Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56
                                               

Филозофија на науката

Филозофијата на науката - гранка на филозофијата која се занимава со претпоставките, основите, методите, следствата на науката, како и со употребата и заслугите на науката. Оваа дисциплина понекогаш се преклопува со метафизиката и епистемологијат ...

                                               

Бог на празнините

Бог на празнините е вид на теолошко гледиште во кое празнините во научното знаење се земаат како доказ за постоењето на Бог. Овој поим е измислен од страна на христијанските теолози не со цел да го дискредитираат теизмот, туку да укажат на погреш ...

                                               

Методика

Методика methodikḗ "Уметност на планираната постапка") - во филозофијата на науката е севкупноста од сите научни "патишта" со кои се стигнува до одредена цел; според ова, методиката е наука за постапките на една наука. Како составна дисциплина на ...

                                               

Научен реализам

Најопшто земено, научен реализам е гледиштето според кое светот како што го опишува науката е реалниот свет, таков каков што е, независно од тоа како ние го сфаќаме. Во рамките на филозофијата на науката тој често се врамува како одговор на праша ...

                                               

Прагматизам

Прагматизам е филозофско учење кое започнало во САД во доцните 1800-ти. Терминот прагматизам е првпат употребен од страна на американскиот филозоф од 19 век, Вилијам Џејмс, а како основач на ова учење се смета американскиот филозоф, исто така од ...

                                               

Проблем на разграничување

Проблем на разграничување или проблем на демаркација - проблемот на барање на критериуми според кои би било можно да се одделат теориите што се јавуваат како научни од гледна точка на емпириската наука, од ненаучните претпоставки и тврдења, метаф ...

                                               

Раст на знаење

Во филозофијата на Карл Попер, главниот проблем на методологијата и филозофијата на науката е да се објасни и промовира растот на знаењето. За таа цел, Попер залагал неговата теорија за фалсификување, тестливост и тестирање. Тој напишал во "Логик ...

                                               

Религија и наука

Односот меѓу науката и религијата е предмет на расправа на проблемот на разграничување. Донекаде поврзано е тврдењето дека науката и религијата би можеле да се здобиваат со знаење користејќи различни методи. Научниот метод се потпира на разумот и ...

                                               

Холизам

Холизам е идеја според која природните системи и нивните карактеристики треба да се разгледуваат како целини, а не како збир од составни делови. Овде честопати се вбројува и гледиштето според кое системите на некој начин функционираат како целини ...

                                               

За природата на нештата

"За природата на нештата" - поема напишана во првиот век од страна на римскиот поет и филозоф Лукретиј Кар, со цел на римската јавност да ѝ ја претстави филозофијата на Епикур. Поемата е составена од околу 7.400 хексаметри и поделена е на шест не ...

                                               

Оптика

Оптика - дел од физиката кој се занимава со карактеристиките и законитостите на светлината, вклучувајќи го и заемодејството со материјата и создавањето на инструменти кои користат светлина или го утврдат нејзиното присуство. Оптиката обично ги оп ...

                                               

Училиште

Училиште - учебна установа каде што според однапред утврден план и програма луѓето, обично во своите детски и младешки години, се здобиваат со знаење. Покрај пренесувањето знаење на младата генерација, училиштето има и воспитна и социјална функци ...

                                               

Академија

Академија, академски свет, или висока школа се заеднички термини за заедницата на студенти и научници кои се зафатиле со високо образование и истражување. Зборот доаѓа од akademeia, во непосредна близина на древна Атина, каде што гимназијата беше ...

                                               

Докторски ментор

Докторски ментор - академски работник што упатува аспиранти за докторско звање во научноистражувачка работа на еден факултет. Менторот помага во изборот на градиво, во обликување и уточнување на поддисциплината во која аспирантот пишува дисертаци ...

                                               

Декан

Првично декан бил главешина на дружина од десет војници или калуѓери. Подоцна, во средниот век називот се задржал во манастирите кои често биле многу големи и во кои можело да има и по стотина калуѓери. За полесно управување, калуѓерите биле орга ...

                                               

Европски кредит трансфер систем

Европски кредит трансфер систем - ЕКТС или Европски систем на пренос и акумулација на бодови претставува бројчен систем за квалитативно вреднување на работата на студентите што била вложена за стекнување знаења, способности и вештини што се предв ...

                                               

Образованието во Франција

Францускиот образовен систем е високо централизиран и организиран. Тој е поделен во три фази: Master магистратура основно образование enseignement primaire; високо образование enseignement supérieur. Следните степени се признати од страна на Боло ...

                                               

Царскоселски лицеј

Царскоселскиот ликеј, Императорски Царскоселски ликеј, Александровски ликеј во Царское Село близу Санкт Петербург бил основан од царот Александар I со цел за образување на млади од најистакнатите семејства, кои подоцна би вршеле важни функции во ...

                                               

Маја Санду

Маја Санду - молдавски економист кој служел како министер за образование и наука на Молдавија од 2012 до 2015 година. Во 2016 година, Маја Санду беше кандидат за претседател на Молдавија. Таа се залагала за евроинтеграција и била еден од двајца к ...

                                               

Викивидови

Викивидови - семрежен проект на основа на вики со поддршка од Фондацијата Викимедија. Има за цел да создаде опширен слободен каталог на сите видови и е наменет пред сè за научници наместо за пошироката јавност. Џими Велс, почесен претседател на Ф ...

                                               

Викикниги

Викикниги - вики на Фондацијата Викимедија кое опфаќа слободни учебници и прибележани текстови кои секој може да ги уредува. Во септември 2015 г. е проценето дека Викикниги има 2.102.708 поединечни посетители. Проектот постои на многу јазични вер ...

                                               

WorldCat

WorldCat е заемен каталог каде се заведени збирките на 72.000 библиотеки од 170 земји и територии што учествуваат во глобалната задруга OCLC. Неговата изградба и одржување ја вршат сите членки заеднички.

                                               

Клас

За соцветието, видете Клас соцветие. Класот е релативно постојана работна заедница на ученици на приближно еднаква возраст и приближно еднакви предзнаења, кои водејќи се по заедничкиот наставен план и програма под непосредно водство на наставнико ...

                                               

Методика (педагогија)

Методика - во педагогијата претставува "наука", "уметност" или "учење" за патиштата со кои се стигнува до одредена цел, особено во наставата. Овде зборовите hodós и metá ја означуваат блиската поврзаност меѓу патот и целта, кои ја карактеризираат ...

                                               

Настава

Настава е развојно-образовен процес кој се одвива плански и организирано под водство на воспитувач и во присуство на воспитаник. Наставната работа најчесто се изведува во педагошки институции и е насочена кон севкупниот развиток на воспитаниците.

                                               

Настава во чиј центар е ученикот

Наставата во чиј центар е ученикот се карактеризира со употребата на наставни методи кои го поместуваат тежиштето на поучувањето или предавањето од наставникот на ученикот. Овој вид на настава цели да ја развие самостојноста и независноста на уче ...

                                               

Наставник

Наставник, учител или професор е личност која воспитува ученици и студенти. Улогата на наставникот е во многу случаи формална и еднолична, се изведува во училиште или друго место каде се изведува формално воспитание. Во многу земји личноста која ...

                                               

Планирање на наставата

Планирањето на наставата сочинува важен дел од работата на наставникот. Ги вклучува сите потребни елементи за подготовка за изведување на наставен час или наставна единица. За оваа цел, во образованието на наставниците, се учат концепции во врска ...

                                               

Поучување

Поучувањето претставува планирано водење и поттикнување, насочување, помагање, следење во процесот на учење со цел да се оспособи ученикот сам да го регулира сопственото учење.

                                               

Прогресивистичка настава

Прогресивистичка настава - настава која произлегува од педагошкото движење на прогресивистичко образование или прогресивистичка педагогија што започнало во доцниот 19 век и се задржало во различни форми до ден денешен. Епитетот "прогресивистичка" ...

                                               

Традиционална настава

Традиционалната настава или конвенционалната настава е настава која се реализира врз основа на одамна воспоставените обичаи и практики во општеството кои се користат во училиштето. Некои форми на образовната реформа ги поттикнуваат прогресивистич ...

                                               

Основно училиште

Oсновно училиште е училиште во коe децата добиваат основно образование од возраст од околу пет до дванаесет години, кои доаѓаат по претшколска установа и пред средно училиште. Во некои земји постои средна фаза на средно училиште помеѓу основното ...

                                               

Адолесценција

Адолесценција - преодна фаза на физички и психолошки развој кој генерално се случува во периодот на пубертет кон законската зрелост. Адолесценција е вообичаено се поврзува со тинејџерските години, но нејзините физички, психолошки или културни ман ...

                                               

Блумова таксономија

Блумова таксономија е група од три хиерархиски изградени модели кои се користат за класифицирање на воспитно-образовните цели по нивоа на сложеност и специфичност. Трите модели од Блумовата таксономија ги опфаќаат воспитно-образовните цели во спо ...

                                               

Коучинг

Тренингот е форма на развој во која лицето кое се нарекува тренер го поддржува ученикот или клиентот во остварувањето на одредена лична или професионална цел преку обезбедување обука и упатства. Ученик понекогаш се нарекува коучи. Повремено, коуч ...

                                               

Огистен Луј Коши

Огистен-Луј Коши - француски математичар кој е познат како основоположник на анализата. Започнал проект за формулирање и докажување теории од калкулус отфрлајќи го евристичкиот принцип на генерализмот на алгебрата користен од претходни автори. Ре ...

                                               

Дигитално учење

Дигитално учење е секој вид на учење што е придружено со технологија или со наставна практика што прави ефикасна употреба на технологијата. Опфаќа примена на широк спектар на практики, вклучувајќи: мешано и виртуелно учење. Дигиталното учење поне ...

                                               

Машинско учење

Машинско учење е гранка од вештачка интелигенција и научна дисциплина која се занимава со дизајнирање и создавање на алгоритми кои овозможуваат компјутерските системи да ја подобруваат својата работа со помош на емпириски податоци, т.е. податоци ...

                                               

Анархопанк

Иако сите панкери не ја подржуваат идејата на анархизмот, тој имал важна улога во развојот на панк музиката, како што и панкот влијаел на модерниот израз на анархизмот. Терминот анархо-панк понекогаш се користи исклучително за музички групи кои б ...

                                               

Храна, а не оружје

Храна, а не оружје - движење на луѓе кои спремаат и бесплатно делат вегетаријанска и веганска храна на гладните и се противат на војните.

                                               

NAACP

NAACP, односно National Association for the Advancement of Colored People е една од најстарите и највлијателните радикални организации за граѓански права во САД. NAACP е формирана на 12 февруари 1909 од разнолика група составена од В.Е.Б. Ди Боа, ...

                                               

Етички хакер

Етички хакер е компјутерски и мрежен експерт, кој ги напаѓа безбедносните системи со цел да најде недостатоци кои би можел да ги искористи неетичките хакери. Етичкиот хакер, всушност, работи за сопственикот на сигурносниот систем чии недостатоци ...

                                               

Информациска безбедност

Компоненти на Информациската безбедност или квалитети се т.е. Доверливост, Интегритет и Достапност. Информатичките системи може да се поделат на три главни компоненти – хардвер, софтвер и врски/комуникатори со цел да ги идентификуваат и применува ...

                                               

Историја на компјутерската етика

Компјутерската етика како наука е основана од страна на Норберт Винер, професор по математика и инженерство на Институтот за технологија во Масачусетс англиски: MIT, во раните 1940-ти. Науката која ја пропагирал Винер се викала кибернетика. И пок ...

                                               

Јавка

Јавка, лозинка или лозунг – облик на тајни информации што треба да бидат познати за да се пристапи до одредени ресурси. Лозинката се чува од оние на кои не им е дозволен пристап до дадените ресурси, додека оние што се обидуваат да пристапат до ре ...

                                               

Компјутерска етика

Компјутерската етика претставува множество на правила за коректно однесување во компјутерскиот свет. Употребата на компјутерите во денешно време е во пораст, затоа потребно е да постојат правила, или начини на однесување во компјутерскиот свет. К ...

                                               

Полиција

Полиција е тело на организирани службеници за одржување на граѓанскиот ред и јавната безбедност, примена на законот и истражување на криминалот. Заедничките карактеристики на повеќето полициски сили вклучуваат квазивоена организација, униформиран ...

                                               

Војна

Војна е вооружен судир на две или повеќе држави и/или други општествени групи. Таа се одвива на еден или повеќе фронтови, а завојуваните страни обично држат одредена територија која можат да ја одржат или загубат. Во последно време, за војната се ...

                                               

Грчко-персиски војни

Грчко-персиските војни биле серија на воени конфликти помеѓу неколку грчки градови-држави и Персија, кои започнале околу 499 г.п.н.е. а завршиле околу 448 г.п.н.е. Но не сите грчки градови-држави војувале против Персијанците, некои од нив биле не ...

                                               

Психолошка војна

Психолошка војна позната и по многу други имиња или термини, вклучувајќи ги: политичка војна, Срца и Умови, пропаганда и др. Психолошка војна претставува користење на различни техники од страна на оделни поединци, групи или држави, со цел да се в ...