Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 364
                                               

CSMA/CD

Повеќекратен пристап со преслушување на носители за откривање на судири CSMA/CD е метод на пристап во сметачките мрежи во кој: - се користи шема на преслушување на носители. - станицата за пренос на податоци која детектира друг сигнал додека прен ...

                                               

WiMAX

WiMAX е стандард дефиниран од страна на WiMAX Форумот, формиран во јуни 2001 година, заснован на IEEE 802.16 стандардот, официјално познат како WirelessMAN. WiMAX стандардот овозможува безжичен трансфер на податоци на големи далечини, на различни ...

                                               

Виртуелен приватен опслужувач

Виртуелен приватен опслужувач е една од многуте Виртуелни машини кои работат на еден компјутер. Обично тие ги користат Интернет хостинг сервисите. Иако VPS стартува софтвер на ист физички компјутер како и другите кориснички виртуелни машини, тој ...

                                               

Client-server

Клиент опслужувач моделот кај компјутерите е апликациска структура која ги дели одговорностите или работните задачи помеѓу провајдерите на ресурси или услуги, наречени опслужувачи, и барателите на услуги наречени клиенти. Често, клиентите и опслу ...

                                               

Мрежно ниво

Мрежното ниво е третото ниво од седумслојниот OSI-модел во компјутерска мрежа. Мрежниот слој е одговорен за испраќање пакети вклучувајќи насочување помеѓу рутерите, со оглед на тоа дека податочното ниво е одговорно за контролата на пристап, контр ...

                                               

Преносно ниво

Во комјутерските мрежи, транспортното ниво или ниво 4 нуди крај-крај комуникациски сервиси за апликации во рамки на слоевита архитектура од мрежни компоненти и протоколи. Транспортното ниво обезбедува практични услуги како што се connection-orien ...

                                               

Применето ниво

Применето ниво - седмото ниво во моделот OSI. На ова ниво се извршуваат сервиси на ниво на извршни програми. Ова ниво на моделите со четири односно пет нивоа TCP/IP модел одговара на претставното ниво и седничкото ниво во моделот OSI.

                                               

Сесиско ниво

Сесиското ниво е петтиот слој од седумслојскиот OSI модел на компјутерските мрежи. Сесиското ниво обезбедува механизам за отворање, затворање и управување со сесијата помеѓу крајниот корисник на апликациските процеси т.е. полупостојан дијалог. Ко ...

                                               

Physical layer

Физичкото ниво е прво ниво во компјутерски мрежи од OSI моделот со седум нивоа, односно прво ниво во TCP/IP моделот со пет нивоа. На ова ниво се извршуваат сервиси кои ги бараат протоколите од податочното ниво и се претвораат битовите од рамката ...

                                               

Гигабајт

Гигабајт е содржател на единицата за дигитални податоци бајт. Претставката "гига" начи 10 9 според SI-системот, па така 1 "гигабајт" изнесува 1 000 бајти. Симбол на единицата е ГБ или Гбајт, но не и Гб или Gb, бидејќи ова е симбол за гигабит. Пор ...

                                               

Гигабит

Гигабит е единица за складирање на дигитални податоци со симбол Gbit. 1 гигабит = 10 9 = 1.000.000.000 бита еднакво на 125 децимални мегабајти или 122 бинарни мебибајти, како што 8 бита е еднакво на еден бајт Гигабитот е во блиско сродство со еди ...

                                               

Ексабајт

Ексабајт е единица за податоци или складирање на сметачки податоци. Изведена е од SI-претставката "екса-" и изнесува квинтилион бајти. Симболот на оваа единица е ЕБ. кога се користи кај содржатели на бајтите, единицата означува степенување на осн ...

                                               

Зетабајт

Зетабајт, е единица за информации или складирање на сметачки податоци еднаква на еден секстилион бајти. 1.000.000.000.000.000.000.000 бајти = 1000 7 или 10 21. Поимот "зебибајт" ЗиБ, ZiB, кој има бинарна претставка, се користи за изразување на ос ...

                                               

Јобибајт

Јобибајт е стандардизиран бинарен содржател на бајтот, единица за складирање на дигитални податоци. Симбол на единицата е YiB или ЈиБ. 1 јобибајт = 2 80 бајти = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 бајти = 1.024 зебибајти Јобибајтот е во блиско срос ...

                                               

Јотабајт

Јотабајт е единица за податоци или компјутерско складирање еднаква на септилион бајти. Во 2010 г. сè уште не постои систем што може да собере еден јотабајт податоци. Впрочем, збирниот капацитет на сите тврди дискови во целиот свет заедно не изнес ...

                                               

Килобајт

Килобајт е содржател на единицата за дигитални податоци бајт. Според Меѓународниот систем на мерни единици, претставката "кило" значи 1000, па затоа 1 килобајт е еднаков на 1000 бајти. Симбол на оваа единица е кБ или кбајт. Во некои полиња на инф ...

                                               

Мегабајт

Мегабајт - содржател на единицата бајт за складирање или пренос на дигитални податоци, и има две разни вредности во зависност од контекстот: 1 048 576 бајти за сметачки складови ; и еден милион бајти општо за складирање кај сметачите. Одборот на ...

                                               

Петабајт

Петабајт е единица за податоци или компјутерска меморија еднаква на еден квадрилион бајти, или. Кратенката за оваа единица е PB. Самата претставка пета- означува 1000-ти степен: 1 PB = 1.000.000.000.000.000 B = 1000 5 B = 10 15 бајти. Поимот "пеб ...

                                               

Терабајт

Терабајт е содржател на единицата за дигитални податоци бајт. Според системот SI, претставката "тера" значи 10 12, па така 1 терабајт има 1 000 бајти, 1 трилион бајти или 1000 гигабајти. Изразен со бинарни претставки, 1 терабајт е еднаков на 0.90 ...

                                               

Бел шум

Бел шум - наједноставен стационарен процес. Се нарекува и потполно случаен процес. Се означува со et, каде t = 1, 2. n. Терминот се користи во повеќе научни дисциплини, вклучувајќи ги физиката, телекомуникациите, статистички предвидувања и слично.

                                               

Прва Шенонова теорема

Првата Шенонова теорема ги воспоставува границите на можната компресија на податоци, и ѝ дава практично значење на Шеноновата ентропија. Оваа теорема ја докажал Клод Шенон во 1948 година, и заклучил дека не е можно да се изврши компресија, а прос ...

                                               

Уникод

Уникод е стандард во компјутерската индустрија за доследно кодирање, претставување и ракување со текстови, изразени во повеќето од светските системи за пишување. Најновата верзија содржи збирка од 136.755 знаци, кои опфаќаат 139 современи и истор ...

                                               

Податотечен систем

Податотечен систем е системот на кој податотеките се именувани и каде што тие сместени логички за складирање и пронаоѓање. Според DOS, Windows, OS/2 Macintosh и UNIX-заснован оперативен систем. Сите овие имаат податотечен систем во кој податотеки ...

                                               

Виртуелни влакна

Виртуелно влакно е безжичен начин на пренос на податоци споредливо со протокот на податоци со оптичкото влакно. Терминот бил измислен во Салвадор, Средна Америка за да се опише услугата за комуникациска мрежа обезбедена од "Five Nines Communicati ...

                                               

Дигитализација

Дигитализација - процес на претворање на информации во дигитален формат, во кој информациите се организираат во битови. Резултатот е претставување на објект, слика, звук, документ или сигнал преку генерирање на низа броеви кои опишуваат дискретен ...

                                               

МИСМО

Организацијата за одржување на стандардите на хипотекарната индустрија е непрофитна подружница во целосна сопственост на Здружението на хипотекарни банкари одговорна за развој на стандарди за размена на информации и водење деловни активности во а ...

                                               

Модел на око

Во телекомуникацијата, моделот на окото, познат и како очен дијаграм е дисплеј на осцилоскоп во кој дигитален сигнал од приемникот се повторува примерокот и се нанесува на вертикалниот влез, додека стапката на податоци се користи за активирање на ...

                                               

Национален центар за дигитализација

Националниот центар за дигитализација - конзорциум кој што е составен од најважните водечки српски културни и научни установи, кои ги анализираат проблемите со дигитализацијата на културното и научното наследство.

                                               

Податочна врска

Податочна врска е средство за поврзување на една местоположба со друга со цел за пренесување и примање на дигитални информации. Може да се однесува и на збир на електронски склопови, кои се состојат од предавател и приемник и меѓусебно поврзано т ...

                                               

Потврда (податочни мрежи)

Во вмрежување со податоци, телекомуникации и компјутерски собирници, потврдата е сигнал што се пренесува помеѓу комуникациските процеси, компјутерите или уредите за да означи потврда или примање на порака, како дел од протоколот за комуникација. ...

                                               

Фазна контрола

Фазна контрола, исто така наречена фазно сечење или "фаза на агол контрола", е метод за ограничување на моќноста, применет на наизменични напони. Работи со модулирање на тиристор, SCR, триак, тиратрон или други вакви затворени уреди слични на дио ...

                                               

Податочна структура

Податочна структура - облик на организирање, управување и складирање на податоци којшто овозможува алгоритмички ефикасен пристап и обликување. Попрецизно, податочната структура претставува збирка од податочни вредности, нивните меѓусебни врски, к ...

                                               

Бизнис Интелигенција

Деловната интелигенција се состои од стратегии и технологии што ги користат претпријатијата за анализа на податоци на деловни информации. БИ технологиите даваат историски, тековни и предвидливи погледи на деловното работење. Заедничките функции н ...

                                               

Реонско мрежно складиште

Реонско мрежно складиште или е уред за складирање пристапни до опслужувачите така што уредите се појавуваат како локално приклучени складишта на оперативниот систем. претежно содржи самостојна мрежа на уреди за складирање што воглавно се недостап ...

                                               

Андроид (оперативен систем)

Андроид е оперативен систем заснован на Линукс, наменет за мобилни уреди како што се паметни телефони и таблични уреди. Негов творец е Open Handset Alliance, предводен од Google, и други компании. Google финансиски го поддржува првиот развивувач ...

                                               

Ардуино

Ардуино - софтвер за хардвер и софтвер со отворен извор, проект и заедница на корисници што дизајнираат и произведуваат микроконтролери со една плочка и комплети за микроконтролери за градење дигитални уреди. Нејзините производи се лиценцирани по ...

                                               

Мобилен симулатор

Мобилен симулатор - софтверска апликација за личен сметач што создава верзија на виртуелна машина на мобилен уред, како што се мобилен телефон, iPhone, друг паметен телефон или калкулатор, на компјутерот. Понекогаш исто така може да се користи те ...

                                               

Оператори во C и C++

Ова е список на оператори во C и C++ програмските јазици. Сите опеартори на листата постојат во C++; Тртата колона ги покажува опраторите кои постојат и во C. Трба да се напомене дека C не подржува преоптоварување на операторот. Следниве оператор ...

                                               

Пајтон (програмски јазик)

Пајтон - често користен програмски јазик за општа употреба, создаден од Гуидо ван Росум од Python software foundation во 1991. Претстаавува толкуван програмски јазик, дизајниран со филозофија и принципи кои се фокусирани на чист код и едноставна ...

                                               

Перл (програмски јазик)

Perl - динамички програмски јазик за општа намена. Негов творец е Лари Вал кој го создаде во 1987 година и неговата оригинална намена беше да го направи процесирањето на извештаите полесно. Од тогаш има претерпено многу промени и ревизии и стана ...

                                               

Прости програмски јазици

Под прости програмски јазици ги подразбираме оние програмски јазици кои се блиски до машинскиот јазик и посложени за учење и за работа на програмерите. Со развивањето на компјутерите првобитно се развија овие прости програмски јазици од кои потоа ...

                                               

Сложени програмски јазици

Сложени програмски јазици се оние јазици коишто се поблиски до програмерот, односно програмерот може да ги пишува на својот јазик а подоцна со соодветен компајлер да ги прочита и изврши микрообработувачот. Овие се понови програмски јазици и имаат ...

                                               

C (програмски јазик)

Програмскиот јазик Ц - релативно нов програмски јазик. Тој е програмски јазик кој ги одбележа осумдесеттите и деведесеттите години на минатиот век. Ц е најраширен програмски јазик на светот. Тој е едноставен и елегантен програмски јазик кој ја по ...

                                               

C Sharp

C# - програмски јазик создаден од Microsoft под иницијатива на Microsoft. NET, а потоа одобрен како стандарден од Ecma и ISO. C# е еден од програмските јазици дизајнирани за Common Language Infrastucture. C# е едноставен, модерен, повеќенаменски ...

                                               

C++

C++ - виш програмски јазик кој првобитно е развиен во Bell Labs, од strana na Bjarne Stroustrup во 1979 како надополнување на програмскиот јазик C. С++ има широка употреба во софтверската индустрија, и останува еден од најпопуларните програмски ј ...

                                               

Euclid (програмски јазик)

Euclid - императивен програмски јазик за пишување проверливи програми. Дизајниран е од Батлер Лампсон и соработници во лабораторијата Xerox PARC во средината на 1970-тите. Спроведувањето го водел Рик Холт на Торонтскиот универзитет, а Џејмс Корди ...

                                               

MATLAB

MATLAB е бројчено анализаторска околина и програмски јазик. Создаден е од MathWorks MATLAB овозможува лесна манипулација со матрици, исцртување на функции, визуализација на податоци, имплементација на алгоритами, создавање на кориснички работни с ...

                                               

Orc (програмски јазик)

Orc е напореден, неодлучлив сметачки програмски јазик создаден од Џајадев Мисра на Тексашкиот универзитет во Остин. Orc обезбедува еднообличен пристап до сметачки услуги, вклучувајќи дистрибуирана комуникација и манипулација со податоци, преку мр ...

                                               

PHP

PHP претставува рефлективен програмски јазик со отворен изворен код. Првобитно бил замислен како алатка за создавање динамички веб апликации кои се извршуваат на опслужувачката страна. Кратенката означува PHP: Hypertext Preprocessor.

                                               

SMALL

Целта на јазикот била да им се овозможи на луѓето да пишуваат код сличен на ALGOL - кој се одвивал на мала машина. Исто така, се вклучува и стринг, типот за полесна манипулација со текстот. SMALL се користел опширно од 1980 до 1985 година на Унив ...