Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51
                                               

Список на интеграли на Гаусови функции

Во следниве изрази, ϕ x = 1 2 π e − 1 2 x 2 {\displaystyle \phi x={\frac {1}{\sqrt {2\pi }}}e^{-{\frac {1}{2}}x^{2}}} е нормално распределена функција на густината на веројатноста, Φ x = ∫ − ∞ x ϕ t d t = 1 2 1 + erf ⁡ x 2) {\displaystyle \Phi x= ...

                                               

Список на интеграли на експоненцијални функции

Списoк на интеграли на експоненцијални функции: ∫ e c x d x = 1 c e c x {\displaystyle \int e^{cx}\;dx={\frac {1}{c}}e^{cx}} ∫ a c x d x = 1 c ln ⁡ a c x for a > 0, a ≠ 1 {\displaystyle \int a^{cx}\;dx={\frac {1}{c\ln a}}a^{cx}\qquad {\mbox{fo ...

                                               

Список на интеграли на инверзни хиперболични функции

Ова е списокот на интеграли на инверзни хиперболични функции. ∫ a r s i n h x c d x = x a r s i n h x c − x 2 + c 2 {\displaystyle \int \mathrm {arsinh} \,{\frac {x}{c}}\,dx=x\,\mathrm {arsinh} \,{\frac {x}{c}}-{\sqrt {x^{2}+c^{2}}}} ∫ a r c o s ...

                                               

Список на интеграли на ирационални функции

∫ a 2 − x 2 d x = 1 2 x a 2 − x 2 + a 2 arcsin ⁡ x a | x | ≤ | a | {\displaystyle \int {\sqrt {a^{2}-x^{2}}}\;dx={\frac {1}{2}}\leftx{\sqrt {a^{2}-x^{2}}}+a^{2}\arcsin {\frac {x}{a}}\right\qquad {\mbox{}}|x|\leq |a|{\mbox{}}} ∫ x a 2 − x 2 d x = ...

                                               

Список на интеграли на логаритамски функции

Списoк на интеграли на логаритамски функции: x > 0 важи за сите интеграли во оваа статија. ∫ ln ⁡ c x d x = x ln ⁡ c x − x {\displaystyle \int \ln cx\,dx=x\ln cx-x} ∫ ln ⁡ x 2 d x = x ln ⁡ x 2 − 2 x ln ⁡ x + 2 x {\displaystyle \int \ln x^{2}\; ...

                                               

Список на интеграли на рационални функции

Список на интеграли на рационални функции: ∫ a x + b n d x = a x + b n + 1 a n + 1 for n ≠ − 1 {\displaystyle \int ax+b^{n}dx={\frac {ax+b^{n+1}}{an+1}}\qquad {\mbox{for }}n\neq -1{\mbox{}}\,\!} ∫ d x a x + b = 1 a ln ⁡ | a x + b | {\displaystyle ...

                                               

Список на интеграли на хиперболични функции

Списoк na интеграли на хиперболични функции: ∫ sinh ⁡ c x d x = 1 c cosh ⁡ c x {\displaystyle \int \sinh cx\,dx={\frac {1}{c}}\cosh cx} ∫ cosh ⁡ c x d x = 1 c sinh ⁡ c x {\displaystyle \int \cosh cx\,dx={\frac {1}{c}}\sinh cx} ∫ sinh 2 ⁡ c x d x ...

                                               

Таблични интеграли

Интегрирањето е една од двете основни операции во математичката анализа. Некои класи интеграли се решаваат шаблонски, според формулите или правилата кои опишуваат како се решава интеграл ако сме во состојба да препознаеме конкретен интеграл меѓу ...

                                               

Основи на математиката

Основи на математиката е израз кој понекогаш се употребува во некои полиња на самата математика, имено за математичката логика, аксиоматската теорија на множествата, доказната теорија, теоријата на моделите и теоријата на рекурзијата. Меѓутоа пот ...

                                               

Проект "Математичко родословие"

Проект "Математичко родословие" - семрежна база на податоци за академското родословие на математичарите. Во септември 2010 г., проектот содржел информации за преку 160.000 математичари кои учествуваат дејствуваат на "истражно ниво". Записите обич ...

                                               

Семејство Бернули

Семејството Бернули е најкарактеристичен пример затоа како наследноста и околината играат огромна и рамноправна улога во создавањето на генијални личности. Во три генерации на семејството Бернули имало осум математичари, неколку истакнати, од кои ...

                                               

Школа за математика и астрологија во Краков

Школата за математика и астрологија во Краков била влијателна група од математичари и астролози од средината до крајот на 15 век од Универзитетот во Краков.

                                               

Златен пресек

Во математиката две величини се во златниот однос ако соодносот помеѓу двете величини е еднаков на збирот на тие две вредности, наспроти повисоки вредности. Сликата од десно ја илустрира геометриски односи. Алгебарски, за количините a и b и a &gt ...

                                               

Абдукција (логика)

Абдукција -, е силогистичко заклучување во кое мајор е сигурен но од кое не се изведува сигурен заклучок поради несигурноста на минор. Абдукцијата ги назначува обопштените хипотези или идеи кои дедукцијата ги развива, а индукцијата докажува или п ...

                                               

Ако и само ако

Во логиката и техничките полиња кои зависат од неа, како математиката и филозофијата, "ако и само ако" е спојница помеѓу два исказа кој значи дека едниот изсказ е вистинит само ако и другиот е вистинит. Затоа, или двата исказа се точни, или неточ ...

                                               

Аргумент од незнаење

Аргумент од незнаење, познат и како argumentum ad ignorantiam е заблуда во неформалната логика. Според овој аргумент, претпоставката е вистинита бидејќи сè уште не е докажано дека е лажна, таа е "општо прифатена". Ова претставува еден вид на лажн ...

                                               

Валидност (логика)

Поимот валидност во логиката се однесува на својството на дедуктивните аргументи, иако многу логички лекции го применуваат и на искази. Во оваа статија, аргумент е множество искази, од кои еден е заклучок а останатите се премиси. Премисите се при ...

                                               

Вистинитосна вредност

Во логиката и математиката, вистинитосна вредност или логичка вредност е вредност која укажува на тоа колку еден исказ е вистинит. Во класичната логика, единствените можни вистинитосни вредности се вистина т и невистина ⊥. Меѓутоа во поинаквите л ...

                                               

Вклученост (логика)

Во логиката и математиката, вклученоста е концепт дека сите содржини на еден предмет се исто така содржани во втор предмет. На пример, ако m и n се две логички матрици, тогаш m ⊂ n when ∀ i, j m i j = 1 ⟹ n i j = 1. {\displaystyle m\subset n\quad ...

                                               

Логичка еквиваленција

Во логиката, исказите p и q се логички еквивалентни кога имаат иста логичка содржина. Синтаксички земено, p и q се еквиваленти ако секое од нив може да се докаже од другото. Семантички земено, p и q се еквивалентни кога имаат иста вистинитосна вр ...

                                               

Заедничка негација

Логичко нили или заедничка негација - оператор во Буловата логика кој дава резултат спротивен од логичкото или. Т.е., p НИЛИ q е точно само кога и p и q се неточни. Овој оператор се нарекува и Вебова опеарација или Парсова стрелка, именувана по Ч ...

                                               

Логички знаци

Во логиката се користат знаци за изразување на логички конструкции. Треба да се знае дека во разни случаи еден ист симбол може да има различно значење - значењето на еден знак во логиката не мора да е исто со значењето на истиот во математиката.

                                               

Играта на логиката

Играта на логиката е книга, објавена во 1886 година, напишана од англискиот математичар Чарлс Лутвиџ Додсон, попознат под неговиот литературен псевдоним Луис Керол. Покрај неговата добро позната литература за деца, Додсон/Керол бил академски мате ...

                                               

Исклучителна дисјункција

Исклучителна дисјункција и ⊻, ⊕, ↮ и ≢. Спротивен на ИСКИЛИ е логичкиот двоуслов, кој дава вистинитост секогаш кога обата елементи се исти.

                                               

Класична логика

Класична логика е класа на формалните логики кои се изучувале најисцрпно и применувале најшироко. Нив ги карактеризираат низа својства; некласични логики се оние кои немаат едно или повеќе од овие својства, кои се: Закон на исклучената средина и ...

                                               

Логика на информација

Логиката на информацијата или логичката теорија на информацијата ја разгледува информатичката содржина на логичките знаци и изрази по линиите што првично ги развил Чарлс Сандерс Пирс. Во оваа линија на работа, концептот на информации служи за инт ...

                                               

Логика на непрецизноста

Логика на непрецизноста - вид на повеќевредносна логика изведена од теоријата на неодредените множества која се занимава со расудување кое не е прецизно, туку приближно. За разлика од бинарните множества кои имаат бинарна логика, позната и како р ...

                                               

Логичка дисјункција

Кај логиката и математиката, дисјункција е "или-исказ". На пример "Петре скија или Марко плива" е дисјункција. Треба да се забележи дека во секојдневниот јазик зборот "или" понекогаш значи "било кое, но не двете" на пр. "Сакате чај или кафе?". Ка ...

                                               

Логичка конјункција

Кај логиката и техничките полиња кои се користат со неа, конјункција, или и, е логички оператор кај логичките анализи, и правило на инференција кај дедуктивните системи. Исходот од сврзувањето на два исказа исто така се нарекува конјункција. Конј ...

                                               

Логички двоуслов

Логички двоуслов - логички опратор кој поврзува два исказа "p ако и само ако q", каде p е хипотеза, а q е заклучок. Овој оператор се означува со двострана стрелка, знак за еднаквост, знак за еквиваленција, или пак EQV. Ова е логички еквивалентно ...

                                               

Материјална импликација

Кај исказната анализа, или логичката анализа во математиката, материјалната импликација или материјалниот услов е бинарнен вистински функционен логички оператор во обликот: Ако A тогаш B, каде A и B се исказни променливи кои се заменуваат со неко ...

                                               

Негација

Кај граматиката, логиката и математиката негација е операција на вистинитости, како на пример вистинитоста на еден исказ, која може да биде од точност во неточност и неточност до точност.

                                               

Логичка операција

Логички оператор или логички сврзник - логичка константа која означува синтаксна операција на реченици, или пак симбол за таква операција, кој соодветствува на операција на логичките вредности на тие реченици. На пример двете реченици: "Врне" и " ...

                                               

Повеќевредносна логика

Повеќевредносна логика или поливалетна логика - некласична логика во која постојат повеќе од две вистинитосни вредности. Традиционално, логичките пресметки се двовредносни/двовалентни - т.е., за секој исказ постојат само две можни вистинитосни вр ...

                                               

Правилност

Еден логички аргумент е правилен ако и само ако аргументот е валиден сите искази му се вистинити. Доказната процедура на пр. природна дедукција на еден логички систем е правилна ако докажува само валидни формули исто и тавтологии. Во нотација, ед ...

                                               

Предикатна логика

Кај математичката логика, предикатната анализа, предикатната логика или анализа за исказни функции е формален систем кој се употребуа за опис на математички теории. Предикатната логика е продoлжение на исказната логика, која е неадекватна за опис ...

                                               

Премиса

Во една расправа, премиса е тврдење кое е причина за, или приговор против, некое друго тврдење. Со други зборови, тоа е исказ кој се зема за вистинит во контекст на расправата со цел на аргументирање кон заклучок. Премисите некогаш се изразуваат ...

                                               

Сведок (математика)

Во математичката логика, сведок е специфична вредност t да се замени со променливата x на егзистенцијална изјава на обликот x φ така што φ е точен.

                                               

Ситуациона логика

Ситуационата логика е концепт што го развил Карл Попер во неговата "Сиромаштијата на историцизмот". Ситуационата логика е постапка со кој општествениот научник се обидува да ја реконструира проблематичната ситуација во која се соочува со агент, з ...

                                               

Степен на вистинитост

Во стандардната математика, исказот "нула му припаѓа на множеството { 0 }" се смета за просто вистинит, додека исказот "еден му припаѓа на множеството { 0 }" се смета за просто невистинит. Некои математичари, информатичари и филозофи велат дека е ...

                                               

Таблица на вистинитост

Таблица на вистинитост математичка таблица која се употребува во логиката, особено во Буловата алгебра, Буловите функции и логичките искази за да се пресмета функционалната вредност на логичките изрази на секој од нејзините функционални аргументи ...

                                               

Тетралема

Во него се наведува дека во врска со кој било логичен предлог X, постојат четири можности: X {\displaystyle X} потврда ¬ X {\displaystyle \neg X} негација X ∧ ¬ X {\displaystyle X\land \neg X} и двете ¬ X ∨ ¬ X ⟺ X ∧ ¬ X ⟺ ∅ {\displaystyle \neg X ...

                                               

Троична логика

Троична логика - еден од неколкуте повеќевредносни логички системи каде постојат три вистинитосни вредности: точно, неточно и некоја трета вредност. Овој систем се разликува од поприсутната бивалентна, логика која дозволува само точно и неточно. ...

                                               

Филозофија на логиката

Филозофија на логиката е огранок на филозофијата кој се занимава со карактерот и оправданоста за системите на логиката. Еве некои фундаментални прашања која таа цели да ги одговори: Кој е делокругот на логиката на пр., дали во неа спаѓа математик ...

                                               

Language, Proof and Logic

Language, Proof and Logic е образовeн софтверски пакет, осмислен и напишан од Џон Барвајс и Џон Ечеменди, насочен кон предавањето на формалната логика преку употреба на тесна интеграција помеѓу учебникот и четири софтверски програми, каде што три ...

                                               

Брајан Грин

Брајан Грин роден на 9 февруари 1963 во Њујорк, САД е теоретски физичар,професор по математика и физика на Универзитетот во Колумбија кој е познат по теоријата на струните.

                                               

Луис Карол

Чарлс Лудвиг Доџсон, попознат под псевдонимот Луис Карол бил англиски писател, математичар, логичар, англикански ѓакон и фотограф. Неговите најпознати дела се "Алиса во Земјата на чудата" и неговото продолжение "Низ огледалото", како и поемите "Л ...

                                               

Софија Ковалевска

Софија Васиљевна Ковалевска беше првата голема руска математичарка, одговорна за важни оригинални придонеси во анализата, диференцијалните равенки и механиката, и првата жена назначена како професор во Северна Европа. Таа, исто така, беше една од ...

                                               

Макс Еве

Махгелис Еве - холандски велемајстор, математичар и автор. Тој бил петтиот светски првак во шах и третиот претседател на ФИДЕ, од 1970 до 1978. Еве бил и високопочитуван шаховски автор.

                                               

Список на руски научници

Владимир Вернадски, филозоф и геолог, основач на геохемијата, биогеохемијата и радиогеологијата, творец на теоријата на ноосфера, го популаризирал терминот биосфера, главен руски космист Пјотр Семионов-Тјан-Шански, географ, геолог, ентомолог, ист ...