Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25
                                               

Основни средства

Основни средства - познати како материјални средства или имот, постројки и опрема, се термин кој се користи при сметководство за средства и имот што не може лесно да се конвертира во пари. Ова може да се спореди со тековни средства како што се па ...

                                               

Тековна актива

Тековна актива - поим во сметководството, кое е секое средство за кое може разумно да се очекува да биде продадено, потрошено или исцрпено преку нормалното работење на деловниот потфат во рамките на тековната фискална година или оперативниот цикл ...

                                               

Тековна обврска

Тековна обврска - често се сфаќа како сите обврски на бизнисот кои треба да се решаваат во готово во рамките на фискалната година или оперативниот циклус на дадена фирма, без разлика кој период е подолг. Повеќе комплетна дефиниција е дека тековни ...

                                               

Трговски кредит

Трговски кредит претставува кредит продолжен од страна на еден трговец на друг за купување на стоки и услуги. Трговски кредит олеснува набавка на материјали без итно плаќање. Трговски кредит најчесто се користи од страна на бизнис организации как ...

                                               

Трошок

Економската теорија ги набљудува трошоците од аспект на употребата на факторите на производството. Оттука, под трошоци се подразбираат цените на факторите на производството материјалите, капиталните добра и трудот кои се употребуваат за производс ...

                                               

Финансиско известување

Според МСФИ, се идентификуваат три фактори кои влијаат на неможноста во финансиските извештаи информациите да бидат релевантно и веродостојно прикажани: Односот помеѓу квалитативните карактеристики: Најчесто е тешко да се обезбедат сите примарни ...

                                               

Болвин пазар

Болвин пазар или болвак – вид на пазар каде се продава евтина или половна стока. Болвините пазари можат да бидат во затворени простори, како што се складишта или училишни спортски сали, а можат да бидат и на отворен простор, на ледина, или да бид ...

                                               

Дампинг цени

Дампинг цени во поширока смисла претставуваат ценовна дискриминација помеѓу различни земји, т.е практика на дискриминација на потрошувачите од различни национални економии. Во потесна смисла тоа е продажбата на странски пазар по цени пониски од о ...

                                               

Регистар-каса

Регистар-каса - механичка или електронска направа за пресметување и евиденција на трансакциите во малопродажба. Најчесто доаѓа со фиока за чување на пари. Касата вообичаено печати фискална сметка за направениот промет која му се дава на купувачот ...

                                               

Трговец поединец

Трговец поединец, исто така познат како самостоен трговец или сопственик, е вид на деловен субјект кој е во сопственост и е управуван од страна на еден поединец, каде не постои законска разлика помеѓу сопственикот и бизнисот. Целиот приход оди ка ...

                                               

Трговска политика

Трговската политика ги опфаќа сите мерки кои државата ги презема за да ги регулира трговските односи со другите држави, односно странство. Со цел да се оцени економската и политичката опревданост на трговската политика, особено е важно да се утвр ...

                                               

Футура Прилеп

Од нејзиното создавање па сè до денес настанале големи промени во Футура.Денес Футура е претпријатие кое се занимава со трговија на големо и е многу позната во град Прилеп и во околината.Ако во почетокот на нејзиното работење се знаимавала со мал ...

                                               

Годишен одмор

Годишниот одмор е право на работникот од кое не може да се откаже ниту некој може да му го скрати. Во Република Македонија правото на годишен одмор е уставно загарантирано право. Уставот на Република Македонија става посебен акцент на неприкоснов ...

                                               

Трудова економија

Трудовa економија - дисциплина која обидува да го разбере функционирањето и динамиката на пазарите на труд. Пазарите на труд функционираат преку интеракција помеѓу работодавците и работниците. Трудовата економија се насочува кон добавувачите на т ...

                                               

Меѓународен ден на трудот

Меѓународен ден на трудот - меѓународен празник кој се празнува на 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. Се одбележува на 1 мај во знак на почит кон жртвите на штрајкот што се одржа од 1 до 4 мај 18 ...

                                               

Меѓународна организација на трудот

Меѓународна организација на трудот - специјализирана агенција на Обединетите Нации која се занимава со прашањата поврзани со трудовата проблематика. Нејзиното седиште е во Женева. Основана е во 1919 година и во периодот до Втората светска војна е ...

                                               

Шабат

Шабат или Шабос, Шабес - седми ден во еврејската недела посветен на одмор, со кој се памети создавањето на светот за шест дена и спасението на Евреите од ропство во Египет, како и исчекување на времето на Месијата. Според прописите, на Шабат верн ...

                                               

Апресијација

Апресијација претставува зголемување на вредноста на валутата на една земја. Таа настанува како последица на јакнењето на куповната моќ на парите на внатрешниот пазар, поради паѓањето на цените на стоките и услугите или поради промена на интервал ...

                                               

Банкарска криза

Банкарска криза означува пропаѓање на некоја поединечна банка или криза на целиот банкарски систем. Во економската литература, сепак овој поим означува системски кризни епизоди, т.е. пропаст на големи банки кои заземаат голем процент од вкупната ...

                                               

Банкарски акцепти

Банкарскиот акцепт претставува меница што е прифатена за исплата од страна на некоја реномирана банка. Банкарските акцепти спаѓаат во групата на дисконтни хартии од вредност, т.е. се продаваат по цена што е пониска од нивната номинална вредност. ...

                                               

БИКРА

БИКРА е методологија на агенцијата "Стандард и Пурс" за пресметка на кредитниот рејтинг на банките. Таа претставува макроанализа на економскиот и на индустрискиот ризик на земјата во која се наоѓа банката, а понатаму се анализираат детерминантите ...

                                               

Буџет

Етимолошки набљудувано зборот буџет потекнува од латинскиот збор bulga со кој се означувала кожна торба која при поднесување на барањата на парламентот ја отворал министерот за финансии. Подоцна овој збор доживеа трансформација во старофранцускио ...

                                               

Валута

Валута претставува единица за размена, односно за управување на односот помеѓу добрата и услугите. Таа претставува форма на пари, каде што парите се дефинирани како средство за размена. Валутна или монетарна зона е регион во кој одредена валута и ...

                                               

Варијабилни трошоци

Варијабилни трошоци се трошоци кои се менуваат пропорционално според активноста на бизнисите. Со други зборови варијабилните трошоци се износот од маргиналните трошоци. Исто така може да се сметаат како нормални трошоци. Заедно со фиксните, вариј ...

                                               

Вестерн унион

Вестерн унион - американска компанија која обезбедува финансиски и комуникациски услуги. Компанијата има повеќе од 160-годишна историја, повеќе од 500.000 агенти, со локации во повеќе од 200 земји и територии. Основана е во 1851 година во Њујорк ...

                                               

Вредност изложена на ризик

Вредност изложена на ризик е техника на мерење на ризиците, најчесто на пазарниот ризик, но може да се користи и во мерењето на кредитниот ризик и ликвидносниот ризик.

                                               

Времетраење (финансии)

Времетраење - мерка на ефективниот рок на достасување на финансиските инструменти. Времетраењето покажува за колку време инвеститорот ќе си ги поврати инвестираните средства преку паричните приливи што ги носи хартијата од вредност. Со други збор ...

                                               

Глобализација

Глобализација е поим кој се користи за да ги опише промените во општествата и светската економија како резултат на драматично зголемената трговија и културна размена. Во специфично економски контекст, таа се однесува речиси исклучиво на ефектите ...

                                               

Данок на добивка

Данок на добивка е данок што правните лица го плаќаат на остварената добивка во претходната финансиска година. Обврзници на данокот на добивка се сите претпријатија домашни и странски како правни субјекти кои остваруваат добивка од дејноста што ј ...

                                               

Данок на додадена вредност

Данокот на додадена вредност или ДДВ е данок на потрошувачката кој се пресметува во секоја фаза само на износот на додадената вредност, со тоа што овој данок е без кумулативни ефекти. Тој спаѓа во групата на индиректните даноци.

                                               

Данок на имот

Данокот на имот е јавна давачка, која се плаќа за недвижен имот од страна на правни и на физички лица што се сопственици или корисници на недвижниот имот, освен за оној имот што е со закон ослободен од плаќање.

                                               

Данок на личен доход

Данок на личниот доход е данок кој го плаќаат физичките лица на вкупниот доход што го оствариле во определен временски период. Тој спаѓа во групата на директни даноци.

                                               

Депресијација

Депресијација е обезвреднување, паѓање или губење на вредноста на валутата на една земја во однос на една или повеќе странски валути што се користат како референца. Со депресијацијата се намалува куповната моќ на парите во таа земја, односно се п ...

                                               

Дипонов модел

Дипонов модел - систем на анализа со чија помош можат да се откријат и следат причинско-последичните врски што постојат помеѓу одделните финансиски показатели и тоа, почнувајќи од оние што се однесуваат на конечниот финансиски резултат, па потоа ...

                                               

Дисконтни хартии од вредност

Дисконтни хартии од вредност се кусорочни хартии од вредност кои не носат посебна камата, туку се продаваат по пониска цена од нивната номинална вредност и оваа разлика ја претставува заработката што ја остварува сопственикот на овие хартии од вр ...

                                               

Договор за повторен откуп

Договорот за повторен откуп, популарно наречен Репо, претставува инструмент на пазарот на пари со кој се позајмува одреден износ на пари, при што како обезбедување се даваат одредени хартии од вредност. Набљудувано формално-правно, репото претста ...

                                               

Доларизација

Доларизација, претставува појава каде што луѓето од една држава користат некоја странска валута, паралелно со домашната или како замена на домашната валута. Во поново време, како последица на сè поголемата употреба на еврото, искован е изразот ев ...

                                               

Еврообврзница

Еврообврзница - должничка хартија од вредност којашто гласи на валута различна од валутата на земјата каде што е издадена. На пример, обврзница деноминирана во американски долари, продадена во Лондон, претставува еврообврзница, додека пак обврзни ...

                                               

Заработка

Заработка е остатокот од вредност стекната во деловното работење по покривањето на сите трошоци. Највообичаениот прост пример е разликата помеѓу куповната и продажната вредност на доброто во трговијата. Точниот метод на пресметување на заработкат ...

                                               

Исламско банкарство

Исламското банкарство претставува дел од исламската економија. Исламскиот финансиски систем настојува рамномерно да ги распредели општествените и моралните димензии со цел да се обезбеди благосостојба во општеството. Неговите темелни принципи се ...

                                               

Јавни финансии

Јавните финансии се поле од економијата во врска со плаќањето на колективни или владини активности и со администрацијата и нацртот на тие активности полето најчесто е поделено на прашањеа кои владата или колективните организации треба да ги права ...

                                               

Каматен под

Каматен под претставува договор меѓу две страни каде што купувачот на каматниот под прима определен надомест од продавачот доколку референтната каматна стапка падне под некое минимално ниво. Каматниот под спаѓа во групата на финансиски деривати и ...

                                               

Каматен своп

Каматен своп претставува договор меѓу две страни за замена на парични приливи, пресметани на некоја договорена номинална вредност, на точно утврдени денови во рамките на определен временски период. Со каматниот своп, двете страни се договараат да ...

                                               

Каматна алка

Каматна алка претставува комбинација на каматна капа и каматен под. Притоа, купувачот на каматната алка купува каматна капа и истовремено продава каматен под, кои гласат на иста референтна каматна стапка и номинална вредност и имаат ист рок на ва ...

                                               

Каматна капа

Каматна капа претставува договор меѓу две страни каде што купувачот на капата прима определен надомест од продавачот на капата ако референтната каматна стапка надмине некое максимално ниво. Каматната капа спаѓа во групата на финансиски деривати и ...

                                               

Каматна стапка

Каматна стапка е цената што се плаќа на позајмениот капитал за единица временски период. Вкупната камата на износот кој е позајмен зависи од главната сума, каматната стапка и должината на времето за кое се позајмил капиталот. Каматната стапка се ...

                                               

Капитал

Капиталот може да биде "физички" и "финансиски" готовина, хартии од вредност итн. Меѓутоа, треба да се прави разлика меѓу капиталот и личниот имот, бидејќи личниот имот не учестувува во производниот процес. Ако имотот се продаде и добиените пари ...

                                               

Коефициент бета

Коефициентот бета претставува мерка на поединечниот ризик на хартиите од вредност, т.е. ризикот со кој се соочува инвеститорот кога поседува акции од едно претпријатие.

                                               

Комисија за хартии од вредност

Комисијата за хартии од вредност претставува главен регулаторен и супервизорски орган на пазарот на капитал во Македонија. Седиштето на Комисијата за хартии од вредност се наоѓа во Скопје.

                                               

Конвексност (финансии)

Во финансиите, конвексност е поим што се употребува при мерењето на ефектите на промената каматните стапки врз вредноста на финансиските инструменти со фиксни приноси, т.е. како мерка на каматниот ризик. Притоа, за разликa од времетраењето кое ги ...