Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 340
                                               

Забрана за идентификација на повик

Забрана за идентификација на повик – дополнителна телекомуникациска услуга која им се нуди на повикувачките корисници за да се оневозможи презентирањето на неговиот број на повиканиот корисник.

                                               

Идентификација на повик

Идентификација на повик – дополнителна телекомуникациска услуга која им се нуди на повиканите корисници која на повиканиот корисник му го презентира бројот на повикувачкиот корисник.

                                               

Импулсно бирање

Импулсно бирање – сигнална технологија во телекомуникациите при која струјата во локалната јамка се прекинува согласно дефиниран коден систем за секој пренесен сигнал, вообичаено цифра. Заради ова, овој метод често се нарекува бирање со прекин на ...

                                               

Импулсно-амплитудна модулација

Импулсно-амплитудната модулација е облик на модулација на сигнали каде информациската порака е кодирана во амплитудата на серија од сигнални импулси. Тоа е шема на аналогна импулсна модулација во која амплитудите на поворката од импулси на носите ...

                                               

Историја на телекомуникациите

Историјата на телекомуникациите т.е. преносот на сигнали преку поголемо растојание сè со цел за да се создаде комуникација започнала пред илјадници години со употребата на димните сигнали и тапани во Африка, Америка и во некои делови од Азија. Во ...

                                               

Јавна комутирана телефонска мрежа

Јавна комутирана телефонска мрежа - збир од светските телефонски мрежи со комутација на кола кои ги водат национални, регионални или локални оператори и кои обезбедуваат инфраструктура и услуги за јавните телекомуникациски услуги. ЈКТМ се состои ...

                                               

Коаксијален кабел

Коаксијален кабел е кабел што се состои од заштитна надворешна обвивка направена од изолатор под кој е поставена метална мрежа обвиена околу изолирани проводни жици. Сите овие делови се наоѓаат на истата заедничка оска од каде и потекнува името н ...

                                               

Комуникациски уреди

Мрежната картичка е уред кој го поврзува компјутерот со локалната мрежа. Улогата на мрежната картичка е да претвора дигиталните сигнали од комјутерот во сигнал погоден за пренос преку мрежата и обратно. Тоа е електронска картичка која се вградува ...

                                               

Модем

Модемот е уред кој изворните сигнали ги трансформира така да овозможува погоден начин на пренос на далечина и на далечниот крај врши обратен процес со кој трансформираниот сигнал го враќа во изворниот облик. Во широка употреба влегува со поврзува ...

                                               

Модулација

Модулацијата е процес во кој информацискиот сигнал менува друг сигнал со повисока фреквенција, таканаречен носител, за да се овозможи пренос на информацијата. Носителот или носечката фреквенција обично е синусоидален бран генериран во осцилатор. ...

                                               

Модулација со фазно поместување

Mодулација е трансформирањe на електричниот сигнал кој во себе содржи корисни информации во облик соодветен за преносот т.е. транспонирање на висока фреквенција се нарекува модулација. Постојат аналогни и дигитални модулациски техники. Дигиталнит ...

                                               

Мултиплексирање со брановодолжинска распределба

Мултиплексирање со брановодолжинска распределба) – технологија во оптичките комуникации која врши мултиплексирање на сигналите на оптичките носители на едно оптичко влакно користејќи различни бранови должини на ласерската светлина. Оваа техника о ...

                                               

Мултиплексирање со временска поделба

Mултиплексирање со временска поделба е еден вид на дигитално или аналогно мултиплексирање во кои две или повеќе сигнали или проток на битови се пренесуваат очигледно истовремено како подканал во еден канал за комуникација, но физички се врти окол ...

                                               

Оптички кабел

Оптички кабел – кабел сличен на електричните кабли кој содржи едно или повеќе оптички влакна и служи за пренос на светлина. Вообичаено оптичките влакна се обвиени со слоеви пластични обвивки и се поставуваат во заштитни црева согласно средината к ...

                                               

Оптичко влакно

Оптичко влакно - светлоспроводлив материјал кој се употребува за пренос на податоци со големи брзини. Тоа е тенко, свитливо, проѕирно влакно кое се однесува како брановод или "светлосна цевка" за да пренесе светлина помеѓу двата краја на влакното ...

                                               

Отфрлање анонимни повици

Отфрлање анонимни повици – дополнителна телекомуникациска услуга која телефонската компанија им ја нуди на своите корисници автоматско отфрлање на повикот кога не е обезбеден идентитетот на повикувачкиот број.

                                               

Повик на чекање

Повик на чекање – дополнителна телекомуникациска услуга која телефонската компанија им ја нуди на своите корисници за да им овозможи да прифатат втор повик кога веќе имаат повик во тек.

                                               

Пренасочување на повик

Пренасочување на повик – дополнителна телекомуникациска услуга која овозможува пренасочување на дојдовен повик на друго одредиште, кое може да биде мобилен телефон, говорно сандаче или друг телефонски број каде повиканиот корисник е достапен.

                                               

Пренос (телекомуникации)

Пренос или трансмисија во телекомуникациите – процес на испраќање и распростирање на аналогни и дигитални информациски сигнали преку физички медиум од точка до точка или од точка до повеќе точки. Медиумот може да биде жичен, оптички или безжичен. ...

                                               

Пупинов калем

Пупинов калем или Пупинова намотка – електрична намотка која во 1900 година ја конструирал Михајло Пупин за да го реши проблемот на губење на јакоста на сигналот кај телеграфскиот и телефонскиот пренос на големи далечини. Денес за таа цел се кори ...

                                               

Радиопредавател

Радиопредавателот е електронски уред кој генерира електрични осцилации со висока фреквенција, ги засилува и модулира со корисниот сигнал на информација и преку антена зрачи во слободниот простор. Мал дел од таа емитувана енергија се прима во ради ...

                                               

Решеткава мрежа

Решеткастата мрежна е тип на мрежна топологија каде што секој јазол мора не само да ги снима и да ги дистрибуира своите податоци што исто така мора да служи и за пренасочување на дрги јазли при што мора да соработува за да ги шири податоцоте во м ...

                                               

Сателитски телефон

Сателитски телефон е мобилен телефон кој прима и испраќа сигнал од и до сателитот Постојат три вида сателит за мобилни -Леостационарни кои се навоѓаат во ниската орбита 600 до 1500 километри -Меостационарни -Геостационарни кои се навоѓаат на голе ...

                                               

Фазна модулација

Фазна модулација – вид модулација која ги спрема комуникациските сигнали за пренос. Таа ги кодира сигналите како промени во моменталната фаза на носечкиот бран. Фазната модулација е една од двата главни облици на агловата модулација, заедно со фр ...

                                               

Фреквенциска модулација

Фреквенциска модулација) – вид на аголна модулација при која носечката фреквенција се менува пропорционално на сигналот на корисната информација. Амплитудата на носечката фреквенција е константна. Со амплитудната и фазната модулација, претставува ...

                                               

Ширина на фреквенциски опсег

Ширина на фреквенцискиот појас, скратено фреквенциски опсег или честотен опсег – ширина на фреквенцискиот интервал на комуникацискиот канал кој се користи за комуникација меѓу предавателната и приемната страна. Фреквенцискиот опсег може да се иск ...

                                               

OSI-модел

OSI-модел или референтен модел за отворено поврзување на системи - најкористен апстрактен опис за архитектура на мрежи. Со него се опишува комуникацијата помеѓу хардверот, програмите, софтверот и протоколите при мрежната комуникација. OSI-моделот ...

                                               

Гебелејнски мумии

Гебелејнските прединастични мумии се шест природно мумифицирани тела, кои датираат од околу 3400 година п.н.е. од доцниот прединастички период на Древен Египет. Тие биле првите целосни прединастички тела што биле откриени. Добро сочуваните тела б ...

                                               

Етнографија

Етнографија - изучувањето или опис на однесувањето на еден народ, специфична култура или група. Често се вели: доколку сакате да сфатите што е тоа антропологија, тогаш гледајте што прават антрополозите. Пред сè, антрополозите се занимаваат со етн ...

                                               

Институт за етнологија и антропологија

Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје е наследник на одделението за етнологија основано 1946 година од страна на професорот Бранислав Русиќ во рамките на тогашниот Филозофски факултет во Скопје. Од ...

                                               

Лузија (фосил)

Лузија – име на скелет на палеоиндијанска жена од доцниот палеолит кој бил пронајден во пештера во Бразил. Некои археолози сметаат дека младата жена можеби е дел од првиот бран имигранти во Јужна Америка. 11.500-годишниот скелет со кодно име Лузи ...

                                               

Маѓесништво

Маѓесништво, во разни историски, антрополошки, религиски и митолошки контексти е употреба на натприродни или магични моќи. Волшепството ја одразува употребата на такви моќи со цел да се нанесе штета или да се повредат луѓето во некоја заедница ил ...

                                               

Неандерталец

Неандерталец е изумрен вид праисториски човек кој живеел во раниот и средниот палеолит за кое време се протегал во Европа и западниот дел на Азија. Неандерталецот изумрел пред 24 000 години кога бил заменет како доминантна група од страна на чове ...

                                               

Применета антропологија

Применетата антропологија се однесува на применување на методите и теориите од антропологијата во анализата и решавањето на практичните проблеми. Антропологијата традиционално вклучува четири под-дисциплини – биолошка, културна, лингвистичка и ар ...

                                               

Урбана антропологија

Урбаната антропологија, подгрупа на антропологијата,е релативно ново поле кое е во развој. Традиционалната антропологија се подели на 4 главни полиња: Социо-културна антропологија, археологија, лингвистика и физичка антропологија. Но, со порастот ...

                                               

Филозофска антропологија

Филозофска антропологија е проучување на човечкото суштество од филозофска гледна точка. Тоа е филозофска гранка која има за цел проучување на човекот како проект на самото негово постоење. Тоа е сложен термин што вклучува проучување на човечкото ...

                                               

Корпоративна општествена одговорност

Корпоративна општествена одговорност е форма на корпоративно саморегулирање интегриранo во бизнис модел. CSR управувачките функции се вграден, само-регулирачки механизам со кој бизнисите ja следат активно нивната усогласеност со духот на законот, ...

                                               

Етнологија

Етнологија - наука што ги проучува настанокот и развитокот на народите и нивната вкупна материјална и духовна култура. Зборот етнологија за првпат се спомнува во 1787 година, а зборот етнографија потекнува од 1810 година. Овие два изрази имале пр ...

                                               

Психологија

Психологија е збир на академски, клинички и производствени дисциплини, коишто се занимаваат со објаснување и предвидување на човечките и животинските дејства, расположенија, мисли, чувства, мотивации, односи, можности и патологии. Животинската пс ...

                                               

Агитација

Агитација, позната и како психомоторна агитација, немир или возбуда е состојба на хроничен немир и зголемена психомоторна активност, обично набљудувана како израз на емоционален притисок и карактеризирана со безнаменски, непродуктивни и повторува ...

                                               

Бине-Симонова скала и ментална заостанатост

Бине-Симоновата скала настанала со непосредната потреба да се најде објективен метод за разликување на нормалните и ментално заостанатите деца. А самата скала, во текот на седумдсетгодишното постоење подоцна се докажала како најпрецизно средство ...

                                               

Данинг-Кругеров ефект

Данинг-Кругеров ефект - когнитивна предрасуда каде што лицата со помала вештина страдаат од илузиорна надмоќност, погрешно проценувајќи ја сопствената способност како многу поголема отколку што таа навистина е. Данинг и Кругер ја припишуваат оваа ...

                                               

Депресија (расположение)

Депресија - состојба на нерасположение и аверзија кон активност која може да влијае врз мислите, однесувањето, чувствата и чувство на благосостојба на една личност. Депресивните луѓе можат да се чувствуваат тажни, вознемирени, празни, безнадежни, ...

                                               

Европска федерација на здруженија на студенти по психологија (EFPSA)

Европската федерација на здруженија на студенти по психологија - непрофитабилна, невладина студентска организација која е составена од здруженија на студенти по психологија од Европа. EFPSA моментално е составена од 33 здруженија-членки и две здр ...

                                               

Екстаза (емоција)

Екстаза е субјективно доживување со целосно вклучување на субјектот со некој објект од неговата свест. Екстазата е пример за изменета состојба за свест и се карактеризира со намалена свесност за други објекти или целосен недостаток на свест за ок ...

                                               

Емоција

Емоциите се психички процеси што го изразуваат човековиот однос кон предметите, настаните и другите луѓе, но и неговиот однос кон самиот себе и кон сопствените постапки и доживувања. Емоциите ја определуваат и насочуваат човековата активност. Пос ...

                                               

Здравствена психологија

Здравствената психологија претставува збир на образовни, научни и професионални придонеси од психологијата во функција на промоција и зачувување на здравјето, превенција и третман на болестите, идентификување на етиолошките и дијагностичките коре ...

                                               

Интелектуален развој

Иако Бине го направил првиот развоен тест за интелигенција, тој речиси воопшто не се занимавал со проучување на развојот на интелигенцијата. Меѓутоа, неговата скала сепак е заснована на некои претпоставки за тој развој, како што се оние за почето ...

                                               

Криза на идентитет (психологија)

Криза на идентитет - неуспех да се постигне идентитет на егото во адолесценцијата. Терминот беше создаден од психологот Ерик Ериксон. Фазата на психосоцијалниот развој во која се појавува криза на идентитет се нарекува кохезија на идентитетот нас ...

                                               

Личност

Личност е човечко суштество кое има одредени капацитети или својства кои ја дефинирааат личноста,која е одредена на различни начини од различни автори во различни дисциплини и од различни култури во различни времиња и места.