Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 354
                                               

Спектрална линија

Спектралната линија е темна или светла линија во континуиран спектар, што произлегува од емисија или апсорпција на светлина во тесен фреквенциски опсег, во споредба со блиските фреквенции. Спектралните линии често се користат за идентификација на ...

                                               

Хемолуминисценција

Хемолуминисценцијата е процес на зрачење на светлина без притоа да се врши топлотна емисија како резултат на некоја хемиска реакција. Наједноставно кажано, доколку ни се дадени реактантите A и B, како и интермедијаторот ◊, тогаш општата формула н ...

                                               

Физичка величина

Физичката величина - количествена карактеристика на еден објект или појава во физиката, или, пак, резултат од некое мерење. Се изразува како производ од бројната вредност {M} и мерната единица M = { M } } На пример, доколку имаме некаква моќност ...

                                               

Блескавост

Блескавоста е фотометриска мерка за светлосна јачина по единица површина на светлина што се движи во извесна насока. Го опишува количеството на светлина што минува низ или излегува од дадена површина, и оди во извесен просторен агол. Во системот ...

                                               

Густина

Густината е физичка величина која што за едно хомогено тело се дефинира како маса m на единица волумен V од телото: ρ = m V {\displaystyle {\rho }={m \over V}} За нехомогени тела, оваа релација ни ја дава средната вредност за густината на телото, ...

                                               

Диелектрична спроводливост

Диелектрична спроводливост, пермитивност, диелектрична пермитивност или диелектричност со ознака ε - физичка величина која го опишува влијанието на диелектрикот на меѓусебното делување на електричните полнежи. Ако електричните полнежи се точкести ...

                                               

Електричен капацитет

Капацитетот е односот на промената на електричниот полнеж во системот со соодветната промена на неговиот електричен потенцијал. Постојат две тесно поврзани сродства за капацитетот: само капацитет и меѓусебен капацитет. Секој објект што може да би ...

                                               

Електричен отпор

Отпор – мерка со која се мери степенот на отпор на некој објект на поминување на електрична струја. Единица за мерење на отпорот во системот СИ е ом. Реципрочната вредност ја мери спроводливоста, се нарекува кондуктанса и се мери во сименси. Отпо ...

                                               

Електричен потенцијал

Електричен потенцијал или електричен скаларен потенцијал е потенцијал карактеристичен за електричното поле. Електричниот потенцијал е скаларна величина, најчесто изразена во волти. Во електромагнетизмот, електричниот потенцијал се води како скала ...

                                               

Електрична импеданса

Електрична импеданса - величината со која се мери отпорот кој го поседува коло кога низ истото протекува струја со одреден напон. Претставена како математички однос, импедансата е комплексен количник од напонот и електричната струја во коло низ к ...

                                               

Електрична отпорност

Електрична отпорност е мера во која еден материјал дава отпор на текот на електрична струја. Ниска отпорност значи дека материјалот без проблем дозволува течење на електрично полнење низ него. SI единица за електричен отпор е ом метар.

                                               

Електрична спроводливост

Електроспроводливост е мерата во која еден материјал може да спроведува електрична струја. При поставување на електричен потенцијал низ еден проводник, подвижните полнења течат, создавајќи електрична струја. Спроводливоста σ соодносот помеѓу густ ...

                                               

Електрично поле

Електричното поле е областа што ги опркужува електричните полнежи кои привлекуваат или одбиваат други електрични полнежи Од математичка гледна точка, електричното поле е векторско поле бидејќи секоја силова линија се поврзува со секоја точка во п ...

                                               

Енергија

Енергијата е фундаментална величина што секој физички систем го поседува. Таа ни овозможува да предвидиме колку работа системот може да заврши или колку топлина може да размени. Енергијата претставува способност на телото да врши работа. Енергија ...

                                               

Забрзување

Забрзувањето - извод на брзината по времето. Тоа е векторска физичка величина која покажува за колку се променил векторот на брзината на материјалната точка при нејзиното/неговото движење за единица време. На пример, тело кое слободно паѓа кон по ...

                                               

Јунгов модул

Јунгов модул е механичко својство кое ја мери вкочанетоста на цврст материјал. Го дефинира односот помеѓу напон и напрегнатост во материјал во линеарна еластичност режим на едноосна деформација. Јунговиот модул е именуван по Британскиот научник Т ...

                                               

Количество супстанција

Количество супстанца - физичка величина која го карактеризира количеството на еднотипните градбени единки кои се содржат во дадена супстанца. Како градбени единки се сметаат сите оние честички од кои се состои супстанцата. Единица мерка за количе ...

                                               

Крутост

Крутост е способноста на едно тело да се спротиставува на деформацијата предизвикана од некоја надворешна сила. Спротивно на ова е флексибилност или свитливост, односно колку е телото посвитливо толку е помалку круто.

                                               

Магнетно поле

Магнетно поле - механичко поле, кое се создава од честички со ненулев магнетен момент или од промената во времето на електричното поле. Ова е една од двете компоненти на електромагнетното поле. Неговите главни карактеристики се неговата сила и на ...

                                               

Модул на збивливост

Модул на збивливост - физичка величина која ја изразува способноста на еден материјал да се противи на збивање. Се одредува како соодносот меѓу инфинитезималното зголемување на притисокот и последичното релативно зголемување на зафатнината. Посто ...

                                               

Модул на растегливост

Модул на растегливост или модул на еластичност - физичка величина која ја изразува способноста на еден материјал да се противи на растегање кога е под напрегање. Се определува како наклонот на кривата на истегање на предметот во подрачјето на рас ...

                                               

Моларна зафатнина

Моларна зафатнина или моларен волумен - зафатнина кој го завзема еден мол супстанција. Единица во SI е м 3 /mol. Моларната зафатнина се пресметува во одредени услови, обично при стандардни услови: V m = M ρ {\displaystyle V_{m}={\frac {M}{\rho }} ...

                                               

Осветленост

Во фотометријата, осветленоста е вкупниот светлосен тек врз нешто, по единица површина. Ја изразува јачината на присутната светлина, пондерирана за брановата должина со функцијата за светлосна јачина, а во склад со чувствителноста за блескавост н ...

                                               

Работа (физика)

Под работа во физиката се подразбира пренос на енергија од еден систем во друг. Овој пренос во класичната механика се врши со помош на дејството на сила долж некој пат. Во полето на конзервативните сили работата не зависи од обликот на патот, тук ...

                                               

Светлински тек

Во фотометријата, светлински тек - мерка за восприемената моќ на светлината. Се разликува од зрачниот тек по тоа што светлинскиот тек е прилагоден со оглед на различната чувствителност на човечкото око на светлина со разни бранови должини.

                                               

Светлосна енергија

Во фотометријата, светлосна енергија е восприемената енергија на светлината. Понекогаш се нарекува и количество светлина. Светлосната енергијасе разликува од мерката за зрачна енергија, која е аналогна на неа, но претставува објективна физичка ве ...

                                               

Светлосна јачина

Во фотометријата, светлосната јачина е мерка за моќта што ја оддава еден извор на светлина вов даден правец по единица просторен агол. Се заснова на функцијата на сјајност, која е стандарден модел за чувствителноста на човечкото око и е пондерира ...

                                               

Сјајност

Сјајност - мерка за светлосна јачина. Единицата за сјајност по SI-системот е "кандела на квадратен метар". Функцијата на сјајност функцијата на сјајносна делотворност ја опишува просечната видна чувствителност на човечкото око на светло со различ ...

                                               

Скалар (физика)

Скалар - физичка величина која може да се опише со еден елемент од множеството на броеви, како што се реалните броеви, честопати придружени со мерни единици. Скалар обично се вели дека е физички параметар кој има само големина, а нема други карак ...

                                               

Специфична тежина

Специфична тежина - тежина на даден материјал по единица зафатнина. Затоа се нарекува уште и единична тежина или уделна тежина. Чест пример е специфичната тежина на водата на Земјата при 5 °C, која изнесува 9.807 kN/м 3.

                                               

Спрег на сили

Спрег на сили е сила во нормална далечина FI7382907174n механика, спрег е систем од сили со резултантен момент но без резултантна сила. Или т.н. спрег на сили или чист момент. Неговиот ефект е да создаде ротација без транслација, или поопшто без ...

                                               

Тежина

Во физичките науки, тежина е мера на гравитациската сила која дејствува врз некое тело. Овој термин понекогаш погрешно се користи наместо маса. На месечината, обичен тег од 1 кг сѐ уште има маса од 1 кг но неговата тежина e потполно изменета биде ...

                                               

Тежиште

Во физика, тежиштето на распределба на масата во вселена е единствена точка каде тежината на релативната позиција на дистрибуираната маса се сумира до нула или до тоцка каде ако се примени сила предизвикува таа да се движи во насока на силата без ...

                                               

Топлински капацитет

Капацитет на топлина или термички капацитет е физичка особина на материјата, дефинирана како количина на топлина што треба да се доставува до одредена маса на материјал за да се произведе единица промена во нејзината температура. Единицата за топ ...

                                               

Поасонова константа

Во термичката физика и термодинамиката, адијабатски индекс или Поасоновата константа е односот на топлинскиот капацитет со постојан притисок и топлинскиот капацитет со константен волумен. Позната е и како фактор на есентропично проширување и се о ...

                                               

Километри на час

Километар на час е мерна единица за брзина. Симболот на единицата е км/ч. Знакот км/ч е најшироко употребуван на сообраќајни знаци и автомобилски брзиномери. Затоа тој е неспоредливо поприсутен отколку правилната единица на системот SI, м/с m/s. ...

                                               

ISO 639-1

ISO 639-1:2002, Кодови за претставување на имињата на јазиците - Дел 1: Алфа-2 код, е првиот дел од серијата на ISO 639 меѓународни стандарди за јазични кодови. Дел 1 ја покрива регистрацијата на двобуквени кодови. Има регистрирано 136 вакви кодо ...

                                               

Проѕирност

Проѕирност, прозрачност, провидност или транспарентност е израз кој се користи во оптиката и означува својство на материјалите да ја прошуштаат светлината низ себе. Кога светлината доаѓа во допир со материјалот, таа може да стапи во интеракција с ...

                                               

Мрежница

Мрежница или ретина - внатрешна опна на очното јаболко што ги прима светлосните дразби. Оптиката на окото создава слика на визуелниот свет на мрежницата слично како филм во фотоапарат превртена и смалена слика. Во мрежницата се создаваат хемиски ...

                                               

Светлост

Светлоста е својство на видното восприемање на тоа колку извор зрачи или одбива светлина. Со други зборови, светлоста е мерата во која се восприема блескавоста на некој набљудуван целен предмет. Како таква, таа е субјективно својство на предметот ...

                                               

Чарлс Као

Чарлс Куен Као - хонконшки, американски и британски електротехнички инженер и физичар кој прв ја развил и започнал да ја користи влакнената оптика во телекомуникацијата. Нарекуван "кум на широкопојасноста", "татко на влакнената оптика" и "татко н ...

                                               

Тандерболт

Тандерболт - нова технологија на високопроточни оптички кабли на "Интел" наменети за меѓусебно поврзување на електронски уреди во периферна магистрала. Има способност за високопроточност, почнувајќи од 10 Гбит/сек, со потенцијална можност за прош ...

                                               

Геометриска оптика

Геометриската оптика, или зрачната оптика, го опишува просветлувањето на светлината во однос на зраците. Зракот во геометриската оптика е апстракција корисна за приближување на патеките по кои светлината се шири под одредени околности. Поедностав ...

                                               

Одбивање (физика)

Одбивање е промена во насока на бранот на интерфејс помеѓу две различни медиуми, така што бранот се враќа во медиумот од каде што потекнува. Чести примери вклучуваат одраз на светлина, звук и водни бранови. Законот за одбивање вели дека за спекул ...

                                               

Прекршување (физика)

Прекршување или рефракција - промена на насоката на ширење на бран при неговото преминување од една во друга преносна материјална средина. Ваквиот феномен се објаснува со помош на законите за запазување на енергијата и импулсот. Поради менување н ...

                                               

Снелов закон

Снеловиот закон претставува формула која ја опишува врската меѓу упадниот агол и аголот на прекршување на бран кога тој минува низ граничната површина меѓу две различни изотропни средини. Овој закон се користи при трасирање на зраци, за пресметув ...

                                               

Ласер

Ласер е оптички извор кој емитира фотони во истофрекфентен зрак. Просторната истоветност овозможува ласерот да се насочи во мал сноп при што се "создава истофрекфентна светлина" со која пак може да се сече и гравира. Ласерската светлина е скоро е ...

                                               

Органска светлечка диода (ОЛЕД)

ОЛЕД – вид светлечка диода која се состои од органски елементи и која емитира светлина. Екраните ОЛЕД работат така што електричната струја се пропушта низ органскиот материјал кој притоа испушта светлина. Со оглед дека ваков процес не изискува за ...

                                               

Светлечка диода

Светлечка диода, односно ЛЕД е електронски полуспроводнички елемент кој зрачи светло. ЛЕД се користат како индикатори во технички апликации, но сè повеќе и како извор на светло. Користени се како практичен електронски елемент уште од 1962 година, ...

                                               

Гигамакро

Гигапикселната макро слика е дигитално сликовна битмапа, составена од една милијарда пиксели, или 1000 пати поголема од информациите заробени од дигитален фотоапарат од 1 мегапиксел. Создавање вакви слики со висока резолуција вклучува изработка н ...