Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341
                                               

Љубов

Љубов е појава во меѓусебните односи меѓу луѓето, кој не е целосно определуван и кој се опишува со здружување и меѓусебно помагање на две или повеќе лица. Најчесто се вели дека "љубовта не може да се определува", но некои особини кај појавите кои ...

                                               

Мисла

Мисла или мислење е ментален процес што им дозволува на суштествата да создадат свој модел за светот, и така што се справат со него ефективно во согласнот со нивните цели, планови, средства и желби. Концепти блиски до мисла се свест, идеја и имаг ...

                                               

Образовна психологија

Образовна психологија - гранка на психологијата која се занимава со научно истражување за човековото учење. Проучувањето на процесите на учење, од перспективи на сознанието и од однесувањето, им овозможува на истражувачите да ги разберат поединеч ...

                                               

Одбранбени механизми

Кај фројдовата психоаналитичка теорија, одбранбените механизми се психолошки стратегии кои ги користат поединци, групи, па дури и нации за справување со реалноста и задржување на сликата и поимот за себеси. Здрави личности вообичаено користат раз ...

                                               

Паника

Паника – ненадеен и јак страв на единка или цела група, кој најчесто се јавува кога животот на единката или групата е доведен во прашање. Паника често се јавува и кај лица кои боледуваат од анксиозност.

                                               

Паничен напад

Паничен напад е ненадејната загуба на контрола над емоциите и чувство за заситена анксиозност, придружено од некои психосоматски и когнитивни симптоми. Може да се должи на психолошки причини, како и на биолошки. Може да трае од неколку минути до ...

                                               

Помнење и заборавање

Траењето на промените создадени по пат на учење го претставува процесот на помнење. Губитокот на промените создадени при учење познат е како заборавање. Помнењето и заборавањето се во обратно-пропорционален однос. Колку ќе биде запомнето, а колку ...

                                               

Пореметување на родовиот идентитет

Пореметување на родовиот идентитет – категорија која сѐ уште постои во официјалниот список на психолошки пореметувања – таканаречената DSM-IV дијагноза. Оваа дијагноза е доделена на трансродните и други разнородни личности. Дијагнозата се почесто ...

                                               

Применета психологија

Применета психологија - употреба на психолошки методи и наоди од научната психологија за решавање на практични проблеми на однесување и искуство на луѓето животните. Менталното здравје, организациската психологија, бизнис менаџментот, образование ...

                                               

Проективен тест

Во психологијата, проективен тест е тест на личноста дезајнирана да дозволи една личност да одговори на двосмислени стимули, веројатно откривајќи скриени емоции и внатрешни конфликти. Ова понекогаш е во контраст со т.н. "објективен тест", во кој ...

                                               

Промискуитет

Практикувањето на повеќе различни избори без многу размислување се означува како промискуитетност. Најчестата употреба на терминот е поврзана со сексуалносто однесување, каде што се однесува на личност која не го ограничува својот сексуален живот ...

                                               

Проникливост

Проникливост - способност или дејство на предвидување што ќе се случи или што е потребно во иднина. Истражувањата покажуваат дека голем дел од секојдневните мисли на луѓето е насочена кон потенцијалните идни настани. Поради ова и нејзината улога ...

                                               

Психоанализа

Психоанализата е метод на психичко истражување кое има за цел да го долови значењето на потсвеста како влијателна компонента на човекотово однесување. Основите на психоанализата ги поставил Сигмунд Фројд. Првиот конгрес на психоанализата е одржан ...

                                               

Психологија на личноста

Психологија на личноста е дел од психологијата што ги проучува личноста и личните посебности. Психологијата на личноста го проучува човековото однесување набљудувано во целост. Таа се занимава со три главни прашања: структура, динамика и развој н ...

                                               

Психологија на мирот

Психологија на мирот е огранок на психологија и мировните истражувања кои се занимаваат со психолошките аспекти на мирот, конфликтот, насилството и војната. Мировната психологија може да се карактеризира со четри меѓусебно поврзани столбови истра ...

                                               

Психотрауматологија

Психотрауматологија е научноистражувачка дисиплина за психолошка траума. Поточно, оваа дисциплина е вклучена во лекување, спречување и истражување на трауматски ситуации и реакции на луѓето кон нив. Особено се фокусира на третманот на посттрауматски.

                                               

Расположение (психологија)

Расположението е емоционална состојба. Расположенијата се разликуваат од емоциите во тоа што тие се помалку специфични, помалку интензивни и со помала веројатност да бидат предизвикани од одреден стимул или настан. Расположенијата, генерално, има ...

                                               

Самообвинување

Самообвинување е когнитивен процес во кој поединецот ги препишува стресните настани за себе. Насоката на која што поединецот ја препишува вината често има импликации во емоционалноста и однесувањето во стресната ситуација. Самообвинувањето е чест ...

                                               

Социјална психологија

Социјалната психологија претставува интердисциплинарна наука помеѓу психологијата и социологијата која систематски ја проучува природата и причините на човековото социјално однесување. Главен интерес на социјалната психологија е човековото соција ...

                                               

Среќа

Среќата е чувство кое го поседува секој човек, но понекогаш поединецот не е свесен за среќата која ја има. Среќата може да биде различна. Се смета дека работите кои го прават човекот среќен се мали и безначајни, а работите кои го растажуваат се г ...

                                               

Страв

Страв - чувство предизвикано од согледана опасност или закана која предизивкува објавување на промени во метаболизмот и во одредени органски функции и на крај промена во однесувањето, како што се: бегство, криење или замрзнување од перцепираните ...

                                               

Табу

Табу во племенските заедници и примитивните религии апсолутна недопирливост и забрана за употреба на свети работи или контакти со нив. Во случај на повреда, следи некаква казна не само за сторителот, туку и за заедницата. Во некои заедници табу м ...

                                               

Теоретска психологија

Теоретска психологија - се занимава со теоретски и филозофски аспекти на психологијата и претставува интердисциплирана област со широк опсег на истражувања кои се фокусираат на комбинирање и инкорпорирање на веќе постоечките и развивање на теории ...

                                               

Технофобија

Технофобија е страв или одбивност кон модерната технологија. Во определени случаи се користи во смисла на ирационален страв, а во други нејзините застапници тврдат дека стравот се заснова на оправдани причини. Нејзина спротивност е технофилија – ...

                                               

Тинитус

Tinnitus е звук кој се јавува во внатрешното уво, а воедно е и моментална психичка состојба на чувство на присуство на звук во ушите и главата без да постои реален звук во околината. Звукот се претставува различно и тоа како еден гласовит звук, в ...

                                               

Умствена отвореност

Умствена отвореност е рецептивност кон нови идеи. Отвореноста се однесува на начинот на кој луѓето пристапуваат кон гледиштата и знаењата на другите. Со зборовите на Дин Тјосволд,го инкорпорира верувањето дека другите треба да бидат слободни да г ...

                                               

Учење

Учење е психичкиот процес при кој настанува релативно трајна промена во однесувањето на единката под влијание на нејзината активност или стекнато искуство.

                                               

Форензичка психологија

Форензичка психологија - пресек помеѓу психологијата и правниот систем. Тоа подразбира разбирање на фундаменталните правни принципи, осебено во однос на сведочењето на стручните сведоци и конкретната област за засегатни содржини, како и релевантн ...

                                               

Хипноза

Хипнозата е ментална состојба или видови на однесувања најчесто поттикната со постапка позната како хипнотичка индукција, која обично се состои од серија на претходни инструкции и сугестии. Хипнотичките сугестии може да ги зададе хипнотизер во пр ...

                                               

Софизам

Софизам првично бил термин за техниките учени од многу почитуваната група на учители на филозофија и реторика во античка Грција. Софистите биле идеолози на робовладетелската демократија во 5 век п.н.е. Тие се јавиле да ја задоволат потребата на о ...

                                               

Економска мобилност

Економската мобилност е способноста на едно лице или семејство да го подобри својот економски статус, кој е во тесна врска со приходот и општествениот статус, во рамките на неговиот или нејзиниот живот или во рамките на повеќе генерации. Честопат ...

                                               

Антиглобализам

Антиглобализам или Антиглобалистичко движење - термин кој најчесто се користи за да се опишат и генерализираат социјалните групи кои протестираат против глобалните трговски договори, за негативните ефекти на слободна трговија во сиромашниот свет, ...

                                               

Гето

Гето - дел од градот кој создава одредена етничка, расна, социјална или класна група, која е издвоена преку разните облици на друштвениот, економскиот или правниот притисок.

                                               

Општествена теорија

Социјални теории се рамки на емпириски докази користени за учење и толкување на општествени појави. Како алатка користена од страна на научници од општествените науки, социјалните теории се однесуваат на историски дебати за најточни и веродостојн ...

                                               

Социјализација

Социјализацијата претставува процес во рамките на кој поединците го учат начинот на живот во општеството или групата и така се оспособуваат за живот во неа. Тоа претставува процес на учење кој се остварува преку взаемна интеракција помеѓу членови ...

                                               

Социологија во Русија

Социологија во Русија започна да се развива од почетокот на дваесеттиот век, и покрај официјалната забрана за социологија во Советскиот сојуз од 1929 до 1956 година и неодамнешна доминација марксизам. И покрај силните поделби од распадот на Совет ...

                                               

Социологија на здравјето и болеста

Социологијата на здравјето и болеста е меѓу релативно помладите социолошки дисциплини и таа сè уште докрај не го има утврдено своето предметно-истражувачко подрачје. Познатиот американски социолог на медицината Елиот Фрајдсон Eliot Freidson, зани ...

                                               

Спирална динамика

Спирална динамика е теорија за човечкиот развој претставена во книгата Спирална динамика од Дон Бек и Крис Кауан во 1996 г. Книгата се заснова на теоријата на професорот по психологија Клер В. Грејвс. Спиралната динамика тврди дека човечката прир ...

                                               

Функционалистичка социологија

Функционалистичката социологија се појавила во триесеттите години на дваесеттиот век.Нејзини најзначајни претставници се Талкот Парсонс и Роберт Мертон. Основна карактеристика на функционалистичката социологија се состои од тоа што секоја општест ...

                                               

Хиерархија

Хиерархија е степенасто уредување на елементи во рангиран поредок, каде секој ранг, од најмал па до најголем, е подреден со оние над.

                                               

Филозофија

Филозофија - хуманистичка дисциплина чија цел е стекнување на знаење или мудрост за општи начела како стварноста, знаењето, значењето, вредноста, постоењето и вистината. Не постои договор за употреба на правилниот пристап за ова занимање, а оттам ...

                                               

Античка филозофија

Античката филозофија ја сочинуваат филозофиите на стариот век. Меѓу познатите се старогрчката, кинеската и староримската филозофија. Оваа филозофија се јавува на преминот меѓу 7-от и 6-от век п.н.е. и постои сè до распадот на римската империја во ...

                                               

Етика

Етика - филозофска дисциплина која се занимава со проучување на моралот. Старогрчкиот филозоф Аристотел во своето дело Никомахова етика прв укажува на потребата на засебен филозофски ангажман врз моралот. Зборот "етика" Аристотел го изведува од с ...

                                               

Западна филозофија

Западната филозофија е целокупноста на филозофската мисла и дело на западниот свет. Поимот е географски и историски определен. Она што го нарекуваме западна филозофска мисла најчесто се однесува на филозофијата во хеленскиот период, врз која се т ...

                                               

Значење

Значење се изучува во филозофијата и семантиката. Прашања за тоа како зборови и различни означувачи значат нешто и што тоа значи да се каже дека фраза или друг симбол има некакво значење се пивотални за разбирање на јазикот и човечкото искуство. ...

                                               

Интуиција (философија)

Интуиција претставува чин со кој умот ја воочува складноста или нескладноста на две идеи. Кога се користи само интуиција, вистинитоста на еден исказ се гледа веднаш, во истиот момент. Ова подразбира дека тука не се мешаат никакви други идеи и не ...

                                               

Мудрост

Под мудрост се подразбираат способноста и желбата да се донесуваат избори што можат да добијат потврда по долгорочно испитување од многу луѓе. Во оваа смисла, да се оцени еден избор како "мудар" значи дека дејството или не-дејството било стратешк ...

                                               

Претсократовци

Претсократовци - збирен назив за филозофите што делувале пред Сократ или негови современици, но изложувајќи сфаќања формирани пред тоа. Изразот води потекло од делото Die Fragmente der Vorsokratiker од Херман Дилс. Понекогаш е тешко да се одреди ...

                                               

Василиј Розанов

Василиј Василиевич Розанов бил руски писател, филозоф, литературен критичар и новинар. Тој бил еден од најконтроверзните интелектуалци на предреволуционерната Русија. Неговите ставови биле опишани со терминот религија на преобрабата, бидејќи се о ...

                                               

Секуларен хуманизам

Секуларниот хуманизам е филозофија која се залага за разум, етика, еднаквост, и експлицитно го отфрла натприродното и религиозните догми како основа на моралот и донесување на одлуки. Секуларниот Хуманизам е став кон животот кој се фокусира на на ...