Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 352
                                               

Воена стратегија

Воена стратегија е надмудрување на непријателите на бојното поле. Воената статегија ја покажува умешноста на војување на водачите во војната, кој има подобро замислена стратегија секугаш ќе биде чекор понапред од непријателот, таа може да биде од ...

                                               

Шлифенов план

Шлифенов план е стратешки план на германскиот генералштаб за победа на Западниот фронт против Франција. Во првиот месец на Првата светска војна планот се реализирал речиси до победа врз Франција. Меѓутоа, францускиот противнапад на предградијата ...

                                               

Био-Саваров закон

Био-Саваров - равенка која го опишува магнетното поле создадено од електричната струја. Таа го поврзува магнетното мполе по големина, насока должина и близина до електричната струја. Законот важи како магнетостатска приближност, и е во согласност ...

                                               

Брзина на звукот

Брзината на звукот c варира во зависност од материјата низ која поминува самиот звук. Најчесто овој поим се однесува на брзината на звукот во воздухот. Тука брзината зависи од атмосферсите услови, при што најважен фактор е температурата, додека в ...

                                               

Ветерна турбина

Ветерна турбина - вртежна направа што ja користи силата на ветрот за да добие механичка енергија, која потоа ја претвора во електрична.

                                               

Вртлог

Во динамиката на флуидот, вртлог е област во течноста во која протокот се врти околу линијата на оската, која може да биде права или крива. Вртливите форми се формираат во мешаните течности, а може да се забележат и кај чадните чамци, во вртлоцит ...

                                               

Потисок

Потисок е реакциска сила квантитативно опишана со Вториот и третиот Њутнов закон. Кога систем исфрла или забрзува маса во една насока, забрзаната маса ќе предизвика сила со еднаква магнитуда, но спротивна насока на тој систем. Силата што се приме ...

                                               

Внатрешна повратна функција

Внатрешна повратна функција е термин кој се користи да се опишат методите или процедурите за насочување на електронските сигнали, дигиталниот проток на податоци или грешки од други делови од почетокот на уредот до неговото јадро без намерна обраб ...

                                               

Електронски компоненти

Електрониката се занимава со електрични кола кои вклучуваат активен електрични компоненти како вакуум цевки, транзистори, диоди и интегрирани кола, и придружните пасивни интерконекција технологии. Нелинеарни однесувањето на активни компоненти и н ...

                                               

Електромотор

Електромотор - направа која ја претвора електричната енергија во механичка работа. Денес се употребуваат голем број видови на електромотори, но принципот на работа е ист кај сите. Електромоторите ги има во голем дел на апарати во домаќинствата, а ...

                                               

Струјно коло

Струјно коло - мрежа која се состои од затворена јамка, овозмoжувајќи повратна патека за струјата. Линиските електрични кола, специјален вид кој се состои само од извори, линиски подредени елементи и линиски распределени елементи, имаат својство ...

                                               

Курбла

Курбла е свиткан дел од осовина или оска, или пак крак поврзан под прав агол со крајот на осовината, преку кое се добива или оддава движење; ова се користи и за промена на кружно во алтернативно движење, или пак од алтернативно во кружно. Познати ...

                                               

Навртка

Навртка, винт или мутер - машински елемент кој има отвор или дупкa со навои. Наврткатa во повеќе случаи се користи во комбинација со соодветна завртка како би се споиле различни машински елементи. Овие два елемента се споени заедно благодарение н ...

                                               

Проста машина

Во физиката, едноставна машина е било која направа која бара единствено примена на една сила за да се заврши некоја работа. Традиционален список на прости машини: Тркало O Навој / Винт / Сврдел Y Клин V Чекрек U Лост T Коса рамнина N Латиничните ...

                                               

Работа (физика)

Во физиката, за сила е кажано да се направи работа, во случаи кога постои преместување на точка на примена во насока на сила. На пример, кога топката се одржува над земјата, а потоа падне, работата на топката како што паѓа е еднаква на тежината н ...

                                               

Сигурносен прстен

Сигурносниот прстен или Зегеровиот прстен служи како осигурувач од осно поместување на оска или вратило, односно делови кои лежат на оска или вратило, или се вметнати во соодветно куќиште. Најчесто се употребуваат како осигурувачи против испаѓање ...

                                               

Хидраулика

Хидраулика - наука за законите на рамнотежата и движењето на течностите, како и вештина на искористување на водената сила. Теоретската подлога на оваа наука се изучува во хидромеханиката, која се задржува на техничката примена на особините на теч ...

                                               

Агрегат

Агрегат или Генератор на мотор - комбинација на електричен генератор и мотор монтирани заедно за да формираат единствено парче опрема. Оваа комбинација се нарекува и гарнитура за генератори на мотори или ген-ген. Во многу контексти, моторот се зе ...

                                               

Вонбродски мотор

Вонбродските мотори за чамци е самостојна единица со мотор, придруни системи и пропелер, предвиден за прицврстување на пловилото одзади. Ова е најчестиот метод на продвижување на мали пловила. Покрај погон, вонбродските мотори служат и за управув ...

                                               

Едноцилиндричен мотор

Едноцилиндричен мотор е наједноставниот вид на клипен мотор со внатрешно согорување. Често се користи кај мотоциклите но наоѓа најразновидни примени кај моторните алатки, градинарската машинерија, но и кај некои автомобили и трактори.

                                               

Мопед

Мопедите се мотоцикли од 50 кубни сантиметри, со брзина која е законски ограничена на 45 км/ч. Овие мотоцикли се исто така познати под името скутер или веспа. Во скоро сите држави од светот право на управување на велосипед со мотор или мопед имаа ...

                                               

Посреден софтвер

Посреден софтвер е компјутерски софтвер кој обезбедува услуги на софтверски апликации надвор од оние што се достапни од оперативниот систем. Може да се опише како "софтверски лепак". Посредниот софтвер им овозможува полесно на развивачите на софт ...

                                               

Функционални барања

Во софтверското инженерство со терминот функционални барања, се дефинираат функции на софтверскиот систем или функции на негови компоненти. Функција е опишана како множество од влезни податоци, однесувања и излезни податоци. Под функционалните ба ...

                                               

Хидродинамика

Гасовите исто така го исполнуваат целосно волуменот на садот,но само ако тој е затворен и не формираат слободна површина поради нивното дејство за експанзија.Друга разлика помеѓу течностите и гасовите е тоа што течностите многу малку го менуваат ...

                                               

Архимед

Архимед - старогрчки математичар,физичар и инженер. Иако малку се знае за неговиот живот, тој е еден од најпочитуваните водечки научници во класичната антика.Покрај откритијата од областа на математиката и геометријата, тој е познат и по дизајнир ...

                                               

Бернулиев принцип

Во динамика на флуидите, Бернулиевиот принцип вели дека зголемувањето на брзината на флуидот се случува истовремено со намалувањето на притисокот или намалувањето на потенцијалната енергија на флуидот. Принципот е наречен по Даниел Бернули кој го ...

                                               

Нењутнова течност

Нењутнови течности - течности кои се различни во било каков начин од Њутновите течности. Најчесто, на вискозност на нењутновите течности е зависна од стапката на смолкнување или историјата на стапката на смолкнување. Некои нењутнови течности со н ...

                                               

Адресни класи

5 класи на IP адреси: Класа А: 7-бити мрежа/24 бити хост - 0xx 0-126 Loopback локална IP адреса на машината) - 127 Класа B: 14-бити мрежа/16-бити хост - 10x 128-191 Класа C: 21-бити мрежа/8-бити хост - 110x 192-223 Класа D: мултикаст - 1110x 224- ...

                                               

Асиметрични енкрипциони клучеви

Овие алгоритми се асиметрични, бидејќи користат еден пар на клучеви, еден за енкрипција, а друг за декрипција. Овие алгоритми дозволуваат еден клуч да биде јавен, а друг приватен, и приватниот биде задржан само на една локација, и тоа во тајност. ...

                                               

Бит

Бит или шанон - единица мерка за информација. Второто име го добила според научникот Клод Шанон. Toj во 1948 година преку своето дело "Математичка теорија на комуникациите" ја поставил основата на науката којашто подоцна ќе го добие името "теориј ...

                                               

ГНУ

Оваа страница се однесува на софтверскиот проект ГНУ. За дивото животно видете гну. ГНУ е софтверски проект започнат во 1983 од страна на Ричард Сталман со цел да се напише комплетен оперативен систем кој би бил слободен во смисол на слободен соф ...

                                               

Друштвени медиуми

Друштвени медиуми - алатки и платформи кои луѓето ги користат на интернет за да споделуваат мислења, искуства, погледи и било какви други информации едни со други. Друштвените медиуми може да користат различни форми: текст, слики, аудио и видео з ...

                                               

Изјава (информатика)

Изјава или декларација - средство за укажуање на назнака, тип и други аспекти од елементите на јазикот како променливи и функции. Се користи за да му соопшти на компајлерот за постоењето на елементите и ова е многу важно во многу јазици кои бараа ...

                                               

Паркирање домен

Паркирање домен или паркирање ДНС е услуга што ја нуди веб-хост на клиенти со цел зачувување на некое име на домен за идна употреба. Веб-хостот го регистрира името на доменот и го "паркира" на опслужувач, каде што тоа чека да се активира. Со ова, ...

                                               

Уникс

Уникс - оперативен систем за компјутерски системи. Неговите основни особини се преносливост меѓу хардверски платформи, возможност да извршува истовремено повеќе процеси и способност истовремено да опслужува повеќе корисници. Unix е развиен во тек ...

                                               

Microsoft SharePoint Portal Server

Microsoft SharePoint Portal Server е скалабилен портал опслужувач што поврзува луѓе, тимови, и знаење преку бизнис процесите. Microsoft SharePoint овозможува флексибилно поставување и алатки за управување со што е олесната колаборацијата преку аг ...

                                               

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox e популарен прелистувач којшто спаѓа во категоријата на слободен софтвер, или софтвер со отворен код. Некои од можностите на Firefox се: прелистување со јазичиња, блокирање на несакани скокачки прозорци, активни обележувачи, интег ...

                                               

Opera

Opera е бесплатен прелистувач развиен од норвешката компанија Opera Software. Прелистувачот е мултиплатформски, односно можно е да се користи во повеќе оперативни системи. Првпат "Opera" се појави за Windows оперативниот систем во 1996 година, а ...

                                               

Subversion

Subversion е open source систем за контрола на верзии. Со него може да се управуваат податотеки и именици, како и промените што се прават над нив. На него може да се гледа како на "временска машина" со која може да се гледаат верзиите на документ ...

                                               

TrackBack

TrackBack е механизам за интеркомуникација меѓу блогови: ако еден блогер напише пост, во кој коментира, или се повикува на напис кој се наоѓа на друг блог, и двете блогерски платформи го поддржуваат TrackBack протоколот, блогерот кој го пишува по ...

                                               

Алгоритам на Томасуло

Алгоритам на Томасуло - хардверски алгоритам за компјутерска архитектура за динамичко распоредување на инструкции што овозможува нивно нередоследно извршување и овозможува поефикасно користење на повеќе единици за извршување. Алгоритмот е развиен ...

                                               

Белман-Фордов алгоритам

Белман-Фордовиот алгоритам е алгоритам кој ги пресметува најкратките патеки од едно изворно теме во насочен тежински граф. Името на овој алгоритам доаѓа од Ричард Белман и Лестер Форд, кои први го објавиле во научни трудови во 1958, односно 1956 ...

                                               

Примов Алгоритам

Во компјутерските науки, Примовиот алгоритам е алчен алгоритам што ја наоѓа минималната патека на дрво во еден граф. Ова значи дека ќе најде подмножество на рабови од кој се формира едно стебло, кое го вклучува секое теме каде што вкупната тежина ...

                                               

BFS

Во теоријата на графови, breadth-first search е стратегија за пребарување во граф кога пребарувањето е ограничено со две операции: посетување и испитување на јазол во граф; добивање пристап за посета на соседните јазли на моментално посетениот ја ...

                                               

База на податоци

База на податоци e збирка или колекција на податоци кои обични ги опишуваат активностите на една или повеќе сродни организации. Системите за управување со базите на податоци DBMSs се специјално дизајнирани апликации кои комуницираат со корисникот ...

                                               

Википодатоци

Википодатоци - проект за соработно уредување на база на податоци за Википедија. Проектот го започнала Викимедија Германија со намера да овозможи заеднички извор на извесни видови податоци како датуми на раѓање, класа на заверени податоци, што ќе ...

                                               

Нормализација на бази на податоци

Во дизајнот на релационите бази со податоци, нормализација на бази со податоци е процесот на организирање на податоците за да се намали оптоварувањето. Целта на нормализацијата на базите со податоци е да се прекинат врските со аномалии со цел да ...

                                               

Перцептрон

Перцептронот е еден од првите типови на вештачки невронски мрежи, измислен од Френк Роузенблат кој го опишал во 1962 во својата книга "Основи на невро-динамика". Перцептроните се наједноставни видови на еднонасочни мрежи, тие се нарекуваат и едно ...

                                               

Рекурентни невронски мрежи

Кај рекурентните мрежи среќаваме дводимезионален податочен тек. Хопфилдовата мрежа е комплетно поврзана мрежа од N јазли, каде сите јазли се истовремено и влезни и излезни. Целта е да се постигне асинхроно ажурирање на активационите вредности на ...

                                               

Допирен екран

Допирен екран, допирник или екран на допир - електронски приказен уред кој може да утврди присуство и местоположба на допир на својата површина. Под допир се подразбира контакт меѓу екранот и човечки прст или рака. Допирните екрани можат да регис ...