Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58
                                               

Народна банка на Полска

Народната банка на Полска или НБП - централна банка и главен носител на банкарскиот систем во Полска. Нејзините задачи се утврдени со уставот на државата, Законот за Народна банка на Полска и посебниот банкарски закон. Основна нејзина цел е да по ...

                                               

Невработеност

Невработеност - социјално-економска појава, при кое дел од активната работна сила во определена држава или регион бара работа, но истата не може да ја пронајде. Како невработени според законот се сметаат оние работници кои имаат навршено шеснаесе ...

                                               

Оперативни процедури на ФЕД

Поголемата важност на меѓународната трговија за американската економија ги ставила меѓународните околности во преден план при создавањето на политиките на ФЕД. До 1985 година, цврстиот долар придонел за опаѓање на конкурентноста на американскиот ...

                                               

Опција

Опција претставува договор со кој едната страна има право да купи или продаде некој друг финансиски инструмент или определени производи, на одредена идна дата или за време на некој временски период, по однапред утврдена цена, наречена извршна цен ...

                                               

Основни елементи на побарувачката и понудата

Побарувачката и понудата се клучни концепти во економската наука. Притоа, микроекономската наука се занимава со изучување на поединечната и пазарната побарувачка и понуда за определено добро, додека агрегатната побарувачка и агрегатната понуда се ...

                                               

Персонален данок на доход

Персонален данок на доход претставува данок кој се плаќа на вкупниот доход што го остварува поединецот врз основа на сите извори. Персоналниот данок на доход спаѓа во групата на даноци на доходот и во групата директни даноци.

                                               

Понуда и побарувачка

Понуда и побарувачка - економски поими кои ги опишуваат пазарните врски меѓу продавачите и купувачите на добро или услуга. Моделот на понудата и побарувачката ја одредува количината и цената продадена на пазарот. Овој модел е фундаментален микрое ...

                                               

Потрошувачка

Според некои економисти, како Бенфилд и Џевонс, желбите на луѓето се почетната точка во проучувањето на потрошувачката. Така, Бенфилд смета дека "првата поставка на теоријата на потрошувачката е дека задоволувањето на секоја желба од понизок ранг ...

                                               

Претприемач

Во организација на Сојузот на стопански комори на Македонија, на Македонската развојна фондација за претпријатија и на Стопанската комора на Северозападна Македонија, во декември 2014 година, по осми пат биле доделени наградите за "Претприемач на ...

                                               

Принципи на политичката економија

Принципи на политичката економија или во полн наслов За принципите на политичката економија и оданочувањето е книга од Давид Рикардо издадена во 1817 г. во која главна тема на обработка е економијата. Книгата дава заклучок дека наемнината на земј ...

                                               

Продавница

Продавница, дуќан, магазин, магаза – просторија каде што се продава стока. Продавниците може да се делат по неколку критериуми. Според обликот на достапност и преземање на стоката се делат на: самопослужни продавници каде стоката им е достапна на ...

                                               

Производство

Производство - процес на комбинирање на производните фактори со цел да се добијат стоки за потрошувачка, т.е. предмети за задоволување на потребите на луѓето. Производството може да се дефинира и како процес на комбинирање на разни материјалнии н ...

                                               

Реална ригидност

Реална ригидност или реална ригидност на цените претставува појава во економијата, кај којашто реалните цени на производите покажуваат тенденција да не се менуваат како одговор на макроекономските шокови. Поставката за ригидност на реалнитe цени ...

                                               

Регулација (економија)

Во економијата, регулацијата е облик на државна интервенција во економијата. Таа претставува збир на мерки и прописи со кои се ограничува функционирањето на слободниот пазар или извршувањето на некои економски активности.

                                               

Ресурси

Ресурси во општо земено значење се материјални и нематеријални вредности на општествената заедница која стои на располагање и можат да бидат користени за реализација на различни програми на социјалната работа. Постои и поделба на човечки ресурси ...

                                               

Сива економија

Сива или неформална економија претставува дел од економската активност која не е регистрирана во официјалната статистика.

                                               

Стапка на невработеност што не ја забрзува инфлацијата

NAIRU претставува стапка на невработеност при која нема тенденција за забрзување на инфлацијата. Значењето на овој концепт произлегува од долгите временски задоцнувања на монетарната политика, поради кои централната банка мора да биде превентивна ...

                                               

Тековна сметка

Тековната сметка ги претставува тековните трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти чија цел не е трансфер на капитал. На пример, доколку еден Французин увезе американски фармерки, трансакцијата влегува во сметките за платниот биланс на САД како ...

                                               

Теорија на монетарно изненадување

Теоријата на монетарното изненадување е теорија според која само ненајавеното, ненадејно зголемување на понудата на пари предизвикува зголемување на агрегатната побарувачка, производството и вработеноста. Застапници на оваа теорија се претставниц ...

                                               

Теорија на плати за ефикасност

Теорија на плати за ефикасност е тврдење на новата кејнзијанска економија дека фирмите може да работат поефикасно доколку платите на вработените ги одржуваат на ниво повисоко од нивото на плати кое овозможува чистење на пазарот на трудот. Според ...

                                               

Теорија на реални бизнис-циклуси

Теоријата на реалните биснис-циклус и претставува современа макроекономска теорија, која промените во економската активност ги објаснува како последица на факторите на страната на агрегатната понуда. Според ова учење, деловните циклуси настануваа ...

                                               

Џејмс Тобин

Џејмс Тобин - американски економист, претставник на неокензијанците, кој дал значаен придонес за неокласичната синтеза. Неговата академска работа вклучува пионерски придонеси кон проучувањето на инвестициите, монетарната и фискалната политика и ф ...

                                               

Трансмисионен механизам на монетарната политика

Трансмисиониот механизам на монетарната политика ги претставува начините и механизимите преку кои парите и кредитите влијаат врз стопанските движења. Влијанието на овие промени врз монетарните агрегати е индиректно. Индиректното влијание се оства ...

                                               

Федерални резерви на САД

ФЕД е организиран во повеќе области, кои се покриени од регионалните резервни банки. Притоа, секоја од нив има своја буква и број, кои служат за идентификација. Овие букви и бројки се користат на банкнотите кои ги издава ФЕД за да се идентификува ...

                                               

Ирвинг Фишер

Ирвинг Фишер бил американски економист, статистичар, пронаоѓач и социјалeн активист. Тој бил еден од најраните американски неокласични економисти, иако неговата подоцнежна работа на теоријата за должничка дефлација била прифатена од страна на пос ...

                                               

Хрватска народна банка

Хрватска Народна Банка е главната банкарска институција во Хрватска, а воедно ја претставува и највисоката институција на монетарната власт. Хрватска Народна Банка е централна банка на Хрватска.

                                               

Централна банка на Бразил

Централната банка на Бразил е емисиона банка на Бразил, која е надлежна за формулирање и спроведување на монетарната политика и за супервизија на банкарскиот систем на Бразил.

                                               

Група за истражување на филогенијата на скриеносемените растенија

Групата за истражување на филогенијата на скриеносемените растенија е здружение формирано од две меѓународни групи на ботаничари-систематичари, чија цел е воспоставување на консензус во однос на систематиката на цветните растенија која би ги рефл ...

                                               

Сеизмолошко друштво на Јапонија

Сеизмолошкото друштво на Јапонија - научно друштво со цел да го унапреди разбирањето на земјотресите и другите сеизмички појави.

                                               

Интернет

Интернет или семрежје - јавно достапен систем на меѓусебно поврзани сметачки мрежи од целиот свет, кои пренесуваат податоци во форма на пакети со користење на стандардното множество протоколи означено како TCP/IP. Се состои од голем број мали и г ...

                                               

Мрежен сервис

Во компјутерското мрежно поврзување, мрежниот сервис или услуга е апликација што се извршува во мрежниот слој на апликација и погоре, што обезбедува складирање на податоци, манипулации, презентација, комуникација или друга можност, која често се ...

                                               

Хинин

Хинин) била отфрлена група во античка Јапонија, поточно Едо периодот на јапонската историја. Директниот превод на зборот "хинин" е "нечовечки". Хинин и Ета) ја сочинувале најниската социјална класа во античка Јапонија. Всушност, воопшто не се сме ...

                                               

Ротаракт клуб Битола Широк Сокак

Ротаракт клуб Битола Широк Сокак или скратено Ротаракт Широк Сокак - клуб на млади водачи, потенцијални идни водачи од разни области во општеството. Како клуб на млади луѓе на возраст од 18 до 30 години постои од 31 октомври 2014 година.

                                               

Џентлменски клуб

Џентлменски клуб е членски клуб главно за машки членови на англиската висока класа. Денеска клубовите се поотворени за полот и општествениот статус на членовите. Првобитните џентлменски клубови се наоѓале во Западниот Крај на Лондон во регионот С ...

                                               

Балман (модна куќа)

Балман е француска луксузна модна куќа која била основана од Пјер Балман во 1946 година. Во 2016 година, Mayhoola Investments, инвестициски фонд поддржан од емирот на Катар, го купил Балман за бројка пријавена како приближно 500 милиони евра. Во ...

                                               

Живанши (модна куќа)

Живанши е француска луксузна мода и парфем куќа. Таа е домаќин на брендот на висока модна облека како и парфеми и облека.Куќата на Живанша е основана 1952 година од дизајнерот Хуберт де Живанши.Нејзиниот сегашен уметнички директор е Клер Вајт Кел ...

                                               

Москино

Москино е италијанска луксузна модна куќа, за кожни додатоци, чевли, багаж и мириси. Таа е основана во 1983 година од страна на Франко Москино.

                                               

Прада

Прада С.п.А е италијанска модна куќа специјализирана за луксузни производи за мажи и жени,основана од Марио Прада.

                                               

Том Форд

Томас Карлил Форд е американски моден творец, режисер, сценарист и филмски продуцент. Тој го отворил својот истоимен луксузен бренд во 2006 година, претходно служејќи како креативен директор на луксузните модни куќи Гучи и Ив Сен Лорен. Форд, ист ...

                                               

Чарли Ален (дизајнер)

Ален се школувал во училиштето Хајбери Гроув под Родос Бојсон и во уметничкото училиште во Челси каде заработил диплома за уметност и дизајн. На уметничкото училиште во Челси, Ален специјализирал сликарство и печатење на свила. Во 1982 година, то ...

                                               

Шанел

За други употреби, видете Шанелпојаснување. Шанел С.А. општо познат како ¨Шанел¨ е париска модна куќа основана од познатата дизајнерка Габриел Коко Шанел, позната како една од најдокажаните во високата мода,особено во луксузните производи. Таа го ...

                                               

Alfred Dunhill (марка)

Alfred Dunhill Ltd. е британска марка за луксузни производи, специјализирана за машка облека, кожни производи и модни додатоци. Компанијата е со седиште во Лондон, каде што исто така е сопственик и на работилница за кожа. Во моментов "Dunhill" е ...

                                               

Ally Capellino

Ally Capellino ― независна британска дизајнерска марка, основана во 1980 година од Алисон Лојд и Џонатан Плат. Првично започнувајќи како компанија за додатоци, а подоцна се проширува во класично кроење и е подготвено за носење, опишано е како ети ...

                                               

Anderson & Sheppard

Anderson & Sheppard e кројачница по нарачка на Севил Роу, Лондон, основана во самиот Роу во 1906 година. Нејзината продавница за кроење по нарачка е на улицата Олд Бурлингтон, од каде се преселила во 2005 година. Исто така, се продава готова машк ...

                                               

Anna Valentine

Anna Valentine, претходно позната како Robinson Valentin, ― британска луксузна модна куќа основана во 1986 година. Основана е од дизајнерското дуо Антонија Робинсон и Ана Валентајн. Двојката започнала да работи под името "Robinson Valentin". Роби ...

                                               

Boglioli

Boglioli е кројачки семеен бизнис за мажи, првично со седиште во италијанскиот град Гамбара. Претседател и извршен директор е Гуљелмо Розенберг. Неговиот изложбен салон е на Корсо Венеција 36 во Милано. Познати се по машката облека на јакни во боја.

                                               

Bulgari

Булгари е италијански произодител на накит и трговец на мало со луксузни производи. Логото обично е напишано "BVLGARI" во римски стил и произлегува од презимето на грчкиот основач на команијата Sotirio Voulgaris. Иако компанијата создава свое име ...

                                               

Cesare Attolini

Cesare Attolini е луксузна марка за машка облека основана во Неапол во 30-тите години на минатиот век од Винченцо Атолини.

                                               

Cividini

Cividini е италијанска модна куќа позната по производство на луксузна трикотажа од кашмир, основана во 1988 година од идејата на Пјеро Чивидини и неговата сопруга Миријам Чивидини.

                                               

Gucci

Куќата Гучи или повеќе позната само како Гучи е италијанска модна куќа за кожни производи,дел од групацијата Гучи која е во сопственост на француската компанија ППР. Гучи беше основана од страна на Гучио Гучи во Фиренца во 1921 година. Гучи созда ...