Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28
                                               

Еколошка мода

Еколошка мода или одржлива мода - дел од растечката филозофија за дизајн и тренд на еколошка одржливост, чија цел е да создаде систем кој бесконечно ќе биде поддржан во однос на општествената одговроност и одговорноста на животната средина. Еколо ...

                                               

Зелен климатски фонд

Зелениот климатски фонд е фонд основан во рамките на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени како оперативен субјект на Финансискиот механизам за да им помогне на земјите во развој во практиките за прилагодување и ублажува ...

                                               

Меѓународен сојуз за заштита на природата

Меѓународен сојуз за заштита на природата или МСЗП - меѓународна организација посветена на заштитата на природните ресурси. Има за цел да му помогне на светот да изнајде прагматични решенија за најголемите еколошки и развојни проблеми. Групата го ...

                                               

Служба за заштита на природата (Нов Зеланд)

Служба за заштита на природата или DOC - државен орган на Нов Зеланд надлежен за заштита на природните и културните богатства на земјата. Моменталниот министер за заштита на природата е Кејт Вилкинсон.

                                               

Генетски фонд

Големиот генетски фонд укажува на голема генетска разновидност, што е одлика на здравите и издржливи популации што издржуваат епизоди на интензивна селекција. Малиот генетски фонд се одликува со мала генетска разновидност што предизвикува намален ...

                                               

Герилско градинарство

Герилско градинарство - градинарство кое се врши на туѓо земјиште без дозвола. Тоа опфаќа многу разновидна група на луѓе со најразлични мотивации, од ентузијастички градинари кои ги преминуваат своите законски граници па сè до политички мотивиран ...

                                               

Обработка на отпадни води

Обработка на отпадните води - процес на отстранување на загадувачите од отпадната вода. Вклучува физички, хемиски и биолошки процеси за отстранување на физички, хемиски и биолошки загадувачи. Целта на процесот е добивање на обработен ефлуент и цв ...

                                               

Црвен список на МСЗП

Црвениот список на МСЗП, создаден во 1948, е најопсежниот попис на заштитниот статус на растителните и животниски видови во светот. Меѓународниот сојуз за заштита на природата е главниот светски орган на заштниот статус на видовите. Разни земји и ...

                                               

Инвазивен вид

Инвазивен вид - недомороден вид кој се шири од точката на воведување и станува изобилен. Називот "инвазивни видови" се придава само на популации на видови чие влијание, при воведувањето, ја сменило нивната нова средина. Иако ова влијание може да ...

                                               

Индиски паун

Индиски паун, син паун или обичен паун - вид голема шарена птица од родот паун на семејството фазани со потекло до Јужна Азија, но денес доведена во разни краишта на светот, вклучувајќи ја Македонија. Мажјакот е претежно син, на главата има цуцул ...

                                               

Нутрија

Нутрија, или којпу), е голем тревопасен, полуакватичен глодач и единствен член на семејството Myocastoridae. Потекнува од умерените зони на Јужна Америка, но луѓето го имаат пренесено во Северна Америка, Европа, Азија и Африка, првенствено заради ...

                                               

Абиотички фактори

Во биологијата и екологијата, абиотските компоненти или фактори се неживи хемиски и физички делови на животната средина кои влијаат на живите организми и функционирањето на екосистемите. Абиотските фактори и феномените поврзани со нив ја поткрепу ...

                                               

Хидрологија

Хидрологија е проучување на движењето, дистрибуцијата и квалитетот на водата на Земјата и другите планети, вклучувајќи ги и хидролошкиот циклус, водните ресурси и одржливоста на сливот во животната средина. Практичар на хидрологијата е хидрологис ...

                                               

Обновливи извори на енергија

Обновлива енергија – енергија која се добива од природни извори, како сончева светлина, ветар, дожд, водени бранови и геотермална енергија, кои се обновливи. Технологиите на обновливи извори на енергија ги вклучуваат сончевата енергија, снагата н ...

                                               

Хидроенергија

Хидроенергија е енергија која потекнува од силата на водата hydro, па од тука и нејзиното име. Претставува конвенционален обновлив извор на енергија, кој со векови се користи за добивање механичка, а веќе подолго од сто година и електрична енергија.

                                               

RETScreen

RETScreen софтверот за управување со чиста енергија е софтверски пакет развиен од страна на Владата на Канада. RETScreen Expert беше истакнат на Министерскиот состанок за чиста енергија во 2016 г. што се одржа во Сан Франциско. Софтверот е достап ...

                                               

Индекс на човековиот развој

Индексот на човековиот развој е показател кој се пресметува преку нормализирани вредности на очекуваниот животен век, писменоста, образованието и БДП по глава на жител за населението во една земја. Тоа е стандарден начин за пресметување на човеко ...

                                               

Атмосфера (единица)

Стандардна атмосфера е меѓународна прирачна величина еднаква на 101 325 Pa и поранешна единица за притисок. Од практични причини оваа единица е заменета со барот, кој изнесува 10 5 Pa. Разликата помеѓу овие две единици е околу 1%, и како таква е ...

                                               

Собна температура

Собна температура - израз за претпочитаната или типичната температура на една просторија која ја користат луѓето за разни цели. Претставува мал опсег на температури, при кои воздухот не е ни претопол, ни престуден. Поимот може да се однесува на т ...

                                               

Урбанизам

Урбанизам - дисциплина која се занимава со решавање на задачите од областа на планирањето и уредувањето на населените места. Етимолошкиот корен на зборот урбанизам доаѓа од латинскиот збор urbs. Главни задачи на урбанизмот се создавање и одржувањ ...

                                               

Генерален регулациски план на Скопје (1914)

Конкурсниот труд на српскиот архитект Димитрија Т. Леко за генерален регулационен план е првиот познат плански документ за Скопје. Поради отпочнување на првата светска војна и смртта на авторот тој не ја доживува својата реализација покрај своите ...

                                               

Генерален урбанистички план

Бројченот дел на ГУП-от содржи: густината и површината на планираната изградба, бројчени податоци за површините на градежното земјиште, податоци за инфраструктурните водови и градби и други податоци за планските решенија. наменска употреба на зем ...

                                               

Детален урбанистички план

Детален урбанистички план се донесува за плански опфат, за кој е донесен генерален урбанистички план. Деталниот урбанистички план, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план.

                                               

Ексурбанизација

Ексурбанизација е современ урбан феномен кој се манифестира преку интензивно ширење на градските подрачја надвор од границите на урбаната средина, притоа создавајќи предградија кои се карактеризираат со слаба густина на население која опшфаќа огр ...

                                               

Неформално домување

Неформалното домување или неформалното населување може да вклучува каква било форма на домување, засолниште или населба што е нелегално, не е под контрола или регулатива на владата или не е обезбедена од страна на државата. Како таква, неформална ...

                                               

Нов урбанизам

Нов Урбанизам е движење од областа на урбаниот дизајн чија централна тема е создавање на населби кои се компактни, во кои има мешовито користење на земјиштето, во кои основните човечки потреби можат да се извршат на пешачко растојание. Движењето ...

                                               

Парк

Парк е природен, полуприроден или уреден простор со зелена површина, наменет за разонода, рекреација и одмор на луѓето. Парковите може да се состојат од тревнати површини, карпи, дрвја, но и градежни објекти и други објекти, како: угостителски об ...

                                               

Периурбанизација

Изразот потекнува од францускиот збор périurbanisation, што дури го користи INSEE француската агенција за статистика за да опише простори - помеѓу градот и селата - кои се обликуваат од урбанизацијата на поранешните рурални области во урбаниот ра ...

                                               

Просторно и урбанистичко планирање

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и урбанистички планови со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапре ...

                                               

Урбанистички план за Скопје (1965)

Урбанистичкиот план за Скопје е изработен како резултат на земјотресот во 1963 година, кој уништил седумдесет и пет проценти од урбаната структура на градот. Реконструкцијата започнува веднаш по катастрофата со интернационална помош. Во рамки на ...

                                               

Урбанистички планови

Урбанистички планови се планови за уредување и користење на просторот во рамките на планскиот опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот. Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, Законот за просторно и урбанистичко п ...

                                               

Урбанистичко зонирање

Урбанистичко зонирање е составен дел од просторното и урбанистичко планирање, и претставува разделување на територијата која е покриена со планскиот опфат на различни функционални зони, од коишто секоја има различна намена. Со дефинирање на зонит ...

                                               

Молец

Молецот е инсект сроден со пеперутката, од истиот биолошки ред на опнокрилци. Разликите меѓу молците и пеперугите се во обликот и составот на антените, поврзувањето на крилата за телото, изгледот на куклата, боите на крилата, но најзначајни особи ...

                                               

Тута апсолута

Тута апсолута или доматен листен минер е мошне сериозен штетник - пеперутка кој може да биде фатален за доматот, кој може да уништи и до 100 проценти од годишната реколта.

                                               

Здравствена заштита

Здравствена заштита - дијагнозата, лекувањето и спречувањето на болест, повреда или други физички или умствени нарушувања кај луѓето. Таа е давана од луѓе кои практикуваат медицина, стоматологија, фармација и други. Здравствената заштита претстав ...

                                               

Здравствена писменост

Здравствена писменост е можност за добивање, читање, разбирање и користење на здравствени информации со цел да се донесат соодветни здравствени одлуки и да се следат упатствата за лекување. Постојат повеќе дефиниции за здравствена писменост, делу ...

                                               

Медицинска нега

Здравстевните работници имаат посебна одговорност во општеството која произлегува од вршењето на својата дејност – човекот. Затоа нивното севкупно однесување е посебно важно во вршењто на работата и работните задачи, и се темели врз високата стру ...

                                               

Акупунктура

Акупунктура е постапка на вметнување и манипулирање на игли во различни точки од телото за ослободување од болка или за терапевтски цели. Различни видови на акупунктура се практикуваат и учат низ целиот свет. Од доцниот 20 век акупунктурата е пре ...

                                               

Зу сан ли

Според кинеската и јапонската традиционална медицина, човекот има 365 точки и 12 главни меридијани. Точката "зу сан ли" се наоѓа под чашката на коленото, во вид на мало вдлабнување меѓу коските. Во Кина, таа е позната како точка на долговечноста, ...

                                               

Тераписка масажа

Тераписката масажа е масажа која се користи за лекување на разни повреди и заболувања на ткива или органи. Таа е најстариот и наједноставниот начин на лекување. Во традиционалните култури, особено на Истокот, масажата се користи во секојдневниот ...

                                               

Хомеопатија

Хомеопатијата е облик на алтернативната медицина, предложена од германскиот физичар Самуел Ханеман во 1796, кој се обидел да ги лечи своите пациенти со силно растворени супстанци, за кои се тврди дека имаат слични ефекти како и симптомите што го ...

                                               

Болест

акутни - протекуваат за 2-7 денови; така протекуваат повеќето воспалителни процеси и инфективни болести, и др.; субакутни - протекуваат за 7-20 денови; така протекуваат некои бактериски и габични инфекции, и др.; хронични - траат повеќе од 20 ден ...

                                               

Аденоидни вегетации – тегоби

Аденоидите и крајниците се лимфни јазли кои дејствуваат како филтри против бактерии. Тие се розови ситни израстоци во задниот дел на носот над крајниците. Кога аденоидите се инфицираат можат да отечат и да го отежнат дишењето.

                                               

Адхезивен капсулитис

Адхезивниот капсулитис, познат и како замрзнато рамо е честа и болна состојба, која ја спречува нормалната подвижност на рамото. Замрзнатото рамо го намалува нормалното движење на рамениот зглоб, и во некои случаи ги спречува сите движења во рамото.

                                               

Акутен бронхитис

Акутен бронхитис претставува краткотрајно воспаление на слузницата на бронхиалното стебло. Најчесто се јавува во есен и зима т.е во студена и влажна сезона. Се развива во три етапи: - на почетокот како ринофарингетис, што значи кијавица и ангина, ...

                                               

Алопеција

Алопеција - автоимуна болест, при која имунолошкиот систем, кој е задолжен да го штити организмот од надворешни елементи како што се вирусите и бактериите, по грешка ги напаѓа фоликулите на косата, ситните структури во облик на чашиче од кои раст ...

                                               

Анална фисура

Аналната фисура, исто така, наречена и анален чир, чир на анусот, е плитко распукано место на слузницата на анусот. Фисурата почнува веднаш од внатрешната страна на аналниот отвор и се протега 0.5 до 2 см во должина на аналниот ѕид. Аналната фису ...

                                               

Аспергилоза

Аспергилозата е група на заболувања предизвикани од одреден тип на мувла габа. Овие заболувања најчесто го афектираат респираторниот систем. Оваа габа е насекаде распространета и повеќето типови на габата се безопасни и не предизвикуваат заболува ...

                                               

Атлетско стапало

Атлетското стапало е честа габична инфекција, но не мора да сте спортист за да ја добиете. Оваа раздразнувачкатегоба најчесто се јавува кај мажите и момчињата,но доста е честа и кај жените и девојчината. Речиси сосема непозната во Стара Грција и ...

                                               

Бартолинитис

Бартолинитис претставува воспаление на Бартолиниевите жлезди го предизвикиваат различни патогени бактерии. Честопати тоа се гонококите. Воспалувањето на изводниот канал на жлездата обично го оневозможува истекот на секретот, поради што настануваа ...