Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53
                                               

Четириаголник

Во геометријата, четириаголник е многуаголник кој има четири страни. Збирот на внатрешните агли во еден четириаголник секогаш изнесува 360°. Конвексните четириаголници можат да имаат два пара паралелни страни паралелограми, еден пар паралелни стр ...

                                               

Метрички простор

Нека е дадено непразно множество X ≠ ∅ {\displaystyle \ X\neq \emptyset } и нека во него воведеме пресликување d: X × X → R + ∪ { 0 } {\displaystyle \ d:X\times X\rightarrow \mathbb {R} ^{+}\cup \{0\}} такво што ∀ x, y, z ∈ X {\displaystyle \ \fo ...

                                               

Множење

Множење - математичка операција повеќекратно зголемување на еден број и претставува една од четирите основни операции во аритметиката. Може да се претстави и како скратено собирање на еднакви собироци: 3 ⋅ 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12. {\displaystyle 3 ...

                                               

Музичка нотација

Музичката нотација е систем кој се користи за визуелно претставување на музиката што се свири со инструменти или се пее со човечки глас преку употреба на писмена, печатена или поинаку-произведени симболи.

                                               

1 − 2 + 3 − 4 + …

1 − 2 + 3 − 4 +. - бесконечен ред во математиката, чиишто членови се последователни позитивни броеви со променлив знак. Сумата на првите m членови од редот може да се запише како: ∑ n = 1 m n − 1 n − 1. {\displaystyle \sum _{n=1}^{m}n-1^{n-1}.} О ...

                                               

Гаврилова хорна

Гаврилова хорна или Торичилиева труба - геометриска фигура која има бесконечна плоштина на површината, но конечна зафатнина. Поимот е поврзан со христијанствохристијанската традиција која го наведува архангел ГаврилГаврил како ангелот кој со свир ...

                                               

Крамеров парадокс

Крамеров парадокс или Крамер-Ојлеров парадокс - тврдење дека бројот на пресечни точки на две криви од повисок ред во дадена рамнина може да биде поголем од бројот на произволно зададени точки што обично се потребни за одредување на една таква кри ...

                                               

Парадоксите на Зенон

Парадоксите на Зенон се филозофски проблеми за кои се смета дека ги осмислил грчкиот филозоф Зенон од Елеја за поддршка на доктрината на Парменид дека движењето не е ништо друго освен илузија. Парадоксите на Зенон ги збунуваат ги инспирираат фило ...

                                               

Сите коњи се со иста боја

Сите коњи се со иста боја е математички парадокс што произлегува од погрешната употреба на математичка индукција за да се докаже изјавата Сите коњи се со иста боја. Нема вистинска противречност, бидејќи овие аргументи имаат клучен недостаток што ...

                                               

Нееднаквост (математика)

Во математиката, нееднаквост е исказ дека два предмета или израза не се исти, или дека не се со иста вредност. Оваа релација се пишува со прешкртан знак за еднаквост, како x ≠ y. Нееднаквостите не се исто што и неравенствата, кои изразуваат бројч ...

                                               

Теорија

Зборот теорија потекнува од старогрчкиот збор θεωρείν’, што значи да се гледа на нешто’. Според некои извори, зборот често се користел во фрази како да се гледа на театарска сцена, што објаснува зошто некогаш зборот теорија се користи провизионал ...

                                               

Проблем со три бунари

Проблем со три бунари, познат и како проблем со три куќи - класична математичка загатка којашто гласи: Нека се дадени три куќи на рамнина и секоја од нив треба да се поврзе со три бунари како извори на три вида енергија: вода, гас и струја. Дали ...

                                               

Интегрална равенка

Интегрална равенка – равенка во која непознатата функција се појавува под знакот интеграл. Теоријата на интегрални равенки е блиска со различни области на математиката, особено со диференцијалните равенки и теоријата на оператори. Полно проблеми ...

                                               

Квадратна равенка

Во математиката, полиномната равенка од втор степен се вика квадратна равенка. Општиот облик на равенката е: a x 2 + b x + c = 0 {\displaystyle ax^{2}+bx+c=0} Во равенката a, b и c се коефициенти, при што a ≠ 0, додека самата равенка е равенка по ...

                                               

Клапејрон-Менделеева равенка

Равенката за состојбата на идеалниот гас или Клапејрон-Менделеевата равенка е формула која ја утврдува зависноста меѓу притисокот, моларниот волумен и апсолутната температура на идеалниот гас. Равенката е следна: p ⋅ V M = R ⋅ T, {\displaystyle p ...

                                               

Клероова равенка

Клероова равенка – во математиката, поконкретно во математичката анализа е диференцијална равенка во облик: y x = x d y d x + f d y d x {\displaystyle yx=x{\frac {dy}{dx}}+f\left{\frac {dy}{dx}}\right} каде f е континуално диференцијабилна. Таа е ...

                                               

Лапласова равенка

Лапласова равенка – елиптична парцијална диференцијална равенка од втор ред која го добила името по Пјер-Симон Лаплас кој прв ги проучувал нејзините својства. Нејзиниот облик е: ∇ 2 φ = 0 {\displaystyle \qquad \nabla ^{2}\varphi =0} Решенијата на ...

                                               

Логаритамска равенка

Логаритамската равенка е дефинирана соодветно на подрачјето во кое е дефинирана и логаритамската функција. Во таа смисла, базата на логаритмот мора да биде позитивен број поголем од нула, што исто така важи и за изразот на кој се однесува логарит ...

                                               

Равенка на состојбата

Равенка на состојбата – равенка која преку притисокот, температурата и волуменот го опишува однесувањето на гасот и се изразува во облик f = 0. {\displaystyle {\ f=0}.}

                                               

Термохемиски равенки

Термохемиските равенки претставуваат израменти стехиометриски хемиски равенки кои во себе ја вклучуваат и промената на енталпијата на хемиската реакција. Една термохемиска равенка изгледа вака: A + B → C Δ H = ± # Во горната равенка А и B претста ...

                                               

Хелмхолцова равенка

Хелмхолцова равенка – елиптична парцијална диференцијална равенка: Δ + k 2 U = 0 {\displaystyle \Delta +k^{2}U=0} каде Δ = ∇ 2 {\displaystyle \Delta =\nabla ^{2}} претставува Лапласов оператор, k {\displaystyle k} е бранов број, а U {\displaystyl ...

                                               

Филозофија на математиката

Филозофија на математиката - гранка на филозофијата на науката која се обидува да одговори на сите прашања врзани за основите на математиката. Сретнуваме прашања од следниов вид: дали е математиката неопходна?, зошто математиката е корисна и успе ...

                                               

Инверзна функција

Во математиката, ако функцијата ƒ пресликува множество A во множество B, тогаш нејзината инверзна функција ƒ -1 е таква да го пресликува множеството B во множеството A и тоа така што сложената функција f ∘ f 1 {\displaystyle f\circ f^{1}} го прес ...

                                               

Квадратна функција

Во математика, квадратна функција е функција чиј график е вертикална парабола во рамнина, односно квадратна функција е полиномна функција од втор степен од една независнo променлива х. Во експлицитен облик имаме: f x= ax 2 + bx + c или у x= ax 2 ...

                                               

Рационална функција

Рационална функција – количник на два полинома. Тоа е функција во облик: f x = P x Q x {\displaystyle fx={\frac {Px}{Qx}}}, каде P x {\displaystyle Px} и Q x {\displaystyle Qx} се полиноми. Со други зборови, рационална функција е во облик: f x = ...

                                               

Аваскуларна некроза

Аваскуларна некроза е уништување на коскеното ткиво поради недостаток на крвоснабдување. Позната и под терминот остеонекроза, аваскуларната некроза може да доведе до ситни пукнатини во коската, при што коската колабира и се јавува фрактура. Крвни ...

                                               

Анамнеза

Анамнеза или медицинска историја претставува информација добиена од пациент во разговор со докторот. При ова интервју докторот поставува специфични прашања со цел да дознае нешто за моменталните тегоби и дел од медицинското минато на пациентот. О ...

                                               

Анестезија

Анестезија или опојка традионално ја означува состојбата на блокирање на секакво чувство. Ова им овозможува на пациентите да одат под хируршка операција и други зафати без стресот и болката која онака би ја чувствувале. Анестезиологија претставув ...

                                               

Антитело

Антителата се серумски гликобелковинии т.е. белковини кои се образуваат по навлегувањето на антиген во организмот и можат посебно да се поврзуваат со него. Тие се специфични бидејќи препознаваат само одреден антиген, и таа реакција на сврзување н ...

                                               

Антракс

Антраксот е сериозно заболување предизвикано од бактеријата која формира спори – Bacillus anthracis. Иако антраксот претежно ја афектира само домашната стока и дивите животни, луѓето можат да се инфицираат преку директен и индиректен контакт со з ...

                                               

Вакцина

Овие вакцини се добиени од субединици на микроорганизмот кој ја предизвикува болеста, како што се специфични протеини и полисахариди.

                                               

Варикозни вени

Варикозни вени - вид на заболување кое се јавува кај нозете бидејќи, во својот пат околу телото, доста е тешко крвта да се искачи нагоре по нозете. За да се спречи крвта да се врати назад, нашите вени имаат залистоци што се затвораат зад крвта ка ...

                                               

Габични инфекции

Габичната инфекција е предизвикана од габата Кандида Абиканс, која е нормален жител во вагината и на кожата кај многу жени. Таа обично не предизвикува никакви проблеми и се размоножува со спори кои се широко распространети во воздухот. Кога спори ...

                                               

Далтонизам

Далтонизам или бојно слепило - неможност за разликување на некои или на сите бои. Обично се смета за слепило на бои. Далтонизмот го добил името по англискиот физичар и хемичар Џон Далтон кој прв ја проучувал оваа болест бидејќи самиот страдал од ...

                                               

Етомидат

Етомидат e анестетик со кратко дејство кое се внесува преку вена за започнување на општа анестезија и седација при кратки процедури, како што се: лекување на изместен зглоб, интубирање, кардиоверзија и електроконвулзивна терапија. Анестетикот бил ...

                                               

Живец

Живец - сплет од неколку нервни влакна, поврзани меѓусебе со сврзно ткиво, при што телата на невроните се собираат во ганглија. Како и невронот, и живецот има неколку особини - надразливост, осетливост и спроводливост. Живците влегуваат во коскит ...

                                               

Капилар

Капилар - дел од крвотокот во кој крвта ги врши своите основни функции. Во капиларната мрежа се врши размена на хранливите материи, гасовите, водата, распаднатите продукти од метаболизмот, хормоните, хемиските активни материи и др. Оваа размена н ...

                                               

Кетамин

Кетамин е лек кој се користи за започнување и одржување на анестезија. Тој предизвикува удобна состојба, истовремено овозможува нечвуствителност на болка, седација и губење на меморијата. Другите примени вклучуваат седација во интензивната нега и ...

                                               

Коронка

Коронка претставува видливиот дел од забот, но исто така коронка може да претставува и фиксна протетска изработка која ја надополнува изгубената забна супстанција, делумно или во целост. Анатомо-хистолошкиски коронката ја градат одејќи од внатреш ...

                                               

Локална анестезија

Локална анестезија е било која техника која се користи за да предизвика отсуство на осет на одреден дел од телото, најчесто за да се поттикне локална аналгезија, односно локална нечувствителност на болка, иако можат да бидат зафатени и други лока ...

                                               

Мозочни нерви

Мозочни нерви или на латински Nervi craniales. Од мозочното стебло тргнуваат дванаесет пара мозочни нерви. Тие покрај својот назив се означени и со римски броеви и тоа според редот на излегувањето одгоре надолу. Мозочните нерви се I мирисните нер ...

                                               

Невродегенерација

Невродегенерација е заеднички термин за прогресивното губење на структурата или функцијата на невроните, вклучувајќи ја смртта на невроните. Многу невродегенеративни болести, вклучувајќи: Паркинсонова болест, Алцхајмерова болест и Хантингтонова б ...

                                               

Негонороичен уретрит

Под негонороичен уретрит се подразбира воспалителен процес на уретрата кој не е предизвикан од гонокок. Негонороичниот уретрит уште се нарекува и уретритис симплекс, уретритис нонспецифика и др.

                                               

Остеофит

Коскените израстоци се развиваат по должина на рабовите на коските. Коскените израстоци обично не се болни, но ако притискаат на околните нерви и коски, може да предизвикаат болка. Коскените израстоци, познати уште како остеофити, може да се форм ...

                                               

Офталмоплегија

Причините може да бидат различни: трауматски на пример фрактура на базата на черепот, воспалителни, дегенеративни прогресивна нуклеарна офталмоплегија, васкуларни склеротични петехии во мезенцефалон, туморски менингеом на базата на черепот.

                                               

Пандемија

Пандемија е поим кој се користи за да се дефинира епидемија која се има проширено во поголеми региони, на пример на повеќе континенти или низ целиот свет. Во минатото се случиле повеќе пандемии на болести како што се сипаниците и туберкулоза. Едн ...

                                               

Полип на матката

Полипите се најчесто доброќудни израстоци и тие можат да бидат единечни или мултипни. Полипите се доста чести и се развиваат како резултат на одбраната на организмот во текот на инфекции на матката, или во текот на бременоста, како последица на х ...

                                               

Психопатологија

Психопатологија е научна дисциплина која што систематски ги истражува симптомите, природата и причинителите патолошки состојби во процесот на душевниот живот. За разлика од општата психологија, таа се бави со отстапувања од нормалните појави во п ...

                                               

Пулмонална хипертензија

Пулмоналната хипертензија е вид на зголемен крвен притисок, кој ги афектира само артериите во белите дробови и десната страна од срцето.Пулмоналната хипертензија започнува во ситните артерии во белите дробови, наречени пулмонални артерии и капила ...

                                               

Срцев циклус

Работата на срцето претставува основен извор на енергија потребна за движење на крвта низ крвните садови. Срцевата работа се одвива циклично. Секој циклус се сосотои од три фази: дијастола или фаза на деконтракција- олабавување на срцевиот мускул ...