Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 57
                                               

Жандармерија

Жандармерија - воена компонента во јурисдикција на цивилните закони. Овој поим произлегува од средновековниот француски израз gens darmes кој во превод значи "вооружен човек". Во Франција и повеќето франкофонски нации, жандармеријата е гранка на ...

                                               

Регрутирање

Регрутирање е задолжително вклучување во служба на државните воени сили. Тоа постои најмалку од египетското Старо Кралство. Повеќе зема форма на селективно служење отколку универзално пријавување. САД го усвои регрутирањето во Американска граѓанс ...

                                               

Тенк

Тенк е гасенично оклопно борбено возило конструирано за директен судар со непријателот, користејќи се со директен оган од големокалибарски топ и поддршка од митралези. Тешкиот оклоп како и релативно големата подвижност претставуваат заштита, а га ...

                                               

Антифашизам

Антифашизмот е движење, настанато во дваесеттите години на XX век, кој ги вклучува сите поединци/ки и организации во светот кој пред, за време на и после Втората светска војна се бореле против фашистичките, нацистичките и расистичките идеи. Израз ...

                                               

Антиимперијализам

Анти-империјализмот во политичките науки и меѓународните односи е термин што се користи во различни контексти, обично од националистички движења кои сакаат да се одделат од поголем ентитет или како специфична теорија спротивставена на капитализмо ...

                                               

Гратис гушкање

Проектот "Гратис Гушкање" е проект на невладината организација "Млади за Љубов". Овој проект започнал на јуни 2004 година со цел да ја спроведе светската кампања "Гратис Гушкање". Својата популарност ја добил во 2006 година благодарение на еден в ...

                                               

Жолти елеци

Движењето на жолтите елеци или само Жолти Елеци е протестно движење кое се појавило во Франција како резултат на зголемениот данок на гориво за возила. Брзо се проширило и во Белгија и други земји како и во прекуморскиот француски регион Реинион. ...

                                               

Колективно однесување

Поимот колективно однесување првпат е употребен од Роберт Е. Парк, а конечно применет од Херберт Бламер сакајќи да ги протолкува општествените процеси и настани кои не рефлектираат постоечка општествена структура, туку оние кои настануваат на "сп ...

                                               

Критична маса (велосипедизам)

Критична маса - велосипедски настан кој вообичаено се одржува секој последен петок во месецот, но има настани и кои се одржуваат секоја последна среда во месецот ; нејзината цел не е вообичаено официјализирана и претставува директна акција преку ...

                                               

Протести во 1968 година

Протестите во 1968 година претставуваат ескалација на социјалните конфликти ширум светот, кое се случи во 1968 година и кое се карактеризираше со бунтови и протести против воените и бирократски елити, како во западните, така и во источните земји ...

                                               

Светско движење за правда

Светско движење за Правда е мрежа или група на светски општествени трендови кои се спротивставуваат она што често е познато како "здружена глобализација" и се залагаат за еднаква распределба на економските ресурси.

                                               

Сквотерство

Сквотерството е чин на запоседнување на напуштен или неискористуван простор или зграда без дозвола од сопственикот. Многу автори под сквотирање подразбираат и сродни феномени како што се диво населување. Најчесто се сквотираат празни и запуштени ...

                                               

Студентско движење

Студентско движење или активизам во кампусот е работа на студентите да предизвикаат политички, еколошки, економски или социјални промени. Иако често се фокусирани на училиштата, наставните програми и финансиското образование, студентските групи и ...

                                               

Тенка сина линија

Тенка сина линија е популарна фраза, симбол и донекаде општествено движење кое ја поддржува работата на полициските служби и другите агенции кои работат на спроведување на законите. Денес најмногу е популарно во земјите чиј службен јазик е англис ...

                                               

Цајтгајст движење

Движењето Цајтгајст - Духот на времето е грасрут движење и онлајн-заедница. Се опишува себеси како организација која ја застапува одржливоста. Движењето Цајтгајст беше инспирирано од социјалниот одговор на филмот Цајтгајст – Додаток на Питер Џозе ...

                                               

Домаќинство

Домаќинство е секоја семејна или друга заедница на лица кои ќе изјават дека заедно живеат и заеднички ги трошат своите приходи за подмирување на основните животни потреби, без оглед дали сите членови постојано се наоѓаат во местото каде што е нас ...

                                               

Батлер

Батлер е старешински слуга во едно поголемо домаќинство. Обично батлерот се рангира највисоко во персоналот, иако во големите домаќинства од минатото, домаќинствата биле поделени во одделенија каде батлерот бил главен на собата за ручање, остават ...

                                               

Игла

Игла е алатка за шиење. Може да се шие рачно или со помош на машина. Иглата има мало дупче низ кој се провлекува конец, потоа иглата ја протнувате низ ткаенината и така започнува процесот на шиење. Освен иглата постојат и други видови на алат за ...

                                               

Куќна послуга

Изразот куќна послуга се користи за означување на еден или повеќе слуги кои се вработени во домаќинствата на нивните работодавачи. Зависно од големината на куќата, имотот и семејството, во едно домаќинство можат да бидат вработени од еден до голе ...

                                               

Државно име

Државно име е по дефиниција државно-правен идентитет. Овој идентитет е правен атрибут со кои една држава се претставува како правно лице во меѓународното право и во внатрешно-правен промет и правни односи. Државно-правен идентитет е основен елеме ...

                                               

Државност

Државност е меѓународно-правен капацитет кои според доктрината на меѓународното право вклучува следните основни елементи: 1. Државна територија, 2. Население со државјанството, 3. Суверенитетот, како највисока власт на државаната теориторија, кој ...

                                               

Меѓународно-правен субјективитет

Меѓународно-правен субјективитет е основен правен капацитет на субјектите на меѓународното право. Субјектот на меѓународното право е лице кое е носител на меѓународните права и меѓународните обврски / должности. Основни субјекти или лица на меѓун ...

                                               

Агрегатна побарувачка

Агрегатната побарувачка ни го покажува вкупното количество на финални добра и услуги коешто различните сектори на економијата се подготвени да го купат и да го потрошат при различни општи нивоа на цените. На ниво на вкупната економија финални доб ...

                                               

Агрегатна понуда

Агрегатната понуда AS претставува однос помеѓу општото ниво на цените и вкупното количество финални добра и услуги што секторот напретпријатијата може да го произведе и понуди. Со оглед на оваа дефиниција, агрегатната понуда упатува на производст ...

                                               

Антициклични политики од неолибералната провениенција

Антицикличната политика од неолибералната провениенција претставува збир на мерки и инструменти на економската политика, кои произлегуваат од постулатите на неолибералните економски школи, во прв ред, монетаризмот.

                                               

Банка на Словенија

Словенечкиот толар бил официјална валута на Словенија од 1991 до 2007 година. Бил воведен во 1991 година наместо југословенскиот динар. Името настанало како комбинација од зборовите "талер" и "долар". На 8 октомври 1991 година, Банката на Словени ...

                                               

Банка на Шпанија

Банка на Шпанија е национална централна банка и супервизор на шпанскиот банкарски систем. Таа е членка на Европскиот систем на централни банки. Нејзината дејност е уредена со Законот за автономија на Банката на Шпанија.

                                               

Биланс на плаќања

Биланс на плаќањата, познат уште како биланс на меѓународните плаќања или платен биланс претставува статистички извештај кој систематски ги прикажува сите економски трансакции на националната економија со останатиот дел од светот, за определен вр ...

                                               

Богатството на народите

"Богатството на народите" - најзачајното дело на шкотскиот економист Адам Смит, објавено на 9 март 1776 година, за време на просветителството. Делото се занимава со политичка економија при зачетокот на Индустриската револуција, и нашироко се смет ...

                                               

Временски задоцнувања во монетарната политика

Временските задоцнувања во монетарната политика го претставуваат одложеното дејство на мерките на монетарната политика, односно времето кое поминува од моментот кога централната банка ќе преземе акција до моментот кога нејзиите мерки ќе се одраза ...

                                               

Девизни резерви на Македонија

Девизните резерви на Македонија ги сочинуваат финансиските средства изразени во странски валути, сфатени во најширока смисла на зборот со кои располага Република Македонија. Девизните резерви на Македонија може да се набљудуваат во потесна и во п ...

                                               

Државна регулација

Државна регулација е збирка на правни прописи со кои се определуваат условите за извршување на некоја стопанска дејност. Притоа, регулацијата може да се однесува на условите за влегување во дејноста, за определување на продажните цени, за заштита ...

                                               

Економија (книга на Таки Фити)

Економија - книга на македонскиот економист Таки Фити, првобитно објавена во 2006 година. Книгата доживеала неколку изданија и се користи како универзитетски учебник на повеќе економски факултети во Македонија.

                                               

Економија на Обединетото Кралство

Во 2014 година, вкупниот извоз на стоки и услуги на Обединетото Кралство изнесувал 515 милијарди фунти. Притоа, 44% од извозот бил наменет за Европската Унија, 21% одел во Северна и Јужна Америка, учеството на Азија во извозот на Обединетото Крал ...

                                               

Економски вишок

Економски вишок, познат и како вкупна благосостојба или Маршалов вишок - поим во математичката економија којшто претставува збир од потрошувачкиот и производствениот вишок. Притоа, производствениот вишок ја претставува разликата меѓу најголемата ...

                                               

Ефекти на рационалните очекувања врз монетарната политика

Ефектите на рационалните очекувања врз монетарната политика се многу силни во поглед на ефикасноста и временското задоцнување на последиците од промените во монетарната политика. Заради способноста на економските агенти брзо да ги приспособат сво ...

                                               

Загатка на Фелдштајн и Хориока

Загатката на Фелдштајн и Хориока се однесува на високата корелација помеѓу домашното штедење и инвестициите во услови на меѓународна мобилност на капиталот.

                                               

Илирика Инвестментс АД Скопје

Илирика Инвестментс АД Скопје е водечка брокерска куќа во Македонија, која нуди квалитетни брокерски услуги и корпоративно финансирање и специјализира во менаџирање на средствата на инвеститорите. Во своето работење се темели пред сè на доверба и ...

                                               

Инструменти на монетарната политика

Инструментите на монетарната политика се средства или активности кои централните банки со голема прецизност ги контролираат и користат за остварување на таргетите и целите на монетарната политика. Централната банка треба да располага со поголем б ...

                                               

Историја на парите во Македонија

Историја на парите во Македонија е преглед на мошне долг временски период на постоењето на парите како платежно средство, од монетоковањата на македонските родовски заедници векови пред нашата ера, па сè до денешниот македонски денар како валута ...

                                               

Камата

Камата е трошокот на позајмувањето или цената што се плаќа за позајмувањето средства. Износот кој се позајмува се нарекува главница, а процентот од каматата кој се плаќа на главницата е каматна стапка. Една од поедноставните дефиниции на каматнат ...

                                               

Кејнзијанска антициклична политика

Кејнзијанската антициклична политика ги претставува мерките на економската политика насочени кон неутрализирање на цикличните флуктуации во економијата, кои се засноваат врз учењето на Џон Мајнард Кејнз. Во прв ред, тие ги опфаќаат мерките кои би ...

                                               

Џон Мејнард Кејнс

Џон Мејнард Кејнс бил англиски економист чии идеи имаат големо влијание врз теоријата и практиката на современата макроекономија, како и врз економската политика на владата. Претходно работел во потесните деловни кругови и се залагал за употреба ...

                                               

Кулук

Кулук или ангарија - присилна работа, работна обврска на селаните кон феудалниот господар или спахија. Работата обично се вршела во местото каде што живееле селаните. На Балканот кулукот се поврзува со отоманското владеење, иако селаните и претхо ...

                                               

Линија на сиромаштија

Линија на сиромаштија - ниво на животен стандард, што треба да се достигне за едно лице/домаќинство да не биде класифицирано како сиромашно. Основа за пресметките на сиромаштијата се приходите, а прагот на сиромаштијата е дефиниран на 60 % од мед ...

                                               

Милтон Фридман

Милтон Фридман, - американски економист, статистичар и математичар. Предавал на Универзитетот во Чикаго, а во 1976 година ја добил Нобеловата награда за економија за неговите достигнувања во анализата на потрошувачката, монетарната историја и тео ...

                                               

Модел на понуда на пари и монетарен мултипликатор

Моделот на понуда на пари и монетарен мултиликатор претставува теоретски модел кој го прикажува процесот на создавање на паричната маса врз основа на примарните пари.

                                               

Монетарно осамостојување на Македонија

Монетарното осамостојување на Македонија претставува процес на дефинирање на државниот суверенитет на Република Македонија во областа на монетарните финансии, вклучувајќи и создавање на национална валута.

                                               

Монетарно таргетирање во Македонија

Монетарното таргетирање претставува стратегија за водење на монетарната политика, која се применувала од страна на Народна банка на Република Македонија по монетраното осамостојување, во периодот од април 1992 година до октомври 1995 година. Спор ...

                                               

Мултипликатор на парите

Мултипликатор на парите претставува број кој покажува колку пати банките успеале да ги зголемат примарните пари кои ги создала централната банка.