Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24
                                               

Зона на слободна трговија

Слободна област е регионот кој опфаќа трговски блок чии земји-членки потпишале договор за слободна трговија. Таквите договори вклучуваат соработка помеѓу најмалку две земји за да се намалат трговските бариери - квоти за увоз и тарифи - и да се зг ...

                                               

Извоз

Извозот во меѓународната трговија е продукт или услуга произведена во една земја што се продава во друга земја. Продавачот на такви добра и услуги е извозник ; странскиот купувач е увозник. Извозот на добра често бара вклучување на властите на кл ...

                                               

Квота (економија)

Квота претставува облик на нецаринско ограничување на меѓународната трговија. Квотата го претставува количеството од некој производ што може да се увезе во домашната економија или да се извезе од неа. Оттука, постојат увозни и извозни квоти.

                                               

Меѓународна трговија

Основните карактеристики на меѓународната трговија се: таа расте побрзо од порастот на светскиот доход; најголем пораст бележи трговијата на производи и услуги со висока технолошка интензивност, како што се: телекомуникациска опрема, компјутери, ...

                                               

Недозволени финансиски текови

Нелегалните финансиски текови, во економијата, се форма на нелегално бегство од капитал што се случува кога парите се незаконски заработени, пренесени или потрошени. Овие пари се наменети да исчезнат од какви било записи од земјата на потекло, а ...

                                               

Трговски биланс

Трговски биланс - разликата меѓу монетарната вредност на извозот и увозот како аутпут во една економија за определен период. Тоа е врската меѓу извозот и увозот на една нација. Позитивен биланс се вика трговски суфицит, доколку повеќе се извезува ...

                                               

Трговски блок

Трговскиот блок е еден вид меѓувладин договор, често дел од регионална меѓувладина организација, каде што бариерите за трговија се намалуваат или елиминираат меѓу земјите-учеснички.

                                               

Увоз

Увоз е пренос на добра преку државната граница, од надворешен извор. Оној што го врши увозот се нарекува увозник. Увоз во земјата примател е извоз од земјата што испраќа. Увоз и извоз се дефинирање на финансиските трансакции на меѓународната трго ...

                                               

Увозни квоти

Увозна квота е вид на трговско ограничување што поставува физичко ограничување на количината на добро што може да се увезе во земја во одреден временски период.

                                               

Услови на размената

Условите на размената го покажува количеството на увозни производи што една земја го добива за единица од своите извозни производи. Условите на размената се искажуваат како индексни броеви кои се добиваат како однос меѓу индексите на извозните и ...

                                               

Ханза

Ханза - трговски и одбранбен сојуз на трговски еснафи и нивните градови, кои ја воделе трговијата долж брегот на Северна Европа. Се протегал од Балтичкото до Северното Море, како и во внатрешноста кон крајот на средниот век и почетокот на новиот ...

                                               

Царина

Царина - јавна давачка којашто се наплатува при премин на стоката од едно во друго царинско подрачје. Царината е една од најстарите форми на ограничување на меѓународната трговија. Царината е инструмент за заштита на домашното стопанство и непоср ...

                                               

Антонио Фернандез

Антонио Фернандез се родил во 1917 година, во шпанското село Серзалес дел Кондадо, во семејство со 13 деца. На четиринаесетгодишна возраст го напуштил училиштето, бидејќи семејството било сиромашно и не можело да го финансира неговото образование ...

                                               

Вработување

Вработувањето е договор меѓу две страни, од кои едната претставува работодавач а другата вработен. Под вработен се подразбира: "Лице кое е во служба на друго лице под каков било договор за ангажирање, прецизен или имплициран, устен или на писмено ...

                                               

Корпоративно управување во Македонија

Корпоративното управување обезбедува структура низ која целите на компанијата се воспоставуваат, се дефинираат средствата за постигнување на тие цели и за следење и мониторинг на нивното остварување.

                                               

Менаџмент

Менаџментот според човековата и деловната организациска дејност, може да се дефинира како чин на дејствување на луѓето со цел да остварат посакувани цели. Менаџментот вклучува планирање, организирање, екипирање, водење или насочување, како и конт ...

                                               

Одбор на директори

Корпоративното управување може да се дефинира како власт во организациите применувана од одборот на директори и одговорност на менаџерите спрема стејкхолдерите. Одборот на директори е група на поединци со краен правен авторитет кој правни им се о ...

                                               

Плата

Плата претставува надомест кој работодавачот му го исплаќа на работникот за извршената работа, труд или услуга. Платата се распределува во определен период од време, на пример, ден, недела, две недели или еден месец. Во економската наука, платата ...

                                               

Промена

Промената, квалитетот на непостојаноста и на текот имала прошарана историја како концепт. Во старогрчката филозофија, додека Хераклит ја сметал промената за секогаш присутна и за сеопфатна, Парменид го негирал нејзиното постоење. Овидиј, со негов ...

                                               

Раководење со проекти

Раководењето со проекти е дисциплина на планирање, организирање и управување со ресурсите што допринесува за успешно исполнување не специфични проектни цели. Проект претставува определена задача која има определени почетни и завршни датуми која с ...

                                               

Управување со човечки ресурси

Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите ги преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели. ...

                                               

Бизнис модел

Бизнис модел го опишува образложението за тоа како организацијата создава, испорачува и зафаќа вредност во економски, социјални, културни или други контексти. Процесот на градење и модифицирање на бизнис модел се нарекува и иновација на бизнис мо ...

                                               

Наддавање

Наддавање е процес на купување и продажба на стоки или услуги, нудејќи им на побарувачи - наддавачи чиишто понуди ги собира, и потоа ги продава стоките и услугите на објектот на највисокиот понудувач. Отвореното зголемувањето на цената при аукциј ...

                                               

Финансиска установа

Финансиска установа или банкарска установа - установа која обезбедува услуги како посредник на финансиските пазари. Општо кажано, постојат три главни типа на финансиски установи: Инвестициони установи - инвестициски банки, ангажмани за осигурувањ ...

                                               

Ексновација

Ексновација - поим кој означува нешто спротивно на иновација, при што процесите и практиките кои биле тестирани и потврдени дека се најефективни или дека најдобро се вклопуваат со стратегијата на компанијата, се стандардизирани за да се спречи ни ...

                                               

Изработка по нарачка

Изработка по нарачка, понекогаш именувана како нарачана или направена по нарачка, е производствен пристап во кој производите не се изградени сè додека не се добие потврда за нарачката. Така, крајниот потрошувач го одредува времето и бројот на про ...

                                               

Јавни набавки

Набавка е процес на наоѓање изведувач или давател на производи и услуги, согласувајќи услови и стекнување на стоки, услуги или работи од надворешен извор, често преку тендери или конкурентно наддавање процес. Процесот се користи да се обезбеди на ...

                                               

Јазична локализација

Јазичната локализација е втора фаза од еден подолг процес на превод на производи и нивна културна адаптација имајќи ги предвид разликите на различните пазари, процес познат како интернационализација и локализација. Јазичната локализација не е сам ...

                                               

Претприемништво

Претприемништвото претставува иновирање, финансирање и реализирање на бизнис идеи, со цел поекономично произведување економски добра. Зборот претприемништво има многу значења. Од една страна, претприемач е личност која почнува нови работи и посед ...

                                               

Приемно одделение

Приемно одделение - предна канцеларија или приемна област каде посетителите пристигнуваат и најпрво се сретнуваат со персонал на местото на работење. Персоналот на канцеларијата ќе се занимава со какво било прашање што го посетил посетителот ги с ...

                                               

Стока (економија)

Стока, роба или артикл - нешто за што постои побарувачка, но кое се нуди без квалитативна разлика низ пазарот. Ова е производ кој е ист без разлика кој го произведува. Такви примери се бензинот, хартијата за пишување или млекото. Со други зборови ...

                                               

Стратешко управување

Стратешко управување - област која се занимава со главните наменети и појавни иницијативи преземени од страна на главните менаџери во име на сопствениците, вклучувајќи и користење на средства, да се подобрат постигнувањата на фирмите во нивните н ...

                                               

Форфетинг

Форфетинг е деловен аранжман помеѓу претпријатието кое продава на клиентите побарувања и форфетерот која купува побарувања. Ова е особено привлечна за извозниците и бизниси ангажирани во активности во странство.

                                               

Стратешко планирање

Стратешко планирање претставува процес на определување на стратегија или на насока на дејствување на една организација, како и процес на донесување одлуки за распределување на ресурсите со коишто располага дадената организација, за да може да се ...

                                               

Заштита на потрошувачите

Заштитата на потрошувачите се состои во група на закони, организации и институции создадени да се обезбеди правото на потрошувачите, како и правото на праведно тргување, конкуренција и пласирање точни информации на пазарот. Законите се дизајниран ...

                                               

Меница

Меницата претставува хартија од вредност со која нејзиниот издавач му дава безусловна наредба на друго лице да се исплати паричен износ на трето лице, кое е наведено во меницата или пак на самиот трасант.

                                               

Краудфундинг

Краудфиндинг е начин на осигурување на капиталот кои се состои во јавно претставени различни видови проекти кои најчесто се во почетната фаза на развојот, во која граѓаните инвестираат средства, на темелите на непосредната јавна интеракција со но ...

                                               

Мали и средни претпријатија

Мали и средни претпријатија се претпријатија кои задоволуваат одредени критериуми во поглед на бројот на вработените, големината на имотот или остварениот годишен промет.

                                               

Ризичен капитал

Ризичен капитал претставува формални или неформални облици на финансирање на мали, брзорастечки, но ризични фирми од кои се очекува дека во иднина повеќекратно ќе ја зголемат вредноста на вложениот капитал. Семејството на ризичен капитал го сочин ...

                                               

ТАВ Аеродроми

TAВ Аеродроми Холдинг беше создадено од резултат на заедничко вложување меѓу Тепе и Акфен Холдинг групи и Airport Consulting Vienna во 1997. ТАВ Аеродроми е водечкиот оператор на аеродроми во Турција според статистиките за патници на DHMI во 2010 ...

                                               

Канцелариски хумор

Канцелариски хумор, исто така често наречен хумор на работно место е хумор на работното место, особено во канцеларија. Тоа е предмет што добива значително внимание од студенти на индустриска и организациска психологија и на социологијата на работ ...

                                               

Синдром на работна исцрпеност

Синдром на работна исцрпеност се карактеризира со комбинација на длабок замор, намалено инвестирање во професионалната активност и чувство на неуспех во работата. Синдромот на работна исцрпеност се смета за резултат на хроничен професионален стре ...

                                               

Сметководство

Сметководство е дисциплина што се занимава со запис, класификација, интерпретација и комуникација на финансиската информација. Практичарите се нарекуваат "сметководители".

                                               

Амортизација

Од економски аспект, амортизацијата го претставува трошењето на долгорочните средства кои фирмата ги употребува во период подолг од една година, а од финансиски аспект тоа се парични средства со кои се овозможува замена на потрошените долгорочни ...

                                               

Биланс на успех

Билансот на успех ги прикажува главните приходи и расходи на банката или претпријатието, заедно со финансискиот резултат од работењето во текот на еден определен временски период.

                                               

Вонбилансни ставки

Вонбилансни ставки претставуваат минати или идни сметководствени настани кои, доколку се остварат одредени услови, може да создадат средства или обврски за фирмата.

                                               

Залиха

Залиха е стоката и материјалите што ги поседува бизнисот за крајна цел препродажба. Управување со залихи е дисциплина првенствено за одредување на обликот и поставување на порибено стока. Потребно е на различни локации во рамките на еден објект и ...

                                               

Извештај за паричните текови

Извештај за паричните текови или уште познат како Извештај за готовинските текови претставува приказ на сите приливи и одливи на паричните средства во и од претпријатието во текот на определен временски период. Тој не спаѓа во редот на класичните ...

                                               

Извештај за промените во капиталот и резервите

Извештај за промените во капиталот ги претставува промените што настанале кај сметките што го сочинуваат сопствениот капитал и тоа почнувајќи од состојбата на почетокот на годината, преку промените на одделните ставки, завршувајќи со состојбата н ...

                                               

Нето-каматни приходи

Нето-каматните приходи претставуваат ставка во билансот на успехот на банките која се пресметува како разлика меѓу каматните приходи и каматните расходи.