Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27
                                               

Еволуција

Во биологијата, еволуцијата е промена на карактеристиките на живите организми преку генерациите. Вообичаената дефиниција на зборот во популарната наука ја опфаќа и појавата на нови видови, исто така како производ на еволуцијата. Од развојот на со ...

                                               

Ендокринологија

Ендокринологија е наука за изучување на болестите на жлездите со внатрешна секреција. Ендокрините жлезди оделуваат во крвта состојки, кои своето биолошко дејство го пројавуваат на растојание од нив. Тие состојки се нарекуваат хормони и играат зна ...

                                               

Жолчка (јајце)

Жолчка – густа жолта материја во внатрешниот дел од јајцето, опкружена со белка. Овој дел од јајцето што служи за хранење на ембрионот во развој. Жолчката виси слободно на белката од јајцето, закачена на две спирални нишки од ткиво. Пред оплодува ...

                                               

Заштитен статус

Заштитен статус или статус на загрозеност на одреден вид е поим кој се користи како индикатор за можноста тој вид да изумре во блиска или подалечна иднина.

                                               

Кладистика

Кладистиката претставува хиерархиска класификација на видовите која се основа на филогенетското или еволутивното наследство со кладови. Поимот филогенетика често се користи како синоним за кладистика. Кладистиката се разликува од другите таксоном ...

                                               

Малајска мечка

Малајска или сончева мечка е мечка која ја среќаваме во тропските дождовни шуми на југоисточна Азија од јужна Кина до Индонезија, североисток на Индија и Бангладеш.

                                               

Метаболизам

Поимот метаболизам опфаќа серија на биохемиски процеси и патишта во кои енергијата од храната се трансформира во организмот и се искористува за одржување и одвивање на сите животни функции во истиот. Специфични протеини во телото го контролираат ...

                                               

Микробиологија

Микробиологија - научна дисциплина, дел од биологијата, која се занимава со проучување на микроорганизмите и нивниот ефект врз останатите живи организми.

                                               

Морфологија (биологија)

Оваа статија е за биолошката дисциплина. За останати значења на поимот "морфологија" видете ја страницата за појаснување. Морфологија е биолошка наука која ги проучува формата и градбата на организмите, како и нивните поединечни особености во гра ...

                                               

Организам

Во биологија и екологија, организам е збир на органски системи кои влијаат еден на друг на тој начин што тие функционираат како повеќе или помалку стабилна целина и покажуваат карактеристики на живот.

                                               

Осмоза

Осмоза е вид на дифузија кој се одвива низ мембрана. Тоа е процес на пренесување на честички од средина со помала кон средина со поголема концентрација. Целта на осмозата е изедначување на осмотскиот притисок, односно доведување до изотонична сос ...

                                               

Охридски топчест сунѓер

Охридскиот топчест сунѓер претставува една од најинтересните реликтни форми во езерото. Во Охридското Езеро живеат и други видови сунѓери кои се пораспространети. Меѓутоа, охридскиот тркалезен сунѓер научниците го споредуваат единствено со ендемс ...

                                               

Планктон

Планктон е име за ситните микроскопски растителни и животински организми кои лебдат во морето или во копнените води - бари, реки или езера и се носени од водената струја. Планктон е највидлив во мирните води како што се барите или езерата. Со нив ...

                                               

Раст

Во биологијата, раст претставува квантитативно зголемување на телесната жива маса на организмот во целина. Сите организми растат, благодарение на делбата на клетките, со што се зголемува нивниот број и големина, а како последица на тоа расте тело ...

                                               

Терморегулација

Терморегулација е способноста на организмот да ги задржи својата температурата на телото во рамките на одредени граници, дури и кога околната температура е многу различна.

                                               

Тилакоид

Тилакоидите претставуваат основни суб-единици на ламеларниот систем кој се наоѓа во матриксот на хлоропластите. Во хлоропластите на вишите растенија се разликуваат долги и кратки тилакоиди. На одредени места кратките тилакоиди се подредени една н ...

                                               

Хермафродит

Хермафродит е единка која создава и машки и женски полови клетки. Меѓу видовите со хермафродитни единки, присутни се бројни механизми за раздвојување на овие полови функции, за да се избегне само-оплодување. Најпознатите механизми за раздвојување ...

                                               

SETI

Потрага по вонземска интелигенција или СЕТИ е заедничко име за бројни активности со кои се бара разумен вонземски живот. Општиот приод на проектите СЕТИ е да се прегледа небото во потрага по било каква меѓуѕвездена комуникација од страна на цивил ...

                                               

Алкохолизам

Алкохолизам или алкохолна зависност, хронична болест позната по потребата по алкохол. Луѓето кои страдаат од ова заболување се познати како алкохоличари. Тие не можат да го контролираат своето пиење дури ниту кога станува директна причина за сери ...

                                               

Животно

Животни - многуклеточни хетеротрофни организми, од кои поголем дел минуваат одредени растојанија во потрага по храна, а друг, помал дел, има седентарен начин на живот. Науката што ги проучува животните се нарекува зоологија. Порано, во животинско ...

                                               

Агресија

Агресија, во најширока смисла на зборот, е начин на однесување или диспозиција, која е насилна, непријателска или нападна. Таа може да се случи или во знак на одмазда или без провокација. Во потесните дефиниции кои се користат во општествените на ...

                                               

Начин на исхрана

Исхрана е пракса на внесување храна на регулиран начин за да се постигне или одржи конторлирана тежина. Во повеќето случаи, диетата се користи во комбинација со физичка активност за да се загуби тежина кај лицата коишто имаат прекумерна тежина ил ...

                                               

Однесување

Однесување - опсег на активности и манири на личности, организми, системи или вештачки ентитети во врска со себе или нивната околина која ги вклучува и другите системи или организми околу како физичко опкружување. Тоа е одговор на системот или ор ...

                                               

Размножување

Размножувањето претставува основен белег на живите организми. Со овој процес организмите создаваат потомство слично или идентично на себе. На овој начин се одржува континуитетот на живот на Земјата. Размножувањето е карактеристично за сите видови ...

                                               

Бременост

Бременост - развивање на еден или повеќе плодови во матката на жената, познати како фетус или ембрион се дел од нехируршката област која води сметка за бременоста и бремените жени. Породувањето се случува околу 38-та гестациска недела или приближ ...

                                               

Бесполово размножување

Бесполово размножување - вид на размножување во живиот свет за кое е потребен само еден родител. Се среќава и кај растенија и кај животни, вклучувајќи ги и микроорганизми, и тоа попростите видови. Потомецот добиен со бесполово размножување се нар ...

                                               

Оплодување

Оплодување - процес при којшто доаѓа до фузија на женската и машката гамета. При оплодувањето настанува и навлегување на хаплоидниот сет од хромозоми на сперматозоидот во јајце клетката, која исто така содржи хаплоиден број на хромозоми. Како рез ...

                                               

Сезонско парење

Сезонско парење е кога разните видови животни успешно се парат само во определено време во годината. Ова време во годината овозможува раѓањето да е оптимално за опстанок на младите во однос на фактори како што се: температурата, достапност на хра ...

                                               

Телеоморф, анаморф и холоморф

Поимите телеоморф, анаморф и холоморф се однесуваат на делови од животниот циклус на габите во типовите Ascomycota и Basidiomycota. Телеоморф е половата репродуктивна форма морфа, најчесто претставена со плодно тело; Холоморф ја означува целата г ...

                                               

Вечна младост

Вечна младост е концепт на човечка физичка бесмртност без стареење. Овој поим за младост е во спротивност со депресијата на стареењето, наместо со одредена возраст на човечкиот животен век. Вечната младост е честа појава во митологијата и е попул ...

                                               

Некроза

Некрозата претставува предвремено умирање на клетки кај живо ткиво. Настанува како резултат на фактори кои не се поврзани со клетките и ткивото како што се инфекција, токсини или повреда. Некрозата е спротивна на апоптозата која претставува приро ...

                                               

Личен живот

Личен живот е текот на животот на еден поединец, особено во поглед на сумираните лични одлуки кои придонесуваат за оформување на личниот идентитет. Тој е чест поим во рамката на модерното постоење - иако повеќе во попросперитетните делови од свет ...

                                               

Оптимизам

Оптимизам - ментален став или поглед на светот кој ги толкува ситуациите и настаните како најдобри, што значи дека на некој начин за фактори коишто не можат да бидат потполно разберени, сегашниот момент е во оптимална состојба. Концептот обично е ...

                                               

Податокизам

Податокизам – поим кој се користи за да се опише начинот на мислење или филозофијата создадена од значењето на големите податоци. Првпат го употребил Дејвид Брукс во Њујорк тајмс во 2013 година. Во 2017 година, поимот бил проширен да го опише она ...

                                               

Тајната (роман)

Тајната од Ронда Бирн е најпродаваната книга за само-помош од 2006 година. Напишана е според поранешниот филм кој го има истиот наслов. Книгата е врз основа на Закон за привлечност и според неа позитивното мислење може да донесе резултати кои ќе ...

                                               

Генетски изменет организам

Генетски изменет организам или генетски изменет организам - организам чиј генетски материјал е изменет со помош на користење на техника на генетско инженерство. Организми кои биле генетски изменети вклучуваат микро-организми како што се бактерии, ...

                                               

Осиромашување на озонскиот слоj

Осиромашувањето на озонскиот слој претставува бавен процес на постојано намалување на концентрацијата на озонот во стратосферата на Земјата, во т.н. озонска обвивка, од околу 4% вкупниот волумен во текот на една декада. Од крајот на 1970-тите год ...

                                               

Потрошуваштво

Потрошуваштво - општествен и економски поредок и идеологија поттикнува на постојано стекнување на материјални добра и услуги во се поголеми износи. Во критички контекст, потрошуваштвото се користи за опишување на тенденцијата на луѓето да се иден ...

                                               

Корален гребен

Коралните гребени претставуваат топли, чисти и плитки океански станишта кои се богати со жив свет. Масивната структура на гребенот се образува од коралните полипи, ситни животни кои живеат во колонии. Кога коралните полипи изумираат, тие оставаат ...

                                               

Литорал

Литорал - крајбрежен дел од море, езеро или река. Литоралот е простор кој се протега од цртата на високата вода до цртата на ниската вода. Меѓутоа не постои единствена дефиниција за поимот литорал, така да изразот литорал може да се користи и за ...

                                               

Биоразновидност

Биоразновидност - степен на разновидност на животните облици во рамките на даден вид, екосистем, биом или планета. Копнената биоразновидност е најголема на помалите географски широчини близу екваторот, што најверојатно е резултат на топлата клима ...

                                               

Биоразновидност на Албанија

Албанија се карактеризира со значително богатство на копнени и морски екосистеми и живеалишта со контрастни цветни и фаунски видови, дефинирани на површина од 28.748 квадратни километри. Поголемиот дел од земјата е претежно со медитерански каракт ...

                                               

Информативна мрежа за гермоплазмени ресурси

Информативна мрежа за гермоплазмени ресурси - семрежен проект на Националната програма за генетски ресурси кој раководи со базата на податоци за сета растителна гермоплазма која ја собира Националниот систем за растителна гермоплазма на Министерс ...

                                               

Меѓународна година на биоразновидноста

Меѓународната година на биоразновидноста била едногодишна прослава на биолошката разновидност и нејзината важност, што се одржала на меѓународно ниво во 2010 година. Соодветно со датумот на целта за биоразновидноста во 2010 година, годината била ...

                                               

Милениумска банка на семиња

Милениумската банка на семиња - меѓународен проект за заштита и запазување на растителниот свет под водство на Кралските ботанички градини во Кју. Проектот е лансиран во 2000 г. и физички е сместен во просториите на Милениумската зграда на фондот ...

                                               

Биоразновидност на Нов Зеланд

Биоразновидноста во Нов Зеланд, голем тихоокеански архипелаг, е еден од најнеобичните на планетата заради неговата долга изолација од другите континентални маси. Неговите особини делумно потекнуваат од Гондвана, од која се има одделено пред 82 ми ...

                                               

Природно наследство

Природното наследство се однесува на збирот на вкупните елементи на биоразновидноста, вклучувајќи флората и фауната, екосистемите и геолошките структури. Наследството е она што е наследено од минатите генерации, се одржува во сегашноста и им се д ...

                                               

Рамсарска конвенција

Рамсарска конвенција - меѓународен договор за заштита и одржливо користење на водните живеалишта со цел да се спречи нивното уништување и да се нагласи нивната еколошка стопанска, културна, научна и рекреативна вредност. Наречена е по градот Рамс ...

                                               

Бруто национална среќа

Бруто национална среќа е мерење на колективната среќа на една нација. Тоа е концепт кој се појавил во 1972 година во Бутан како идеја на тогашниот бутански крал. Идејата претставува противтежа на бруто-националниот производ како индикатор за разв ...

                                               

Недостиг на вода

Недостиг на вода – недостиг на пивка вода за задоволување на човечките потреби од вода. Има влијание на сите континенти и како што навел Светскиот економски форум во 2019 година, ќе претставува еден од најголемите светски ризици во наредната деце ...