Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50
                                               

Королар

Королар е исказ кој непосредно следи од претходно докажан исказ. Во математиката короларот обично ѝ следи на една теорема. Употребата на поимот королар, наместо исказ или теорема е субјективна сама по себе. Исказот Б е королар на исказот А ако Б ...

                                               

Линеарна алгебра

Линеарна алгебра - математичка дисциплина која разработува неколку суштински неразделни полиња, меѓу кои најбитни се: линеарните пресликувања, векторските простори и матриците. Иако, во споредба со други математички дисциплини, е релативно "млада ...

                                               

Ортогоналност

Ортогоналност – во алгебрата и геометријата претставува врска помеѓу два или повеќе објекти, и тие исполнуваат одредени услови. Во елементарната геометрија се вели дека двете прави во рамнината се меѓусебно ортогонални акко аголот меѓу нив е 90°. ...

                                               

Рамнина (математика)

Во математиката под поимот рамнина се подразбираат повеќе работи. Најчестиот е оној најинтуитивниот: рамнината претставува рамна, бесконечна, дводимензионална површина која е дел од тридимензионалниот простор. Поимот рамна може да се сфати интуит ...

                                               

Скалар

Во математиката, под поимот скалар се подразбира величина која во себе носи "информација" само за количество. Основен и најчест пример за скаларни величини во математиката се броевите. Во физиката под поимот скалар се подразбира, речиси секогаш, ...

                                               

Случајна променлива

Реална случајна променлива X {\displaystyle X} е реална функција чиј домен е множеството на сите опитни исходи S {\displaystyle S}, која ги задоволува следните два услова: 1. Множеството X ≤ x {\displaystyle {X\leq x}} е настан за секое x ∈ R {\d ...

                                               

Број

Оваа статија е за концептот број во математика. За број во лингвистика, види граматички број. Број - апстрактен објект што се користи за обележување на количество. Тој може да биде составен од една или повеќе цифри. Разликуваме позитивни со знак ...

                                               

12 (број)

12 - број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е природен број што следи после бројот 11 а претходник на бројот 13. Делители на бројот 12 се: 1, 2, 3, 4, 6 и самиот број 12. Содржатели на бројот дванаесет се сите броеви кои го содржат ...

                                               

127 (број)

127 - број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е природен број што следи после бројот 126 а претходник на бројот 128.

                                               

145 (број)

145 - број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е природен број што следи после бројот 144 а претходник на бројот 146.

                                               

244 (број)

244 - број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е природен број што следи после бројот 243 а претходник на бројот 245.

                                               

284 (број)

284 - број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е природен број што следи после бројот 283 а претходник на бројот 285.

                                               

Дузина

Дузина - алтернативен збор за бројот дванаесет. Зборот доаѓа од латинскиот збор duodecim. Дузината е едно од најстарите примитивни групирања, веројатно заради тоа што месечината има околу дузина фази во една фаза на сонцето. Употребата на дванаес ...

                                               

Хебрејски бројки

Еврејски броеви - квази децимален азбучен броен систем кој користи букви од хебрејската азбука. Системот би преземен од грчките броеви при крајот на 2 век п.н.е. и истиот е познат под името еврејски азбучни броеви за да се разликува од претходнит ...

                                               

Заемно прости броеви

Заемно прости броеви – броеви кои немаат заеднички делител поголем од 1. Два природни броја не мора да бидат прости за да бидат заемно прости, битно е само ниеден делител на едниот не биде меѓу делителите на другиот. Еквивалентно на претходното т ...

                                               

Знак за нумеро

Знак за нумеро - симбол кој се бечежи со № или No/no. Симболот претставува типографска кратенка на зборот број/ки што означува редовна нумерација, особено во имиња и наслови. На пример, со знакот за нумеро, пишаната долга форма на адресата "Улица ...

                                               

Имагинарен број

Имагинарен број - број во облик "bi" каде "b" е реален број, а "i" е квадратен корен од минус еден, познат како имагинарна единица. Имагинарните броеви и реалните броеви можат заедно да сочинат комплексни броеви во обликот "a + bi" каде "a" е реа ...

                                               

Кватернион

Кватернион – претставува збир на скалари и вектори и како таков објект не е ни вектор ни скалар. Поимот кватернион го вовел Хамилтон. Пример на кватернион може да се најде при проучување на ротацијата на тело околу неподвижна оска. Кога два скала ...

                                               

Конкретен број

Конкретен број - број со којшто се означуваат броивите нешта, за разлика од апстрактните броеви со коишто се означуваат поединечните нешта. На пример, "три портокали" или "половина торта" се конкретни броеви, додека "три" и "една половина" се апс ...

                                               

Милион

Еден милион, или илјада илјади, е природен број следбеник на 999.999 и претходник на 1.000.001. Бројот 1.000.000=10 6 =10 3 x10 3. Физичките величини исто така може да се изразат користејќи ја SI-претставката мега, кога се работи со единици од SI ...

                                               

Неопределен број

Неопредлен број е продолжение на еден обичен број во смисла што не се однесува на една единствена вредност, туку на поврзано множество на можни вредности, каде секоја можна вредност има своја "тежина" помеѓу 0 и 1. Оваа тежина се нарекува функциј ...

                                               

Природен број

Природни броеви се нарекуваат сите броеви коишто се цели и поголеми од нула. Тие ја формираат низата на природни броеви 1, 2, 3. Сите членови на оваа низа го сочинуваат множеството на природните броеви кое е бесконечно и се означува со N. Претста ...

                                               

Рационален број

Рационални броеви, во математиката, претставуваат логичко расчленување на целите броеви. Постојат два начини на толкување на рационалните броеви. Едниот е преку претставување на секој рационален број како децимален запис, а другиот преку негово п ...

                                               

Римски бројки

Римските бројки се броен систем кој потекнува од Стариот Рим, а доста се користел и во средниот век, со мали измени. Броевите наведени во табелата се третирале како "основни" и за нив постоеле основни знаци. Останатите броеви се добиваат со додав ...

                                               

Список на прости броеви

Има бесконечно многу прости броеви и густината на распределба е неправилна и непредвидлива, а нивниот број во некои опсези изнесува: Прости броеви помали од 1 000 има 78498 Прости броеви помали од 600 000 има 49098 Прости броеви помали од 10 има ...

                                               

Двоичен броен систем

Двоичен броен систем - броен систем кој изразува бројчени вредности користејќи два симбола: 0 и 1, обично по пат на положбен запис со основа 2. Овој систем е од суштинско значење кај сите современи сметачи, заради неговата примена во секое дигита ...

                                               

Десетичен броен систем

Десетичен систем - броен систем кој како основа го има бројот 10 и претставува најзастапениот броен систем во светот. Десетичен запис честопати се однесува на положбениот запис со основа 10 како што се познатите индоарапски бројки; покрај ова, мо ...

                                               

Кирилични бројки

Кирилични бројки - броен систем на основа на старословенската кирилица, употребувана кај јужните и источните Словени, вклучувајќи ја Македонија. Овој систем се употребувал во Русија сѐ до 1700-тите кога Петар Велики ја заменил со индоарапскиот бр ...

                                               

Осмеречен броен систем

Осмеречен броен систем броен систем со основа 8 кој ги користи бројките од 0 до 7. Бројките можат да се направат од двоични бројки разделување на последователните двоични цифри во групи од по три бројки. На пример, двоичната претстава за десетичн ...

                                               

Основна запирка

Во математиката и информатиката, основната запирка претставува симбол кој се користи при запишувањето на броеви, со цек да се одвои целобројниот дел од дробен дел. Ова е општ поим што важи за сите бројни основи. При запишувањето на броеви во дека ...

                                               

Праисториски бројки

Броењето во праисторијата прво било помогнато со употреба на делови од телото, првенствено со прстите. Ова се одразило во етимологијата на одредени имиња на броеви, како на пример во имињата од десет и стот во прото-индоевропските броеви, и двата ...

                                               

Шеснаесетеречен броен систем

Шеснаесетеречен броен систем - броен систем составен од 16 основни симболи: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E и F. Овој броен систем е особено важен во информатиката и програмирањето каде што 4 бита секој бит е 1 или 0 може поскратено д ...

                                               

Директен доказ

Во математиката и логиката, директен доказ е начин на докажување дека дадено тврдење е вистинито, или пак дека е невистинито и тоа преку непосредно комбинирање на востановени факти, обично претходно докажани леми и теореми, или пак аксиоми, без б ...

                                               

Докази

Доказите во својата најширока смисла вклучуваат се што се користи за да се утврди или демонстрира вистинитоста на некое тврдење. Давање или прибавување докази е процесот на користење на оние работи што се или а) под претпоставка точни, или б) так ...

                                               

Елементарен доказ

Во математиката, елементарен доказ е математички доказ кој користи само основни техники. Поконкретно, терминот се користи во теоријата на броеви и се однесува на докази што не се користат кај комплексни анализи. Историски, некогаш се сметало дека ...

                                               

Q.E.D.

Q.E.D. е кратенка на латинска фраза quod erat demonstrandum што значи "што е она што требаше да биде докажано". Фразата е традиционално ставени во својата скратена форма на крајот на математички доказ или филозофски аргумент. Фразата quod erat de ...

                                               

Здружение за жени во математиката

Здружението за жени во математиката) - професионално здружение чија мисија е да ги охрабри жените и девојчињата да учат и да имаат активна кариера во математичките науки и да промовираат еднакви можности и еднаков третман на жените и девојчињата ...

                                               

Меѓународен математички сојуз

Меѓународнен математички сојуз или ММС - меѓународна невладина организација посветена на соработка помеѓу земјите на полето на математиката. Организацијата е членка на Меѓународниот совет за наука и пружа поддршка на Меѓународниот конгрес на мате ...

                                               

Бројна оска

Бројна оска - права во математиката на која е означена почетна точка, единична должина и на секоја нејзина точка еднозначно ѝ е придружен реален број. Честопати на неа се обележани целите броеви со подеднакво оддалечени црти. Иако оваа слика ги п ...

                                               

Бројчен систем

Во математиката, бројчен систем е множество од броеви, заедно со една или повеќе операции, како собирање или множење. Примери за бројчени системи се: природните броеви, целите броеви, рационалните броеви, алгебарските броеви, реалните броеви, ком ...

                                               

Декартов координатен систем

Декартов координатен систем - систем по кој се определува положбата на некоја точка на рамнина со пар бројчени координати, кои се означени растојанија од точката до двете нормални насочени линии, изразени во една иста единица за должина. Секоја л ...

                                               

Дијагонала

Дијагонала права линија што поврзува несоседни агли на многуаголник или полиедар. Покрај геометриското значење, дијагоналата се среќава и кај матриците, каде означува низа елементи долж дијагонална линија.

                                               

Загатка на исчезнатиот квадрат

Загатка на исчезнатиот квадрат - оптичка илузија која се користи на часови по математика за да им се помогне на учениците соодветрно да размислуваат за геометриските фигури. На неа се прикажани распоредени фигури, од која секоја навидум обликува ...

                                               

Квадратен корен

Квадратен корен – унарна математичка операција инверзна на степенување на квадрат. Ознаката на оваа операција над некој број a е a {\displaystyle {\sqrt {a}}}, и се чита се како "корен од a". Квадратен корен од бројот a е број y така што y 2 = a. ...

                                               

Комплексен број

Комплексни броеви првобитно се изрази од облик a + b i {\displaystyle a+bi}, каде a и b {\displaystyle b} се реални броеви, а i {\displaystyle i} еден симбол. Собирањето, множењето и дељењето на комплексните броеви се дефинира со следните формули ...

                                               

Константа (математика)

Во математиката, константа или постојана е непроменлива величина која е потполно постојана или постојана во однос на контекстот. Спротивен поим е "променлива", која е величина што се менува. Кај полиномите, функцијата од втор степен обично се озн ...

                                               

Координатен почеток

Координатниот почеток во еден Евклидов простор е посебна точка што се користи како појдовно место за геометријата на околниот простор. Во Декартовиот координатен систем, почетокот е во точката кајшто се сечат оските. Во Евклидовата геометрија, по ...

                                               

Операција (математика)

Операција - дејство или постапка во математиката и логиката што вродува нова вредност од една или повеќе зададени вредности. Поконкретно во математиката, ова е низа постапки при решавање на задачи. Постојат два основни вида на операции: унарни и ...

                                               

Променлива

Променлива величина - својство на физичките или апстрактните системи која може да го менува своето значење. Значењето може да се менува во зависност од контекстот во кој се разгледува дадениот систем или во зависност од тоа за каков конкретен сис ...

                                               

Цел број

Целите броеви се состојат од позитивни природни броеви, нивните негативи и бројот нула. Како и природните броеви, целите броеви сочинуваат преброиво бесконечно множество. Z {\displaystyle \mathbb {Z} } = Z {\displaystyle \mathbb {Z} } - ∪{0}∪ Z { ...