...

                                               

Дрво (податочна структура)

Во компјутерските науки, дрво е динамична рекурзивна податочна структура. Структурата на дрвото се состои од јазол, што во себе содржи податочен клуч некој податок. Јазолот исто така содржи врски линкови што покажуваат кон други јазли.

                                               

Евристика (информатика)

Во компјутерската наука, вештачката интелигенција и математичката оптимизација, евристиката е техника дизајнирана за побрзо решавање на проблем кога класичните методи се премногу бавни или пак за наоѓање приближно решение кога класичните методи н ...

                                               

Ентитет

Ентитет е нешто што има јасно издвоено постоење. Ентитет е најчесто збир на својства и нивните придружни акции во еден полузатворен систем, кои вршат заедничка, поврзана функција или функции, и кои можат јасно да се одделат од нивната околина. Ен ...

                                               

Избор на инстанца

Изборот на инстанца е важен чекор пред-обработка на податоците што може да се примени во многу задачи за машинско учење. Овој пристап може да се примени за намалување на првичната база на податоци на контролиран волумен, што доведува до намалувањ ...

                                               

Инстал фест

Инстал фест е манифестација поврзана со слободниот софтвер. Обично организирани се од локални Линукс кориснички групи или универзитети, а основна намена е да се соберат луѓе за масовно инсталирање на оперативни системи и софтвер, најчесто Линукс ...

                                               

Информациски и компјутерски науки

Информациски и компјутерски науки или компјутерски и информациски науки е област што ги нагласува и компјутерите и информатичките науки и инженерството, поддржувајќи ја силната асоцијација помеѓу полињата на информациската наука и компјутерските ...

                                               

Историја на HTML

HTML како јазик се развивал во текот на 7 години. За тоа време еволуираше од едноставен јазик со мал број на ознаки во комплексен систем, кој им овозможи на веб дизајнерите да создаваат динамични веб страни со анимирани слики, текст и звуци. Целт ...

                                               

Јадро (информатика)

Јадро - основни функции на еден оперативен систем. Јадрото на оперативниот систем содржи бројни функции од ниско ниво кои го управуваат начинот на функционирање на сметачот: начинот на пренос на податоците на системот, начинот на планирање на изв ...

                                               

Квантна информатика

Кватна информатика - научна област што се занимава со информатиката како зависна од квантните појави во физиката. Опфаќа теоретска проблематика во пресметковните модели, и поекспериментални теми во квантната физика како прашањето што може да се п ...

                                               

Компјутерска графика (компјутерска наука)

Компјутерската графика е под-област на компјутерски науки која ги проучува методите за дигитално синтетизирање и манипулирање со визуелните содржини. Иако терминот честопати се однесува на проучување на традименизоналната компјутерска графика, но ...

                                               

Маска (интернет)

Маска е 32–битен филтер кој се доделува на локалните насочувачи и хостови со кои назначуваме кој дел од адресата треба да се користи за мрежа, а кој дел треба да биде користен за хост. За една мрежна адреса, две адреси за хост се секогаш автоматс ...

                                               

Металоксиден полуспроводник N-тип

Металоксиден полуспроводник N-тип, NMOS - технолошка генерација на изработка на интегрирани кола, створена во 70-ите години на XX век. Нејзин наследник кон крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите била HMOS технологијата, но во текот на 80-тите о ...

                                               

Микрообработувачи на Интел

Ова е преглед на микрообработувачи наменети за личните сметачи од производителот Интел: Име: PC Personal Computer; Обработувач: 8086 8088; Година на појава: 1981; Опис: Оригиналниот обработувач за првиот личен сметач. Овој обработувач има и соодв ...

                                               

Мрежна страница

Мрежна страница е специфична колекција на информации обезбедени од мрежно место и прикажана на корисник во прелистувач. Мрежното место вообичаено се состои од повеќе мрежни страници поврзани заедно на разбирлив начин. Името "мрежна страница" е ме ...

                                               

Муров закон

Муровиот закон опишува долгорочен тренд во историјата на компјутерскиот хардвер: бројот на транзистори кои можат да бидат поставени на интегрирано коло се дуплира на секои две години. Периодот често цитиран како "18 месеци" се должи на Давидовата ...

                                               

Обработка на информации

Обработката на информации е промената на информации на било каков начин, што може да се детектира од страна на набљудувач. Исто така, тоа претставува процес што опишува сè што се случува во универзумот, од паѓањето на карпа до печатење на текстуа ...

                                               

CPU socket

Терминот обработувачко лежиште или обработувачкко лежиште се употребува за да се означи начинот на врска на матичната плоча со централна обработувачка единица во некои типови на компјутери и опслужувачи, посебно оние компатибилните со Интеловата ...

                                               

Firewall

Огнен ѕид е дел од компјутерскиот систем или копмјутерската мрежа кој е наменет за да блокира неовластен пристап, да ги одобрува овластените комуникации. Тоа е уред или група на уреди, конфигуриран да одобрува или негира мрежни преноси врз основа ...

                                               

Оперативен систем

Оперативниот систем е посредник од програми помеѓу хардверот и корисникот; ОС е одговорен за управувањето и координирањето на активностите и за делењето на ресурсите на компјутерот. Оперативниот систем работи како хост за апликациите за пресметки ...

                                               

Оптичко препознавање на знаци

Оптичко препознавање на знаци е технологија за механичко или електронско претворање на материјални слики во текстуален податок којшто може да се уредува на компјутер. Сликите обично се скенираат преку скенер, но и било каква друга слика којашто с ...

                                               

Отворен формат за документи

Отворен формат за документи или ОДФ за канцелариски апликации, е формат на податотеки кој се користи за опишување на електронски документи како што се мемоари, извештаи, книги, табели, дијаграми, презентации и обработување на текст. Овие стандард ...

                                               

Отпорничко-транзисторска логика

Отпорничко-транзисторска логика, RTL – е технолошка генерација логички врати, створена во 50-тите години на 20 век. RTL била првата генерација транзисторски логички врати која се користела во дигиталната логика, подоцни генерации биле DTL и TTL. ...

                                               

Пакет (информатика)

Во информатичкa технологии, пакет е форматирана целина од податоци пренесени од компјутерска мрежа во пакет мод. Компјутерски комуникациски врски кои не подржуваат пакети, како традиционалните point-to-point телекомуникациски врски, пренесуваат п ...

                                               

Паскал (програмски јазик)

Паскал - современ програмски јазик, развиен во 70-тите години на минатиот век. За негов автор се смета швајцарскиот математичар Никлаус Вирт. Јазикот го добил името по францускиот математичар и хуманист од XVII век Блез Паскал, кој ја конструирал ...

                                               

Потисен автомат

Потисниот автомат се разликува од конечниот автомат на два начина: Го користат врвот на магацинот за да одлучат која преминувачка функција да ја извршат. Располагаат со магацинот за време на преминувачката функција. Потисниот автомат одбира преми ...

                                               

Програмер

Компјутерски програмер, понекогаш наречен развивач на софтвер, програмер или неодамна кодер, е лице кое создава компјутерски софтвер. Терминот компјутерски програмер може да се однесува на специјалист во една област на компјутери или на генералис ...

                                               

Програмски јазик

Програмски јазик е формален јазик за презентација на сметачки програми. Со негова помош, преку разбирлив текст за човекот, се даваат команди и инсктрукции за извршување на интерни задачи, опис на влезни и излезни податоци како и нивна структура в ...

                                               

Програмски преведувач

Програмски преведувач или компајлер е сметачки програм кои го преведуваат текстот напишан во т.н. сметачки јазик во друг сметачки јазик- целниот јазик. Оригиналниот текст којшто му го даваме на сметачот да го преведе се нарекува изворен код, доде ...

                                               

Пролог (програмски јазик)

Пролог - логички програмски јазик со општа намена кој се асоцира со вештачка интелигенција и компјутерска лингвистика. Основите на Пролог се засноваат на логиката од прв ред и формалната логика. За разлика од многу други програмски јазици, Пролог ...

                                               

Ричард Сталман

Ричард Метју Сталман, познат и по својата кратенка "рмс", е основач на движењето за слободен софтвер, проектот ГНУ и Фондацијата за слободен софтвер. Сталман е познат програмер и "хакер" и меѓу неговите најважни заслуги се вбројуваат GNU Emacs, G ...

                                               

Светска пајажина

Глобална мрежа е систем на меѓусебно поврзани, хипертекстуални документи, на кои се пристапува преку Интернет. Со прелистувач може да се пристапи до ресури на Интернет кои може да содржат текст, слики, видео снимки и/или други мултимедијални содр ...

                                               

Семантика и историјат на HTML

Разбирањето и учењето на HTML може да трае само неколку дена, со читање на кодови коишто ќе ви бидат потребни во понатамошната работа. Кога еднаш ќе ги совладате таговите, вие ќе бидете способни и за создавање на мрежни места. Користењето на HTML ...

                                               

Семантика на програмски јазик

Во теоријата на програмскиот јазик, семантиката е областа што се занимава со ригорозна математичка студија за значењето на програмските јазици. Тоа го прави со проценка на значењето на синтаксички валидни жици дефинирани со специфичен програмски ...

                                               

Слободна програмска опрема

Слободна програмска опрема е програмска опрема што може да се користи, проучува и изменува без ограничувања, и што може да се копира и редистрибуира во изменета или неизменета форма без ограничувања или со минимални ограничувања, само за да може ...

                                               

Такс

Концептот за линукс маскота бил предложен од Линус Торвалдс, авторот на Линукс. Такс бил направен од Лери Евинг во 1996, по првичен предлог на Алан Кокс. Првата личност која го нарекла пингвинот "Такс" била Џемјс Хјуз, според кого тоа значи "Torv ...

                                               

Тамблер

Тамблер е блог платформа која им овозможува на корисниците да објавуваат текстови, слики, видео записи, линкови и цитати на своите тамблогови. Корисниците можат да "следат" тамблогови на другите корисници, исто така и да ја видат нивната содржина ...

                                               

Фрагментација на диск

Фрагментација е компјутерски феномен при кој запишувањето на податотеките на диск, оперативниот систем не наоѓа секогаш доволно голем празен простор за да ги запише како една целина, туку ги запишува на повеќе празни места. Тоа се вика делење - ф ...

                                               

Целобројна вредност (информатика)

Во комјутерската наука, поимот integer се користи за типови на податоци кои претставуваат конечно подмножество од множеството цели броеви. Овие се исто така познати како интегрални типови на податоци. Поимот збор се користи во мали групи од битов ...

                                               

AJAX

AJAX, кратенка за Асинхрон ЈаваСкрипт и XML. AJAX е развојна техника за создавање на интерактивни мрежни апликации. Намерата е да се дизајнираат мрежни места кои се кориснички ориентирани, посебно при размена на помала количина на податоци од и к ...

                                               

DDoS

Како што е веќе добро познато постојат најразлични типови на компјутерски напади кои во повеќето случаи завршуваат фатално за вашиот компјутер, уште пофатално би било доколку се работи за некој голем опслужувач. Еден тип на овие софтверски напади ...

                                               

DOM

Модел на документ објектот) е платформски и јазично независен стандарден објектен модел за презентирање на HTML или XML формати. Со други зборови, претставување на HTML или XML документ во хиерархиска структура на дрво. DOM им овозможува на објек ...

                                               

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP е збир на правила кои овозможуваат барање и добивање на ИП адреса на компјутерскатa мрежа од DHCP опслужувачот.

                                               

Fstab

fstab е конфигурациона податотека во GNU/Linux. Преку таа податотека се дава опис за останатите датотечни системи, како на пример ЦД уредот, друг диск во компјутерот и сл. Во оваа податотека стојат информации кои на системот му кажуваат што да пр ...

                                               

HTML

HTML е јазик за означување кој се користи за создавање на мрежни места. Овој јазик се користи за опишување на структурата на информациите во текст ориентираните документи со обвиткување на одредени делови од текстот при што означениот текст се фо ...