Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 331
                                               

APG III

APG III - трета верзија на современиот систем на растителна таксономија кој ги класификува цветните растенија. Негов автор е Групата за истражување на филогенијата на скриеносемените растенија, а објавен е во 2009, 6½ години по претходниот систем ...

                                               

Начин на аренска супституција

Начините на аренска супституција се дел од IUPAC номенклатурата во органската хемија и ја дефинираат положбата на супституентите на ароматичниот јаглеводород, кои се различни од водород, во однос на едни со други.

                                               

Ајвс-Стилвелов опит

Ајвс-Стилвелов опит - опит чија цел е да се одреди оридонесот на релативистичката временска дилатација на Доплеровото поместување на светлината. Резултатот бил во согласност со формулата за релативистичкиот Доплеров ефект и е првата директна, ква ...

                                               

Бумеранг експеримент

Во астрономијата и набљудувачката космологија, Експериментот Бумеранг бил експеримент со кој се мери космичкото микробраново позадинско зрачење на дел од небото за време на три под-орбитални балони. Тоа бил првиот експеримент што направил големи, ...

                                               

Временско скусување на подвижни честички

Временско скусување на подвижни честички - предвидување на специјалната торија на релативноста со кое може да се измери експериментално животниот век на честичките. Според специјалната теорија на релативноста, чекорот на часовникот C, којшто се д ...

                                               

Експеримент на Кевендиш

Експериментот на Кевендиш, изведен во 1797 – 1798 година од страна на британскиот научник Хенри Кевендиш, бил првиот експеримент за мерење на гравитационата сила помеѓу две тела изведен во лабораторијата и првиот што дал точни вредности за гравит ...

                                               

Мајкелсон-Гејл-Пиерсонов експеримент

Мајкелсон-Гејл-Пиерсонов експеримент е изменета верзија на Мајкелсон-Морлиевиот обид и ефектот на Сањак. Тој го измерил ефектот на Сањак заснован на Земјината ротација, и на тој начин ги проверува теориите за Специјална релативност и етер со вртл ...

                                               

Мајкелсон-Морлиев обид

Мајкелсонов-Морлиев обид - обид изведен во летниот период во 1887 година од страна на Алберт Мајкелсон и Едвард Морли во денешниот Универзитет "Кејс Вестерн Резрв" во Кливленд, Охајо, и објавен во ноември истата година. Обидот имал за цел да ја с ...

                                               

Обиди за релативистичката енергија и импулс

Обиди за релативистичката енергија и импулс - обиди чија цел е мерење на релативистичките изрази за енергијата, импулсот, и масата. Според специјалната релативност, својствата на честичките кои се движат со брзина приближна на брзината на светлин ...

                                               

Рејли-Брејсови опити

Рејли-Брејсови опити - експерименти чија цел била да покажат дали должинското скусување доведува или не до двојно прекршување. Станува збор за првите оптички експерименти за мерење на релативното движење на Земјата и етерот кои биле доволно преци ...

                                               

Тестови на специјалната релативност

Специјалната релативност е физичка теорија која има основна улога во описот на сите физички појави, се додека гравитацијата не е значајна. Многу експерименти имале важна улога во нејзиниот развој и оправдливост. Силата на теоријата лежи во нејзин ...

                                               

Троутон-Ноблов опит

Троутон-Ноблов опит - опит да се открие движењето на Земјата низ етерот. Овој опит бил спроведен од 1901-1903 од страна на Фредерик Томас Троутон и Х.Р.Нобл. Тој бил заснован на предлогот од Џорџ Фицџералд според кој наелектризиран кондензатор со ...

                                               

Физоов опит

Физоов опит - изведен од Иполит Физо во 1851 за да ги измери релативните брзини на светлината во подвижна вода. Физо користел специјален интерферометарски аранжман за да го измериефектот на движењето на средината врз брзината на светлината. Споре ...

                                               

Франк–Херцов експеримент

Франк - Херцовиот експеримент било првото електрично мерење што јасно ја покажало квантната природа на атомите и со тоа" се трансформирало нашето разбирање за светот". Опитот бил претставен на Германското друштво на физичари на 24 април 1914 годи ...

                                               

Фукоово нишало

Фукоовото нишало или Нишалото на Фуко е едноставен уред именуван по францускиот физичар Леон Фуко и замислен како експеримент за демонстрација на Земјината ротација. Нишалото било создадено во 1851 година и бил првиот експеримент што дал едностав ...

                                               

Хамаров експеримент

Хамаров експеримент - експеримент осмислен и изведен од страна на Густаф Вилхем Хамар за да ја тестира хипотезата за завлекување на етерот. Неговите негативни резултати побија некој од специфичните модели за завлекување на етерот, и ја потврдија ...

                                               

Хјус-Древеров опит

Хујс-Древеров опит - спектроскопски тестови на изотропијата на масата и просторот. Како во Мајкелсон-Морлиевиот обид, постоењето на референтен приоритетен систем или другите остапувања од Лоренцовата инваријатност можат да бидат тестирани,кои има ...

                                               

Хоумстејк експеримент

Експериментот Хоумстејк или Brookhaven 37 Cl Experiment) бил експеримент предводен од астрофизичарите Рајмонд Дејвис Помладиот и Џон Бакал кон крајот на 1960-тите. Неговата цел била да ги собере и брои неутрините емитирани од нуклеарна фузија што ...

                                               

Штерн–Герлахов експеримент

Штерн-Герлаховиот експеримент покажал дека просторната ориентација на моментот на импулс е квантувана. Така, се покажало дека атомскиот систем има вродени квантни својства. Во првобитниот експеримент, атомите на сребро биле испраќани преку просто ...

                                               

Телескоп

Телескоп е еден од најважните астрономски и оптички инструменти. Телескопот собира и фокусира светлина т.е електромагнетно зрачење и покажува зголемена слика на многу оддалечени објекти. Со помож на оваа справа можеме да видиме и снимиме слики на ...

                                               

Гајгеров бројач

Гајгеров бројач - инструмент кој се употребува за мерење на јонизирачко зрачење кое широко се користи во апликации како што се зрачна дозиметрија, радиолошка заштита, експериментални физика и нуклеарна индустрија. Тој открива јонизирачко зрачење, ...

                                               

Центар за мали планети

Центар за мали планети - официјална светска организација надлежна за прибирање на набљудувачки податоци за мали планети, ги пресметува нивните орбити и го објавува овие информации во билтенот Minor Planet Circulars. Организацијата работи под покр ...

                                               

Меѓународно фонетско здружение

Меѓународната фонетска асоцијација или МФА е организација која се занимава со научно проучување на фонетиката и разните практични примена на таа наука. Најголемиот придонес на оваа организација кон фонетиката е создавањето на меѓународната фонетс ...

                                               

Меѓународен сојуз за чиста и применета физика

Меѓународен сојуз за чиста и применета физика или МСЧПФ - меѓународна невладина организација чија цел е развојот на физика ширум светот, да ја поттикне меѓународната соработка на ова поле и да помогне примената на физиката во решавањето на пробле ...

                                               

Израелска академија на природните и општествените науки

Израелската академија на природните и општествените науки, со седиште во Ерусалим, е формирана во 1961 година од страна на Државата Израел за поттикнување на контактите меѓу научниците од и хуманистичките науки во Израел, да ја советува владата з ...

                                               

Државен завод за статистика

Државниот завод за статистика е самостојно владино тело, кое има основна задача да продуктира високо квалитетни и веродостојни статистички информации за Македонија. Основни производи на заводот се статистичките публикации во печатен облик, електр ...

                                               

Друштво на физичарите на Република Македонија

Друштвото на физичарите на Република Македонија - научна и образовна организација основана во 1949 година во Скопје, Македонија. Официјалното нејзино седиште се наоѓа во просториите на Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет при у ...

                                               

Институт за хемија

Во периодот од 1986 до денес, Институтот за хемија претставува дел од Природно-математикиот факултет во Скопје.

                                               

ЦЕРН

Европска организација за нуклеарно истражување позната као ЦЕРН - најголем центар за истражување на елементарни честички. Се наоѓа во околината на Женева, Швајцарија. Моментално најкрупниот и најзначајниот проект на организацијата е направата Гол ...

                                               

Воздушна археологија

Воздушна археологија или аероархеологија - наука за археолошки остатоци со нивно испитување од височина со помош на фотографија. Предностите на воздушните фотографии на археолози се разновидни. Археолошкиот карактеристики можат да бидат повеќе ви ...

                                               

Археологија на податоци

Археологијата на податоци се однесува на уметноста и науката за обнова на компјутерски податоци кои се кодирани и/или шифрирани во веќе застарени медиуми или формати. Податочната археологијата може да се однесува и на реставрација на информации о ...

                                               

Физичка космологија

Физичка космологија е гранка на космологијата која се занимава со студии на најголемите структури и динамиката на Универзумот и со фундаментални прашања за неговото потекло, структура, еволуција и крајната судбина. Космологија како наука потекнув ...

                                               

Дендрологија

Дендрологија, од старогрчки: δένδρον - "дрво" и λόγος "наука", е наука на дрвата, или поопшто изучувањето на дрвенести растенија. Овие можат да бидат дрва, грмушки и лијани. Не постои остра граница помеѓу растителна таксономија и денодрологијата. ...

                                               

Ентомологија

Ентомологија - гранка на зоологија која се занимава со изучување на инсектите, најразновидната група животни со 1.3 милиони опишани видови, или повеќе од две третини од сите познати организми.

                                               

Квантитативна психологија

Квантитативни психологија е поле на научна дисциплина која се фокусира на математичко моделирање, истражување, дизајн и методологија, статистичка анализа на човечкото или животинско на длабоките психолошки процеси. Квантитативни психолози се разв ...

                                               

Критичка психологија

Критична психологија е перспектива за психологија која црпи опширни сознанија од критичка теорија. Критична психологија ја предизвикува општо прифатената психологија и се обидува да применува психички разбирања во понапредни начини, често се во п ...

                                               

Невропсихологија

Невропсихологијата ја проучува структурата и функционирањето на мозокот поврзани со одредени психолошки процеси и однесувања. Терминот невропсихологија се однесува на истражувањата за повреди кај луѓето и животните. Исто така, се применува и во с ...

                                               

Опитна психологија

Опитна психологија - примена на опитни методи во служба на психологијата. Опитните психолози вработуваат човековите учесници и животински субјекти да студираат голем број на теми, вклучувајќи, меѓу другото, сензација и перцепцијата, меморијата, п ...

                                               

Позитивна психологија

Позитивната психологија е нова гранка во психологијата. Мартин Селиџмен и Михајл Чикзентмихаљи ја објаснуваат нејзината цел во 2000 година,Ние веруваме дека психологијата на позитивното човеково однесување ќе се издигне на повисоко научно ниво и ...

                                               

Психологија на толпа

Психологија на толпа - гранка на социјалната психологија. Социјалните психолози развиле неколку теории за објаснување на начините на кои психологијата на толпата се разликува и се поврзува со онаа на поединците во неа. Познати теоретичари на псих ...

                                               

Атмосферска физика

Атмосферска физика е примена на физиката во проучување на атмосферата. Атмосферските физичари пробуваат да ја моделираат земјината атмосфера и атмосферите на другите планети користејќи равенки за проток на течности, хемиски модели, зрачење и проц ...

                                               

Техники за анализа на податоци за откривање измамници

Измама што вклучува мобилни телефони, побарувања за осигурување, побарувања за даночна пријава, трансакции со кредитни картички, државни набавки и сл. претставуваат значителни проблеми за владите и бизнисите и потребни се специјализирани техники ...

                                               

Список на месечеви мориња

Ова е список на месечеви мориња, кои претставуваат големи и темни базалтни низини на Месечината. Опфатени се и други базалтни низини, вклучувајќи еден "океан", како и образби од видовите "езеро", "блато" и "залив". Овие секако не се истоветни на ...

                                               

1915 во науката

за првпат е фотографиран Плутон, но не е признат како планета Алфред Вегенер ја предлага теоријата за настанокот на континентите Пангеа Жорж Клод ја патентира тубата со неон која се употребува во светлечките реклами формирана е НАЦА NACA, претход ...

                                               

1957 во науката

15 мај - експлозија на првата британска термонуклеарна бомба на островот Кирибати откривање на структурата на миоглобинот со помош на рендгенска структурна аналаиза 6 декември - САД пробува да го лансира Вангард ТВ3, но сателитот се урива по само ...

                                               

1986 во науката

1 јули - НАСА објавува дека во околу земјата гравитираат 6076 вештачки сателити 9 февруари - појавување на Халеевата комета 28 јануари - екплозија на вселенското возило Челинџер во кое загинал 7-члениот екипаж

                                               

2009 во науката

Научни настани кои ќе се одржат во 2009 година: Оваа година е Меѓународна година на астрономијата, настан кој се одбележува во текот на целата година. 13 февруари - Се очекува прослава бидејќи Уникс-времето на тој ден ќе достигне 1234567890 секун ...

                                               

Атомски полупречници на елементите

Атомскиот полупречник на еден хемиски елемент е растојанието од средиштето на јадрото до неговата најдалечна електронска обвивка. Бидејќи границата не е добро определена физичка величина, постојат повеќе поимувања на атомскиот полупречник. Зависн ...

                                               

Е број

E броевите се кодови за супстанции кои се дозволени да се користат како прехранбени адитиви во Европската Унија и EFTA. "Е" се однесува на "Европа". Да се има единствена унифицирана список на прехранбени адитиви првпат било договорено во 1962 за ...

                                               

Теорија на заговор

Теорија на заговор првично беше неутрален опишувач за какво било побарување на граѓанскатa, кривичнатa или политичкa заговор. Сепак, тоа стана во голема мера пежоративно користено и речиси исклучиво се однесува на која било раб. теорија која го о ...