Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36
                                               

Лингва франка

Лингва франка е јазик што наоѓа систематска примена кај општењето помеѓу луѓе од различни јазични подрачја, особено кога тој јазик е различен од матичините јазици на говорниците.

                                               

Литературен јазик

Литературниот јазик е официјалното средство за комуникација на една нација. Во македонскиот јазик термините стандарден и литературен се употребуваат со исто значење. Стандарден литературен јазик е: што го знаат сите припадници на една нација и то ...

                                               

Мешан јазик

Мешан јазик или измешан јазик е јазик кој настанал преку мешање на два изворни јазика, најчесто преку двојазичноста, па како резултат на тоа не постои можност новата јазична форма да се класифицира како дел од едниот или другиот јазик или јазични ...

                                               

Национален јазик

Национални јазик - јазикот што го говори една организирана група луѓе. Овој јазик е природен и се формирал долг временски период. Јазикот се јавува спонтано од потребата луѓето да ги разменат своите мисли и чувства. Секоја организирана заедница с ...

                                               

Пишан јазик

Пишан јазик е поим во лингвистиката кој се однесува на пишаната форма на еден јазик. Пишаниот јазик е знаковен приказ на усниот или знаковниот јазик. Голем број од светските јазици опстојуваат во пишана и устна/ знаковна форма, но голем е бројот ...

                                               

Повеќејазичност

Повеќејазичност е постапка на користење или промовирање на употребата на повеќе јазици, било од еден говорник или од заедница на говорници. Во светот луѓето кои говорат повеќе јазици го надминуваат бројот на луѓе кои говорат само еден јазик. Воде ...

                                               

Природен јазик

Во филозофијата на јазикот, природен т.е. обичен јазик е оној кој потекнува на начин што не е однапред планиран, како резултат на вродената умешност за јазик поседувана од страна на човековиот интелект. Природниот јазик вообичаено се користи за к ...

                                               

Работен јазик

Работен јазик или процедурален е јазикот кому му е доделен единствен правен статус како примарен начин на комуникација во големите компании, организации, државни и други тела. Тоа е јазик на секојдневна коресподенција и разговор на одредена орган ...

                                               

Устен јазик

Устен јазик е форма за комуникација меѓу луѓето и една од двете форми на јазикот. Усниот јазик е спротивен на пишаниот јазик. Усниот јазик користи голем број зборови со кои се изразуваат идеи, мисли, концепти и слично. Сите зборови се составени о ...

                                               

Француски јазик

Француски јазик - јазик од романската група на јазици. Негова матична земја е Франција, а мајчин јазик е и во Белгија, во Валонија и Брисел, Швајцарија, Луксембург, Монако,Андора, Аостинска Долина, прекуморските департмани и територии на Франција ...

                                               

Дијалект

Дијалект или наречје е разновидност на еден јазик којшто се зборува на одредена географска област и којшто не е кодифициран. Дијалектот се употребува при усно општење, а поретко и писмено. И покрај тоа што дијалектот не е официјално кодифициран, ...

                                               

Идиолект

Идиолектот е еден од јазичните разновидности кој е уникатен за една личност, кој се манифестира преку зборовниот фонд, употребата на граматичките правила и правописот/ правоговорот. Концептуално гледано, секоја зборувана форма на еден јазик од ст ...

                                               

Полицентричен јазик

Ерменскиот има две литературни норми: источноерменски јазик и западноерменски јазик Персискиот има три стандардни норми: дариски јазик, таџички јазик и персиски јазик. Португалскиот јазик има две стандардни норми: европски португалски јазик и бра ...

                                               

Сленг

Сленг е специфичен говор на една друштвена група. Во социолошка смисла преку проучувањето на сленгот на една дрштвена група може многу да се дознае за таа друштвена груша, нејзината структура и групната динамика.

                                               

Социолект

Социолект е наречје својствено за одредена општествена група како општествена класа, етничка група, старосна група итн. Овој вид на говор се усвојува пасивно со самото тоа што поединецот е дел од извесна локална заедница, но и активно, со свесно ...

                                               

Јазично оживување

Јазично оживување или јазична ревитализација е процес кој се спроведува од некоја организација, општествена или културна група, влада или политичка организација за оживување или зголемување на бројот на говорници на некој одреден јазик. Најчесто ...

                                               

Европско јазично портфолио

Европското јазично портфолио е дневник на искуства во учењето на странските јазици. Вклучува документи, биографски податоци и примероци од ученички трудови изработени на некој странски јазик.

                                               

Странски јазик

Странски јазик - јазик кој е матичен за друга држава. Странскиот јазик не е секојдневен јазик за државата на лицето за кое станува збор. Така, англискиот јазик во Македонија се смета за странски јазик, бидејќи тој е матичен јазик на други држави ...

                                               

Белина (интерпункција)

Во пишувањето е правописен знак. Се употребува: помеѓу зборовите за означување крај на зборот; На пример: Денеска е многу студено. зад интерпункциските знаци: точка, запирка, точка и запирка, две точки, три точки, прашалник и извичник. кај датуми ...

                                               

Велум

Велум е израз кој се користи за вид на пергамент, односно материјал за пишување, изработен од кожа на цицачи. Под тоа обично се подразбира пергамент направен од нештавена кожа, односно пергамент кој од "обичниот” се одликува со највисок можен ква ...

                                               

Калиграфија

Калиграфија или краснопис е визуелна уметност поврзана со пишувањето. Таа претставува дизајнирање и пишување на букви со широк инструмент, четка или други инструменти за пишување. Современата калиграфска практика може да се дефинира како "уметнос ...

                                               

Колаборативно пишување

Колаборативно пишување е термин кој се однесува на проекти каде пишани дела се создадени од заедничката работа на повеќе луѓе заедно, наместо поединечниот пристап. Некои од овие проекти се надгледувани од уредник или од уредувачки тим, но многу о ...

                                               

Комуникациски дизајн

Комуникациски дизајн може да се однесува и на пристап заснован на системи, при што вкупниот број медиуми и пораки во рамките на една култура или организација се дизајнирани како единствен интегриран процес, а не серија на дискретни напори. Ова се ...

                                               

Писменост

Писменост - поим кој традиционално се дефинира како способност за читање и пишување. Денес значењето е проширено да вклучува и способност да се користат јазикот, бројките, сликите, сметачите и други основни начини за разбирање, општење, стекнувањ ...

                                               

Пишување

Пишување е човечка активност со која на некој медиум се остава траг во вид на симболи од низа строго утврдени симболи. Пушувањето се разликува од цртањето, сликањето или снимањето по тоа што симболите се видливи со човечко око, строго дефинирани ...

                                               

Транскрипција (лингвистика)

За транскрипција на туѓите зборови во македонски, видете Транскрипција во македонски. Транскрипција или предавање е претворање на усмена реч, во пишана, чукана или печатена форма. Може да значи и претворање на текст во друг медиум, како скенрање ...

                                               

Белорусизација

Белорусизација била политика за унапредување на статусот на белорускиот јазик и промоција на Белорусите во рамките на владата на Белоруската ССР и Белоруската комунистичка партија. Оваа политика била поддржана од белоруската влада во 1920-тите го ...

                                               

Службен јазик

Службен јазик - јазикот на којшто му е даден единствен правен статус во една држава или друга територија. Тој е воглавно јазикот дефиниран со уставот, иако земјите со некодифициран устав немаат службен јазик. Најопшто, службениот јазик е оној јаз ...

                                               

Портал: Јазик/Вовед

Како и со секој комплексен концепт што се засновува на консензус, јазикот е поим тежок за дефиниција. Тој се состои од репрезентации и некој вид на граматика. Многу јазици користат гестови, звуци, слики, или зборови, и групи на симболи, со цел за ...

                                               

Портал: Јазик/Статии

Јазици во Австонезија: австралиски, фиџиски, хавајски, јавански, малгашки, малајски, маорски, маршалски, самоански, тахитски, тагалошки, тонгански, повеќе. Вештачки јазици: есперанто, идо, волапик, меѓусловенски, повеќе. Јазици во Европа: албанск ...

                                               

Портал: Јазик/Што можеш да направиш

Ставете инфокутија на својата корисничка страница, со која ќе кажете дека сте дел од проектниот тим. Предложете идеи и нови проекти за развојот на Порталот:Јазици и на ВикиПроектот:Јазици. Доколку се одлучите да напишете некоја статија во врска с ...

                                               

Каталонска азбука

Како и другите романски јазици, азбуката и правописот на каталонскиот јазик е прилагодена варијанта на латиницата, врз основа на фонологијата на каталонскиот јазик.

                                               

Правопис и правоговор на македонскиот јазик

Правописот и правоговорот на македонскиот јазик, познати како ортографија и ортоепија, се стандардните јазични норми на секој јазик со кои се наведува правилниот говор и правилното пишување. Под правопис се подразбира правилен начин на пишување т ...

                                               

Правопис на холандскиот јазик

Правописот на холандскиот јазик се служи со латиницата во согласност со системот кој се има развиено за потребите на холандскиот јазик. Оваа статија го разработува современиот правописен систем, и го проследува развојот на холандскиот правопис во ...

                                               

Преведување

Преведување - толкување на значењето на текстот и на следниот резултат на еквивалентниот текст и ја пренесува истата порака на друг јазик. Текстот кој се преведува се нарекува "изворен текст" и јазикот на кој се преведува се нарекува "целен јазик ...

                                               

Проект Лингва

Проектот Лингва е онлајн заедница за преведување, формирана во 2007 година, со цел да ги преведува написите од глобалниот проект за граѓански медиуми Глобал војсис онлајн, од англиски на други јазици, овозможувајќи комуникација помеѓу блогерите о ...

                                               

Толкување

Јазичното интерпретирање или толкување е интелектуална активност на поедноставна комуникација со говорениот јазик или јазикот на знаци, и тоа симултано и консекутивно меѓу две или повеќе употребени јазици. Функционално, интерпретирањето и толкува ...

                                               

Речник

За други потреби, видите Речник објаснување. За проектот речник на Викимедија, посети Викиречник. Речник - книга или збирка на зборови на одреден јазик, најчесто напишани по азбучен ред, со дефиниции, потекло, изговор и други информации; или книг ...

                                               

Антагонист

Антагонист е лик, група од ликови или институција кои создаваат работи спротивни од тие на протагонистот поради кои протагонистот наоѓа начин да ги запре. Со други зборови, Човек или група луѓе кои му се спротиставуваат на главниот лик или главни ...

                                               

Протагонист

Протагонист или главен лик е централната личност во една приказна. Не е сосема јасно што оваа главна личност наложува. Термините протагонист, главен лик и херој се различно дефинирани и зависи од изворот можат да се погледнат од друг концепт. Збо ...

                                               

Македонска транскрипција на англискиот јазик

За транскрипција на англиските имиња и зборови во македонски се тргнува од нивниот приближен изговор. Бидејќи за ред англиски самогласки и согласки нема соодветни во македонскиот јазик, тие се адаптираат кон оние македонски гласови што им се доне ...

                                               

Македонска транскрипција на арапскиот јазик

Транскрипција на туѓите имиња со македонско писмо, по правило, се врши онака како што се изговараат имињата. Со изворното писмо тие се пишуваат само во научни изданија. При тоа нивните гласовни особености се прилагодуваат колку што е тоа можно ко ...

                                               

Македонска транскрипција на белорускиот јазик

Апострофот во белорускиот и украинскиот јазик се користи меѓу согласки и после јотирана самогласка за да се означи дека нема палатизација на претходната согласка и самогласката се изговара исто како што би се изговорила на почетокот на зборот.

                                               

Македонска транскрипција на деванагари

Дадена е транскрипцијата на деванагари, писмото на кое се пишуваат хинди, санскрит и други индиски јазици предадено на македонски, најприближно што може. Многу гласови се совпаѓаат, но некои не постојат во македонскиот, па мора да се заменат со н ...

                                               

Македонска транскрипција на ирскиот јазик

Според правилникот за изговор, Википедија се користи со меѓународната фонетска азбука за означување на изговорот на странските зборови. Ова важи и за ирскиот јазик колку и за сите други јазици. Меѓутоа издадените учебници по овој јазик користат м ...

                                               

Македонска транскрипција на јапонскиот јазик

Ова е таблица на транскрипција на јапонскиот јазик во македонски заснована на Хепберновиот систем на романизација на јапонското писмо на англиски јазик. Таблицата ги претвора двете стандардни слоговни јапонски писма - хирагана и катакана - со нив ...

                                               

Македонска транскрипција на кинескиот јазик

Покрај објективните причини како што е големата разлика помеѓу творбените бази на кинескиот и македонскиот јазик, Најзастапен систем, по кој официјално се води предавањето на кинескиот на македонски е пинјинот, кој има службен статус во Кина.

                                               

Македонска транскрипција на корејскиот јазик

Ова е таблица на транскрипција на азбуката на корејскиот јазик наречена хангул заснована на Хепберновиот систем на романизација. Во таблиците се дадени корејските букви според писмото хангул, па официјалната латинична транскрипција наречена Прера ...

                                               

Македонска транскрипција на украинскиот јазик

При транскрипцијата на украинскиот јазик во гласовниот систем на македонскиот јазик, се поаѓа од неговиот изговор, па така се наоѓаат најслични македонски гласови на украинските и се претставуваат со нивните букви од македонската азбука.

                                               

Македонска транскрипција на хебрејскиот јазик

Транскрипција на туѓите имиња со македонско писмо, по правило, се врши онака како што се изговараат имињата. Со изворното писмо тие се пишуваат само во научни изданија. При тоа нивните гласовни особености се прилагодуваат колку што е тоа можно ко ...