Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Македонски денар

Денар - официјална валута во Македонија. Народната Банка на Република Македонија има ексклузивно право на печатење и издавање на монети и банкноти во Република Македонија. Денар бил воведен на 26 април 1992 година. Денес, во Република Македонија ...

                                               

Македонски Интербанкарски Платен Систем

Македонски Интербанкарски Платен Систем е систем на Народна банка на Република Македонија преку кој се вршат сите меѓубанкарски плаќања. Работи по т.н. RTGS принцип, што значи дека плаќањата се извршуваат во реално време, т.е. веднаш. Ова е прв с ...

                                               

Микроекономскиот развиток на Македонија

Развитокот на Микроекономијата во Република Македонија своите корени ги темели со воспоставувањето на ФНРЈ. Во овој период засновано на теоријата на оптимална алокација на ресурсите како земја членка на Југословенската Федерација, Народна Републи ...

                                               

Министерство за економија на Македонија

Министерството за економија при Влада на Македонија ги следи состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика, како и економските, структурните и техничко-технолошките состојби и предлага мерки за ...

                                               

Пазар на недвижности во Македонија

Пазарот на недвижности во Македонија претставува организирано сретнување на понудата и побарувачката на недвижен имот на територијата на Република Северна Македонија.

                                               

Пазар на труд

Според податоците на Државниот завод за статистика, во последниот квартал на 2014 година, активното население во Македонија изнесувало 961.416 лица, од кои вработени биле 696.046, а невработени 265.370. Стапката на активност изнесувала 57.4%, ста ...

                                               

Политика на девизниот курс на Македонија

Политика на девизниот курс на Македонија претставува збир на мерки и инструменти за формирање и одржување на вредноста на денарот во однос на странските валути.

                                               

Санација на банкарскиот систем на Македонија

Санација на банкарскиот систем на Македонија претставувал процес со кој од билансите на македонските банки биле избришани некои обврски наследени од времето на СФРЈ. Процесот на санација опфаќал три групи активности: отстранување од билансите на ...

                                               

Текстилна индустрија

Текстилната индустрија - гранка на индустријата која првенствено се занимава со преработка на влакнести суровини и изработка на предиво, ткаенини, плетени производи и друго, и добивање на нивни производи. Суровината може да биде природна или синт ...

                                               

Фискална децентрализација во Македонија

Фискалната децентрализација во Македонија - процес на пренесување на надлежностите за наплата на јавните приходи и финансирање на јавните расходи од централната власт на единиците на локалната самоуправа.

                                               

Фонд за осигурување на депозити

Фонд за осигурување на депозити АД Скопје претставува специјализирана финансиска институција која ги обештетува депозитите на штедачите во банките и штедилниците кои престанале со работа. На тој начин, Фондот се јавува како институционален механи ...

                                               

ХЕЦ "Вруток"

Хидроелектрична централа "Вруток" - дел од хидро-електросистемот ХЕЦ Маврово, со вкупен капацитет од 150 MW. Во 2014 година била извршена модернизација на сите четири агрегати и на придружната опрема, со што моќноста на електроцентралата била зго ...

                                               

ХЕЦ Шпилје

ХЕЦ "Шпилје" располага со три агрегати, со инсталирана моќност од 84 мегавати, со што, во просек, испорачува над 290 милиони киловат-часови електрична енергија годишно. Во 2013 година, ХЕЦ "Шпилје" остварила производство од 241 милион киловат-час ...

                                               

Математичка економија

Математичка економија - примената на математичките методи во економските теории и во анализата на проблемите презентирани во економијата. Овозможува формулирање и деривација на клучните врски во теоријата со неколку карактеристики како јасност, с ...

                                               

Изоеластична функција

Изоеластична функција - функција во математичката економија којашто се одликува со константна еластичност. Еластичноста го претставува односот на процентуалната промена на зависната променлива во однос на процентуалната промена на независната про ...

                                               

Европски монетарен систем

Земјата што ја фиксира својата валута и одржува мобилност на капиталот, се откажува од ефективна контрола над монетарната полтика. Секој обид да се зголеми квантумот пари, ја намалува каматната стапка и забрзано води кон одливи на краткорочни фин ...

                                               

Економски и монетарен сојуз на Европската Унија

Економски и монетарен сојуз на Европската Унија претставува општ израз кој ја опфаќа групата на политики насочени кон конвергентност на економиите на сите членки на Европската Унија.

                                               

Список на мултилатерални договори за слободна трговија

Ова е список на мултилатерални договори за слободна трговија, меѓу неколку земји сите се третираат подеднакво. За договори помеѓу две земји, помеѓу блокот и земјата, или помеѓу два блока, видете список на билатерални договори за слободна трговија ...

                                               

Трговија

Трговијата се заснова на размена на добра и/или услуги. Размените можат да се одвиваат меѓу две странки или меѓу повеќе од две странки. Во својата оригинална форма, трговијата подразбирала трампа т.е. размена на добра и услуги со еднаква признаен ...

                                               

Царинска и монетарна унија

Царинската и монетарната унија е еден вид трговски блок кој е составен од царинска унија и валутна унија. Земјите-учеснички имаат заедничка политика за надворешна трговија и делат единствена валута. Царинската и монетарната унија се воспоставува ...

                                               

Царински сојуз

Царински сојуз - вид трговски блок составен од зоната за слободна трговија со заедничка надворешна тарифа. Земјите-учеснички воспоставиле заедничка политика за надворешна трговија, но во некои случаи користат различни квоти за увоз. Заедничката п ...

                                               

Меѓународен бизнис

Меѓународниот бизнис е поим кој се користи за заеднички да се опишат сите трговски зделки кои се одвиваат меѓу два или повеќе региони, земји и народи надвор од нивните политички граници. Вообичаено, приватните фирми се занимаваат со зделки од кои ...

                                               

Економска методологија

Економската методологија ги изучива методите, особено научните методи, поврзани со економијата, вклучувајќи ги и економските принципи на размислување.

                                               

Опитна економија

Опитна економија - примената на опитни методи за проучување на економските прашања. Податоците собрани од опитите се употребуваат за проценување на големината на ефектот, за проверување на точноста на економските теории и да се обелоденат пазарни ...

                                               

Бруто-општествен производ

Бруто-општествен производ или БОП - пазарната вредност на сите стоки и услуги во дадена година произведени со трудот и средствата на државјаните на една земја. За разлика од бруто-домашниот производ, што го опишува производството според тоа каде ...

                                               

Џиниев коефициент

Џиниев коефициент е мерка на статистичката распределба кој најчесто се користи за мерење на нееднаквоста на распределбата на приходите или за мерење на нееднаквоста на распределбата на богатството. Вредноста на коефициентот е дефинирана во распон ...

                                               

Финансиска криза

Финансиска криза означува состојба во економијата кога некои финансиски институции или финансиски инструменти ненадејно губат голем дел од својата вредност. Во XIX и раниот XX век, голем број финансиски кризи биле поврзувани со банкарски паники. ...

                                               

Распределба на доходот

Распределбата на доходот од работата меѓу поединците зависи од голем број фактори, како што се: монополската моќ на пазарот формалното образование и обуката на работното место трудољубивоста, т.е. желбата за работа некој сака да работи повеќе, а ...

                                               

Сојуз на композиторите на Македонија

Сојузот на композиторите на Македонија или скратено СОКОМ претставува највисока организација која ги обединува македонските композитори. Основан е на 19 јануари 1946 година од страна на основоположниците на македонското современо музичко творештв ...

                                               

Теледом

Теледом претставува здружение на Унгарците во Македонија. Тоа е формирано во 2003 година и брои стотина членови. Здружението е мошне активно и соработува со Амбасадата на Унгарија и унгарскиот Институт "Балаши". Нивната годишна програма опфаќа ор ...

                                               

Брана (градба)

Брана - градба подигната преку корито на природен или вештачки водотек со цел да се подигне првобитното ниво на водата спротиводно од браната. Подигањето се врши за да се добие пад за искористување на водната снага, да се зголеми длабочината на в ...

                                               

Гринфилд инвестиција

Гринфилд инвестиција претставува инвестиција во производство, канцеларии, или други физички структури поврзани со компанија, или група на физички структури каде што не постојат претходни објекти. Гринфилд инвестирање обично се нуди како алтернати ...

                                               

Точка на безжичен пристап

Точка на безжичен пристап е уред кој овозможува сите безжични уреди да се поврзат со жичена мрежа користејќи Wi-Fi, Bluetooth или други поврзани стандарди. ТБП обично се поврзува со насочувач и може да пренесува податоци меѓу безжичните уреди и ж ...

                                               

Арапска пролет

Арапска пролет - низа демонстрации и протести во дел од Арапските земји. Најпрвин, протестите започнале на 18 декември 2010 година во Тунис, а подоцна истите се прошириле во Египет, Алжир, Јемен и Јордан, и со мали инциденти кое се случиле во Мав ...

                                               

Ефикасна енергетска искористеност

Ефикасната употреба на енергија, понекогаш и едноставно наречена енергетска ефикасност, е цел која бара да се намали количината на енергија потребна за да се обезбедат производи и услуги. На пример, инсулирањето на градбите овозможува да се корис ...

                                               

Агитпроп

Агитпроп - Скратеница за агитација и пропаганда, најчесто употребувана во политички контекст, преку основање на посебни одделенија кои агитираат и шират пропаганда со одредена цел. Таа води потекло од комунистичкиот период на Русија, но е во упот ...

                                               

Пропаганда (книга)

Пропаганда е најзначајната книга на Едвард Л. Бернајс, напишана во 1928 година. Во неа тој тврди дека научната манипулација на јавното мислење била потребна за надминување на хаосот и конфликтите во општеството. Притоа, лицата кои работат како "с ...

                                               

Лондонски џентлменски клубови

Ова е список на денешни и некогашни лондонски џентлменски клубови. Некои од некогашните клубови постоеле индивудуално, но подоцна се припоиле кон некои други, други се издвоиле, трети смениле името, додоека пак некои сосема престанале да постојат ...

                                               

Аериканска империја

Аериканската империја или само Аекан е имагинарна микронација која е основана во Мај 1987, и нема своја суверена територија. Никогаш не била призната од страна на некоја суверена земја. Како и секоја микронација, така и во оваа населението варива ...

                                               

Арамоана

Независната држава Арамоана или само Арамоана беше микронација која егзистираше во Нов Зеланд во текот на почетокот на 1980те. Таа беше основана како одговор на тогашниот план од страна на неколку големи новозеландски компании да изградат голема ...

                                               

Атлантиум

Атлантиумска Империја или скратено Атлантиум е микронација и секуларна, плуралистичка и прогресивна лоби група сместена во Нов Јужен Велс, Австралија.

                                               

Викесланд

Кнежевството Викесланд е микронација сместена во Манитоба, Канада. Основана е од Кристофер Бери Џозеф Бејете т.н. Принц Кристофер I и има три завземени територии, од која едната има површина од 650.000 m²). Викесланд не е сецесионистичка микронац ...

                                               

Доминион Британска Западна Флорида

Доминионот Британска Западна Флорида е самопрогласена микронација која се наоѓа на Флорида, САД. Тие не ја признаваат владата на САД и сметаат дека нивен единствен водач е Кралицата Елизабета II.

                                               

Друго Светско Кралство

Друго Светско Кралство е големо комерцијално БДСМ засолниште и микронација, која е оформена на голема фарма сместена во Черна, Чешка во 1996 година. Не е призната од ниедна земја, иако има своја валута, пасоши, полиција, судови. државно знаме и х ...

                                               

Либерланд

Либерланд, полн назив: Слободна Република Либерланд - самопрогласена микродржава објавена на 13 април 2015 г. од страна на чешкиот политичар Вит Једличка на ничија парцела на западниот брег на реката Дунав, помеѓу Хрватска и Србија. На официјално ...

                                               

Република Конч

Република Конч е микронација оформена како протест за сецесијата на градот Ки Вест од страна на САД на 23 април 1982. Републиката издава свои пасоши и има сопствена валута -Кончаски долар. Премиер е Денис Вордлоу.

                                               

Силенд

Силенд е микронација која полага право на вештачкиот остров Раф Тауер, воена платформа од Втората светска војна во Северното Море, 10 км од брегот на Велика Британија, како и на територијалните води околу во пречник од 12 наутички милји. Силенд г ...

                                               

Бентли "Државна лимузина"

Бентли "Државна лимузика" - автомобил направен од "Бентли" за кралицата Елизабета II по повод нејзиниот златен јубилеј во 2002 г. Автомобилот има двоен турбомотор со работна зафатнина од 6.750 см 3 и 8 цилиндри. Ова е прилагодена верзија на модел ...

                                               

ЗиЛ-41047

ЗиЛ-41047 е лимузина од руската марка ЗиЛ. Има седум седишта заедно со возачот. Натоварен тежи 3550 кг. Максималната брзина му е наведена како "не помалку од 190 км/ч". Автомобилот има 7.7 литарски мотор со V8 од сопствена конструкција со 315 кс ...

                                               

Rolls-Royce Phantom (2003)

Погледајте и Rolls-Royce Phantom за други модели со исто име Ролс-Ројс Фантом Предлошка:Lang-xx - ултралуксузен автомобил од Rolls-Royce, подружница на БМВ, во Велика Британија. Пуштен е во продажба во 2003 г. и е првиот модел на Ролс-Ројс во соп ...