Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361
                                               

Вакуум

Вакуум - простор без супстанца. Самиот збор "вакуум" е од латинско потекло. Притисокот во вакуумот е многу понизок од атмосферскиот притисок, и во идеален случај тој тежнее кон притисок од нула паскали. Најголемиот најдлабокиот вакуум се наоѓа во ...

                                               

Допинг (полуспроводници)

Ова статија е никулец. Кликни на "уреди" за да ја прошириш статијата. Во полуспроводничката индустрија, допингувањето е намерно внесување нечистотии во крајно чист полусспроводник за да му се изменат електричните својства. Нечистотиите коишто се ...

                                               

Електролиза

Во електрохемијата, електролиза е хемиска реакција во која под дејство на еднонасочна струја од надворешен извор, во електролитот настанува оксидационо - редукциона реакција. При електролизата, на електродите се издвојуваат растворените супстанци ...

                                               

Електроника

Електроника се занимава со електрични кола кои вклучуваат активен електрични компоненти како вакуум цевки, транзистори, диоди и интегрирани кола, и придружните пасивни интерконекција технологии. Нелинеарни однесувањето на активни компоненти и нив ...

                                               

Имплозија

Имплозија е процес при кој предметите се уништуваат со уривање сами во себе. Имлозијата е обратна на експлозијата. Таа концентрира материја и енергија. Пример за имплозија би била подморница која високиот притисок на водата ја смачкува навнатре. ...

                                               

Квант

Квант - најмала единица на еден физички ентитет во некакво заемодејство. Пример за ентитет што се квантува е преносот на енергија кај елементарните честички на материјата и фотоните и другите бозони. Зборот квант означува количина, зад што стои ф ...

                                               

Кирхофов закон за топлинското зрачење

За други Кирхофови закони видете Кирхофови закони - појаснување Кирхофов закон за топлинското зрачење - општ закон во термодинамиката кој ја изедначува емисијата и апсорпцијата на грејно тело, изнесен од Густав Кирхоф во 1859. и докажан во 1861., ...

                                               

Кирхофови закони за спектроскопија

За други Кирхофови закони видете Кирхофови закони - појаснување Емпириските закони за спектралната анализа формулирани во 1860. и познати како Кирхофови закони за спектроскопија се првобитниот научен метод за определување и анализа на хемиските о ...

                                               

Клин

Клин е едноставна алатка која се користи за да се одвојат две целини, или два дела од една целина, за да се подигне некој дел или некој дел да се држи на место. Механичките својства на клинот зависат од неговиот облик, односно од односот на должи ...

                                               

Нерамнотежна термодинамика

Предлошка:Термодинамика Нерамнотежната термодинамика е гранка на термодинамиката која се занимава со физички системи кои не се во термодинамичка рамнотежа, но може да се опишат користејќи променливи што претставуваат продолженија на променливите ...

                                               

Нуклеарна физика

Радиоактивноста ја открил францускиот научник Анри Бекерел во 1896 додека работел на фосфоросцентни материјали. Овие материјали светат во мрак доколку претходно се изложат на светлост, тој мислел дека сјајот произведен во катодични зракови цевки ...

                                               

Површински напон

Површинскиот напон е процесот кој ги движи течните површини да се соберат во формата со минимална површинска плоштина. Благодарение на површинскиот напон некои инсекти, иако погусти од водата, може да пловат и да се лизгаат по водни површини. На ...

                                               

Радијална дистрибуциска функција

Во статистичка механика, радијалната дистрибуциска функција, или уште позната како функција на сооднос, g {\displaystyle g}, опишува како густината на одреден систем е дистрибуирана почнувајќи од референтна честичка Ако земеме одредена честичка д ...

                                               

Сила

Силата ја создаваме со туркање или со потегнување. Силата дејствува врз определено тело на следните начини: силата може да го придвижи телото; силата може да го забрза телото; силата може да го забави телото; силата може да ја промени насоката на ...

                                               

Современа физика

Современа физика - обид да се разберат основните процеси на заемодејствата на материјата за користење на алатки во науката и инженерството. Се подразбира дека описите на појавите на XIX век не се доволни за да се опише природата, споредено со сов ...

                                               

Статистичка механика

Предлошка:Statistical mechanics Статистичката механика е еден од столбовите на модерната физика. Оваа наука ги проучува на најосновно ниво сите физички системи со многу степени на слобода. Нејзиниот пристап е заснован на статистички методи, теори ...

                                               

Супстанца

Супстанцата е облик на материјата од којашто се изградени најголем број од телата на Земјата и вселената. Во природата, супстанциите може да се сретнат во три агрегатни состојби: цврста, течна и гасовита. Од аспект на хемискиот состав, супстанцит ...

                                               

Фокер-Планкова равенка

Во статистичка механика, Фокер-Планковата равенка е парцијална диференцијална равека која го опишува временскиот развој на густината на веројатноста за брзината на честичка чие движење е под влијание на сили на отпор и случајни сили, како во случ ...

                                               

Фреквенција

Фреквенцијата е големина која го изразува бројот на пати за кој еден настан се повторува во единица време. Исто така е дефинирана како брзина на промена на фазата на синусоидален бран.

                                               

Готварска сол

Натриум хлорид, познат како готварска сол, е соединение со хемиска формула NaCl. Солта најчесто се произведува со испарување на морската вода. Концентрацијата на солта во морската вода изнесува околу 3.3% масни проценти. Рударската или камената к ...

                                               

Електронска конфигурација

Електронската конфигурација го означува распоредот на електроните во орбиталите по растење на нивната енергија. При запишувањето на електронската конфигурација важат правилата за пополнување на орбиталите, како што се: Паулиево начело: Во еден ат ...

                                               

Електрофил

Во органската хемија, електрофил претставува реагенс кој прифаќа електрони. Електрофилите имаат позитивен набој или се неутрални супстанци со празни орбитали, кои се привлекувани кон центар со многу електрони. Тие при хемиска реакција прифаќаат е ...

                                               

Енергетско ниво

Енергетското ниво е ниво на кое се наоѓаат одредени орбитали кои имаат еднаква вредност за главниот квантен број n. Секоја вредност на n е соодветна на определено енергетско ниво: K, L, M, N, O, P и Q. Овие слоеви имаат одредени карактеристики: N ...

                                               

Енергија на јонизација

Енергија на јонизација е енергија која треба да му се доведе на атомот на некој хемиски елемент, во гасовита агрегатна состојба, за од него да се отстрани електрон. Ако се работи за отстранување на еден електрон, станува збор за прва енергија на ...

                                               

Закон за постојан однос на масите

Закон за постојан однос на масите, познат и како Прустов закон - еден од основните хемиски закони. Според овој закон елементите меѓусебно се соединуваат во точно одредени и постојани масени односи кога даваат исто соединение. Законот го дал франц ...

                                               

Изотоп

Изотопи се облици на хемиски елемент чии атоми имаат ист атомски број, но различни атомски маси.Терминот изотоп потекнува од грчките зборови - изо и топос, што значи "исто место"; Така, значењето на името изотоп е дека различни изотопи на еден ел ...

                                               

Јон

Јон е атом кој изгубил или примил електрон односно е променета неговата неутрална природа. Јоните се делат на катјони кои се позитивно наелектризирани поради поголемиот број на протони и анјони кои се негативно наелектризирани јони поради поголем ...

                                               

Калиум-аргонско датирање

Калиум–аргонско датирање, скратено К–Ar датирање - радиоктивен метод на датирање кој се користи во геохронологијата и археологијата. Тој се заснова на мерење на производот на радиоактивните распаѓања на изотопот на калиум во аргон. Калиумот е чес ...

                                               

Хемиска кинетика

Хемиската кинетика, позната и како реакциона кинетика, е наука за брзината на хемиските реакции. Во хемиската кинетика се вклучени истражувања за тоа како различни ескпериментални услови би можеле да влијаат на брзината на една хемиска реакција и ...

                                               

Киселинска дисоцијациона константа

Во хемијата и биохемијата, киселинска дисоцијациона константа е специфичен вид на рамнотежна константа што укажува на степенот на дисоцијација на водородните јони во киселина. Рамнотежата е онаа на протонскиот трансфер од киселина, HA, до вода: H ...

                                               

Киселинска јачина

Киселинската јачина ја означува способноста на киселината, претставена со хемиската формула HA, да се раздели на протон, H + и анјон, A -. Дисоцијацијата на силна киселина е ефективно целосна, освен во многу концентрирани раствори: HA → H + + A − ...

                                               

Концентрација

Во хемијата, концентрацијата претставува мерка за тоа колку една супстанција е измешана со некоја друга. Ова се однесува за секој вид на хемиска мешавина, но највеќе се користи кај растворите, каде се однесува на количината на растворената супста ...

                                               

Оксидационен број

Оксидациониот број или состојба е број со помош на кој полесно се објаснуваат процесите на оксидација и редукција. Неговите вредности се добиваат во зависност од тоа за кој хемиски елемент се работи, потоа дали станува збор за атоми, молекули и с ...

                                               

Органска хемија

Органската хемија е дел од хемијата што ги изучува структурата, својствата и синтезата на органските соединенија. Органската хемија е наука која почнала да се развива во првата половина на 19 век. Името "органска хемија" за првпат е воведено во п ...

                                               

Полиоксометалати

Во хемијата, полиоксометалат e полиатомен јон, често анјон, кој содржи три или повеќе оксоанјони на преоден метал поврзани меѓу себе со кислородни атоми. Овие анјони често формираат големи и затворени 3-димензионални мрежи.

                                               

Жозеф Пруст

Жозеф Луј Пруст, – француски хемичар. Тој експериментално го воспоставил законот за постојан однос на масите во 1799 година, според кој хемиските соединенија секогаш се комбинираат во константни односи.

                                               

Стехиометриски коефициент

Стехиометриски коефициент е бројот кој стои пред хемиските симболи и знаци во една израмнета хемиска равенка. Тие се чисти броеви. Стехиометрискиот коефициент за еден учесник супстанција во некоја хемиска реакција е однос меѓу промената на количе ...

                                               

Хемиска реакција

Хемиска реакција - процес во кој едни хемиски соединенија се претвораат во други. Во реакција можат да стапат и хемиски елементи. Хемиските реакции обично вклучуваат промени во хемиските врски во молекулите или кристалите. За време на една хемиск ...

                                               

Фосилно гориво

Фосилно гориво е гориво кое настанало како резултат на хемиска преобразба на фосили од растенија или животни. Хемиски, фосилните горива се јаглеводороди. Поради начинот на кој настанале се наоѓаат во горниот дел од кората на Земјата. Под името фо ...

                                               

Загатка

Загатка е намерно енигматско или амбициозно прашање што бара промислување и често писмен одговор. Загатката е форма на игра погодување, кое е дел од фолклорот на многу култури од антички времиња. Се препознаваат два вида на загатки:описна загатка ...

                                               

15 (загатка)

15, позната и како петнаесетка или мистично поле - лизгачка загатка којашто се состои од рамка со плочки означени со броеви, поставени во случаен редослед со едно празно поле. Целта на загатката е, со лизгање на плочките означени со броеви низ пр ...

                                               

Механичка загатка

Механичка загатка е загатка претставена како збир на механички меѓусебно поврзани парчиња во кои решението е да се манипулира со целиот предмет или делови од него. Една од најпознатите механички загатки е коцката на Ерна Рубик која ја измислила в ...

                                               

Минусна коцка

Минусна коцка - тридимензионална механичка загатка, варијанта на загатката 15, која се произведувала во СССР. Претставува затворена проѕирна коцка во којашто се содржани 7 мали коцкички, од кои секоја се состои од две половини во облик на буквата ...

                                               

Мостови (загатка)

Мостови, позната и како хашиокакеро - вид логичка загатка измислена од страна на Николи. Загатката е поставена на четириаголна мрежа со стандардизирана големина, така што некои полиња се означени со заокружение броеви од 1 до 8 наречени "острови" ...

                                               

Пирамидална загатка

Пирамидална загатка - механичка загатка која се состои од две или повеќе компонентни парчиња кои се вклопуваат заедно за да се создаде пирамида.

                                               

Поврзување точки

Поврзување точки, позната и како точка до точка или спојување точки - вид загатка која се состои од низа точки означени со бројки. Со повлекување на линиите кои ги поврзуваат точките се открива нацртот на објектот. Загатката често се заснова на е ...

                                               

Проблем со три чаши

Проблем со три чаши, познат и како предизвик со три чаши - математичка загатка којашто во нејзиниот најпрепознатлив облик е нерешлива. Во почетната поставеност на проблемот, една од чашите е затворена, а другите две се отворени. Целта е да се отв ...

                                               

Рубикова коцка

Рубикова коцка е механичка загатка изумена во 1974 од унгарскиот вајар и професор по архитектура Ерно Рубик. Оригинално наречена "магична коцка" од нејзиниот пронаоѓач, оваа загатка е преименувана како "рубикова коцка" од компанијата "Ideal Toys" ...

                                               

Седум мостови на Кенигсберг

Седум мостови на Кенигсберг - математичка загатка и еден од позначајните историски проблеми во математиката. Отсуството на решение утврдено од страна на Леонард Ојлер во 1736 година довело до поставување на основите на теоријата на графови и ја п ...

                                               

Ако дрво падне во шума

"Ако едно дрво падне во шума каде нема никој да го чуе, дали тоа прави звук?” е филозофска загатка која ги покрева прашањата за набљудувањето и спознавањето на реалноста.