Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353
                                               

Одржување на програмска опрема

Одржувањето на програмска опрема - поим во програмското инженерство кој ја претставува секоја активност која се прави на програмскиот производ откако ќе биде испорачан на клиентот. Таа активност може да биде изменување на производот поради некои ...

                                               

Проектирање на програмска опрема

Софтверскиот дизајн претставува процес на решавање на проблем и планирање на решение. По дефинирањето на целта и спецификацијата, се прави план за решавање на проблемот. Се користат компоненти од ниско ниво и имплементација на алгоритми. Всушност ...

                                               

Статично сечење

Статично сечење е техника за софтверско одржување, која се користи за да се идентификува целиот програмски код кој може на било каков начин да влијае на вредноста на некоја дадена променлива. Врз основа на оригиналната дефиниција на Марк Вајсер, ...

                                               

Web development

Развој на Веб претставува развој на мрежно место за Интернет или интранет. Развојот на веб може да варира од развој на едноставни статичнаи страници со прост текст до комплексни Веб-засновани интернет апликации, електронски бизниси и услуги на со ...

                                               

Обработувач на информации

Обработувач на информации или систем за обработка на информации е систем кој зема информации во еден облик ги обработува во друг облик, на пр. во статистика, по пат на алгоритамска постапка. Секој систем за обработка на информации е сочинет од че ...

                                               

Систем за дигитален маркетинг

Систем за дигитален маркетинг е метод на централизирана дистрибуција на канали што се користи првенствено од производите на SaaS. Овој метод комбинира систем за управување со содржини со централизација и синдикација на податоците низ мрежната, мо ...

                                               

Систем за управување со содржини

Систем за управување со содржини е софтверска апликација која може да се користи за управување со создавање и модификација на дигиталната содржина. CMS-тите обично се користат за управување со содржини на претпријатијата и управување со веб содрж ...

                                               

Тезаурус

Тезаурус е референтно дело слично на речник, но наместо дефиниции и изговори, содржи синоними и понекогаш, антоними. Според библиотекарот Верица Петровска, тезаурус е "класификациски систем на семантички и генерички поврзани термини за поими од о ...

                                               

RAID

Кај RAID 5 избегнувањето на тесното грло кај паритетниот диск се остварува на тој начин така што паритетите распределен помеѓу дисковите на начин прикажан на наредната слика left-symmetric parity distribution. Својството на ваквото разместување е ...

                                               

Ленард-Џонсов потенцијал

Ленард-Џонсовиот потенцијал е прост математички модел што го опишува заемодејството на парови неутрални атоми или молекули. Овој потенцијал е исто познат и како 6-12 потенцијал или 12-6 потенцијал. Формата на овој потенцијал за атомско заемодејст ...

                                               

Молекуларна динамика

Молекуларна динамика е техника за компјутерско симулирање и обработка на физичките движења на атомите и молекулите. Честичките смеат да влијаат на другите честички околу нив за одреден временски период, создавајќи динамична "еволуција" на системо ...

                                               

Теорија на густински функционал

Теоријата на густинскиот функционал, уште позната и како теорија на функционалот на густината, е компјутерски метод за квантно-механичко моделирање. Овој метод се користи во физиката, хемијата и науката на материјали за проучување на електронскат ...

                                               

LAMMPS

LAMMPS е компјутерска програма за молекуларна динамика од националните лаборатории "Сандија" во САД. Оваа софтверска алатка е бесплатна за користење и кодот е јавно достапен, така што целата програма се дистрибуира под GNU општата јавна лиценца. ...

                                               

FIFO

FIFO е акроним за прв внатре, прв надвор, апстракција на начини на организирање и манипулирање на податоци во однос на времето и приоритизацијата. Овој израз го опишува принципот на техниката чекање за обработка или сервисирање конфликтните барањ ...

                                               

Булова функција

Во математиката, Булова функција е функција од обликот f: B k → B, каде B = {0, 1} е Булов домен, а k е ненегативен цел број наречен арност на функцијата. Во случај кадешто k = 0, "функцијата" е во суштина константен елемент на B. Секоја k -арна ...

                                               

Криптограм

Криптограм - вид загатка којашто се состои од краток шифриран текст. Обично, шифрата која се користи за шифрирање на текстот е доволно едноставна за да овозможи рачно решавање на криптограмот, а често се користат и заменлви шифри кои овозможуваат ...

                                               

Цезарова шифра

Цезарова шифра е вид шифрирање со директна замена. При употребата на овој начин на шифрирање секоја буква се замнува само со една и секогаш иста друга буква, во целиот текст. Според некои историски извори, овој начин на кодирање бил користен од Ј ...

                                               

Начело на неопределеност

Начело на неопределеност - збир на математички неравенки кои ја потврдуваат основната граница за прецизноста со која одредени парови на физички подесувања на честичките познати како комплеметарни променливи, како местоположба х и импулсот p, не м ...

                                               

Просторна фреквенција

Во математиката, физиката и инженерството, просторна фреквенција е карактеристика на било која структура која е периодична во положбата во просторот. Просторната фреквенција е мерка за тоа колку често синусоидните компоненти на структурата се пов ...

                                               

Фуриеова трансформација

Фуриеова трансформација – трансформација која ја разлага временската функција во фреквенции кои го сочинуваат, на сличен начин како што музичките акорди може да бидат изразени како фреквенции од нивните составни ноти.

                                               

Аголна фреквенција

Во физиката, аголна фреквенција ω е скаларна мерка на степенот на ротација. Таа се однесува на аголното поместување по единица време или степенот на промена на фазата на синусоидалната бранова форма, или како што е степенот на промена на аргумент ...

                                               

Аголно растојание

Во геометријата и тригонометријата и сите природни науки како астрономијата, геофизиката итн., аголното растојание помеѓу два предмета кога се набљудуваат од трето место е големината на аголот помеѓу двете замислени линии што се протегаат од набљ ...

                                               

Осен наклон

Осен наклон - аголот помеѓу оската на вртење на еден објект и правата нормална на неговата орбитална рамнина. Со тоа се разликува од орбиталниот наклон. Накосеноста се утврдува со правилото на десна рака како за вртењето, така и за орбиталното дв ...

                                               

Триангулација

Триангулација – во тригонометријата и геометријата процес на одредување на позиција на некоја точка со образување на триаголници до неа од однапред познати точки. Овој пристап се разликува од трилатерацијата каде растојанието се мери со директни ...

                                               

Деклинација (астрономија)

За други значења, видете Деклинација појаснување. Деклинација - една од двете координати на екваторскиот координатен систем во астрономијата. Деклинацијата во астрономијата е споредлива со географската ширина на земјата, но проектирано на небесна ...

                                               

Ѕвездена паралакса

Ѕвездена паралакса - привидното поместување во положбата на една блиска ѕвезда сопоставена со далечните објекти. Се јавува во различните орбитални положби на Земјата како крајно мало поместување кое е најголемо во интервал од шест месеци, кога Зе ...

                                               

Кефеида

Кефеида или цефеида - член на класата на многу сјани, променливи ѕвезди. Силната директна врска меѓу променливоста на луминозноста на Кефеидите и периодот на пулсирање, на Кефеидите им го обезбедува статусот како важни индикатори за одредување на ...

                                               

Небесна механика

Небесна механика е гранка на астрономијата која се занимава со движењата на небесните тела. Исторично,небесната механика ги применува законите од физикатана астрономски објекти,како ѕвезди и планети, за да се добие информации за нивната положба.И ...

                                               

Премин (астрономија)

Поимот "премин" се однесува на случаите каде поблиското тело делува значително помало од подалечното. Случаите каде поблиското тело изгледа поголемо и целосно го затскрива подалечното се нарекуваат затскривања окултации. Еден пример за премин е д ...

                                               

Радијална брзина

Радијална брзина - брзината на објект што се приближува кон или оддалечува од набљудувачот по права линија. Во астрономијата, радијалната брзина најчесто се однесува на спектроскопска радијална брзина. Ова е радијалниот дел на брзината на изворот ...

                                               

Скала на вселенски растојанија

Скала на вселенски растојанија - низа на методи кои се користени од страна на астрономите, за да се определи растојанието до небесните тела. Вистинско директно мерење на растојанието на астрономско тело е можно само за оние тела кои се "доволно б ...

                                               

Сопствено движење

Сопствено движење - аголната промена на местоположбата на една ѕвезда со текот на времето, гледано од тежиштето на Сончевиот Систем. Ова движење се изразува во лачни секунди годишно, каде 3600 лачни секунди се еднакви на еден степен. Наспроти ова ...

                                               

Дневни движења

Дневни движења е астрономски термин кој се однесува на видливо движење на небесните тела околу Земјата, поточно околу двата небесни полови, во текот на еден ден. Таа е предизвикана од Земјината ротација околу нејзината оска, така што скоро секоја ...

                                               

Морско ниво

Морско ниво или морско рамниште - просечното ниво на површината на дадено море или сите океани: Оваа вредност се зема како појдовна при изразувањето на надморска височина во картографијата and морепловството и воздухопловството. Во последниот слу ...

                                               

Висина

Висина или височина - мерка со која се изразува вертикално растојание со две значења. Едното се однесува на вертикалната големина на едно тело, а другото искажува вертикалната положба на телото телото). На пример, велиме "Зградата е висока 50 м", ...

                                               

Основни SI-единици

Меѓународниот систем на мерни единици има седум основни мерни единици од кои се изведени сите останати единици во системот. Еве ги основните SI-единици и физичките величини што ги изразуваат: келвин - температура килограм - маса не е грамот мол - ...

                                               

Должина

Должина - физичка величина која најчесто се однесува на најдолгата димензија на еден предмет. Како должина се изразува простирањето на нешто од едниот до другиот спротивен крај, обично во хоризонтален правец. Во извесни случаи, поимот "должина" е ...

                                               

Бранова должина

Бранова должина - растојанието за кое формата на еден бран во даден период. Ова растојание обуично се определува земајќи ја должината помеѓу две соседни соодветни фази, како на пример испактнините, вдлабнатините, или пак точките кои соодвествуваа ...

                                               

Момент (физика)

Во физиката, моментот е израз кој го вклучува производот на далечина и физички количина, и на овој начин сметките за како се лоцира или уредува физичката количина. Моментите обично се дефинирани во однос на фиксната референтна точка; тие се заним ...

                                               

Поместување (вектор)

Поместување е вектор, чија должина е најкраткото растојание од почетната до крајната положба на дадена точка P. Ја означува далечината и насоката на некое имагинарно движење по права линија од почетната до крајната положба на точката. Поместување ...

                                               

Антропоморфни мерки

Антропоморфни мерки - мерни системи кои произлегуваат од поедини делови на човековото тело. Овие мерки настанале заради потребата за меѓусебна соработка и потребата од заеднички јазик на величини на мерки во изведувањето на архитектонските и стру ...

                                               

Водороден показател

Водородниот показател или pH вредност е мерка за активитетот на водородните јони во раствор, а со тоа и нивната киселост или алкалност. Во водни системи, активитетот на водородните јони е определен од јонскиот производ на водата и взаемодејствата ...

                                               

Децибел

Децибел - логаритамска единица која се користи за да го покаже односот меѓу две величини со физичка количина, најчесто моќност или јачина. Една од овие количини е најчесто упатувачка величина, и во овој случај децибелот се употребува за да го пок ...

                                               

Непер

Непер е логаритамска единица за соодносот помеѓу две величини, особено за акустични и електрични вибрации. Единицата го добила името на шкотскиот математичар Џон Непер, изумител на логаритмите. Како и децибелот и белот, неперот не се единици од М ...

                                               

Њутнметар

Њутнметар е единица за момент на сила од SI системот. Еден њутнментар е еднаков на моментот добиен од сила од еден њутн применета вертикално врз моментен лост со должина од еден метар. Поретко се користи и како единица за енергија, и како таква е ...

                                               

Ом

Ом - изведена SI-единица за електричен отпор, именувана по германскиот физичар Георг Симеон Ом. Иако неколку емпириски изведени стандардни единици за изразување на електричен отпор биле развиени во врска со првите примени во телеграфијата, Британ ...

                                               

Астрономски мерни единици

Астрономски мерен систем - мерен систем за изразување на величини во астрономијата. Усвоен е во 1976 г. од страна на Меѓународниот астрономски сојуз, и оттогаш има претрпено мошне мали измени. Системот е осмислен како решение за потешкотиите што ...

                                               

Бринелова тврдост

Бринелова тврдост - скала која ја изразува тврдоста на материјалите според нивната отпорност на вдлабнување. Ова е една од неколкуте дефиниции за тврдоста во науката за материјалите. Овој начин на испитување на материјалите е предложен од шведски ...

                                               

Показател на вулканска избувност

Показател на вулканска избувност, крат. VEI - релативно мерило на јачината на вулканските избуви. Осмислен е од Крис Њухол при Геолошкиот топографски институт на САД и Стивен Селф при Хавајскиот универзитет во 1982 г. Избувноста се утврдува споре ...

                                               

Торинска скала

Торинската скала е метод на категоризација на астероидите, кометите и другите поголеми небесни тела, според проценката на веројатноста од удар на телото на површината на Земјата и големината на штетата која би настанала.