Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320
                                               

Целобројна низа

Целобројна низа е низа од цели броеви. Целобројната низа може да биде наведена експлицитно, наведувајќи ја формулата за нејзиниот n -ти член, или имплицитно, наведувајќи го заемниот однос на членовите. На пример, низата 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … ...

                                               

Смитов број

Смитов број - сложен број кај којшто збирот на цифрите е еднаков на збирот на цифрите на неговиот прост делител. На пример, 378 = 2 × 3 × 3 × 3 × 7 е Смитов број, бидејќи 3 + 7 + 8 = 2 + 3 + 3 + 3 + 7. Во случај кога делителот е повеќецифрен број ...

                                               

Фибоначиева низа

Фибоначиева низа е математичка низа на броеви која се применува во многу физички, хемиски и биолошки појави. Името го добила по италијанскиот математичар Леонардо Фибоначи. Оваа низа претставува низа на броеви во која збирот на двата претходни бр ...

                                               

Децимален знак

Децимален знак - знак кој се користи за одбележување на границата меѓу целите и дробниот дел од децималните броеви. На почетокот приближно кон крајот на првиот милениум од нашата ера се користела црта поставена на цифрата за единиците. Подоцна по ...

                                               

Биномна теорема

Биномна теорема – теорема на елементарната алгебра која ги опишува коефициентите на степенот на биномот кога истиот е претставен во развиена форма. Според оваа теорема, изразот n можно е да се претстави како сума собироци со облик ax b y c, каде ...

                                               

Де Морганови закони

Де Морганови закони – пар трансформациски правила во математичката логика и Буловата алгебра. Правилата дозволуваат изразите на конјункција и дисјункција може да се менуваат еден во друг со помош на негација. Правилата може да се претстават како: ...

                                               

Детерминанта

Детерминанта - вредност поврзана со квадратните матрици. Истата може да биде пресметана од елементите на матрицата со помош на аритметички израз, иако постојат и други начини за нејзино пресметување. Детерминантата содржи важни информации за матр ...

                                               

Елементарна алгебра

Елементарната алгебра е релативно основна форма на алгебрата која предава на учениците за кои се претпоставува дека имаат мало или никакво формално познавање на математиката надвор од самата аритметика. Обично се предава во средно училиште под по ...

                                               

Математичка анализа

Математичката анализа - една од најбитните гранки на математиката, разработува неколку неразделно сврзани делови на математиката како теоријата на полиња, теоријата на низи и теоријата на функции. Математичката анализа е своевиден почеток на виша ...

                                               

Гринова теорема

Во математиката, Гриновата теорема го дава односот меѓу криволинискиот интеграл околу проста затворена крива C и двојниот интеграл над областа D ограничена со C. Тоа е специјален дводимензионален случај на поопштата Стоксова теорема, а името го д ...

                                               

Допирка

Допирка или тангента – права во геометријата која во дадена точка допира крива. Пример за допирки се железничките шини, кои тркалата на возовите ги допираат во по една точка. Допирката и кривата во точката на допир имаат ист правец. Во случај на ...

                                               

Екстремни вредности

Екстремни вредности на функција се одредуваат така што првиот извод се израмнува со 0. Пример: Најди ги екстремните вредности на функцијата f x = 5 x 3 {\displaystyle fx=5x^{3}} Првиот извод на функцијата е f ′ x = 15 x 2 {\displaystyle fx=15x^{2 ...

                                               

Калкулус

Во англиската математичка терминологија, под поимот калкулус се подразбира унија на диференцијалното и интегралното сметање. Оваа терминологија во македонскиот не е стандардна: овие две математички дисциплини не се именуваат заеднички со единстве ...

                                               

Кошиева низа

Низата реални броеви, x 1, x 2, x 3. се нарекува Кошиева ако за произволно мало ϵ {\displaystyle \epsilon } може да се најде индекс n 0 за кој апсолутната разлика на кои било два елементи од низата со поголем индекс од него е помала од ϵ {\displa ...

                                               

Лопиталово правило

Лопиталовото правило е метод што се користи во математичката анализа за пронаоѓање гранични вредности од неопределени изрази со помош на изводи. Правилото е наречено според францускиот математичар од XVII век, Гијом де Лопитал, кој првпат го обја ...

                                               

Непрекинатост на функција

Во математиката, концепт, или поточно, својство кое ги опишува функциите и нивното однесување во точка или околина. Тесно поврзан со поимот на непрекинатост е поимот гранична вредност на функција. Структурно, концептот на непрекинатост на функциј ...

                                               

Таблица на изводи

Една од главните операции во математичката анализа е наоѓање на извод. Подолу се дадени изводи од многу функции. Ознаките f и g претставуваат диференцијабилни функции од реални броеви, а c е реален број. Овие формули се доволни за да се диференци ...

                                               

Теореми за средна вредност

Теореми за средна вредност, име за четири теореми кои во најопшта смисла ги поврзуваат својствата на функциите и нивниот извод. Преку овие теореми, најчесто, се врши практичната примена на диференцијалното сметање. Сите теореми носат име на позна ...

                                               

Аналитичка геометрија

Аналитичка геометрија - дел од геометријата кој користи негеометриски методи за решавање на геометриски проблеми. Иако и стандардната геометрија користи аритметички методи за решавање на проблемите, сепак, во аналитичката геометрија нивното разгл ...

                                               

Врска (геометрија)

Во геометрија, врска на теме од дведимензионален комплекс е граф што содржи информации за локалната структура на комплексот на теме. Тоа е графотеоретски аналогна сфера во центарот на точка.

                                               

Крива

Крива – непрекината црта, или поточно речено, еднодимензионално множество точки. Рамнинска крива е крива кај која сите точки се во една рамнина, на пр. кружница, елипса, хипербола, парабола, спирала, кардиоида, астроида, циклоида, Гаусова крива, ...

                                               

Кружница

Кружница - множество точки кои се еднакво одалечени од некоја фиксирана точка O {\displaystyle \ O} од рамнината. Точката O {\displaystyle \ O} се вика центар на кружницата, а растојанието r > 0 {\displaystyle \ r> 0} од центарот до било ко ...

                                               

Минковскиев дијаграм

Минковскиев дијаграм познат и како време-просторен дијаграм, - развиен во 1908 година од страна на Херман Минковски со цел да обезбеди приказ на својствата на просторот и времето во специјалната теорија на релативност. Дијаграмите овозможуваат кв ...

                                               

Обиколка (геометрија)

Обиколката на кружница се пресметува со нејзиниот пречник по формулата: c = π d {\displaystyle c=\pi d} Или, заменуваќи го пречникот со полупречник: c = 2 π r {\displaystyle c=2\pi r} Каде r е полупречникот, d пречникот на кружницата, а π грчка б ...

                                               

Питагорина тројка

Питагорина тројка – подредена тројка природни броеви a, b, и c за кои важи равенката a 2 + b 2 = c 2. Броевите за кои важи дадениот однос обично се запишува во облик. Еден од најстарите познати примери е тројката, која може да се најде во оставин ...

                                               

Плоштина

Единици мерки за плоштина се: квадратен метар = СИ изведена единица во си системот ар = 100 квадратни метри хектар = 10.000 квадратни метри квадратен километар = 1.000.000 квадратни метри квадратен мегаметар = 10 12 квадратни метри Британски един ...

                                               

Простор

Просторот е неограничена тридимензионален опсег во кој објектите и појавите имаат релативна позиција и насока. Физичкиот простор често е дефиниран во три линеарни димензии иако модерните физичари честопати сметаат дека времето е четврта димензија ...

                                               

Стереометрија

Во математиката, стереометрија е гранката на геометријата на тридимензионалниот Евклидов простор - тоа е просторот во кој живееме. Оваа гранка се развила по развојот на планиметријата. Стереометријата се занимава со мерења на волумени на разни ге ...

                                               

Талесова теорема

Во геометријата, Талесовата теорема се однесува на периферен агол кој лежи над пречникот на кружницата. Периферен агол е оној чие теме лежи на кружницата, а краците се секанти на истата кружница, како во случајот на сликата аголот ABC. Теоремата ...

                                               

Тетива

Тетива – линија што соединува две точки во елипса. Поопшто, тетива е линиски сегмент кој спојува две точки на затворена крива линија. Секанта е неограничено продолжување на тетива на двете страни, права чиј дел е тетива. Тетива која минува низ це ...

                                               

Точка (математика)

Во геометријата, топологијата и сродните математички дисциплини, точката претставува основен поим со кој се означува бесконечно мал објект без должина или волумен. За да се дефинира точката треба да се знае само нејзиното место во просторот, а та ...

                                               

Шестар

Шестарот - помошен алат за цртање на кружница со даден полупречник околу дадена точка или дел од кружен исечок. Исто така може да се користи и во навигацијата за пренесување на растојанија на мапи. Шестарот е составен од два крака од кои едниот з ...

                                               

Минковскиев простор

Минковскиев простор или Минковскиев време-простор е комбинација од Евклидов простор и време во четири-димензионален многуструкост каде временскиот интервал помеѓу било кои два настани е независен од инерцијалната рамка на однесување.Најпрво разви ...

                                               

Синхронизациски мрежи

Синхронизациски мрежи, исто така, често познати и како "мрежи на комбинација динамички системи". И двете од овие мрежи се однесуваат на поврзување на осцилатори, каде осцилаторите се јазли кои емитираат сигнал со нешто редовна фреквенција, и исто ...

                                               

Фрактална димензија

Фрактална димензија - статистичка величина што покажува во која мера еден фрактал го исполнува просторот, како што увеличуваме на сè поситен размер. Постојат многу поединечни определби на фракталната димензија. Најважните теоретски фрактални диме ...

                                               

Бесконечна комбинаторика

Бесконечна комбинаторика или Комбинаторна теорија на множества - проширување на идеите за поврзување на комбинаториката со бесконечните множества. Работите коишто се проучуваат во рамки на бесконечната комбинаторика вклучуваат: континуелни графов ...

                                               

Дајкстрин алогиртам

Дајкстрин алогиртам - вид пребарувачки алгоритам во граф што може да реши еден проблем во вид на најкраток пат во даден граф со ненегативни вредности на гранките на еден граф, така што алгоритмот продуцира дрво со најкраток пат. Осмислен е од хол ...

                                               

Ѕвезди и прачки

Ѕвезди и прачки - поими во комбинаториката, кои нудат графичка помош при изведувањето на неколку комбинаторни теореми. Овие поими биле попларизирани до страна на Вилијам Фелер во неговото дело "Вовед во теоријата на веројатност и нејзината примен ...

                                               

Паскалово правило

Паскалово правило - комбинаторно равенство за биномни коефициенти. Според правилото, за секој природен број n важи: n − 1 k + n − 1 k − 1 = n k for 1 ≤ k ≤ n {\displaystyle {n-1 \choose k}+{n-1 \choose k-1}={n \choose k}\quad {\text{for }}1\leq k ...

                                               

Проблем со осум дами

Проблем со осум дами - шаховско-математичка загатка, која се состои во поставување на осум дами на една шаховска табла, така што ниту една од дамите да не биде нападната и да не напаѓа друга дама според шаховските правила. Бојата на фигурите е бе ...

                                               

Математичка логика

Математичка логика е поле во математиката. Се дели на теорија на моделите, доказна теорија, теорија на множествата и теорија на рекурзијата. Истражувањата во математичката логика имаат допринесено кон, и се мотивирани од, изучувањето на основите ...

                                               

Тавтологија (логика)

Тавтологија - исказ во логиката кој содржи повеќе од еден подисказ, кој е вистинит без разлика на вистинитоста на неговите делови. На пример, исказот "Или сите гаврани се црни или не сите од нив се црни" е тавтологија, бидејќи е вистинит без разл ...

                                               

Математичка загатка

Математичка загатка - збирен назив на загатки кои сочинуваат значаен дел на разонодната математика. Овие загатки се одликуваат со посебни правила кои имаат за цел да го водат решавачот кон пронаоѓање решение коешто ги задоволува поставените услов ...

                                               

Ханојска кула

Ханојска кула, позната и како Брамина кула или Лукасова кула - матеиатичка игра или загатка. Се состои од три дрвени стапчиња и бројни дискови со различна големина кои може да се поместуваат од едно на друго стапче. На почетокот од загатката, куп ...

                                               

Квантна теорија на игри

Квантната теорија на игри е проширување на класичната теорија на игри до квантниот домен. Таа се разликува од класичната игра во три основни начини: Квантна заплетканост на почетните состојби, Надложени почетни состојби, Суперпозиција на стратеги ...

                                               

Кунова теорема

Во теоријата на игри, Куновата теорема се однесува на совршено отповикување, мешани и немешани стратегии и нивните очекувани исплати. Наречена е по Харолд В. Кун. Теоремата наведува дека во игра каде што играчите можат да ги запомнат сите свои пр ...

                                               

Сфера

Сфера - совршено тркалезно геометриско тело. Како и кај кружницата, сферата претставува множество точки, сите подеднакво оддалечени од дадена точка во просторот. Растојанието r е полупречник на кружницата, а дадената точка е нејзиниот центар. Нај ...

                                               

Топка (геометрија)

Топка - претставува дел од просторот заграден со сферна површина, т.е. "исполнета" сфера. Обата поими може да се однесуваат на произволен метрички простор, вклучувајќи ги тука и добро познатите примери од рамнината и обичниот простор.

                                               

Делење

Делење - основна аритметичка операција со чија помош од познат производ и еден множител се определува другиот множител. Поконкретно, ако c по b е еднакво на a: c ⋅ b = a {\displaystyle c\cdot b=a\,} каде b не е нула, тогаш a поделено со b е еднак ...

                                               

Одземање

Одземањето е аритметичка операција со чија помош од познатиот збир и еден собирок се определува другиот собирок. Таа е една од четирите основни бинарни операции и е обратна на собирањето, што значи ако на еден број му додадеме друг, па истиот го ...