Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343
                                               

Еволуција на парите

Пари се насекаде околу нас во секојдневието. Замислете еден ден во вашиот живот како би поминал без пари, а при тоа да ги извршите сите секојдневни функции. Токму нивната преголема употреба и функција која тие ја вршат се резултат на нивната евол ...

                                               

Еластичност (економија)

Еластичноста претставува еден од основните концепти во микроекономијата, т.е. во теоријата на понудата и побарувачката. Еластичноста покажува како реагираат понудата и побарувачката на промените на факторите од кои зависат тие. Еден начин да се д ...

                                               

Инвестиции

Инвестиција претставува вложување производни фактори во очекување на некоја корист во иднина - на пример, инвестиција во трајно добро, во недвижен имот од услужната индустрија, во фабрики, во развој на производи и во истражување и развој.

                                               

Интермедијари

Од економски аспект интермедијарите се добра кои посредуваат во производството на еден производ. Односно добра коишто својата финалана валоризација на пазарот не ја доживуваат во првобитната форма. Односно, ако замислиме една економија која функц ...

                                               

Крива на индиферентност

Крива на индиферентност - крива линија која ги покажува сите комбинации на два производа кои на потрошувачот му даваат иста корист, т.е. исто задоволство. Бидејќи сите точки на оваа крива му обезбедуваат еднакво задоволство на потрошувачот, тој е ...

                                               

Маргинален производ

Маргинален производ го претставува дополнителниот производ што се добива со ангажирање еден дополнителен фактор на производството. Маргиналниот производ на еден фактор се добива така што порастот на производството ќе се подели со порастот на тој ...

                                               

Понуда

Понудата - количество на еден производ што продавачот сака да го продаде по различни цени при непроменети останати фактори. Односот меѓу количеството производи што сака да ги понуди продавачот по различни цени се нарекува функција на понудата или ...

                                               

Приноси во однос на обемот

Приносите во однос на обемот - концепт во микроекономијата кој покажува како се зголемува производството при зголемување на сите факторите на производството.

                                               

Рента (економија)

Во класичната економија, анализата на рентата се однесува на земјата како производен фактор. Притоа, класичните економисти поаѓаат од претпоставката дека земјата претставува затворена економија нема надворешна трговија и дека понудата на земјата ...

                                               

Супституција (економија)

Во економијата, супституција означува замена на едно производно или потрошно добро со друго. Притоа, добрата кои служат како замена едни за други се нарекуваат супститути. Поимот "супституција" може да се однесува на потрошните добра, т.е. на про ...

                                               

Теорија на однесувањето на потрошувачот

Теоријата на однесувањето на потрошувачот е дел од микроекономијата која го проучува однесувањето на потрошувачот при купувањето на производите и услугите на пазарот. Оваа теорија за првпат била предложена во 1871 година.

                                               

Ценовна дискриминација

Ценовна дискриминација претставува продажба на ист производ по различни цени за различни купувачи. Суштината на дискриминацијата се состои во поделба на купувачите во различни класи кои се одликуваат со различна еластичност на побарувачката, а то ...

                                               

Индустријализација

Индустријализацијата е период на социјални и економски промени што трансформираат една човечка група од аграрно општество во индустриско општество. Ова вклучува обемна реорганизација на економијата за целите на производството. Како што растат при ...

                                               

Најмалку развиени земји

Најмалку развиените земји - список на земји во развој кои, според Обединетите нации, покажуваат најниски индикатори за социоекономски развој, со најниска оценка за индексот на човечки развој од сите земји во светот. Концептот на НРЗ потекнува од ...

                                               

Службена развојна помош

Службена развојна помош - термин измислен од Комитетот за развојна помош на Организацијата за економска соработка и развој за мерење на помошта. ДАЦ првпат го употребил изразот во 1969 година. Тој е широко користен како индикатор за протокот на м ...

                                               

Авторитаризам

Авторитаризам е форма на општествена организација која се карактеризира со потчинување на авторитетот. Тој честопати се противи на индивидуализам и либерализмот. Во политиката, авторитарна власт е онаа во која политичката моќ е сконцентрирана во ...

                                               

Махатир Мохамад

Махатир бин Мохамад е малезиски политичар, кој беше четвртиот премиер на Малезија. Премиерската функција ја држел во свој раце цели 22 години во периодот помеѓу 1981-2003 година. Неговата политичка кариера траеше речиси 40 години. Се родил и изра ...

                                               

Демократски дефицит

Демократскиот дефицит се јавува кога наводно демократски организации или институции не успеваат да ги исполнат принципите на демократија во нивните практики или работењето, каде што станува широко дискутиран репрезентативниот и поврзаниот парламе ...

                                               

Парламентарен систем

Парламентарен систем или парламентарна демократија се одликува со зависноста на извршната власт од директна или индиректна поддршка од парламентот, изразена преку гласање за владата и гласање на доверба на владата. Поради тоа не постои јасна поде ...

                                               

Посредна демократија

Посредната демократија означува извршување на власта преку претставништво. Претставништвото се обликува преку избраните претставници, пратеници од страна на народот. Таквото претставништво врз основа на легитимно спроведените избори во името на н ...

                                               

Калифатско движење

Калифатско движење, познато и како индиско-муслиманско движење - панисламистичка политичка протестна кампања што ја започнале муслиманите од британска Индија предводени од Шаукат Али, Маулана Мухамед Али Аухар, Хаким Ајмал Кан, и Абул Калам Азад ...

                                               

Информбиро

Информбиро - една од кратенките за Комунистичкото информациско биро. Основано е на 27 септември 1947 година и претставува прв официјален форум на меѓународно ниво на комунистичките партии по распуштањето на Коминтерната во 1943 година. Тоа била о ...

                                               

Титоизам

Титоизам е комунистичка идеологија наречена според jугословенскиот водач, Јосип Броз Тито, употребувана да се опише специфичната политичка идеологија што се градела во СФР Југославија по расколот што настанал помеѓу Советскиот Сојуз и СФР Југосла ...

                                               

Ројализам

Ројализмот поддржува одреден монарх како шеф на државата за одредено кралство или за одредено династичко барање на власт. Тој е различен од монархизмот, кој се залага за монархиски систем на управување, но не мора да е за одреден монарх. Најчесто ...

                                               

Абдикација

Абдикација - чин на откажување и истапување од официјална служба, особено од врховна служба во државата. Во римското право поимот исто така се применува за откажување од член на семејството, на пример откажување наследство на синот. Терминот обич ...

                                               

Народна монархија

Народна монархија е систем на монархиско уредување каде титулата на монархот е во потесна врска со народот, а не со унитарната држава. Во некои земји тоа бил вообичаениот вид на уредување уште од Средниот век, а во некои Европски земји се јавила ...

                                               

Демократски социјализам

Демократскиот социјализам е социјалистичка теорија што се залага за воспоставување на социјалистичко општество, кое ќе се карактеризира со проширување и продлабочување на демократијата во однос на ситуацијата во капитализмот, за разлика од комуни ...

                                               

Социјализам

Социјализмот е идеологија чие централно залагање е замена на капиталистичкото општество со општество што ќе се карактеризира со намалување на општествените разлики, со замена на приватната сопственост над средствата за производство со државна и о ...

                                               

Бегалец

Бегалец или бежанец – личност која против своја волја е раселена од својот роден крај или живеалиштето. Дефиницијата за бегалец била проширена во 1938 година, кога во оваа категорија биле вклучени лицата со објективно втемелен страв од прогон зар ...

                                               

Генерација X

Генерација X е поим со кој се означуваат луѓето родени во периодот од средината на шеесеттите до доцните седумдесетти години од минатиот век - по крајот на големото зголемување на наталитетот, таканаречениот беби бум. Терминот генерација икс во с ...

                                               

Историја на светското население

Ова е список на податоци и проценки за бројот на населението во светот во изминатите и идните периоди, од разни извори. Проценките за населението пред 10.000 г. п.н.е. се изведени само од археолошки наоди. Човечкиот род последен пат дошол до рабо ...

                                               

Население

Население во биологијата се подразбира група на единки од ист вид, кои населуваат одреден простор и кои можат меѓусебно да се размножуваат и да даваат потомство. Во природата многу ретко можат да се најдат единки кои целиот свој живот го поминува ...

                                               

Попис

Попис на население или цензус претставува организирано прибирање на разни податоци за населението кое се спроведува во една држава. Со пописот на жителите, често се прави и попис на домаќинства, стопанства, и бегалци. Гранката на статистиката кој ...

                                               

Метрополитенска област

Метрополитенска област или Метро област, претставува голем населен центар, составена од голем град и неговата околина или повеќе градови со нивните околини. Метрополитенска област е релативно компактна целина која ја поврзуваат транспортни врски, ...

                                               

Современо ропство

Современото ропство, исто така познато како модерно ропство или нео-ропство, се однесува на институционално ропство што продолжува да се случува во денешното општество. Проценките за бројот на робови денес се движат од околу 21 милиони до 46 мили ...

                                               

Европска народна партија

Европската народна партија е европска политичка партија чии идеолошки гледишта се христијанско-демократски, конзервативни и либерално-конзервативни. Како транснационална организација, таа е составена од повеќе политички партии. Европската народна ...

                                               

Ликуд

Ликуд, официјално Ликуд - Национално либерално движење - централно-десничарска и десничарска политичка партија во Израел. Таа по идеологија е конзервативна и се придржува кон националниот и економски либерализам, а исто така е секуларна партија. ...

                                               

Ландтаг на Шлезвиг-Холштајн

Ландтаг на Шлезвиг-Холштајн - покраински парламент на сојузната покраина Шлезвиг-Холштајн, Германија. Заседава во покраинскиот главен град Кил и моментално се состои од 69 членови од шест политички партии. Негови главни надлежности се во образова ...

                                               

Собрание на Мекленбург-Западна Померанија

Собрание на Мекленбург-Западна Померанија - покраински парламент на германската сојузна покраина Мекленбург-Западна Померанија. Се наоѓа во Шверин и моментално брои 71 член од пет партии. Моменталното мнозинство е претставено преку голема коалици ...

                                               

Список на политички партии во Македонија

Во Република Македонија постојат голем број на политички партии кои учествуваат во политичкиот живот на државно и локално ниво. Со воведувањето на повеќепартискиот систем во СР Македонија во 1990, престанува политичкиот монопол на Сојузот на кому ...

                                               

Вонон I

Вонон I владеел со Партијската империја од околу 8 до 12 година од н.е. Тој беше најстариот син на Фраат IV Партски и беше испратен во Рим како заложник во 20-тите години п.н.е. како гаранција за договорот на неговиот татко склучен со Август.

                                               

Томирис

Томирис, исто така позната и како Томрис, Томирид или кралицата Томири - масагетска владетелка која царувала над Масагетите, ирански народ од скитската пастирско-номадска конфедерација на Средна Азија источно од Каспиското Езеро, во делови од ден ...

                                               

Судска власт

Во Република Македонија според Законот за судови од 1995, постојат 27 судови на прва инстанца, четири апелациони судови и Врховен Суд на Република Македонија. Покрај тоа, има и Уставен суд чии судии се избираат од страна на Собранието. Судовите с ...

                                               

Уставен референдум во Турција (2017)

Уставен референдум во Турција - референдум кој се одржал на 16 април 2017 година во Турција за тоа дали да се одобрат 18-те предложени амандмани на Уставот на Турција, кои биле предложени од владејачката Партија на Правдата и развојот и Партијата ...

                                               

Прва Унгарска Република

Првата Унгарска Република или со нејзиното современо име Унгарска Народна Република била народна република што постоела од крајот на 1918 до средината на 1919 година. Таа била основана по распаѓањето на Австроунгарската Империја по Првата светска ...

                                               

Унгарска Република (1919-20)

Унгарска Република - краткотрајна република која постоела помеѓу август 1919 и февруари 1920 година во централниот и западниот дел на поранешното Кралство Унгарија. Државата била основана по Унгарските револуции од 1918-1919 година од страна на к ...

                                               

Иранска револуција

Иранска револуција, локално позната како Исламска револуција - низа настани што кулминирале со соборување на династијата Пахлави под власта на шахот Мухамед Реза Пахлави и промена на неговата влада во исламска република под водство на големиот ај ...

                                               

Едвард Лимонов

Едвард Венијаминович Лимонов - руски писател и политички десидент, основач и водач на Национал-болшевичката партија на Русија.

                                               

Банка на Латвија

Банката на Латвија е централна банка на Латвија. Таа е членка на Европскиот систем на централни банки, надлежна за монетарната политика и банкарскиот систем на Летонија.

                                               

Детерминанти на побарувачката на пари

Голем е бројот на детерминантите што ја определуваат големината на побарувачката на пари. За нивно појасно согледување во теоријата се класираат две големи групи. Детерминанти што ја определуваат побарувачката на потребното количество пари или по ...