Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330
                                               

Шведска академија

Шведска академија - една од кралските академии во Шведска, одговорна за јазикот и книжевноста. Сместена е во зградата позната како "Стокхолмска берза".

                                               

Нобелова награда за економија

Нобеловата награда за економија или Нобелова награда за економски науки, официјално: Награда за економски науки на Банката на Шведска во спомен на Алфред Нобел - награда која се доделува за извонредни придонеси во полето на економијата, една од н ...

                                               

Контроверзии поврзани со Нобеловата награда

Нобеловите награди се серија од награди кои посмртно биле воведени како завештание на Алфред Нобел 1895 година. Во моментов тие се доделуваат на личности и организации кои дале придонос за човештвото во областа на физика, хемија, физиологија или ...

                                               

Нобелова награда за мир

Нобелова награда за мир - една од петте Нобелови награди оставени во наследство од шведскиот индустријалец, изумител и производител на оружје Алфред Нобел заедно со наградите во областа на хемијата, физиката, физиологија или медицината и литерату ...

                                               

Алфред Нобел

Алфред Бернхард Нобел бил шведски хемичар, инженер, пронаоѓач и производител на оружје. Тој е пронаоѓачот на динамитот. Нобел го поседувал и Bofors кој го пренасочил од неговата претходна и примарна улуга на производител на железо и челик во голе ...

                                               

Нобелова награда за хемија

Нобелова награда за хемија - годишна награда што ја доделува Кралската академија на науките на научници од различни области на хемијата. Таа е една од петте Нобелови награди што ја основал во 1895 година пронаоѓачот на динамитот, шведскиот физича ...

                                               

Медал "Макс Планк"

Медал "Макс Планк" - највисоката награда на Германското физичко друштво. Се доделува извонредни достигнувања на полето на теориската физика и е наречена во чест на истакнатиот германски научник Макс Планк. Наградата се даа секоја година, на награ ...

                                               

Корона

Корона е вид на атмосфера од плазма на Сонцето или друго небесно тело, која се протега милиони километри во вселената. Најлесно се гледа за време на тотално помрачување на Сонцето. Терминот доаѓа од латинското "corona" што значи круна.

                                               

Бариогенеза

Во физичката космологија, бариогенезата е генерички термин за хипотетички физички процеси кои произведуваат асиметрија помеѓу бариони и антибариони произведени во многу раниот Универзум. а прашањето за барионите што останува и денес, по барионово ...

                                               

Глуонско топче

Во физика на честички, глуонско топче е хипотетичка композитна честичка. Таа се состои само од честички глуони, без валентни кваркови. Таквата состојба е можна затоа што глуоните имаат обоен полнеж и се под дејство на силното заемнодејство. Глуон ...

                                               

Магнетен монопол

Во Честичната физика, магнетен монопол е хипотетичка елементарна честичка која е изолиран магнет со само еден магнетски пол. Магнетниот монопол ќе има нето "магнетно полнење". Современиот интерес за концептот произлегува од теориите на честички, ...

                                               

Релативистички млаз

Релативистички млаз или само млаз - појава честопати набљудувана во астрономијата, каде поради струењето на материјата по должината на оската на ротација се оддаваат од компактно тело. Тие обично се предизвикани од страна на динамичени заемодејст ...

                                               

Список на честички

Суперсиметричните теории го предвидуваат постоењето и на други честички, кои се нарекуваат хипотетички или претпоставени честички. Засега 2016 ниедна од нив не е опитно потврдена: Напомена: како и фотонот, Z-бозонот и W ± бозоните се суперпозиции ...

                                               

Гравитационо поле

Во физиката, гравитационо поле е модел што се користи за објаснување на влијанието на масивното тело во просторот што се протега околу телото, создавајќи сила на друго масивно тело. На тој начин, гравитационото поле ќе се користи за да се објасна ...

                                               

Животински духови

Животински духови - поим употребен од страна на Џон Мајнард Кејнз во неговото дело "Општа теорија на вработеноста, каматите и парите" од 1936 година за опишување на инстинктите, склоностите и емоциите коишто наводно влијаат и го водат човечкото о ...

                                               

Етнометодологија

Етнометодологијата претставува метод за разбирање на социјалните уредувања со цел да се разбере правата смисла на светот преку анализирање на нивните" ден за ден” искуства. Таа е алтернатива на анализа на податоци кој се појавил во 1960-тите годи ...

                                               

Делумна корелација

Делумната корелација го покажува степенот на праволиниското слагање на варијации на зависната променлива и едната независна променлива, при што влијанието на другата независна променлива е исклучено.

                                               

Доволна оцена

Доволна оцена. Оцената е доволна ако ги користи сите информации кои ги содржи примерокот за дадениот параметар. Параметарот x ¯ {\displaystyle {\bar {x}}} е доволна оцена на параметарот М, додека Ме не е, бидејќи не зависи од вредноста на сите ел ...

                                               

Ефикасна оцена

Во многу практични проблеми, можат да се добијат различни непристрасни оценки и поради тоа треба да се изнајде некој метод за нивно избирање. Во оваа ситуација природно е да се преферира оценка чијшто распоред е најблиску концентриран околу парам ...

                                               

Статистичка значајност

Статистичка значајност подразбира донесување одлука за тоа дали врската помеѓу две или повеќе променливи настанала под дејство на експерименталните фактори или е случајна. Таа одлука се донесува врз основа на адекватен статистички тест и прецизно ...

                                               

Стандардна грешка

Стандардната девијација на вредностите на параметрите на примероците се дефинира како стандардна грешка и претставува просечна мерка на отстапување на можните вредности на набљудуваните параметри. Стандардната грешка е правопропорционална со голе ...

                                               

Статистичко расејување

Расејување или дисперзија - мерка во статистиката која изразува колку е раширена или стеснета распределбата. Средната вредност на белегот ја изразува тенденцијата на групирањето на вредностите на белегот околу една вредност на белегот. Разликите ...

                                               

Планетезимал

Планетезималите се цврсти предмети сметани дека постојат во протопланетарните дискови и остаточните дискови. Според планетарната хипотеза на Чемберлин - Мултон, за нив се верува дека се создадени од космички зрна прав. Се верува дека се создале о ...

                                               

Гејџино

Гејџино - хипотетички елементарна честичка, суперпартнер на баждарното поле според предвидувањата на баждарната теорија здружена со суперсиметријата. Во миниланото суперсиметрично дополение на стандардниот модел постојат следниве гејџина: вино си ...

                                               

Поле (физика)

Поле - физичка величина кое има вредност за секоја точка во просторот и времето. На пример, при временската прогноза, брзината на ветерот е опишана со векторот за секоја точка на картата. Секој вектор ја претставува брзината и насоката на движење ...

                                               

Теорија на струните

Теорија на струните - теоретска рамка на активна потрага во физиката која се обидува да ги спои квантната механика и теоријата на релативноста. Се смета како "теорија за сè", начин да се објаснат познатите сили и материјата со помош на математика ...

                                               

Суперпартнер

Суперпартнер - хипотетичка елементарна честичка предвидена со суперсиметријата, една од тековните синергистички теории во честичната физика. Суперпартнерите на постоечките фермиони се нарекуваат со додавање на претставката с- што означуа "супер" ...

                                               

Карл Лешли

Карл Спенсер Лешли бил психолог и бихејвиорист запаметен по неговиот придонес во студијата за учење и меморија. Истражувањето Преглед на општата психологија, објавено во 2002 година, го рангирало Лешли како 61-ви најпосочен психолог на 20-от век.

                                               

Александар Лурија

Александар Романович Лурија - истакнат руски невропсихолог, еден од најпознатите невропсихолози на XX век. Негов примарен интерес било проучувањето на локализацијата на психолошките функции во мозокот, но учествувал и во бројни истражувања од обл ...

                                               

Список на физичари

Алберт Ајнштајн - Германија, Италија, Швајцарија, САД 1879–1955 Роберт Адлер - САД 1913-2007 Амедео Авогадро - Италија 1776-1856 Андре Мари Ампер - Франција 1775–1836 Јонас Ангстрем - Шведска 1814–1874

                                               

Џонас Салк

Џонас Едвард Салк бил американски медицински истражувач и виролог, познат по откривањето и развитокот на правата вакцина против детска парализа. Тој е роден во Њујорк и потекнувал од родители кои биле имигранти со руско и ашкенази-еврејско потекл ...

                                               

Герд Биниг

Герд Биниг - германски физичар, кој ај освоил Нобеловата награда за физика во 1986 година за изумувањето на Отчитувачкиот електронски микроскоп. Тој е роден во Франкфурт на Мајна си играл во рушевините на градот додека растел. Неговото семејство ...

                                               

Хајнрих Рорер

Хајнрих Рорер - швајцарски физичар кој поделил половина од Нобеловта награда за физика со Герд Биниг за осмислувањето на отчитувачкиот скенирачки микроскоп. Другата половина од наградата му била доделена на Ернст Руска.

                                               

Ернст Руска

Ернст Руска - германски физичар кој ја добил Нобеловата награда за физика во 1986 година за неговата работа во електронската оптика, вклучувајќи го тука и првиот електронски микроскоп.

                                               

Константин Новоселов

Сер Константин Новоселов - руско-британски физичар, и Лангвортиев професор во Школата за физика и астрономија при Манчестерскиот универзитет. Неговата работа на графенот со Андреј Гејм, им ја донела Нобеловата награда за физика во 2010 година.

                                               

Жан-Пјер Соваж

Жан-Пјер Соваж ; – француски хемичар кој работи на полето на координациони соединенија на Стразбуршкиот универзитет. Неговиот придонес е особено битен во развојот на молекуларните машини. Во 2016 година ја добил Нобеловата награда за хемија заедн ...

                                               

Нил Деграс Тајсон

Нил Деграс Тајсон - американски астрофизичар, космолог, автор, и популаризатор на науката. Моментално е директор на планетариумот Хајден при институтот за Земјата и Вселената Роуз и научен соработник во одделот за астрофизика при Американскиот му ...

                                               

Скот Шепард

Скот Сендер Шепард - американски астроном, откривач на голем број месечини, комети и мали планети во надворешниот Сончев Систем. Шепард е астроном во Одделението за земски магнетизам при Научниот институт "Карнеги" во Вашингтон. Додипломските сту ...

                                               

Џон Дјуи

Џон Дјуи - американски филозоф, психолог и реформатор на образованието, чии идеи биле влијателни во образованието и социјалните реформи. Дјуи е значаен претходник на филозофијата на прагматиката и еден од основачите на функционална психологија. Т ...

                                               

Список на политиколози

Дејвид Хелд Дејвид Труман Морис Диверже Џовани Сартори Габриел Алмонд Ентони Гиденс Франсис Фукујама Роберт Дал Дејвид Истон Семјуел Хантингтон Харолд Ласвел Аренд Лајпхарт

                                               

Карл Роџерс

Карл Роџерс е роден во Оак Парк Илиноис, како четврто од шест деца. Роден е во сложено семејство кое било приврзано за христијанството и тешката работа. Неговиот татко бил инженер, а неговата мајка домаќинка. Карл Роџерс e хуманистички ориентиран ...

                                               

Александар Флеминг

Александар Флеминг - шкотски биолог и фармаколог. Флеминг објавил многу статии за бактериологија, имунологија и хемотерапија. Негови најпознати достигнувања се откривањето на ензимот лизозим во 1923 година и откривањето на антибиотичката супстанц ...

                                               

Мирко Спироски

Мирко Живков Спироски - македонски физиолог и генетичар, редовен професор по имунологија и хумана генетика на Медицинскиот факултет во Скопје.

                                               

Роберт Бојл

Роберт Бојл бил физичар и хемичар, наречен" татко на хемијата”, познат по Бојл-Мариотов закон и хидростатичкиот парадокс." Би бил среќен кога светот би мислел дека само сум читал книги за природата и ништо друго” позната мисла на Бојл.

                                               

Џозеф Лоферски

Џозеф Џон Лоферски беше американски физичар и професор по инженерство на Брауновиот универзитет. Весникот "Њујорк тајмс" го има наречено "пионир во развојот на сончевите ќелии". Во текот на неговата долга и успешна кариера, Лоферски ги истражуваш ...

                                               

Михајло Пупин

Михајло Пупин бил знаменит великан во областа на физиката и електрониката, научник и пронаоѓач од светски глас, кој дал особен придонес во областа на телекомуникациите, радиотехниката и радиологијата. Бил професор по физика и математика на Колумб ...

                                               

Борис Стојчев (физичар)

Борис Стојчев бил канадски универзитетски професор и афирмиран научен работник од областа на физиката, со македонско потекло.

                                               

Зелјесто растение

Зелјесто растение - растение чии листови и стебла умираат на крајот од вегетативниот период, венеејќи до земја, и немаат трајно дрвенесто стебло над земја. Овие растенија можат да бидат едногодишни, двегодишни или повеќегодишни. Едногодишните зел ...

                                               

Синоним (таксономија)

Синоним - научен назив што се однесува на таксон во научната номенклатура кој денес има поинакво име, иако во зоологијата има малку поинаква улога. На пример, Линеј ѝ го дал првото научно име на обичната смрча, кое гласело Pinus abies. Денес тој ...

                                               

Темјанушковидни

Темјанушковидни - ред на цветни растенија наречен по семејството темјанушки што ја содржи. Фигурира во неколку системи, со тоа што некои го користат називот Parietales за слични групирања. Во постариот, но влијателен Кронквистов систем, редот тем ...