Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61
                                               

Природна стапка на невработеност

Природната стапка на невработеност ја означува стапката на невработеност при која очекуваната и остварената инфлација се совпаѓаат. Тоа, пак, упатува кон следново: прво, секоја стапка на невработеност под природната стапка значи дека тековната ин ...

                                               

Северноамериканска зона на слободна трговија

Северноамериканската зона за слободна трговија или скратено НАФТА е слободна трговска зона помеѓу САД, Канада и Мексико и ја претставува основната форма на регионално обединување со тоа што е задржан суверенитетот на членките во одлуките за сопст ...

                                               

Совршена конкуренција

Совршената конкуренција е пазарна структура во која се појавуваат голем број на производители и купувачи, кои произведуваат производи со идентични карактеристики, во која не постојат бариери за влез и излез од секторот и цените се однапред утврде ...

                                               

Стандардизирани практики

Воведувањето на корпоративно управување не значи ништо друго туку стандардизација на практиките, процесите и однесувањето во компаниите, која се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност и контрола во одлучувањето, секојдневното рабо ...

                                               

Стечај

Во светот постојат повеќе модели на правно регулирање на отворањето стечајна постапка: модел со комбинирани критериуми неспособност да се плаќаат достасаните обврски неспособност да се плаќаат достасаните обврски или недостиг на средства помали с ...

                                               

Сточарство

Сточарството е многу значајна земјоделска гранка во светот. Производите кои се добиваат од сточарството, како: млеко, месо, маст и јајца се меѓу најбараните и најмногу се употребуваат во исхраната на населението. Освен тоа, оваа гранка обезбедува ...

                                               

Фактор

Фактор е лице кое со попуст купува долг кој се должи на друг, со цел да се заработи преку наплатата на тој долг. Како фактор најчесто се јавуваат банки или специјализирани факторинг куќи. Факторот е договорната страна која ја врши карактеристична ...

                                               

Цел на корпоративното управување

Цели на корпоративното управување: да им помогне на компаниите, банките, да ја подобрат практиката на своето корпоративно управување; да им помогне на образовните институции за вклучување на содржини за корпоративно управување во нивните наставни ...

                                               

Ценовна стабилност

Ценовната стабилност претставува основна цел на монетарната политика на среден и долг рок, која има предност во однос на другите цели. Во поново време, стабилноста на цените се јавува како единствена или главна цел на монетарната политика, утврде ...

                                               

Шумарство

Шумарство - стопанска гранка која го опфаќа одгледувањето и искористувањето на шумите. Тие имаат големо значење за здравјето на населението, бидејќи го прочистуваат загадениот воздух, ги ублажуваат ветровите, ги спречуваат ерозијата и поплавите. ...

                                               

Know-how

Постојат различни гледишта за тоа што опфаќа изразот know-how. Тие можат да се групираат во две основни групи, потесно сфаќање за know-how и пошироко. Според првото гледиште, под know-how се подразбираат само техничките знаења и искуства. Според ...

                                               

Општествено уредување

Општествено уредување или облик на управување претставува збир од политички институции на власта во една држава која има за цел со нивна помош да раководи со земјата.

                                               

Список на општествени уредувања

Ова е список на општествени уредувања и политички системи, според неколку вида на нивно организирање. Наведените системи не се взаемно исклучителни, и често дефинициите им се вкрстуваат.

                                               

Автократија

Автократијата е форма на владеење во која политичката моќ е од страна на една влада, т.н. самовлада. Зборот автократ доаѓа од грчкиот збор autocratic. За разлика од демократијата, автократијата е владеење од само една влада, т.е. од еден владеач, ...

                                               

Анархија

Анархија означува одредена политичка состојба, најчесто овој поим означува отсуство на јавно призната влада или друг политички авторитет подолг временски период. Кога се користи во оваа смисла, анархија може но не мора да значи политички неред ил ...

                                               

Апсолутна монархија

Апсолутната монархија или апсолутизам е монархичка форма на управување, при што целата власт во земјата, de facto и de jure, е фокусирана во рацете на монархот. Во апсолутната монархија, монархот ја спроведува извршната власт заедно со влада, а з ...

                                               

Аристократија

Старогрчкиот поим аристократија значи "власт на најдобрите" и е кованка од зборовите аристо и кратија ". Бидејќи секој има различна дефиниција за поимот "најдобар", особено во контекст на власта, терминот е прилично негоден за употреба. Историски ...

                                               

Демократија

Демократија или соборност - општествено уредување каде што врховната моќ му е дадена на народот и се извршува непосредно преку него или преку негови избрани претставници во услови на слободен изборен систем. Според дефиницијата на Абрахам Линколн ...

                                               

Диктатура

Диктатура е форма на владеење во која земја или група земји се управувани од страна на едно лице или од некоја политија и каде власта се остварува преку различни механизми за да се обезбеди дека моќта на владеачот останува цврста. Диктатура е еде ...

                                               

Емират

Етимолошки емират или амират е квалитет, дигнитет, функција или територијална надлежност на еден Емир

                                               

Комунистичка држава

Комунистичката држава е термин кој се користи од страна на многу политолози за да се дефинира тоталитарна држава и посттоталитарната држава која е контролирана од страна на комунистичките партии, за разлика од Третиот рајх кој бил контролиран од ...

                                               

Меритократија

Меритократија е систем на управување или администрација каде обврските се објективно доделени на поединци врз основа на нивните "заслуги", односно врз основа на нивната интелигенција, способност и образованието, кои се утврдуваат преку оценки или ...

                                               

Монархија

Монархија - државно уредување во кое монарх, обично едно лице, е шеф на државата. Кај највеќето монархии, монархот има власт доживотно. Моментално постои 31 монархија во 45 земји на светот; разликата во броевите се должи на фактот што шеснаесет д ...

                                               

Народна република

Народна република е термин кој се додавал на името на државата со комунистички систем на управување за да се изрази нејзината независност. Мотивацијата за употреба на ваков термин лежи во мислењето на владеачката елита дека државата е управувана ...

                                               

Непосредна демократија

Непосредната демократија или директна демократија - облик на политичка организација на општеството, во која главните одлуки се донесуваат или применуваат непосредно од граѓаните. При директното остварување на власта од народот може да биде во опш ...

                                               

Оклократија

Оклократија буквално значи власт на народот, но не треба да се меша со демократијата. Обично се смета за деформирана форма на демократијата. За оклократија е карактеристично дека народот често го менува својот изборот, под влијание на демагогијат ...

                                               

Парламент

Парламент е политичко тело кое има законодавна и уставотворна власт во современиот политички систем. Зборот "парламент" води потекло од латинскиот израз parlare, што значи да се зборува. Според својот назив парламентот претставува место каде што ...

                                               

Парламентарна република

Парламентарна република - вид република која се управува под парламентарен систем, каде извршната власт е подредена и отчетна на законодавната. Постојат повеќе видови парламентарни републики. Кај највеќето вакви републики постои јасна поделба на ...

                                               

Политичка унија

Политичка унија е еден вид на заедница составена од помалите држави. Процесот е наречен обединување односно взаемно дејство на неколку држави кои имаат заеднички интереси како на политички така и на економски план. Обединувањето на државите во ед ...

                                               

Република

Република е облик на владеење каде шефот на државата се избира по пат на избори. Терминот потекнува од латинскиот израз res publica што во превод значи јавни работи. Иако често републиката се поистоветува со демократијата, фактот дека шефот на др ...

                                               

Републиканство

Републиканство - идеологијата според која треба да се раководи со општеството или државата како република, каде што шефот на државата е претставник на луѓето кои поседуваат народна сувереност. Шефот на државата обично е назначен од страна на друг ...

                                               

Тетрархија

Тетрархија претставува систем на владеење во кој власта се дели помеѓу четворица владетели. Терминот тетрархија обично се однесува на системот на тетрархиска власт која римскиот цар Диоклецијан 284 - 305 година, првиот цар во времето на доминатот ...

                                               

Технократија

Технократија е форма на општествена организација во која инженерите, научниците, здравствените професионалци и другите технички експерти ги донесуваат одлуките во нивните соодветни области. Терминот технократија потекнува од старогрчките зборови ...

                                               

Тоталитаризам

Тоталитаризам - општествено уредување при кој државата ги регулира речиси сите области на јавниот и приватниот живот. Тоталитарните режими се стремат да извршат преуредување на општествениот, политичкиот и економскиот поредок во согласност со пол ...

                                               

Уставна монархија

Уставна монархија е државно уредување воспоставено под уставен систем којшто признава само избран или наследен монарх како глава на државата, за разлика од апсолутната монархија, каде што монархот не е ограничен со устав и е единствениот извор на ...

                                               

Фашизам

Фашизам - радикална политичка идеологија и државно уредување на крајната десница што комбинира елементи на корпоративизам, авторитаризам, национализам, милитаризам, антианархизам, антикапитализам, антикомунизам и антилиберализам. Зборот "фашизам" ...

                                               

Феудализам

Феудализмот е општествено-економска формација во средниот век во која човечкото општество се дели на две основни антагонистички класи: селани-кметови крепосни селани. феудалци и Основна карактеристика на феудализмот е сопственоста на средствата з ...

                                               

Хунта

Хунта - советодавна или административна власт. Во секојдневниот говор се однесува на авторитарна држава водена од високи воени лица. Хунтите, како и воените диктатури, најчесто произлегле од воен пуч. Зборот "хунта" буквално значи "сојуз" и се од ...

                                               

Установа

Установа или институција - организации или механизми на општествена структура што го уредуваат однесувањето на две или повеќе личности. Се карактеризира со: општествена цел и трајност, надминувајќи ги поединечните човечки животи и намери, како и ...

                                               

Волонтерство

Волонтерство и Волонтери пренасочува овде. За други значења на Волонтер, Волонтери, и Волонтерски, видете Volunteer. Волонтерството е практика на луѓе кои работат за доброто на останатите, без мотив за каква било финансиска или материјална добивк ...

                                               

Климафорум09

Климафорум09 - Самит за народна клима, отворена и алтернативна конференција за климата во декември 2009 година, во која учествувале околу 50 000 луѓе. Еколошки активисти од региони во светот кои се најпогодени од климатските промени се собрале во ...

                                               

Општокорисна работа

Општокорисна работа - неплатена работа што ја извршува лице или група на луѓе во корист и подобрување на нивната заедница без каква било форма на надомест. Службата во заедницата може да се разликува од волонтирање, бидејќи не секогаш се извршува ...

                                               

Демографија

Демографија е гранка од статистиката што го проучува населението, неговата големина, составот, развитокот и неговите општи обележја, гледани, пред се, од квантитативната страна.Демографија ѓи истражува и проучува законитостите и правилностите на ...

                                               

Земја во развој

Земја во развој, помалку развиена земја, помалку економски развиена земја, средно-индустријализирана земја или неразвиена земја) - земја со помалку развиена индустриска база и низок индекс на човечки развој во однос на другите земји. Сепак, оваа ...

                                               

Апартхејд

Апартхејд бил правен систем на расна сегрегација применет од страна на владеачката Националната партија во Јужна Африка, помеѓу 1948 и 1994. Расната сегрегација во Јужна Африка почна во колонијалните времиња во 1652, но апартхејд како официјална ...

                                               

Империја

Империја е форма на општествено уредување. Зборот "империја" потекнува од латинскиот збор "imperium" и значи "моќ, авторитет". Политички, империја е поголема група на држави или народи обединети и управувани или од монарх или олигархија. Покрај о ...

                                               

Империјализам

Империјализам претставува стремеж за господарење над други народи, освојување и подјармување на други земји. Тоа е политичко однесување на една држава, кое претставува начин на вршење контрола или влијание врз странски ентитет со намера да се при ...

                                               

Конзервативизам

Конзервативизам - политичка идеологија која, во својата појдовна основа, значи чување односно одржување на веќе востановените постоечки облици на вредностите во животот. Може да се смета за своевидно традиционално мислење кое како такво се протка ...

                                               

Лустрација

Лустрација е политика која го ограничува учеството на поранешните комунисти и посебно шпиони од комунистичката тајна полиција, во извршувањето на јавните функции.

                                               

Панславизам

Панславизмот е движење од средината на XIX век, чија цел е обединување на сите словенски народи. Во фокусот бил Балканскиот Полуостров, каде што Јужните Словени биле под контрола на две големи империи, Австроунгарија и Отоманското Царство. Од стр ...