Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 356
                                               

Заземјување

Заземјување или земја – термин кој има повеќе значења во зависност од специфичните области на примена. Заземјувањето може да биде референтна точка во електрично коло во однос на која се мерат други напони, заеднички повратен пат за електричната с ...

                                               

Кабел

Кабел е најчесто две или повеќе жици едно до друго, брзани, искривени или во плетенка заедно составени, но исто така се однесува на тешко и силно јаже. Во механиката, каблите, инаку познати како жичено јаже, се користат за дигање, влечење, and шл ...

                                               

Катода

Катода - електрода преку која конвенционална струја го напушта поларизираниот електричен уред. Насоката на електричната струја е од страна на Конвенцијата наспроти насоката на електронски проток. Затоа електроните се влеваат во поларизирани елект ...

                                               

Кирхофови закони за струјното коло

За други Киријазов закони видете Кирхофови закони - појаснување Кирхофовите закони за струјното коло се два закони кои се засноваат на запазувањето на електричниот полнеж во струјнотото коло, и првпат се опишани во 1845. од физичарот Густав Кирхо ...

                                               

Кондензатор

Кондензатор - електротехнички елемент, кој може да ја сочува енергијата во облик на електрично поле. Најзначајната големина на кондензаторот е неговиот електричен капацитет. SI единицата за електричен капацитет е 1 F. Во електрониката, кондензато ...

                                               

Краток спој

Краток спој, кратка врска или куршлус – несакан електричен спој во кој струјата има различен пат од оној кој е нормален за даденото електрично коло. Струјата на кратка врска обично е значително поголема од нормалната, што доведува до прегревање н ...

                                               

Лицнеста жица

Лицнеста жица – спроводна жица која е приспособена за пренос на струја на високи фреквенции. Секоја жица се состои од лицни кои меѓу себе се електрично изолирани. Идеално, лицните се преплетени за да ја формираат финалната жица. Кај лицнестата жи ...

                                               

Магнетомоторна сила

Магнетомоторна сила - сила која ја произведува магнетното поле на електромагнетите. Вообичаен симбол ѝ е F m, а единица е ампер-намотка, одредена на основа јачината на струјата во една намотка на жицата. Бидејќи ампер-намотката не е единица дефин ...

                                               

Наизменична струја

Наизменична струја - физичка појава при која текот на електричниот полнеж периодично ја менува насоката на течење. Англиските скратеници AC и DC често се користат за означување на наизменична и еднонасочна струја и напон. Електричната енергија им ...

                                               

Напонски делител

Напонски делител или делител на напон – линеарно коло во електрониката кое дава излезен напон кој претставува дел од неговиот влезен напон. Напонски делител се однесува на поделба на напонот меѓу компонентите на колото. Пример на напонски делител ...

                                               

Омов закон

Омовиот закон се однесува на електрични кола, тој вели дека: Струјата помеѓу две точки е директно пропорционална со потенцијалната разлика напонот и обратно пропорционална со отпорот помеѓу нив. Математички, тоа се изразува како: I = U R {\displa ...

                                               

Отпорник

Отпорник – пасивна електрична компонента со два изводи која ИИИ дава отпор на струјата, притоа создавајќи пад на напонот меѓу приклучоците. Давањето отпор на струјата како основна особина на отпорникот се опишува со се електричниот отпор. Спрема ...

                                               

Повеќефазни системи

Повеќефазни системи – средство за пренос на електрична енергија со посредство на наизменична струја. Најчест пример се трофазните системи кои се користат во повеќето индустриски примени.

                                               

Релеј

Релеј или реле - направа која се користи за прекинување или воспоставување на струјното коло по пат на електромагнет кој ги затвора и отвора струјните контакти. Ваква врста релеи се нарекуваат електромагнетски релеи. Во оваа врста постојат и елек ...

                                               

Струен делител

Струен делител или делител на струја – едноставно електронско коло кое овозможува да се добие струја пропорционална на друга струја. Колото се состои од паралелни гранки и се анализира со Кирхофовите закони, а особено со законот за јазли.

                                               

Триода

Триода – вид електронска цевка со три електроди сместени во стаклен или метален балон со вакуум. Загреаната катода емитува електрони, кои одат кон позитивната анода. Решетката која се наоѓа меѓу катодата и анодата овозможува регулација во цевката ...

                                               

Трофазна струја

Трофазна струја е систем од три назименични струи меѓу кои има фазно поместување. Фазното поместување помеѓу напоните на одделните фази во симетричен трофазен систем изнесува 120°. Системот шематски се прикажува со помош на три вектори кои ротира ...

                                               

Џулови закони

Џулови закони се два независни закони од кои едниот се однесува на топлината што се создава од електричната струја, а другиот на зависноста на енергијата на идеален гас од притисокот, волуменот и температурата. Именувани се според Џејмс Прескот Џ ...

                                               

RCA Конектор

RCA конектор, понекогаш наречен фоно конектор или Cinch конектор, е еден вид електричен приклучок кој обично се користи за пренесување на аудио и видео сигнали. Името RCA потекнува од Радио корпорацијата на Америка, која го воведе дизајнот до ран ...

                                               

Аналитичка хемија

Аналитичката хемија е субдисциплина на хемијата и претставува анализа на различни примероци од материјали со цел да се добијат податоци за нивниот хемиски состав и структура.

                                               

Кристалографија

Кристалографијата е експериментална наука за одредување на распоредот на атоми во кристални цврсти материи. Зборот "кристалографија" е изведен од грчките зборови кристал "ладна капка, замрзната капка", што значи протегање на сите цврсти материи с ...

                                               

Модул на смолкнување

Модул на смолкнување или модул на крутост - физичка величина која го изразува соодносот помеѓу смолкнувањето и изобличувањето при смолкнување: G = d e f τ x y γ x y = F / A Δ x / l = F l A Δ x {\displaystyle G\ {\stackrel {\mathrm {def} }{=}}\ {\ ...

                                               

Мосова скала

Мосова скала - скала со која се изразува цврстината на минералите, карактеризирајќи ја способноста на потврдиот материјал да го изгребе помекиот. Осмислена е во 1812 г. од германскиот геолог и минералог Фридрих Мос и претставува еден од неколкуте ...

                                               

Топење

Топење - физички процес кој резултира во Фазен премин на една супстанција од цврста во течна состојба. Ова се случува кога внатрешната енергија на цврстите тела се зголемува, обично со примена на топлина или притисок, со што се зголемува температ ...

                                               

Физика на кондензираната материја

Физика на кондензирана материја е една од гранките на физиката која се занимава со изучување на физичките состојби на агрегатните состојби на кондензираната материја. Физичарите кои се занимаваат со ваквата појава го бараат објаснувањето за однес ...

                                               

Физика на материјали

Физиката на материјалите се користи за да ги опише физичките својства на материјалите. Таа е збир од повеќе физички науки како што се хемија, механика на цврсти тела, физика на цврстите тела, и науката за материјали. Физиката на материјалите прет ...

                                               

Морска струја

Морска струја - хоризонталното движење на морската вода во вид на бавно течење на реки без брегови во океаните и во морињата. Морската струја може да има огромни димензии од неколку десетини до стотини километри широчина и до неколку илјади килом ...

                                               

Санта

Санта - големо парче мраз откршено од ледник или леден гребен и кое слободно плови на отворено море. Сантата може подоцна да се замрзне во облик на пловечки мраз. Кога ќе дојде во поплитка вода, долниот дел на сантата почнува да рие по морското дно.

                                               

Фрамов Проток

Фрамовиот Проток е премин помеѓу Гренланд и Свалбард, кој се наоѓа приближно помеѓу 77°N и 81°N географска ширина и центриран на главниот меридијан. Гренланд и Норвешкото Море лежат јужно од теснецот Фрам, додека басенот Нансен од Северниот Леден ...

                                               

Хавајски Oстрови

Хавајските Острови се архипелаг од 8 поголеми острови, неколку атоли, и голем број на мали островчиња и подводни планини кои се наоѓаат во северниот дел на Тихиот Океан. Целиот архипелаг се протега во должина од 2400 км од Хаваи на југ, до атолот ...

                                               

Дилхан Ерјурт

Дилхан Ерјурт, била турска астрофизичарка. Како научник таа го дала својот придонес во истражувањето и развојот на астрономијата и во периодот од 1961-1973 била првиот турски научник на Блискоисточниот технички универзитет. Стекнала позиција во Н ...

                                               

Збировит отпад

Во астрономијата, збировит отпад е небесно тело кое не е монолитно, наместо тоа се состои од бројни парчиња карпи кои се спојуваат под влијание на гравитацијата. Куповите од урнатините имаат мала густина бидејќи има големи шуплини помеѓу различни ...

                                               

Комптонов ефект

Комптонов ефект - појава на нееластично расејување на фотони од слободна наелектризирана честичка, обично електрон. Покрај фотоелектричниот ефект при кој гама-квантот ја предава целата своја енергија на атомот и престанува да постои, заемодејство ...

                                               

Металичност

Во астрономијата и физичката космологија металичноста е дел од маса од звезда или некој друг вид на астрономски објект различен од водород и хелиум.Поголемиот дел од физичката материја во вселената е во форма на водород и хелиум, па поради тоа ас ...

                                               

Плазма

Плазма - една од четирите основни агрегатни состојби, другите се цврста, течна и гасовита. Плазмата има својства различни од оние во другите состојби. Плазмата може да биде создадена со загревање гас или подложување на гасот на силно електромагне ...

                                               

Фотоелектричен ефект

Фотоелектричен ефект - физичка појава при која електроните се исфрлени од атомите, кога тие се изложени на енергијата од светлината. Електроните исфрлени на овој начин се наречени фотоелектрони. Во 1887, Хајнрих Херц забележал дека електродите ос ...

                                               

Хајашиева патека

Хајашиевата патека е патот на протоѕвездата во Херцшпрунг-Раселов дијаграм откако протоѕвездениот облак ќе достигне хидростатичен еквилибриум. Во 1961 година Куширо Хајаши покажал дека постои минимална делотворна температура која е пониска од она ...

                                               

Црно тело

Црно тело - идеализирано физичко тело кое ги впива сите електромагнетни зрачења, независно од фреквенцијата и аголот на упаѓање. Бело тело е тело со "нерамана површина од која се одбиваат сите упадни зрачења подеднакво во сите правци." Црното тел ...

                                               

Чандрасекарова граница

Чандрасекарова граница - константа во астрофизиката и обично изнесува 1.4 сончеви маси. Вредноста на оваа граница варира зависно од земените вредности, а вредноста која ја пресметал астрофизичарот Субраманијан Чандрасекар изнесува: ω 3 0 3 π 2 3 ...

                                               

Ван де Графов генератор

Ван де Графов генератор е електростатички генератор, кој користи подвижен појас за акумулирање на електричниот полнеж на шуплив метален свет на врвот на изолираната колона, создавајќи многу високи електрични потенцијали. Тој произведува електричн ...

                                               

Физика на забрзувачи

Физиката за акцелераторите е гранка на применетата физика, што се занимаваат со проектирање, изградба и работа со акцелераторските честички. Како таква, таа може да се опише како студија на движење, манипулација и набљудување на релативистичките ...

                                               

Хејке Камерлинг Онес

Хејке Камерлинг Онес - холандски физичар и добитник на Нобеловата награда за физика. Го експолатирал Хемпсон-Линдевиот циклус за да истражува како се однесуваат материјалите при температура од речеси апсолутна нула и подоцна за првпат во течен хе ...

                                               

Хемиска физика

Хемиска физика е поддисциплина на хемијата и физиката која ги истражува физикохемиските феномени користејќи техники од атомска и молекуларна физика и физика на кондензирана материја; тоа е гранка на физиката што проучува хемиски процеси од гледна ...

                                               

Дрвенесто растение

Дрвенесто растение - растение кое има дрво како структурно ткиво. Ваквите растенија можат да бидат дрва, грмушки или лијани. Обично се повеќегодишни, чии стебла поголеми корени се зајакнати со дрво од вторичен ксилем. Главното стебло, поголемите ...

                                               

Дрвото на Ана Франк

Дрвото Ана Франк бил еден див костен кој растел во центарот на Амстердам, а кој бил опишан во "Дневникот Ана Франк". Во свјот дневник, Ана Франк го опишала ова дрво онака како што го видела низ прозорецот на Куќата Ана Франк, зграда во која се кр ...

                                               

Оскоруша

Оскоруша – шумско овошно дрво со долги, назабени и мовливи листови со мали жолтозелени и сочни трпкави плодови во вид на круша што се јадат откако ќе нагнијат, како и неговиот плод. Таа е листопаден вид дрво од семејството рози.

                                               

Дрвна индустрија

Дрвната индустрија или индустрија на граѓа - обично приватно - економски сектор кој се занимава со шумарството, сечење на дрва и производство на шумски производи, дрвена граѓа односно дрво за градежништво, основна шума и дрвени производи и секунд ...

                                               

Меко дрво

Меко дрво - дрвото на четинарите. Дрвјата што даваат "меки дрва" се: бор, смрека, кедар, елка, ариш, дуглазија, цуга, чемпрес, секвоја и тиса. Како што кажува самото име, во просек меките дрва се помеки од оние кај тврдите дрва, но само во просек ...

                                               

Пилана

Пилана - објект каде што исечените трупци од дрва од шумата се сечат и обработуваат во дрвена граѓа. Пред пронаоѓањето на пиланата, трупците на дрво биле правени на различни рачни начини, како цепење и стругање, сечење, или почесто со бичкање одн ...

                                               

Тврдо дрво

Тврдо дрво - дрво од широколисни или пак скриеносемени дрва. Наспроти тврдото имаме меко дрво, кое го добиваме од четинари. Тврдите дрва главно се со поголема густина и тврдина отколку меките дрва, но постојат значителни варијации во обете класи, ...