Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 471
                                               

Евроазиска Плоча

Евроазиска Плоча - тектонска плоча која ја опфаќа копнената маса на Евроазија, сочинета од континентите Европа и Азија) со исклучок на Индискиот Потконтинент, Арапскиот Потконтинент и подрачјето на исток од Черските Планини во источен Сибир. Над ...

                                               

Вулканизам во Македонија

Вулканизам во Македонија - вулканска дејност на територијата на Република Македонија која денес е згасната, но се одвивала во времето на протерозоикот, јурата и терцијарот. Од протерозоиска старост вулканонаносната област претставува метагабро-ди ...

                                               

Церско Поле

Церско Поле - предел во Демирхисарско кој претставува најголемо карстно поле во Македонија, со вкупна површина од 45.5 км 2 и површина на дното од 8 км 2. Се наоѓа меѓу планините Лубен и Баба Сач во областа Железник, со просечна надморска височин ...

                                               

Зеландија

Зеландија останал под Тихиот Океан. Зиландија има површина од 3.500.000 квадратни километри, и со тоа е поголема од Гренланд или Индија, а речиси е половина од површината на Австралија. Необично е долга и тесна, и се протега од Нова Каледонија на ...

                                               

Вулканска бомба

Вулканска бомба - маса од стопена материјал поголем од 64 мм во пречник, кој се образува кога еден вулкан исфрла вискозни парчиња лава при избув. Се стврднува во цврсти парчиња пред да падне на земја. Бидејќи се ладат откако ќе излезат од вулкано ...

                                               

Вулкански кратер

Вулкански кратер – кружна длабнатина настаната како последица на вулканска активност. Во кружната длабнатина се јавуваат отвори од кои избива магмата во вид на гасови, лава и други материјали. Кратерот може да биде со големи димензии и понекогаш ...

                                               

Вулкански пепел

Вулкански пепел - материјал произведен од вулканска активност кој се состои од фрагменти на карпа, минерал и вулканско стакло, создадени за време на вулкански ерупции и со пречник помал од 2 милиметри. Поимот вулкански пепел честопати се употребу ...

                                               

Каллив вулкан

К аллив вулкан или каллива купола е земјиште создадено од ерупција на кал или вода и гасови. Постојат неколку геолошки процеси кои може да предизвикаат формирање на калливи вулкани. Калливите вулкани, не се магматско карпести вулкани бидејќи не п ...

                                               

Магма

Магма - растопен карпен материјал кој се наоѓа под Земјината површина, а многу често се собира во магматски комори. Може да содржи распрскани крути делови и волатилен материјал. По дефиниција, сите магматски стени настанале од магма. Магмата е сл ...

                                               

Магматска комора

Магматска комора - голем басен на течна карпа под површината на Земјата. Стопената карпа или магма во таквата комора е под голем притисок кој постепено може да ја скрши карпата околу неа, создавајќи начин за магмата да се движи нагоре. Ако го нај ...

                                               

Минојски избув

Минојски избув или минојска ерупција – вулкански избув на Тера, остров во Егејското Море, денес во рамките на Грција, во 2 милениум п.н.е. Точното датирање на овој настан е предмет на спор: археолошките налази укажуваат дека истиот се случил во X ...

                                               

Перничеста лава

Перничеста лава – лава со специфична перничеста структура која ја добила со екструзија на лава под вода, односно со субакватична екструзија. Перничестите лави во вулканските стени се јавуваат во дебели секвенци на дисконтинуирани маси со перничес ...

                                               

Пирокластичен материјал

Пирокластичните карпи или пирокластите - видови на карпи составени само или главно од вулкански материјали. Кога вулканскиот материјал е пренесен и преработен преку механичко дејство, како на пример со ветер или вода, овие карпи се нарекуваат вул ...

                                               

Плиниски избув

Плиниски избув или плиниска ерупција - вид вулкански избув карактеристичен по сличноста со избувот на Везув од 79 година од нашата ера, кој го опишал Плиниј Помладиот. Плиниските избуви се одликуваат со столбови гас и вулканска пепел кои се проте ...

                                               

Глацијација

Речиси една десетина од површината на Земјата е трајно покриена со лед. Ледената покривка и заледеното море ги оковале поларните краишта, а ледените куполи и ледници лизгаат низ падините на високите планински венци. Ледниците се откриени дури и н ...

                                               

Гемологија

Гемологија - наука која се занимава со проучување на природни и вештачки скапоцени и полускапоцени камења. Се смета за геонаука и гранка на минералогијата. Некои јувелири се академски образувани гемолози и се обучени за препознавање и проценка на ...

                                               

Људевит Бариќ

Људевит Бариќ, хрватски минеролог. Дипломирал хемија, физика и математика во Загреб. Голем дел од работниот век го поминал во Минералошкиот Музеј во Загреб, каде што тој бил директор 19 години. Во домашни и странски списанија му се објавени повеќ ...

                                               

Прелом (минералогија)

Во минералогијата, преломот е поим што го означува обликот и текстурата на површината добиена при кршење на еден минерал. Минералите имаат мошне карактеристичен прелом, и затоа тој е главна особеност по која се тие се распознаваат. Преломот се ра ...

                                               

Базалт

Базалт - магматска карпа, со темна или црна боја, која се одликува со својата тврдост. Оваа карпа е потврда од гранитот. Базалтот го сочинува дното на длабоките мориња и служи како многу добар градежен материјал, особено за градење на патишта. Об ...

                                               

Меандра

Меандри се појави при кои речното корито во еден дел има форма на потковица. Терминот е добиен според името на реката Меандра во Турција.

                                               

Пештера

Пештера претставува подземна шуплина во која не допира или незначително допира дневна светлина со претежно хоризонтално протегање во внатрешноста на карбонатните терени. Настануваат со комбинирано дејство на механичката и хемиската ерозија на под ...

                                               

Поток

Поток - водна површина која тече по свое корито и е помала и покуса од река. Потоците имаат големо значење во кружењето на водата, полнењето на подземните води и како минувалиште за преселбата на рибите и животните. Биолошкото живеалиште по текот ...

                                               

Трахит

Трахит - преодни вулкански карпи, кои по минералошки состав се еквивалентни на сиенитите. Имаат порфирска структура и масивна до флуидална текстура. Како главни минерали се јавуваат ортоклас, биотит, хорнбленда и аугит. Основната маса е главно из ...

                                               

Геофизика

Геофизика - една од природните науки која се занимава со физичките процеси и физичките својства на Земјата и непосредната животна средина, како и за употреба на квантитативни методи за нивна анализа. Поимот геофизика понекогаш се однесува само за ...

                                               

Инерцијален бран

Инерцијални бранови, познати како инерцијални осцилации, се вид на механички бран можен во ротирачките флуиди. За разлика од површинските гравитациони бранови најчесто забележани на плажа или во када, инерцијалните бранови течат низ внатрешноста ...

                                               

Сеизмологија

Сеизмологија е гранка на географијата која се занимава со проучување на земјотреси, односно со движењето на еластичните бранови низ Земјата. Ги набљудува и мери природните тектонски вибрации, ги проучува ефектите на земјотресот, како и изворите н ...

                                               

Скала на моментна магнитуда

Скалата на моментна магнитуда или моментна скала - скала во сеизмологијата што се користи за мерење и изразување на величината на еден земјотрес со оглед на ослободената енергија. Магнитудата се заснова на моментот на земјотресот, кој е еднаков н ...

                                               

Езеро на шампањското

Езеро на шампањското - кратерско езеро кое се наоѓа на Северниот Остров во Нов Зеланд. На местото каде што денес се наоѓа езерото имало неверојатно убави бели и розови карпести тераси, но откако еруптирал вулканот Мауна Тарауера, на местото на те ...

                                               

Пирокластичен тек

Пирокластичен тек - брза струја на топол гас и вулканска материја која се движи подалеку од вулканот и достигнува брзина до 700 километри во час. Гасовите можат да достигнат температура од околу 1.000 °C. Пирокластичните текови претставуваат чес ...

                                               

Јура

Јура - геолошки период и систем кој траел 56 милиони години од крајот на периодот Тријас пред 201.3 милиони години до почетокот на периодот на креда пред околу 145 милиони години. Јура претставува среден период на мезозојската ера. Јура е именува ...

                                               

Квартар

Квартар е најмладиот геолошки период од кенозоиската ера во геолошката временска скала како што е дефинирано од страна на Меѓународната комисија за стратиграфија. Овој период започнал со крајот на ерата на Плиоценот, односно со крајот на неогенот ...

                                               

Габро

Габро е длабинска магматска карпа од групата на габровите и базалтите. Има зрнеста структура, а текстурата е најчесто масивна. Изграден е од следните минерали: базични плагиокласи, моноклинични пироксени и оливин, а како акцесорни минерали се пој ...

                                               

Пегматит

Откако најголемиот дел од гранитната интрузија ќе се олади и кристализира, преостанатата течна магма преминува во цврста состојба и создава премногу крупнозрнести карпи наречени пегматити. Пегматитите обично се јавуваат во облик на плочи или леќи ...

                                               

Гнајс

Гнајсот е метаморфна карпа составена од средни до поголеми, груби зрна. Има висок степен на метаморфизам. Гнајс е стар германски збор првично употребуван од рударите во Саксонија. Потеклото на гнајсевите е различно. Со метаморфоза на гранитите на ...

                                               

Варовник

Варовник - седиментна карпа составена претежно од калцит и арагонит, кои претставуваат различни кристални облици на калциум карбонат. Често варовниците се составени од парченца тврд материјал морски организми како корали и дупконосци. Овој вид на ...

                                               

Јаглен

Јагленот или ќумур е силно согорлива црна или црно-кафеава седиментна карпа. Се состои главно од јаглерод, јаглеводороди како и од други елементи, вклучувајќи сулфур. Заедно со битумијата ја сочинуваат групата карпи позната као каустобиолити. Нас ...

                                               

Памуккале

Памуккале "памучно кале", е природно место што го создала природата во покраината Денизли во југозападниот дел на Турција. Местото содржи топли извори и травертини-тераси од карбонатни минерали направени од проточната вода. Се наоѓа во внатрешнио ...

                                               

Кратерско езеро

Кратерско езеро - езеро кое се формира во вулкански кратер, купа или маар. Понекогаш езерата кои се формираат во купите се нарекуваат купански езера, но често оваа разлика не се прави. Кратерските езера што ги покриваат активните вулкански отвори ...

                                               

Албано (езеро)

Езерото Албано - малечко вулканско кратерско езеро на планината Албан во италијанскиот регион Лацио на 15 милји југоисточно од Рим. На езерото се наоѓа градчето Кастел Гандолфо, каде папата има вила. Во времето на Римското Царство езерото било по ...

                                               

Амбае

Амбае или Аоба - остров во покраината Пенама во Вануату. Островот се наоѓа на околу 165 километри северозападно од Порт Вила, главниот град на државата.

                                               

Апо

Апо - голема фумарола, потенцијално активен стратовулкан на островот Минданао, Филипини. Со надморска височина од 2954 метри надморска височина, таа е највисока планина во Филипинскиот архипелаг и се наоѓа помеѓу Давао и провинцијата Јужен Давао ...

                                               

Иразу (вулкан)

Иразу - активен вулкан кој се наоѓа во Костарика, во близина на градот Картаго. Во Костарика вулканот е познат под името "Ел Колосо" поради катастрофите што ги предизвикал во минатото. Самиот врв на вулканите има неколку кратери, од кои во едниот ...

                                               

Јек Лоум (езеро)

Јек лоум - езеро и популарна туристичко одредиште во покраината Ратанакири на североистокот на Камбоџа. Се наоѓа ма 4.8 километри од престолнината на покраината Банлунг во вулкански кратер стар повеќе од 4.000 години. Најголемата длабочина на езе ...

                                               

Картала

Картала - активен вулкан во Коморските Острови. Картала e највисока точка на Коморите so 2.361 метри надморска височина. Toj е најјужниот и поголем од двата штитeсти вулкани формирајќи го островот Големи Комори, најголемиот остров во земјата на К ...

                                               

Келуд

Келуд - активен стратовулкан кој се наоѓа во Источна Јава, Индонезија. Како и многу други индонезиски вулкани и други на Тихоокеанскиот Огнен Прстен, Келуд е познат по големи експлозивни ерупции во текот на својата историја. Повеќе од 30 ерупции ...

                                               

Килотоа

Килотоа - купа исполнета со вода и најзападен вулкан во Еквадорските Андите. Купата од 3 километри била формирана по распадот на овој дацитен вулкан по катастрофалната ерупција со показател на вулканска избувност од 6, пред околу 800 години, кој ...

                                               

Мадерас (вулкан)

Со висина од 1.394 метри, Мадерас - помал од двата вулкани што го сочинуваат островот Ометепе, сместен во езерото Никарагва во Никарагва, Средна Америка. За разлика од Консепсион, другиот вулкан на островот, Мадера не била активна во историските ...

                                               

Масаја (вулкан)

Масаја - еден од најактивните вулкани во Никарагва, е 11 км широка купа со десетици отвори оградени со ѕидови што се високи 300 м. Конусите близнаци Масаја и Ниндири претставуваат изворишта на чести ерупции. Огромна ерупција од планински вид, што ...

                                               

Окмок

Окмок - највисока точка на работ на Омокската купа која се наоѓа во североисточниот дел на островот Умнак во источните Алеутски Острови на Алјаска. Оваа широка кружна купа од 9.3 км го зафаќа врвот на голем штитест вулкан. Кратерското езеро неког ...

                                               

Охос дел Саладо

Охос дел Саладо - стратовулкан на Андите кој се наоѓа на границата помеѓу Аргентина и Чиле. Охос дел Саладо е највисокиот активен вулкан во светот со 6.893 метри. Охос дел Саладо е исто така втора највисока планина во западната полутопка и јужнат ...