Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55
                                               

Дактилоскопија

Дактилоскопирањето е постапка при која се врши идентификација на лица со помош на трагите оставени од прстите на рацете. Оваа метода е составен дел на една поширока криминалистичко-техничка метода, наречена папилоскопирање. Дактилоскопирањето, за ...

                                               

Судско забарство

Форензичкa стоматологија или форензичкa одонтологија е правилно ракување, испитување и оценување на стоматолошки докази, кои потоа ќе биде презентирани во интерес на правдата. Доказите кои можат да се изведат од забите, е возраста и идентификациј ...

                                               

Дебридман

Дебридман претставува хируршко отстранување на мртво, оштетено или инфицирано ткиво со цел да се подобри потенцијалот за заздравување на останатото здраво ткиво. Отстранувањето може да биде хируршко, механичко, хемиско, автолитично и со терапија ...

                                               

Ендоскопија

Ендоскопија – се користи во медицината за да се гледа внатре во телото. Ендоскопската процедура користи ендоскоп за да ја испитува внатрешноста на орган или шуплина на телото. За разлика од други медицински техники за добивање слика, ендоскопите ...

                                               

Лек

Лек или медикамент претставува производ за кој по научен пат и постапка е утврдено дека се аплицира на луѓе или животни во одредена количина и на пропишан начин, може да се употребува заради откривање, лечење на болести или за други медицински це ...

                                               

Дозиметрија

Дозиметрија - мерење на доза апсорбирана од јонизирачкото зрачење, поимот е повеќе познат како научна под-специјалност во полињата на здравствената физика и медицинската физика, каде дозиметрија претставува пресметка и проценка на дозата на зраче ...

                                               

Радиобиологија

Како наједноставен термин, радиобиологија е област од клинички и основни медицински науки кои го вклучуваат проучувањето на дејство на јонизирачкото зрачење на живи суштества.

                                               

Дискретизација на енергијата

Една од најзначајните последици на квантната механика е и дискретизацијата на енергијата на микрочестичките, како што се електроните, протоните, атомите итн., кога тие се движат во потенцијална јама. Решенијата на Шредингеровата равенка покажуваа ...

                                               

Звук

Звук е низа од механички собирања и издолжувања на лонгитудиналните бранови, што последично минуваат низ медиум од материјал што е барем малку притислив. Во звучните бранови делови од материјата се движат во правец на бранот. Звучните бранови оби ...

                                               

Лорандит

Лорандит е талиумов арсеничен сулфат со хемиска формула TlAsS 2. Тој е откриен за првпат во рудникот Алшар кај Кавадарци во 1894 и е именуван по Е. Лоранд, физичар од универзитетот во Будимпешта. За Лорандитот се вели дека има натприородни-неземј ...

                                               

Маса (физика)

Маса е карактеристика на физичките објекти. Според SI системот таа се мери во килограми, kg. Масата е мерка за инертност на телата. Инертноста ќе ја објасниме преку пример. Имено, ако на некое тело дејствуваме со прилично голема сила и притоа не ...

                                               

Материја

Материја се што има маса и зазема простор. Според едно современо гледиште, материја се сите научно забележливи ентитети, без исклучок. Материја може уште попрецизно да се дефинира како енергија што има ниска стапка на вибрации, збиена состојба на ...

                                               

Облак

Облак - видлива маса на кондензирани капки или замрзнати кристали во атмосферата над површината од Земјата или некое друго планетaрно тело. Гранката од метеорологијата која се занимава со проучување на облаците се нарекува нефологија. На Земјата ...

                                               

Радикал (хемија)

Во хемијата, радикалите се атоми или молекули со неспарени електрони. Овие неспарени електрони се обично многу реактивни, па затоа радикалите влегуваат во хемиска реакција. Радикалите играат многу голема улога во атмосферската хемија, плазма хеми ...

                                               

Рецептор

Рецептор или сетилна ќелија е делот од невронот кој прв стапува во контакт со нервниот стимул. Рецепторите можат да бидат слободни нервни завршетоци, специјализирани нервни клетки за прием на точно определени дразби или групирани со други ткива, ...

                                               

Токсикологија

Токсикологија е гранка на биологијата и медицината која се занимава со проучување на негативните ефекти на супстанците врз живите организми. Таа е наука за симптомите, механизмите, третирањето и откривање на труењата, посебно труењата кај луѓето.

                                               

ДАФИФ

ДАФИФ - сеопфатна база на податоци за најнови воздухопловни податоци, вклучувајќи аеродроми, воздушни патишта, воздушни простори, податоци за навигација и други факти важни за летање во целиот свет, раководена од страна на Националната агенција з ...

                                               

Медиевистика

Медиевистика е научна дисциплина која го истражува средновековниот период од историјата на човештвото од различни аспекти: филолошки, книжевен, уметнички, културолошки, стопански, општествен, политички, религиозен.

                                               

Закон за запазување

Законот за запазување тврди дека мерливите својства на изолираниот физички систем не се менуваат, како што системот се развива со текот на времето. Точното запазување на законите вклучува запазување на енергија, запазување на импулсот, запазување ...

                                               

Фарадееви закони за електролиза

Фарадеевите закони за електролиза се квантитативни односи врз основа на електрохемиските истражувања објавени од страна на Мајкл Фарадеј во 1834 година.

                                               

Астроном

Астроном е научник кој се занимава со астрономија или астрофизика. За разлика од други науки астрономите не можат директно да влијаат на небесните тела и нивните придонеси се засноваат со набљудување преку посебни помагала од кои најзначаен е тел ...

                                               

Инженер

Инженерите, како практичари на инженерството, се луѓе кои измислуваат, проектираат, анализираат, градат и тестираат машини, системи, структури и материјали за да ги исполнат целите и барањата, притоа земајќи ги предвид ограничувањата на практично ...

                                               

Физичар

Физичар - научник кој се занимава со проблемите на физиката. Еден физичар може да проучува најразлични појави од една или повеќе нејзини гранки, во размери кои се движат од честичките помали од атомот, од кои е сочинета материјата, па сè до повед ...

                                               

Планетариум

Планетариум e театар изграден првенствено за образовни или забавни презентации од областа на астрономијата, за ноќното небо или за обуки по навигација според ѕвезди. Доминантната карактеристика на повеќето планетариуми е екран за проектирање во в ...

                                               

Микроскоп

Микроскоп - научен инструмент за гледање на објекти кои се многу мали за да можат да се видат со голо око. Науката за проучување на мали објекти со помош на инструменти се нарекува микроскопија, а поимот микроскопски значи нешто многу мало, кое н ...

                                               

Историја на ботаниката

Историјата на ботаниката ги испитува човечките напори да го разберат животот на земјата со следење на историскиот развој на ботаничката дисциплина - оној дел од природните науки кои се занимаваат со организми кои традиционално се третираат како р ...

                                               

Ледено време

Ледено време - геолошки период познат поради значајното намалување на површинската и атмосферската температура на Земјата. Леденa доба претставува важен дел од историјата на Земјата, период во кој настанале мнгу геоморфолошки облици, животински и ...

                                               

Николај Фјодоров

Николај Фјодорович Фјодоров бил руски православен христијански филозоф, кој бил дел од руското движење за космизам и претходник на трансхуманизмот. Фјодоров се залагал за радикално продолжување на животот, физичка бесмртност, па дури и воскреснув ...

                                               

Седум старогрчки мудреци

Седум мудреци или седум мудреци е титула што им ја давала класичната грчка традиција на седум филозофи, државници и законодавци од 6 век пред нашата ера, кои биле познати по својата мудрост. Обично, списокот на седумте мудреци вклучува: Хилон од ...

                                               

Алхазен

Абу Али ел-Хасан ибн ел-Хасан ибн ел-Хејтам познат и по латинизираното име Алхазен - средновековен арапски физичар, математичар и астроном. Наречен е "татко на оптиката" и прв научник кој своите заклучоци ги базирал врз научен метод. Најпознато п ...

                                               

Научен консензус

Научен консензус е колективното расудување, положба и мислење на научната заедница за одредена дисциплина или предмет на проучување. Консензусот повлекува општ договор, иако тоа не мора секогаш да биде едногласност. Научниот консензус не е сам по ...

                                               

Научна теорија

Научна теорија е група на принципи кои објаснуваат и предвидуваат на феномени. Научниците создаваат научни теории со научени методи, кои оригинално се предложени како хипотези и тестирани за точност преку набљудувања и експерименти. Кога еднаш хи ...

                                               

Пристрасност при селекција

Пристрасност при селекцијата е пристрасноста која се воведува преку изборот на поединци, групи или податоци за анализа на таков начин што не се постигнува правилна рандомизација, со што се обезбедува дека добиениот примерок не е репрезентативен н ...

                                               

Физички закон

Физички закон или законот на физиката е изјава заклучена од одредени факти, кои се применуваат за дефинирана група или класа на појави,дека одреден феномен секогаш се случува ако се присутни одредени услови." Физичките закони се обично заклучоци ...

                                               

Енциклопедија на вонсончеви планети

Енциклопедијата на вонсончеви планети - астрономски портал кој претставува база на сите познати и потенцијални вонсончеви планети, со поединечни страници за секоја планета и полн интерактивен таблеарен каталог. Основач и уредник на енциклопедијат ...

                                               

Обединет таксономски информативен систем

Обединети таксономски информативен систем - соработна организација која има за цел да составува и одржува доследни и доверливи инфомации за таксономијата биолошките видови. ITIS е основан во 1996 како група на владата на САД составена од неколку ...

                                               

ArXiv

arXiv - складиште со отворен пристап со електронски претпечати одобрени за објавување по проверка, но без целосна рецензија. Се состои од семрежно достапни научни написи од полето на математиката, физиката, астрономијата, електротехниката, информ ...

                                               

Ојлерови закони за движење

Во класичната механика, Ојлеровите закони на движење се равенства кој го проширува Њутновиот закон за движење на точка честички до движење на цврсто тело. Тие биле формулирани од страна на Леонард Ојлер околу 50 години откако Исак Њутн ги формули ...

                                               

Балцанова награда

Балцанова награда - доделена годишно од Меѓународната фондација Балцан на луѓе или организации кои имаат исклчителни достигнувања во областа на општествените и природните науки и културата, како и за исклучителни напори за мир меѓу луѓето. Секоја ...

                                               

Големата експлозија

Големата експлозија наречена и "Биг бенг" - претпоставен настан со кој почнало постоењето на вселената од набљудувањето на составот на вселената како и од теориските разгледувања и сфаќања. Во 1912 година Весто Слипхер прв го измерил Доплеровиот ...

                                               

Дарвинизам

Дарвинизам е наука за еволуцијата, за настанокот на растителните и животинските видови. Дарвинизмот го вклучува и човекот. Дарвинизмот се води по пат на природна селекција, односно на одржување во живот на најспособните во борбата за опстанок. Не ...

                                               

Јост Гиперт

Јост Гиперт е германски научник и кавказиолог, писател и професор по споредбена лингвистика на Институтот за Емипириска Лингвистика при Универзитетот Јохан Волфганг Гете во Франкфурт на Мајна.

                                               

Марија Ван Керхове

Марија Де Жозеф Ван Керхове - американски епидемиолог на заразни болести. Со позадина во патогени со голема опасност, Ван Керхове е специјализирана за појава на заразни болести и е со седиште во Програмата за здравствени итни случаи при Светската ...

                                               

Народно име

Народното име - име во биолошката номенклатура на еден таксон или организам во општа употреба меѓу народот, денес или во минатото. За разлика од ова, истите организми имаат научно име. Народните имиња понекогаш не се "народни" во историско-култур ...

                                               

Спектар

Спектар претставува состојба што не е ограничена на одредено множество вредности, туку варира неограничено во даден континиум. Првпат зборот се појавил во оптиката за објаснување на виножито од бои во видлива светлина кога истите ќе се оделат со ...

                                               

Хипоцентар

Хипоцентар е поим со кој се означува местото во Земјината кора од каде настанал земјотресот. Тоа е точката од каде почнуваат да се шират земјотресните бранови во вид на концентрични кругови. Положбата на хипоцентарот се определува врз основа на з ...

                                               

Ботаничка експедиција

Ботаничката експедиција е научно патување или патување со цел да се испита флората на одреден регион. Експедицијата може да биде специјално дизајнирана за истражување на флората, или тоа би можело да биде дел од проучувањето на природната историј ...

                                               

Електрична светилка

Диодите што испуштаат светлина ЛЕД се ефикасни енергетски направи што произведуваат светлина низ полуспроводни диоди. Првпат се појавиле во 1960 година, и на почетокот испуштале само црвена, слаба светлина. Денес се многу светли, работат поефикас ...

                                               

Список на години во науката

1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1 ...

                                               

Наднационална организација

Наднационална организација - вид на мултинационална,конфедерална или федерална организација каде договорната моќ е предадена на властите од страна на владите на земјите-членки. Концептот на наднационална организација понекогаш се користи да се оп ...