Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64
                                               

Сињорија (Фиренца)

Сињорија била владата на средновековна и ренесансна Фиренца. Таа се состоела од девет членови, наречени "приори", кои биле избирани од членовите на еснафите во градот: шест биле од поважните еснафи, а двајца од помалите. Деветтиот член бил гонфал ...

                                               

Десни хегелијанци

Десни хегелијанци или старохегелијанци - следбеници на германскиот филозоф Георг Вилхелм Фридрих Хегел на почетокот на XIX век кои ја одвеле неговата филозофија во конзервативна насока. Често се сопоставуваат наспроти младохегелијанците, кои ја з ...

                                               

Држава

Држава - множество на институции кои ја имаат моќта да ги создаваат правилата кои владеат со луѓето во едно или повеќе општества, имајќи притоа внатрешен и надворешен суверенитет врз дефинирана територија. Следејќи ја дефиницијата на Макс Вебер з ...

                                               

Империум

Во античкиот Рим, Империум било форма на авторитет што го поседувал граѓанин со цел да контролира воен или владин ентитет. Таа се разликува од акутоториите и потестасите, различни и генерално инфериорни видови моќ во Римската Република и Империја ...

                                               

Калкулус на согласноста: Логички основи на конституционалната демократија

Калкулус на согласноста: Логички основи на конституционалната демократија - книга на американските економисти и политички теоретичари Џејмс Бјукенен и Гордон Тулок, првобитно објавена во 1962 година.

                                               

Критичка теорија

Критичката теорија го нагласува рефлексивното оценување и критика на општеството и културата, со примена на знаењата од областите на општествените науки и хуманистичките науки. Како термин, критичката теорија има две значења со различно потекло и ...

                                               

Мнозинско гласање

Мнозинско гласање - метод на гласање на изборите во кои одреден кандидат, закон или одлука е избран ако добие определено мнозинство од гласовите на тие што учестуваат во изборот.

                                               

Патот кон кметството

Во едно интервју од 1978 година, Хајек го објаснил настанувањето на насловот на книгата, истакнувајќи дека идејата ја добил од Токвил кој зборувал за патот кон сервилноста. Притоа, Хајек сакал да го искористи зборот "сервилност" servitude, но тој ...

                                               

Секуларност

Секуларност или секуларизам е принцип на одвојување на владините институции, како и личностите одредени да ја претставуваат државата, од религиските институции и религиските достоинственици. Во една смисла, секуларноста го одобрува правото да се ...

                                               

Филозофија на човековите права

Филозофијата на човековите права се ја проучува основната основа на концептот за човекови права и критички ја разгледува нејзината содржина и оправдување. Неколку теоретски пристапи се напредни за да се објасни како и зошто се развил концептот за ...

                                               

Херберт Маркузе

Херберт Маркез бил германски политички филозоф, социолог и теоретичар на Друштвото и еден од основачите на Франкфуртската школа. Како бегалец од нацистичка Германија од 1934 година. Живеел во САД. Тој развил форма на неомарксизам, кој во голема м ...

                                               

Грбовен крал

Грбовен крал - грбовен службеник со виш чин. Во многу хералдички традиции, само хералдичкиот крал има право да доделува грбови и ознаки. Кај други традиции пак, ова право го имаат други службеници од сличен ранг.

                                               

Грбовен службеник

Грбовен службеник или хералдички службеник - лице назначено од владетелот или државата со овластување да извршува една или повеќе од следниве функции: да води и толкува грбословни хералдички и родословни генеалошки записници. да организира и учес ...

                                               

Канцелар

Канцелар е службена титула користена од повеќето народи чија цивилизација се издигнала директно или индиректно од Римското Царство. Во различни периоди и во различни земји, поимот означувал разни должности и бил носен од службениции со разни ранг ...

                                               

Персевант

Персевант - ниж грбовен службеник во еден хералдички орган. Највеќето персеванти работат како дел од хералдички орган, како Колегијатот на грбови во Лондон или Судот на Лордот Лајон во Единбург. Во средновековието, многумина моќни благородници вр ...

                                               

Казнено право

Казненото право е посебна правна област чии норми определуваат кои човекови поведенија ќе се сметаат за казнени дела, како и каква ќе биде правната реакција на општеството спрема сторителите на овие дела. Казненото право се дели на 3 посебни прав ...

                                               

Инес Милхоленд

Инес Милхоленд била активистка за правото на глас на жените, кореспондент на Првата светска војна, и јавен говорник која во голема мера влијаела на женското движење во Америка. Таа била активна во Народната Партија на Жената и клучен учесник во п ...

                                               

Ерес

Кривоверство или ерес - отстапување или промена на некој систем на верувања, особено на религија, која промена се противи на претходно воспоставените канони на тој систем на верувања. Оној кој се приклонува кон кривоверството се нарекува "кривове ...

                                               

Идолопоклонство

Идолопоклонство - најчесто се дефинира како обожување на било каква слика, идол или предмет, која е спротивна на монотеизмот. Во авраамските религии идолопоклонството е грев, а во религиите каде не се смета за грев, не постои ни изразот "идолопок ...

                                               

Инквизиција

Инквизиција - група установи на Римокатоличката црква кои имале за задача да иследуваат, судат и казнуваат луѓе коишто црквата ги сметала за кривоверци. Почетокот на работата на иквизицијата се поврзува со Григориј IX, кој со папски указ ја основ ...

                                               

Шеријат

Шеријат - свето право на исламот. Повеќето муслимани веруваат дека шеријатот е изведен од два основни извора на исламското право: божествените откровенија наведени во Куранот, и примерот поставен од страна на исламскиот пророк и пратеник Мухамед ...

                                               

Товар на докажување

Товарот на докажување е обврската да се промени во сопствена корист наводниот заклучок којшто претставува спротивно мислење. Докажување може да се постигне само со докази. Под латинската максима necessitas probandi incumbit ei qui agit лежи основ ...

                                               

Рескрипт

Рескрипт - документ кој се издава не по иницијатива на авторот, туку како одговор на специфично барање од неговиот примач. Тоа не се однесува на поопшто законодавство.

                                               

Салиски закон

Изразот Салиски закон се однесува на две сосем различни вистини. Повеќе векови после Клодовик, во текот на 14 век, еден член од овој закон бил откопан, изолиран од неговиот контекст, употребен од правниците на кралската династија Валоа за да ја о ...

                                               

Закон за голем Хамбург

Историјата на Хамбург Закон за голем Хамбург германски: Groß-Hamburg-Gesetz - закон донесен од владата на Нацистичка Германија на 26 јануари 1937 година, кој предвидувал размена на територии помеѓу Хамбург и Слободната Држава Прусија. Стапил во с ...

                                               

Дводомен парламент

Дводомен парламент е парламент кој е организиран околу две легислативни тела. Дводомен парламент обично имаат поголемите земји, федерациите, бинационални или повеќенационални земји, итн. Идејата за дводомен парламент потекнува од потребата да бид ...

                                               

Еднодомен парламент

Еднодомен парламент е парламент кој е организиран околу едно легислативно тело. Многу земји во светот со еднодомен парламент се помали и хомогени унитарни држави, поради што втор дом се смета за непотребен. Ваков пример е Република Македонија, чи ...

                                               

Јавен обвинител

Јавен обвинител - единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривични и други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени со закон. Јавното обвинителство е исклучив субјект повикан и должен во името на државата ...

                                               

Хералд

Хералд - грбовен службеник, по ранг помеѓу персевант и грбовен крал. Честопати оваа титула погрешно се употребува за сите грбовни службеници. Хералдите најпрвин биле гласници кои ги испраќале владетелите или благородниците за да носат пораки или ...

                                               

Десет Божји заповеди

Десетте Божји заповеди, или Декалогот, се религиски и морални закони кои, според Библијата, се напишани од Бог и му се дадени на Мојсеј на планината Синај во вид на две камени табли. Играат голема улога во јудаизмот и христијанството. Фразата "Де ...

                                               

Лов на вештерки

Лов на вештерки е потрага по вештерки или докази за практикување на магии, која често вклучувала паника, масовна хистерија и јавно линчување, но низ историјата се појавуваат и официјални судења на вештерки. Класичниот период на лов на вештерки во ...

                                               

Хамурабиев законик

Хамурабиевиот законик е еден од првите збирки закони и најдобро зачуваниот пример на овој вид на документ од Месопотамија. Создател на законикот е Хамураби. Претходни збирки на закони се Законикот на Ур-Наму, крал на Ур, Законикот на Ешуна и Зако ...

                                               

Злосторство

Злосторството или криминал е чин од страна на физичко или правно лице кое свесно постапува во спротивност со законите и Уставот на територијата на која се наоѓа, и кое ја продолжува таа активност во сопствена полза. Во историјата се познати многу ...

                                               

Каторга

Каторга бил систем на казнен труд во Руската Империја и Советскиот Сојуз. Затворениците биле испраќани во далечински казнени колонии, во големи ненаселени области на Сибир и Рускиот Далечен Исток, каде доброволци доселеници и работници никогаш не ...

                                               

Арбитража

Арбитража е механизам за донесување одлуки кој се користи кога две или повеќе спротивставени страни не можат да постигнат договор или продолжеток на работата кон комплементарната цел.

                                               

Институт за меѓународно право

Институтот за меѓународно право - организација посветена на изучување и развој на меѓународното право, чие членство го сочинуваат водечките светски меѓународни правници. Организацијата генерално се смета за најавторитетна светска академија за меѓ ...

                                               

Меѓународни инструменти за човекови права

Меѓународни инструменти за човекови права се договори и други меѓународни текстови што служат како правни извори за меѓународното право за човекови права и општо за заштита на човековите права. Постојат многу различни типови, но повеќето може да ...

                                               

Образование за човекови права

Образованието за човекови права се дефинира како процес на учење што ги гради потребните знаења, вредности и владеење на човековите права од кои целта е да се развие прифатлива култура за човекови права на повисоко ниво. Овој вид на учење ги учи ...

                                               

Самоопределување

Правото на народите за самоопределување е императивен правен принцип во современото меѓународно право Концептот за првпат бил развиен уште пред времето на Француска Буржоаска револуција, односно во 1860-те, и потоа се проширил брзо. За време и по ...

                                               

Алиментација

Алиментација, одржување, spousal поддршка) е законска обврска за лицето да обезбеди финансиски поддршка на својот сопружник пред или по брачното разделување или развод. Обврската произлегува од законот за развод или семејното право на секоја земја.

                                               

Договор за отстапување на побарување

Договор за отстапување на побарување – е договор меѓу две страни со кој едната страна се согласува определено достасано но ненаплатено побарување да му го отстапи на некој свој доверител. Со договорот за отстапување, првата страна може навремено ...

                                               

Данок

Данокот - јавен приход кој произлегува од обврската што ја наложува државата на граѓаните и на претпријатијата задолжително да издвојуваат дел од својот приход или имот за задоволување на државните потреби. Основната функција на даноците е фискал ...

                                               

Акцизи

Акцизи или трошарини - данок со кој се оданочува потрошувачката на едно или на неколку добра, како што се тутунските производи, алкохолните пијалаци и нафтените производи. Добрата кои се избираат за оданочување со акцизи вообичаено ги имаат следн ...

                                               

Арач

Арач - личен данок, главарина во Османлиското Царство. Се наплаќал од секоја машка немуслиманска глава., како вид откуп од ропство. Со плаќањето арач се добивало право на лична и имотна сигурност како и право на ослободување од воена обврска. Ара ...

                                               

Clausula rebus sic stantibus

Во јавното меѓународно право, clausula rebus sic stantibus е правна доктрина која дозволува меѓународни договори да станат неважечки поради фундаментална промена на околностите. Тоа во основа е "излезна клаузула" што создава исклучок од општото п ...

                                               

Sui generis

Sui generis е ново латински израз, во буквално значење од свој вид/генус или уникално по своите карактеристики. Изразот е ефективно создаден од сколастичка филозофија за да оозначи идеја, ентитет или реалност што не може да биде вклучена во пошир ...

                                               

Милан Бартош

Милан Бартош – правник, универзитетски професор по меѓународно право, редовен член на САНУ и член на МАНУ надвор од работниот состав.

                                               

Роналд Дворкин

Роналд Мајлс Дворкин е роден на 11 декември 1931 год во Ворчестер, Масачусетс. Бидејќи дипломирал на Оксфорд, студиите по право ги завршил исто така и на Харвард во 1953 година. Пред да стане професор, работел неколку години во правосудството, пр ...

                                               

Закон за општата управна постапка

Закон за општата управна постапка – највисок правен акт од областа на управното право во Република Македонија. Со него се уредува постапката за заштита на правата на правните и физичките лица, како и заштита на јавниот интерес по кој се должни да ...

                                               

Правда

Правдата - принцип дека луѓето го добиваат она што го заслужуваат. Врз "заслуженото" влијаат бројни чинители со многу различни гледишта и перспективи, вклучително и концептите на морална исправност засновани врз етика, рационалност, закон, религи ...