Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323
                                               

Леонид Канторович

Леонид Виталјевич Канторович - советски математичар и економист, познат по неговата теорија и развој на техниките за оптимална алокација на ресурсите. Се смета за основач на линеарното програмирање. Ја добил Сталиновата награда во 1949 година и н ...

                                               

Феликс Хаусдорф

Феликс Хаусдорф бил германски математичар кој е сметан за еден од пронаоѓачите на модерна топологија и кој дал голем придонес на теоријата на множества, описна теорија на множества, теоријата на мерките, и функционална анализа. Животот станал теж ...

                                               

Лудвиг Болцман

Лудвиг Едуард Болцман - австриски физичар и филозоф чии големи достигнувања се од областа на статистичката механика, која објаснува и предвидува како својствата на атомите ги определуваат својствата на материјата.

                                               

Вито Волтера

Вито Волтера бил италијански математичар и физичар, познат по своите придонеси во математичката биологија и интегралното сметање. Волтера е роден во сиромашно еврејско семејство во Анкона, која во тоа време била дел од Папската Држава. Талентот з ...

                                               

Пол Дирак

Пол Адриен Морис Дирак - англиски теориски физичар кој ги поставил темелите на раниот развиток на квантната механика и квантната електродинамика. Тој бил професор по математика на Кембричкиот универзитет, член на Центарот за теориски студии во Ма ...

                                               

Џејмс Кларк Максвел

Џејмс Кларк Максвел - шкотски физичар и математичар, воедно и најголемиот теоретски физичар на XIX век. Ги дал теоретските основи на радиобрановите. Прочуен е по своите Максвелови равенки кои наоѓаат значајна примена во разни научни области. Со о ...

                                               

Ервин Шредингер

Ервин Рудолф Јозеф Александар Шредингер - австриски физичар, познат по Нобеловата награда, која ја добил за своите постигнувања во областа на квантната теорија, за која развил голем број истражувања, кои претставувале основа за брановата механика ...

                                               

Броило на електрична енергија

Броило на електрична енергија, електрично броило или струјомер – уред со кој се мери и регистрира електричната енергија испорачана на потрошувачот во електроенергетскиот систем. За домаќинствата се мери и пресметува само активната енергија, а мер ...

                                               

Вага

Вага е мерен инструмент за мерење на маса. Обично тоа се прави во врска со телесната тежина на еден од два начини. објектот е во споредба со тежината на позната маса. објектот се мери непосредно, или Секоја вага мора да биде прилагодена на своето ...

                                               

Висок

Високот е инструмент за визуелно определување на вертикалност во однос на хоризонталната рамнина. Овој инструмент со форма на конус или цилиндар е еден од древните мерни инструменти. Високот се користи во градежништвото, при монтажа на конструкци ...

                                               

Витстонов мост

Витстоновиот мост е мерен инструмент измислен од Самјуел Хантер Кристи во 1833 година, а го подобрил и популаризирал Чарлс Витстон во 1843 година. Се користи за мерење на електрична отпорност со изедначување на две гранки на мостот, при што непоз ...

                                               

Километражник

Километражник – мерен инструмент кој овозможува мерење на растојанието кое го поминува превозното средство. Овој уред може да биде електронски или механички.

                                               

Компас

Компас, магнетен компас, морнарски компас или бусола е навигациски инструмент за пронаоѓање на правецот споредено со Земјиниот магнетен пол. Се состои од магнетизирана стрелка која се врти во според правецот на земјиното магнетно поле. Лицето на ...

                                               

Либела

Либела, водена вага, водена терезија или васер-вага – алатка за поставување на рамнини во хоризонтална или вертикална положба и мерење на аголот на наклонот. Често е дел од некоја друга алатка или инструмент. На оптичките инструменти либелата мож ...

                                               

Микрометарски винт

Микрометарскиот винт е мерен инструмент со точност на отчитување на мерената вредност од 0.01 mm. Слично како шублерот, микрометарскиот винт се состои од подвижен и неподвижен дел. Наместо да се лизга, подвижниот дел се поместува со помош на винт ...

                                               

Мор-Вествалова вага

Мор-Вестваловата вага служи за определување на релативна густина на течност, спрема густината на водата на собна температура, со примена на Архимедовиот закон. Мор-Вестваловата вага претставува нерамнокрак лост кој ротира околу призма поставена с ...

                                               

Обртомер

Обртомер, вртомер или тахометар - инструмент којшто ја мери вртежната честота на оска или диск, како и на мотор или друга машина. Направата обично ги прикажува вртежите во минута на баждарени аналогни бројченици, но дигиталните приказници се сè п ...

                                               

Силомер

Силомер или динамометар – мерен инструмент кој служи за мерење на силасили или, индиректно, за одредување на снагата на машини.

                                               

Шублер

Шублер - рачен мерен инструмент за мерење на надворешни внатрешни димензии на разни предмети. Со шублерот мериме димензии на тела со прецизност до дел од милиметарот. Се состои од тело на шублерот со впишани скали на долниот дел е нанесена милиме ...

                                               

Андреј Колмогоров

Андреј Николаевич Колмогоров бил руски мтатематичар и еден од најистакнатите математичари на 20. век. Имал репутација на човек со богата ерудиција. Тој е советски математичар кој имал големи достигнувања на различни научни полиња. Во 1922 година ...

                                               

Координатен систем

Координатен систем - систем во геометријата што користи еден или повеќе броеви наречени координати за точно утврдување на положбата на некоја точка или друг геометриски елемент на некое многуобразие како што е Евклидовиот простор. Редоследот на к ...

                                               

Поларен координатен систем

Поларен координатен систем - дводимензионален координатен систем во кој секоја точка на рамнината се определува со растојание од една фиксна точка и агол од фиксна насока. Фиксната точка е наречен пол, и полуправата од полот во фиксната насока е ...

                                               

Диференцијална равенка

Диференцијална равенка - математичка равенка што ги поврзува функција со нејзините изводи. Всушност, функциите најчесто претставуваат физички величини а изводите се нивните чекори на промена, и притоа равенката го покажува заемодејството меѓу две ...

                                               

Неш-Мозерова теорема

Неш-Мозерова теорема - воопштување на теоремата на инверзна функција на Банаховите простори во вид на Фрешеови простори. За разлика од случајот со Банахов простор, во којшто инверзноста на изводот во некоја точка е доволен за пресликувањето да би ...

                                               

Ајнштајнови равенки за полето

Ајнштајнови равенки за поле се состојат од множество од 10 равенства во општата теорија на релативноста на Алберт Ајнштајн кои го опишуваат основното заемнодејство на гравитацијатa како резултат на закривувањето на време-просторот поради масата и ...

                                               

Максвелови равенки

Максвелови равенки - збир од парцијални диференцијални равенки кои, заедно со законот на Лоренцовата сила, се градивото на класичната електродинамика, класичната оптика, и електричните кола. Овие полиња се основата на современите електрични и ком ...

                                               

Прв закон на термодинамиката

Првиот закон на термодинамиката го изразува односот помеѓу два вида енергија и обично е опишан преку механичкиот еквивалент на топлината. Овој закон претставува потврда на универзалниот закон за запазување на енергијата.

                                               

Лагерови полиноми

Лагеровите полиноми L n {\displaystyle L_{n}} претставуваат решенија на Лагеровата диференцијална равенка: x y ″ + 1 − x y ′ + n y = 0 {\displaystyle x\,y+1-x\,y+n\,y=0\,} Придружените Лагерови полиноми L n α x {\displaystyle L_{n}^{\alpha}x} пре ...

                                               

Лакунарност

Во геометријата, лакунарноста изразува во која мера еден фрактал го пополнува просторот. Се користи за понатамошна класификација на фракталите и шарите кои мора да се различат бидејќи изгледаат мошне различно, иако имаат иста фрактална димензија. ...

                                               

Самосличност

Самосличност - појава во математиката при која извесни објекти се точно или приближно слични на еден нивен дел. Многу објекти во вистинскиот свет, од брегови до растенија се статистички самослични: нивните делови имаат исти статистички својства п ...

                                               

Аорта

Аортата е најголемата артерија во човечкото тело. Излегува од левата срцева комора и гранејќи се на повеќе артерии носи оксидирана крв низ целото тело. Најпрвин оди нагоре нагорна аорта, формира аортен лак, се спушта во градната празнина како гра ...

                                               

Горна вилица

Горната вилица, максила, претставува парна и најголема лицева коска. Таа е опкружена од сите други коски на скелетот од лицето. На неа се разликуваат средишен дел или тело и четири израстоци. Телото наликува на тристрана пирамида со база свртена ...

                                               

Дијафрагма

Дијафрагма - мускулно-тетивна преграда кај цицачите која ја одделува градната од стомачната празнина. Низ неа минуваат крвни садови, хранопроводот и нервот скитник-n.vagus. При процесот на дишење, дијафрагмата се опушта и собира најизменично. На ...

                                               

Дланка

Дланката е телесен орган која е дел од горните екстремитети. Дланките се составени од по пет прсти и се наоѓаат веднаш под подлактицата. Дланките се главните органи за физичка манипулација со околината кои се користат за големи и мали моторни веш ...

                                               

Екстремитет

Екстремитет е крак на телото кај луѓето и животните. Може да биде зглобен или беззглобен и служи за зафат или опирање при движење. Кај повеќето животни, екстремитетите служат за движење како одење, трчање и искачување. Некои животни ги користат п ...

                                               

Клучна коска

Кај човекот, клучната коска претставува долга коска вметната меѓу лопатката и градната коска. Таа наликува на положена латинска буква. Конкавитетот од медијалната кривина е свртен напред. На клучната коска се разликува дел или тело и два краја, е ...

                                               

Мочен меур

Мочен меур е краен резервоар за мочта со зафатнина од 400 до 600 мл. Во ѕидот на мочниот меур има повеќе слоеви. Еден од нив е слојот со слузница, потоа слојот со крвни садови, сличен како тој во желудникот, препокриен со бразди или риги што се г ...

                                               

Нокт

Ноктите се тврда рожеста обвивка на врвот на прстите од рацете и нозете. Ноктите се најкарактеристичен елемент од анатомијата на човековото тело, но ретко може да се пронајдат и кај некои примати, но не и кај останатите цицачи. Ноктите се слични, ...

                                               

Органски систем

Органски систем претставува целина од два или повеќе органи кои се взаемно анатомски и физиолошки поврзани. На пример: систем за варење, циркулаторен систем, нервен систем итн.

                                               

Пенис

Оваа е општа статија за пенис кај животните. За човековиот орган видете човеков пенис. Пенис - главен полов орган на машките и хермафродитските животни. Органот се користи за оплодување на женката или хермафродитот за време на парењето. Пенисот с ...

                                               

Плешка

Кај човекот, плешката или лопатката е триаглеста плочеста коска прилепена за задната страна од градниот кош, протегајќи се од второто до седмото ребро. На неа се разликуваат две страни, предна и задна, потоа три раба и три агли. Предната страна о ...

                                               

Прст

Прст е дел од органите рака и нога и кој се користи за манипулција и чувство за допир кај човекот и приматите. Нормално, човекот има пет прсти на секоја рака и нога, со исклучок на вродените мани и губењето прсти. На раката секој прст има свој на ...

                                               

Рака

Раката е горниот екстремитет во човековата анатомија. Често овој термин се користи да се означи и дланката, што често доведува до погрешна употреба. Кај животните, овој екстремитет се нарекува горен екстремитет или преден екстремитет.

                                               

Рамена коска

Кај човекот, рамената коска или надлактицата е долга коска вметната меѓу плешката и коските од подлактот. На неа се разликуваат три дела: тело и два краја, горен и долен. Телото од хумерусот наликува на тристрана призма. На него се опишуваат две ...

                                               

Слезина

Предлошка:Underlinked Слезината или слезена лат. lien е орган на лимфниот систем. Таа претставува депо - орган и складира крв, а исто така ги отстранува изумрените црвени крвни зрнца. Сместена е на левата, горна страна од абдоменот, зад желуднико ...

                                               

Стапало

Стапало е дел од органот нога. Стопалото се наоѓа на самиот крај од ногата и служи за држење на тежината на единката, како и за движење и рамнотежа на телото. Стапалото е составено од поголем број на коски и нерви и секое стапало при нормален раз ...

                                               

Усна празнина

Усната празнина е почетниот дел од системот за варење. Усната празнина, заедно со органите се во тесна анатомска или физиолошка врска со неа, како што се усните, јазикот, забите, и плунковни жлезди, вршат многу важни физиолошки функции во процесо ...

                                               

Череп

На черепот се разликуваат: база basis cranii. черепен свод calvaria Базата е поделена на три черепни јами: предна, средна и задна и на неа се забележуваат бројни отвори и канали за премин на нервни и крвни садови. Коските што ја градат черепната ...

                                               

Човечка глава

Во анатомијата, човечката глава е горниот дел од телото на човекот. Главата се граничи кон вратот со линија која оди по долниот раб на долната вилица, долниот раб на надворешниот ушен отвор и мастоидниот продолжеток и преку горната тилна линија, ...

                                               

Кардиоторакална хирургија

Кардио хитрургија е поле во медицината вклучено во хируршки третман на болести кои ги напаѓаат органите внатре во тораксот. Општо претставува третман на состојбите на срцето и белите дробови. Срцевата хирургија и торакалната хирургија се одделни ...