Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62
                                               

Политеја

Политеја првично бил израз во Стара Грција кој значел град-држава која има граѓанско собрание како дел од политичкиот процес. Тука избирачко право немале жените, робовите, крепосните селани и метиците. Така, право на глас имал само мал дел од маш ...

                                               

Постмодернизам (меѓународни односи)

Постмодернизмот како приод кон меѓународните односи е присутен во политиколошката мисла уште од 1980-тите години. Постојат различни правци на размислување, но заеднички и клучен елемент на постмодерната теорија е отфрлањето на секое поимување на ...

                                               

Список на државни водачи по години

2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1971 1970 - 1969 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - ...

                                               

Список на земји без политички партии

Ова е список на држави и зависни територии со постојано настеление во кои не постојат политички партии. Некои имаат групи спротиставени на власта кои работат потајно. Оман - политичките партии се забранети. Норфолшки Остров Божиќен Остров Пакиста ...

                                               

Вотергејтска афера

Вотергејтската афера е политички скандал во САД од 1972 - 1973 што настанал со откривањето на уреди за прислушување во изборниот штаб на соперничката Демократска партија во комплексот Вотергејт во Вашингтон. Прислушувањето го организирале приврза ...

                                               

Крал

Подоцна, во текот на доцната антика и во средниот век, кралот прераснал во вистински само-владетел, надлежен за целокупното функционирање на државата. Поединечната улога на кралот почнала да опаѓа од 16 век, кога монархиите станале уставни и парл ...

                                               

Сувереност

Сувереност или суверенитет - исклучиво право на врховна политичка власт над извесен географски регион, група на луѓе или себеси. Суверен претставува врховната законодавна власт, која не е подредена никому.

                                               

Аболиционизам

Аболиционизам е движење за престанок на трговијата со робови и за еманципација на робовите во западна Европа и на американскиот континент. Во 1807 г. во САД и во британските колонии бил забранет увозот на робови од Африка. На британските Карипски ...

                                               

Илегализам

Илегализмот е анархистичка филозофија која се развивала првенствено во Франција, Италија, Белгија и Швајцарија во почетокот на 20 век како резултат на индивидуалистичкиот анархизам. Илегалците имале отворен или таен криминален начин на живот и го ...

                                               

Комунизам

Комунизам е политичка теорија и политичко движење чии приврзаници се залагаат за воспоставување на бескласна и бездржавна заедница на изобилството, при што сметаат дека единствениот начин за создавање услови за премин кон една таква заедница е во ...

                                               

Пангерманизам

Пангерманизам, исто така повремено познат како Пангерманство, е паннационалистичка политичка идеја. Пангерманистите првично се обиделе да ги обединат сите германски a, можеби, и народи кои говорат германски во една национална држава позната како ...

                                               

Украинскиот Национален Сојуз

Украинскиот Национален Сојуз е основан на 19 декември 2009 година во Харков. 25 Мај 2012 година првиот водач на УНС Олег Голтвянскиј беше уапсен од страна на полицијата. Во 2012 г. претседател на Украинскиот Национален Сојуз е Виталиј Кривошеев. ...

                                               

Хрватска пролет

Хрватската пролет или MASPOK) беше политичко движење во раните 70-ти години на XX век, чии следбеници повикуваа на политички и економски реформи во СФР Југославија, а со тоа и за поголеми права на Хрватска како констуитивна членка. Истото беше на ...

                                               

Историја на економската мисла

Историјата на економските теории се занимава со различни мислители и теории што се однесуваат на политичка економија и економија од древниот свет до денешен свет. Таа опфаќа различни школи на економските теории. Древни писатели, како филозофот Ар ...

                                               

Јавна услуга

Јавна услуга - услуга наменета да им служи на сите членовите на една заедница. Обично се обезбедува од владата на луѓе кои живеат во нејзина надлежност, или директно или со финансирање на обезбедување услуги. Терминот е поврзан со социјален консе ...

                                               

Томас Малтус

Томас Роберт Малтус - англиски економист и научник чие дело има големо влијание врз политичката економија и демографијата. Познат е како идеолог на малтузијанството, кое тргнува од претпоставката дека изворот на бедата во општеството треба да се ...

                                               

Општествена сопственост

Јавна сопственост е сопственост, достапна за употреба на јавноста. Спаѓа во рамките на државна сопственост. Терминот може да се користи било за да се опише употребата на даден имот, или пак да се опише карактерот на сопственоста. Овој тип на сопс ...

                                               

Валутен одбор

Валутниот одбор претставува екстремна варијанта на режимот на фиксен девизен курс, во кој издавањето и повлекувањето примарни пари зависи од приливот и одливот на девизните резерви на централната банка.

                                               

Девалвација

Девалвација претставува мерка на економската политика со која се намалува вредноста на домашната валута во однос на една или повеќе странски валути. Девалвацијата се презема со цел да се отстрани надворешната нерамнотежа во економијата, т.е. да с ...

                                               

Капитални контроли

Капитални контроли претставуваат административни мерки и инструменти на економската политика со кои се ограничуваат капиталните и финансиските трансакции со странство. Капиталните контроли се насочени кон ограничување или забрана на влезот на стр ...

                                               

Квантитативно олеснување

Квантитативно олеснување е монетарна политика каде што централната банка создава нови електронски пари со цел да купи државни обврзници или други финансиски средства за стимулирање на економијата. Неконвенционалната форма на монетарна политика, о ...

                                               

Монетарно таргетирање

Монетарното таргетирање претставува стратегија на монетарната политика, во која контролата на инфлацијата се спроведува посредно, преку контрола на движењето на монетарните агрегати.

                                               

Нова кејнзијанска економија

Новата кејнзијанска економија претставува современа економска школа, која го поврзува кејнзијанизмот со новите достигнувања на економската теорија. Оваа школа претставува трета генерација во развојот на кејнзијанизмот и се појави во 1980-тите год ...

                                               

Нова класична економија

Новата класична економија претставува конзервативна економска школа која поаѓа од поставките на класичната економија и нив ги надополнува со некои современи концепти. Оваа школа е позната уште како школа за рационални очекувања, поради нејзиното ...

                                               

Приватизација

Акционерство на вработените подразбира значителни попусти на цената на акциите или делумно бесплатна поделба на менаџерите и/или вработените во претпријатието што се приватизира. Овој модел беше особено популарен на подрачјето на поранешна Југосл ...

                                               

Таргетирање на инфлацијата

Таргетирање на инфлацијата е нова стратегија на монетарната политика, во која инфлацијата се напаѓа директно, т.е. монетарната политика не се потпира врз никаква посредна цел во контролата на инфлацијата. Таргетирањето на инфлацијата претставува ...

                                               

Таргетирање на номиналниот производ

Таргетирањето на номиналниот производ претставува стратегија во која монетарната политика настојува директно да го одржува нивото или растежот на номиналниот бруто-домашен производ. Со оглед на тоа што растежот на номиналниот производ е збир на с ...

                                               

Филипсова крива

Филипсовата крива претставува математички и графички приказ на врската меѓу стапката на инфлација и стапката на невработеност. Таа е наречена според британскиот економист од новозеландско потекло А.В.Филипс, кој во 1958 г. објавил емпириска студи ...

                                               

Интелектуализам

Интелектуализам - поим којшто подразбира меѓусебно поврзани психолошки дејствија кои ја нагласуваат употребата, развојот и примената на интелектот; како и умствениот живот на еден интелектуалец. Во полето на филозофијата," интелектуализам” е сино ...

                                               

Капитализам

Капитализам е економски систем кој се заснова на приватната сопственост на средствата за производство, со цел за да се прави профит. Централните елементи на капитализмот вклучуваат акумулација на капиталот, конкурентни пазари и систем на цени. Ме ...

                                               

Маскулизам

Маскулизмот или маскулинизамот може различно да се однесуваат на идеологијата и социо-политичкото движење што има за цел да го елиминира сексизмот против мажите и да ги изедначи нивните права со жените; и придржувањето кон или промовирање на атри ...

                                               

Монархизам

Монархизам - застапување на воспоставувањето, зачувувањето или враќањето на монархијата како општествено уредување во една земја. Монархист е лице кое го поддржува ова општествено уредување од принцип, независно од личноста, монархот. Во овој сис ...

                                               

Националсоцијализам

Националсоцијализам или Нацизам главно се однесува на тоталитаристичката идеологија и дејствување на Нацистичката партија на чело со Адолф Хитлер. Исто така, овој израз се однесува и на политиката на владата на Германија од 1933 до 1945 година, п ...

                                               

Феминизам

Феминизам - хетероген поим од социјални теории, политички движења и морална филозофија што се занимаваат со културните, политичките и економските аспекти на нерамноправноста на жените во однос на мажите. Додека генерално даваат критика на општест ...

                                               

Четири основни начела

Четири основни начела - искажувања на кинескиот водач Денг Сјаопинг прогласени на 30 март 1979 г. и претставуваат четири неоспорни теми на кои во Кина не смее да се расправа. Тие се следниве: придржување кон водството на Комунистичката партија на ...

                                               

Список на територии окупирани од Јапонското Царство

Ова е список на региони окупирани или припоени кон Јапонското Царство до 1945 година, годината на крајот на Втората светска војна во Азија, по предавањето на Јапонија. Контролата над сите територии со исклучок на Јапонското копно биле отстапени о ...

                                               

Обединети патриоти

Обединети патриоти е националистичка коалиција во Бугарија на политичките партии ВМРО - Бугарско национално движење, Национален фронт за спасење на Бугарија и Атака.

                                               

Германски национализам во Австрија

Германскиот национализам - политичка идеологија и историска струја во австриската политика. Се појавил во 19 век како националистичко движење меѓу германското население во Австроунгарија. Идеологијата се залага за блиски врски со Германија, која ...

                                               

БРИКС

БРИКС е меѓународна политичка организација на водечките сили во развој и наследник на претходната организација БРИК, укината со вклучувањето на Јужноафриканската Република во 2010. Сегашните пет земји-членки се Бразил, Русија, Индија, Кина и ЈАР. ...

                                               

Геополитика

Геополитика - наука од редот на општествените научни дисциплини која се занимава со проучување на општествените, економските, демографските и политичките процеси на државите како единки зависни и распоредени во единствениот географски простор. Гл ...

                                               

Збратимени градови

Збратимени градови - облик на правен и општествен договор помеѓу градови, окрузи, региони, области, префектури, па дури и држави во географски и политички различни области со кој ги унапредуваат културните и трговските врски. Современата замисла ...

                                               

Иредентизам

Иредентизам е термин кој се однесува на националистичко движење и идеологии кои се заложуваат за менување на државните граници со цел етничките малцинства кои живеат во други држави да подпаднат под власт на државата каде што тој етникум е мнозин ...

                                               

Меѓународни води

Меѓународни води или отворено море - водна површина која се наоѓа вон управната надлежност на било која поединечна земја. Такви површини можат да бидат океаните, големи морски екосистеми, затворени или полузатворени регионални мориња и естуари, р ...

                                               

Меѓународно волонтирање

Меѓународно волонтирање е кога доброволците придонесуваат со своето време да работат за организации или цели надвор од нивните матични земји. Во повеќето такви случаи, доброволците работат во земјите во развој на меѓународни програми за развој со ...

                                               

Надворешна политика

Надворешна политика е поим најчесто употребуван како синоним за дипломатија. Се состои од надворешно - политички активности на владата како одлуки, програми, стратегии и дела кои се однесуваат на надворешно - политички субјекти и работи, пред сè ...

                                               

Работен камп

Работен камп е меѓународно волонтирање, каде групи од доброволци од различни земји работат и живеат заедно како тим на краткорочна основа и за непрофитна цел, обично за една до три недели. Работните кампови се сметаат за еден од најважните видови ...

                                               

Развојна помош

Помош за развој или соработка за развој или странска помош) - финансиска помош што ја даваат владите и другите агенции за поддршка на економскиот, еколошкиот, социјалниот и политичкиот развој на земјите во развој. Понатаму може да се дефинира как ...

                                               

Релационизам

Релационистичка теорија е теорија пврзана со општата Онтологија. Основното филозофско прашање на постоењето е идентификувано како: Одкаде се што постои? Решение на ова филозофско прашање со преформулацијата во форма: Одкаде се што постои, во одно ...

                                               

Меѓународен ден на мирот

Меѓународниот ден на мирот, понекогаш официјално познат и како Светски ден на мирот, е празник одобрен од Обединетите нации, кој се одбележува секоја година на 21 септември. Тој е посветен на мирот во светот, и особено на отсуството на војна и на ...

                                               

Кралица

Во древен Египет, Античка Персија, Азијиските и Пацифичните култури, и некои европски земји, на женските монарси им била доделена титулата крал. Византиската царица Ирина понекогаш себеси се нарекувала basileus βασιλεύς - "цар", отколку basilissa ...