Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26
                                               

Кредитен рејтинг

Кредитен рејтинг претставува вреднување на кредитоспособноста на должникот да го отплаќа својот долг, односно оценка на бонитетот, со помош на утврдени симболи, а предмет на оценка може да биде претпријатие, банка, осигурително друштво, многу дру ...

                                               

Крива на принос

Кривата на принос претставува графички приказ на врската меѓу стапките на принос и рокот на достасување на хартии од вредност. Притоа, рокот на достасувањето на хартиите од вредност се прикажуваат на хоризонталната оска, додека стапките на принос ...

                                               

Криптовалута

Криптовалута – облик на дигитална сопственост која се користи како средство за размена користејќи криптографија како начин на обезбедување сигурност на трансакциите, контрола на создавањето дополнителни парични единици и заради потврда на трансфе ...

                                               

Куповна моќ

Во економијата, куповна моќ е количеството кое парите - или поопшто, ликвидните средства - можат да го купат. Адам Смит забележал дека имањето на пари му дава на човека можност да "заповеда" со трудот на другите, и така, платежната моќ е донекаде ...

                                               

Ликвидност

Ликвидност претставува способност на средствата да се продадат без да предизвикаат значајни промени на цената и со минимална загуба на вредност.

                                               

Македонски берзански индекс

На 29 јули 2013 година, Одборот на директори на Македонската берза донел нова методологија за пресметка на МБИ10. Причината за тоа било воведувањето на задолжителната котација на акционерските друштва на берзата, што предизвикало зголемување на б ...

                                               

Макрозаштита од ризици

Mакрозаштита од ризици претставува употреба на финансиските деривати за заштита на целокупното портфолио на некоја финансиска институција. Притоа, како предмет на заштита од ризикот не се јавува некое конкретно средство, обврска или трансакција, ...

                                               

Микрозаштита од ризици

Микрозаштита од ризици претставува употреба на финансиските деривати за заштита од ризикот на некоја конкретна трансакција, средство или обврска. Притоа, финансиските деривати може да се употребат за заштита на некое од постојните средства или об ...

                                               

Морален ризик

Моралниот ризик во економијата е претставен како ситуација во која еден агент презема ризични активности за кои е заштитен од ризикот бидејќи некое друго лице ќе ја сноси штетата. Се појавува поради постоење на асиметрија на информации помеѓу аге ...

                                               

Небанкарски финансиски институции

Небанкарска финансиска институција е финансиска институција која не е овластена да извршува банкарски работи, како прибирање депозити од јавноста, не поседува банкарска лиценца, но е надгледувана од регулаторните тела и за неа важат банкарските р ...

                                               

НЛБ Нов пензиски фонд

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје претставува акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. Седиштето на фондот се наоѓа на ул. Водњанска бр.1, 1000 Скопје.

                                               

Обврзница

Обврзница - должничка хартија од вредност, со која се потврдува дека имателот му исплатил на должникот определен износ пари, како противвредност на обврзницата и дека должникот ќе му ги исплати на доверителот позајмениот износ, заедно со камата, ...

                                               

Одбор за финансиска стабилност

Одборот за финансиска стабилност - меѓународно тело кое се грижи за надзор и одржување на стабилноста на глобалниот финансиски систем.

                                               

Осигурително брокерско друштво

Осигурително брокерско друштво - трговско друштво кое се занимава со извршување брокерски работи во областа на осигурувањето.

                                               

Осигурување

Осигурување е еден облик на управување со ризик, првенствено насочен кон намалување на финасиските губитоци. Осигурувањето е пренос на ризикот од осигуреникот врз осигурително друштво, со плаќање на премија за осигурување.

                                               

Отворен инвестициски фонд

Отворен инвестициски фонд претставува институција за колективно вложување, т.е. професионална управувана форма на инвестирање, која се основа со цел здружување на средствата на инвеститорите кои потоа се вложуваат на пазарот на капитал, во најраз ...

                                               

Пазар на пари

Пазар на пари претставува пазар на кој се тргува со разни видови краткорочни финансиски инструменти, чиј рок на достасување не преминува една година. За разлика од другите организирани пазари, како што се на пример берзите, кои имаат одредена лок ...

                                               

Пари

Пари - општоприфатено средство кое служи за размена на производите, за чување на вредноста и за плаќање на долговите. Тие се засноваат на договор во рамките на една заедница за користење на одредено средство за размена. Овој договор за користење ...

                                               

Парична илузија

Парична илузија или ценовна илузија - склоност кај луѓето да ја поимуваат валутата номинално наместо реално. Со други зборови, отпечатената бројчена вредност на парите се меша со нејзината куповна моќ во некој претходен момент на општото ниво на ...

                                               

Пензиски систем

Пензискиот систем е еден од најважните сегменти на вкупниот систем на социјална сигурност во секоја земја. Овој систем претставува збир на правни норми и административни и финансиски институции со кои се регулира осигурувањето на ризикот на старо ...

                                               

Перење пари

Перењето пари претставува криминална активност преку која се настојува да се прикрие вистинското потекло на средствата и да им се даде легитимитет. Криминалците тоа го прават преку прикривање на изворите, формата и видот на средствата или нивни т ...

                                               

Поделба на акции

На 6 јуни 2014 година, цената на акцијата на "Епл" изнесувала 645 долари, а веќе следниот понеделник таа паднала на 92 долара, како последица на поделбата на акциите во размер 7:1. Претходно, уште во три наврати "Епл" извршил поделба на акциите в ...

                                               

Принципи на банкарско работење

Принципи на банкарското работење се: принцип на ликвидност, принцип на сигурност и ефикасност на вложувањата, принцип на рентабилност и принцип на транспарентност.

                                               

Ревизија

Самиот термин "ревизија" етимолошки потекнува од латинскиот збор "revidere" што преведено значи "да се испита", "да се изврши преглед" и од новолатинскиот "revisio", што значи "повторно да се прегледа", "одново да се погледа", "уште еднаш да се в ...

                                               

Своп

Своп - финансиски дериват со кој две страни разменуваат идни парични приливи во согласност со однапред договорена формула. За првпат, своповите се појавиле во 1981 година, кога Светската банка зела кредит со фиксна каматна стапка во вредност од 2 ...

                                               

Системски ризик

Системскиот ризик претставува ризик од пропаѓање на цел финансиски систем или пазар, наспроти ризикот врзан за поединечен ентитет, група или составни делови на систем, којшто може да ги засега нив, но без да му нанесува штета на целиот систем. Ов ...

                                               

Солвентност 2

Солвентност 2 – – регулаторна рамка за адекватноста на капиталот и за управување со ризиците на друштвата за осигурување во Европската Унија.

                                               

Старателски услуги

Старателски услуги претставуваат посреднички финансиски работи каде што некоја банка или друга финансиска институција управува со одреден реален или финансиски имот во корист на некое физичко или правно лице.

                                               

ФАТФ

Оперативна група за финансиски акции или ФАТФ - меѓународна организација за определување дејствија за спречување на перење пари и на финансирање на тероризам, формирана во септември 1989 година на самитот на групата "Г7".

                                               

Финансиска стабилност

Поимот "финансиска стабилност" се појавил во 1990-тите. Всушност, уште во конвенцијата за основање на ОЕЦД, како цели на оваа организација била спомената финансиската стабилност, но овој поим не бил објаснет. Во 1994 година, Банката на Англија го ...

                                               

Финансиски иновации

Постојат три движечки сили кои ги предизвикуваат финансиските иновации: Развојот на информациско-телекомуникациската технологија создала можности за нови финансиски услуги и за нови канали за нивна испорака. Нестабилноста на финансиските пазари в ...

                                               

Финансиски пазар

Финансискиот пазар претставува пазар на понуда и побарувачка на слободни финансиски средства. Поточно, финансискиот пазар, како сегмент на вкупниот пазар се јавува во улога на механизам којшто треба да влијае врз оптимална алокација на финансиски ...

                                               

Финансиски посредници

Финансиски посредник е финансиска институција којашто ја врши својата функција на тој начин што позајмува средства од суфицитните економски единици и потоа им дава заеми или купува хартии од вредност од дефицитните економски единици.

                                               

Финансиски фјучерс

Финансискиот фјучерс претставува стандардизиран договор за купување или продажба на некои финансиски инструменти на некоја одредена идна дата, по однапред утврдена цена. Притоа, купувачот на фјучерсите се согласува да ги прими финансиските инстру ...

                                               

Флуктуирачки девизен курс

Флуктуирачки девизен курс - понекогаш се нарекува и флексибилен девизен курс - е вид на режим на размена при што на една валута ѝ се дозволува да ја менува својата вредност во склад со странските девизни пазари на кои таа се разменува. Значи, вре ...

                                               

Централен депозитар на хартии од вредност

Централен депозитар на хартии од вредност претставува акционерско друштво со седиште во Скопје чија основна дејност е да води евиденција за сопственоста на хартиите од вредност во Македонија.

                                               

Шпекулација

Шпекулант е признаен учесник на повеќето пазари, кој се обидува да ги предвиди промените на цените и по пат на, да речеме, купување и продавање фјучерс, да оствари добивка. Обично шпекулантот не е директно поврзан со финансискиот инструмент на ко ...

                                               

Штедилница

Штедилница претставува финансиска институција која нуди финансиски услуги, претежно работејќи со населението. Штедилниците спаѓаат во групата на депозитни институции. Во Македонија, банка не може да основа штедилница, а штедилница не може да рабо ...

                                               

Штедилница Фулм

Штедилница "Фулм" - една од поголемите штедилници во Македонија која се занимава со давање финансиски услуги на населението. Таа е депозитна институција, која работи во согласност со Законот за банките. Штедилницата ФУЛМ се појавува на македонски ...

                                               

Биологија

Биологијата e наука за живите суштества и животот воопшто. Во потесна смисла, таа ги изучува карактеристиките и поведението на организмите, нивното потекло и меѓусебни односи, како и односи со животната средина, нивната морфолошко-анатомска орган ...

                                               

Автотроф

Автотрофизам претставува капацитет на одредени живи организми да произведуваат органска материја со редукција на неорганската материја како јаглерод или азот. Оваа редукција е придружена со апсорбирање на минерални соли од околината. Организмите ...

                                               

Аероб

Аеробен организам или аероб претставува организам кај кој процесот на дишење се одвива во присуство на кислород и кој има способност да врши кислороден метаболизам. Аеробите во процесот на клеточно дишење користат кислород за оксидација на различ ...

                                               

Ареал

Ареал, распространетост или дистрибуција e природната распространетост на некоја група растенија или животни, т.е. географското подрачје во кое може да се сретне еден вид. Поимот има различни варијанти, зависно од контекстот: кај животните што се ...

                                               

Археогенетика

Археогенетика, е термин направен од Колин Рејнфру, а се однесува на примена на техниките на Молекуларна човечка генетика во проучувањата на човечкото минато. Ова може да вклучи: анализа на ДНК земена од археолошките остатоци, т.е. древна ДНК; ана ...

                                               

Бактерии

Costa, Tiago R. D.; Felisberto-Rodrigues, Catarina; Meir, Amit; Prevost, Marie S.; Redzej, Adam; Trokter, Martina; Waksman, Gabriel. "Secretion systems in Gram-negative bacteria: structural and mechanistic insights". Nature Reviews Microbiology. ...

                                               

Биномна номенклатура

Формалниот систем на именување на видовите се нарекува биномна номенклатура или бинарна номенклатура. Суштината на овој систем на именување е следнава: називите на видовите се образуваат од научни латински поими т.е. новолатински поими или латини ...

                                               

Биолошки животен циклус

Во биологијата, биолошки животен циклус е серија на промени кои организмот е подложен при што се враќа во почетна состојба. Преод на стадиуми може да вклучи раст, асексуална репродукција или сексуална репродукција. Во некои организми, различни "г ...

                                               

Биолошки правила

Под б иолошко правило или биолошки закон се подразбира закон, принцип или правило формулирано за да се опишат модели кои се забележани во живите организми. Биолошките правила и закони често се развиваат како концизен, широко применлив начин за мо ...

                                               

Биотички фактори

Биотички фактор или Биотички однос е односот помеѓу организмите. Биотичките фактори во еден екосистем ги вклучуваат: растенијата, животните, праживотните и сите други живи организми. Биотичките како и абиотичките фактори се во различни заемни деј ...

                                               

Градба на животинска клетка

Животинската клетка е исградена од: Јадро Јадрото го има во секоја клетка. Јадрото е обвиткано со јадренаобвивка со пори. Во јадрото се сместени хромозомите и гените кои ја носат генетскатаинформација наследувањето. Во гените се сместени и контро ...