Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371
                                               

Ѓуќуен (космодром)

Центар за лансирање на сателити "Ѓуќуен" - космодром во пустината Гоби, Внатрешна Монголија, Кина на околу 1600 километри од Пекинг. Центарот е отворен во 1958 година, што го прави првиот од трите кинески космодроми. Најмногу лансирање на кинески ...

                                               

Центар за лансирање Алкантара

Центарот за лансирање Алкантара е бразилски космодром за лансирање на сателити сместен во близина на градот Алкантара, во сојузната држава Маранјо, Бразил. Алкантара се наоѓа на северното крајбрежје на Атланскиот океан. Космодромот е управуван од ...

                                               

Банкомат

Банкомат претставува кованица за автоматска банка или автоматски шалтер, кој овозможува пристап до некоја банкарска услуга, без човечко присуство. Првиот банкомат се појавил во САД, во 1968 година.

                                               

Електронско банкарство

Електронското банкарство ги опфаќа банкарските активности што се извршуваат преку електронски средства, како што се: компјутери, банкомати, магнетни картички, чипови, тв-екрани, мобилни телефони итн. Електронското банкарство претставува техника н ...

                                               

Интернет-банкарство

Интернет-банкарство означува пристап до банкарските услуги преку интернет, при што секој клиент добива сопствено корисничко име и лозинка, кои треба да му обезбедат приватност во користењето на услугите, како и заштита од можни злоупотреби од стр ...

                                               

Платежна картичка

Платежна картичка е средство за плаќање, издадено од банкарска или друга финансиска институција, кое содржи електронски податоци за лица и електронски создадени броеви со кои се овозможува вршење финансиски трансакции. Платежните картички претста ...

                                               

Динамит

Динамит е експлозив со многу разорно дејство, мешаница од 75 дела нитроглицерини 25 дела некој друг, еластичен, порозен, но неексплозивен материјал обично со инфузориска или дијатомејска земја. Динамитот бил измислен од шведскиот хемичар и инжене ...

                                               

Експлозив

Експлозив - реактивна супстанца којашто содржи големо количество на потенцијална енергија што може да предизвика експлозија доколку дојде до нејзино случајно ослободување.

                                               

C4 (експлозив)

C4 е еден од податливите експлозиви. Поради својот хемиски состав, тешко е да се детектираат од конвенционалните детектори за експлозиви. Складирањето на C4 е релативно безбедно, бидејќи е безбедно да се справи. Ни пожар, електрична енергија, нит ...

                                               

Интегрално коло

Интегрално коло или интегрирано коло - електронски уред наменет за определена намена кој се состои од повеќе транзистори споени во струјно коло. За разлика од транзисторите, интегралното коло во себе содржи цели електронски шеми со различни делов ...

                                               

Полуспроводник

Полуспроводници - кристални тела кај кои степенот на спроводливоста на електричната струја се наоѓа помеѓу металите и изолаторите. Носители на електричеството низ полуспроводниците во електричното поле се празнините кои се движат во насока на еле ...

                                               

Аналоген сигнал

Аналоген сигнал e континуиран сигнал каде што некоја временски променлива големина на сигналот претставува репрезенцација на некоја друга временски варијабилна големина. Се разликува од дигитален сигнал по тоа што малите флуктуации на сигналот не ...

                                               

Биполарен споен транзистор

Биполарен споен транзистор или биполарен транзистор – електронска полуспроводничка компонента со засилувачки и прекинувачки особини, вид транзистор. Овој уред е активна компонента со три изводи, а направен е од допиран полуспроводен материјал, мо ...

                                               

Бранов облик

Бранов облик - обликот на еден сигнал како бран што се движи низ физичка средина или како апстрактна претстава. Во многу случаи, средината низ која минува бранот не допушта непосредна видлива претстава на обликот. Во овој случај, поимот "бранов о ...

                                               

Едноспоен транзистор

Едноспоен транзистор – триконтактен електронски полуспроводнички елемент со само еден спој кој работи исклучиво како електрично контролиран прекинувач. Едноспојниот транзистор не се користи како линеарен засилувач. Се користи во слободни осцилато ...

                                               

Зенерова диода

Зенерова диода или Зенер-диода – силициумова полуспроводничка диода чиј пробоен напон во инверзен режим на работа е значително помал отколку кај вообичаените диоди благодарение на Зенеровиот ефект. Пробојниот напон на диодата при инверзна полариз ...

                                               

И врата

И врата, И коло или И капија – основна дигитална логичка врата која извршува логичка конјункција, нејзиниот излез ја следи таблицата на вистинитоста прикажана на десната страна. Логичка единица "1" се добива само ако двата влеза се во состојба на ...

                                               

ИЛИ врата

ИЛИ врата, ИЛИ коло ИЛИ капија – дигитална логичка врата која извршува логичка дисјункција, нејзиниот излез ја следи таблицата на вистинитоста прикажана на десната страна. Логичка единица "1" се добива ако кој било од влезовите е во состојба на л ...

                                               

Интерференција (електроника)

Два сигнали со иста фреквенција во исто место на покривање предизвикуваат "мешање" интерференција. Во физиката ова е појава на взаемно влијание на брановите, чиишто резултат може да биде нивно слабеење, зголемување или поништување. Интерференција ...

                                               

Логичко коло

Логичко коло или логичка врата – електронски склоп составен од прекинувачки елементи кој има барем еден влез и барем еден излез. Овие кола се користат за вршење пресметки во Буловата алгебра. Логичките кола можат да се конструираат од релеи, диод ...

                                               

Мосфет

Металоксиден полуспроводник транзистор со ефект на поле - тип на транзистор со ефект на поле,најчесто произведен од контролирана оксидација на силициум. Има изолирана порта, чиј напон ја определува спроводливоста на уредот. Ваквата способност да ...

                                               

НЕ врата

НЕ врата или НЕ коло, НЕ капија – дигитална логичка врата чиј излез ја следи таблицата на вистинитост прикажана на десната страна. На излезот се јавува логичка единица "1" само кога состојбата на влезот е логичка нула "0", на излезот се јавува ло ...

                                               

Печатена плоча

Печатена плоча – назив за средство со кое механички и електрични се поврзуваат електронски компоненти. Се состои од подлога од изолациски материјал на која со различни постапки се обликува електроспроводна структура. Типично подлогата се изработу ...

                                               

Транзистор

Транзистор - полуспроводнички уред кој најчесто се користи да засилува или да вклучува и исклучува сигнали. Транзисторот е основната единица од која се прават сметачите и сите понови електронски уреди. Најчесто се спојуваат повеќе транзистори во ...

                                               

Транзистор со ефект на поле

Транзисторот со ефект на поле или униполарен транзистор е тип на транзистор што со помош на електрично поле го контролира текот и јачината на струјата низ полуспроводникот. Идејата за транзистор со ефект на поле му претходи на идејата за биполаре ...

                                               

Трансформатор

Трансформатор - електричен уред кој ја претвора електричната енергија со променливо поле од едно коло во друго, без никакви подвижни делови. Трансформаторот се состои од две намотки или една намотка со повеќе изводи. Трансформаторите се користат ...

                                               

Тунелска диода

Диода со ефект на тунел или тунел-диода – полуспроводнички електричен двопол кој ја врши функцијата на диода во кола каде е неопходно многу кратко време на комутација.

                                               

Шоклиева диода

Шоклиева диода – четирислојна полуспроводничка диода, која била една од првите пронајдени полуспроводнички компоненти. Таа била "pnpn" диода. Таа е еквивалентна со тиристор со дисконектиран гејт. Шоклиевите диоди биле произведувани и маркетирани ...

                                               

Шоткиева диода

Шоткиева диода – посебен вид диода која има многу кратко време на вклучување и исклучување, како и значително понизок праг на спроведување во однос на обичните силициумови диоди.

                                               

Network affiliate

Во индустријата, Филијалната мрежа е локална телевизија која се грижи за сите или некои програми на една телевизија или радио мрежа, но е во сопственост на компанијата која што не е на сопственикот на мрежата. Овде тоа сеа се разликува, таква ста ...

                                               

Електрана

Електрана или централа - систем за производство на електрична енергија. Во електраните енергијата не се создава, туку се претвора од одреден облик во електрична енергија.

                                               

Енергетска политика на Европската Унија

Иако Европската Унија носеше закони од областа на енергетската политика со години, и еволуираше од Европската заедница за јаглен и челик, концептот за задолжителна и сеопфатна европска енергетска политика беше одобрен на состанок на Европскиот со ...

                                               

Првична енергија

Првичната енергија или примарната енергија е форма на енергија која се наоѓа во природата и не е подложена на никаков процес на конверзија од човечки фактор. Оваа енергија е содржана во сировите горива и другите форми на енергија што се додаваат ...

                                               

Информациски и комуникациски технологии за развој

Информациски и комуникациски технологии за развој е општ термин кој се однесува на примена на Информациски и комуникациски технологии во областа на социо-економски развој, меѓународен развој и човекови права. Основната хипотеза зад овој пристап с ...

                                               

Масло

Масло - вискозна течна хемиска супстанца, нерастворлива во вода, но растворлива во алкохол и етер. Содржи големо количество на јаглерод и водород, а според физичките особини е запаливо и лизгаво. По потекло маслото може да биде животинско, растит ...

                                               

Покуќнина

Покуќнина е целата опрема, мебел, кујнскиот прибор и садови, опрема за бањи и тоалети, електрични уреди, кои се користат во едно домаќинство. Внатрешната архитектура се занимава со обликување и распоредување на покуќнината, каде главен акцент е и ...

                                               

Компактен диск

Компактен диск, е оптички диск кој се користи за зачувување на дигитални податоци. CD-то е првпат произведено во 1982 и до ден денешен е стандарден медиум за снимање на аудио податоци. Еден аудио компактен диск е составен од една или повеќе стере ...

                                               

MiniDisc

MiniDisc или Minidisc, на македонски МиниДиск или Минидиск, е уред за складирање на магнето-оптички диск, дизајниран првенствено за снимање дигитализирани аудио информации - првично со времетраење до 74 минути, а подоцна и на 80 минути. Во формат ...

                                               

Оптика на фазираните строеви

Оптиката на фазирани строеви - технологија со која се контролира фазата на светлосните бранови што се пренесуваат или одбиваат од дводимензионална површина по пат на прилагодливи површински елементи. Ова е оптички пандан на радарот со фазиран стр ...

                                               

Радиобранови

Радиобранови - вид на бранови од електромагнетно зрачење чијашто бранова должина, во електромагнетиот спектар, е поголема од инфрацрвената светлина. Како и сите други електромагнетни бранови, така и радиобрановите се движат со брзина на светлинат ...

                                               

Интернет-телевизија

Интернет-телевизија, или поинаку позната како Интернет ТВ или Онлајн ТВ, не треба да се меша со Веб- ТВ или Интернет протокол ТВ, претставува телевизиски сервис кој се пренесува преку Интернет. Некои телевизии се познати како "Телевизија по избор ...

                                               

Домашен робот

Домашен робот е робот кој се користи за извршување на задачи во домаќинството. Досега постојат само малку вакви роботи, и тоа со ограничени можности, но писателите научна фантастика и некои стручњаци сепак тврдат дека ваквите работи ќе претставув ...

                                               

Роботика

Роботиката е наука која го проучува дизајнот, производството и продажбата на роботите. Роботиката бара огромно познавање од областите електроника, механика и програмирање а истовремено уклучува и многу други научни области. Личностите кои се зани ...

                                               

Андроид

Андроид претставува робот или синтетички организам кој е дизајниран да изгледа и да се однесува како човек. Зборот доаѓа од грчкиот andros, што значи маж, и наставката -eides, кој изразува сличност. Иако зборот е изведен од корен што покажува маш ...

                                               

Монте карло локализација (роботика)

Монте Карло локацизација, позната и како particle филтер локализација е употреба на таканаречениот particle филтер метод, кој спаѓа во групата на Монте Карло методи, за локализирање на роботи. При дадена мапа од околината, алгоритмот врши проценк ...

                                               

Хуманоид

Хуманоид е хибриден термин изведен од латинскиот humanus и грчкиот -oeides, кој изразува сличност. Терминот е создаден во 1918, и се однесувал на фосилите кои се сметале блиски до човекот, но не се човечки, вклучувајќи и раси денеска класифициран ...

                                               

Запалка

Запалка или чакмак - мала џебна направа што служи, вообичаено, за палење цигари. За разлика од кибритот, запалката може да се користи повеќепати, бидејќи не се троши запалката туку само запаливиот флуид кој служи како гориво. Како флуид може да с ...

                                               

Климатизација

Климатизација - процес на отстранување на топлината и влагата од внатрешноста на окупираниот простор, сè со цел да се подобри удобноста на внатрешното опкружување најчесто за луѓето, но исто така и за животните. Во градежништвото, комплетниот сис ...

                                               

Ладилник

Ладилник е електричен уред што служи за ладење или замрзнување. Најширока примена има во домаќинствата каде се користи за чување храна на ниски температури.

                                               

Ракетна печка

Ракетниот шпорет или ракетната печка е ефикасна печка за готвење која користи огревно дрво со мал пречник кои горат на висока температура во комората за согорување која е добро изолирана и гарантира целосно согорување во вертикалниот оџак пред ог ...